Home

Ishur 1     Ishur 2

 

כותב פה פרץ גרין, מזכיר הצדיק הקדוש המורה חיים בן משה מסנעא תימן, ואחראי על ספר משנת , יג' כרכים, הוא ספר מיוסד על השיעורים הנפלאים של הצדיק חיים.

 

המובא למטה הוא לקוט מספר המפליא שהוא הכרך החמישי והושם פה בכרך ראשון עם עניני מלחמות השם והחרם מדאורייתא נגד הקבלה השקרנית של הזוהר.

 

והריני מאשר בזה לסולי (אדם) קמחג'י בבאר-שבע להכניס את הכתבים של הכרך הראשון מספר משנת חיים - הוא ספר חמשה לוחות הברית -- על האתר על שם אביו הטהור והעניו,

 

כאמל קמחג'י, עליו השלום האתר - CAMILLO.

 

הריני כותב אישור זה על פי סימן מקובל אצל אדם קמחג'י בחלום בזמן האחרון: הוא ראה אותי, פרץ גרין, ונתתי לו מכתב ואמרתי לו שבו כתוב שהוא היה במחנה-ריכוז ושמכתב זה שטר כבודו" .."

 

הנה במוכח אדם קמחג'י נולד כשש שנים אחרי השואה והחלום אומר שאני אכשיר אותו כלפי התפקיד הזה ויהיה שטר כבודו: והוא כי אדם קמחג'י יהודי כשר מאד הוא ולב נקי ואוהב ישראל הוא ומשנים כבר עסוק הוא איתי יחד לעזור לי עם סדרי הדברים הרבים שאנו בהכנתם להכנס אל ספר משנת חיים: וחבר ושותף נאמן הוא איתי בכל הדברים הנוגעים לתפקיד זה המיוחד של הכנת ספר משנת חיים: ובכן לא תתעורר טענה, מי הוא זה הצעיר, שלא היה עוד חי בזמן השואה, המעיז לגלות את עון הזוהר הנסתר כגורם הנסתר של השואה וכו

 

ואדרבא, זה כבודו והרי שטר כבודו שנגעה השגחת ה' בלבו להיות קשור לשם שמים לתפקיד מעולה זה וקידוש ה' הוא גדול מאד לשם טהרת ישראל מפשעו הבלתי נודע לו באחרית הימים: והיא ידיעה הנדרשת לכלל ישראל שהיא השייכת לטהרת ישראל מכל סוגי עבודה זרה המקדימה לגאולת ישראל השלמה.

 

ונזכור קודם כל שה' אלהינו קצף עלינו לרגע אחד בכדי לעשות איתנו חסד אמיתי הנמשך בזמן לאלף דורות, והקטין אותנו לעיני העמים במשך כל דברי ימינו בכדי להגדיל את כל עם ישראל בזמן הגאולה השלמה לעיני כל העולם: ואף ה' אלהינו הרג אותנו בשואה בכדי להחיותנו בחיים נצחיים גם בעולם הזה וגם לעולם הנשמות וגם לעולם הבא בזמן תחיית המתים :

 

ואמנם לפני שיעקב יכול לבוא אל בית אל חוב ומצווה הוא להסיר כל אלהי נכר הנמצא עוד במחנהו :

 

הרי זה שטר כבודו של אדם קמחג'י שנבחר הוא לעבודה הקדושה הזאת ואישור להפיץ את כל כתבינו הנוגעים למלחמות השם ולחרם מדאורייתא דרך ה- ינטרנט את כל כתבינ הנוגעים למלחמות השם ולחרם מדאורייתא וגם המדוברים על עון הנסתר של עון קץ וגורם השואה ממקום הסתרו פרץ גרין כו' תשרי תשנ''ט איטליה

 

שמע ישראל כי עד עתה לא ידעת את פשע ישראל גם לא שמעת עליו ואין הדבר מה שאתם חושבים: אמנם בו תכיר את סיבת טעותו של שבתאי צבי ובו תכיר את טעם השואה בסיבתה הנסתרת לעין ואת כל החטא המכוסה שהיה שוכב מתחת להריסת העם: ובו תכיר את הסיבה הנשכחת הבלתי מפוענחת בזמנו בין ה'חסידים' וה'מתנגדים': ובו תכיר את עוון חב''ד וכל המשיחות השקרנית שלהם: וארבעתם מקושרים בעוון קץ ,הוא הוא הפשע של אחרית הימים שמוכרח העם להטהר ממנו: וחטא ארוך הוא של ארבע מאות שנה, בעוונות הרבים, מהלכו מתפשט עד ארבע דורות גדולים וארוכים כל דור כמאה שנה מעון אבות על בנים על שלשים ועד הרבעים המתגלמים כשונאיו ממש בכל דבריהם ובכל מעשיהם ובכל מחשבותיהם, שהכל בהם מגולף בפרצופי עבודה זרה :

 

סיבה אחת היא לכולם הוא חטא ספר הזוהר, שלא היה צריך אף פעם להיות מקובל מאת רבני וחכמי ובני ישראל מהתחלת פרסומו, כי כל יסודו שקר מוחלט וכרוך בעבודת אלילים מחשבתית ממש, וכל התיאולוגיה שלו פסולה ומשותפת ונכרית היא לגמרי ולא מאמונת ישראל: טעו ולא חקרו נפלו ולא הרגישו ונפלו עוד וטעו עוד והחטיאו יחידים אחרים ויחידים החטיאו את הרבים ונפל ישראל, כל ישראל מבלי ידיעתו, בעוון קץ של אחרית הימים

 

כי ה' אלהינו אחד מוחלט הוא ואין חיבורים וקשרים וצמצומים או אציליות של פרצופיו, בר מינן, ואין לו אציליות של ספירות למעלה מהבריאה יש מאין: רצו לחקור ונפלו בעוון חשק אסור מן המשנה שאיסור מוחלט הוא ותמידי לכל זמן ובכל מקום, שלא לחקור מה שלמעלה ומה שלמטה ומה שבפנים ומה שלפנים, כי אף יש מאין לא מובן בשכל האנושי

 

ומי הכסיל שייכנס לאש ולא יישרף אמנם זו אש השורפת את ישרות השכל, בר מינן, ואינה נותנת להרגיש בנזק, והיא מרוב שנאת השמים לבוני בבל

 

פרצופים מדברים אחד לשני, חלקי אלהותו לא משתווים על בריאת האדם, עשר חלקי האלהים מתאחדים להיות "אחד", האין סוף העליון הרחוק צמצם את עצמו והוציא אציליות והאציל אדם אלהי קוסמי להיות שולט על העולמות שלמטה: ארבע מאות שנה של ריבוי רשויות ושיתוף באלהים ומחשבות זרות על ה' אלהינו שאמר "תמים תהיה עם ה' אלהיך" ונאמר "כי אלהים ברא את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים " :"

 

וקם צבי קדוש בזוהר והחליף את שמו ואת דתו בסוף לציין שיצאה קדושת השבת מתחומה אל רשות הסטרא אחרא, בכדי שיבינו רבני ישראל שספר הזוהר, שכל כולו של משיחותו של צבי היה ממנו, פסול וטומן פסלים. ולא הבינו והקצת שהבינו לא קמו וירדה דרגת הגלות אל עמק הבכה: ונמשך הרע ולא הכירוהו ,כי התגאה ישראל בשכלו ולא ידעה הלמדנות גבולות האמונה ונשתבשו הלשונות על פי טומאת הזוהר שנהפך לספר קדוש, והמשיכו שיבושים וקלחי אורות בלתי מקוריים נכנסו לרשות כל גופם, ומבול השגות נאצלות מהתוהו שטפו את מוחם ואת לבם, ועבד ישראל לפרצוף זעיר אנפין ולא הבחין עוד באלהיו :

 

ויצאו קולות מצפת ובאו גאולים מארצות גלותם, ומרוב בושת הזמן רקדו לשירי גאולת השטן ביציאתו אל מכסה יותר מבריק ומפתה, ואף הלכו קדושים בהליכה בקודש ולבשו אורות בכל ציוריהם המשובשים מהמגדל השנוי ולא ידעו תחום האמונה: נפלו גאונים וחכמים יחד ונסגר אור האמונה בעם ישראל ופרקו עול כי נחסם כל תענוג אמיתי בישראל בהתרבות פרצופים של עינוגי שגעון של תולי הגאולה בלימוד הזוהר :

 

לא הוא יתברך שהסתיר פניו מהם אלא הם הסתירו את פניו והמירוהו באלהי נכר, והעם פרק עול מפני שהם, ה"חרדים" פרצו גדר ופגעו בכבוד של מעלה ונפסקו קשרי חיים אמיתיים ממקור החיים ,כי עזבו אותו ודבקו בזעיר אנפין, צמצמו אותו ועשו אותו אלהים קטנים בצורת אדם, והתפלספו עם תמים תהיה עם ה' אלהיך וחללו את קדוש ישראל ונשאו את שמו לשוא על פרצופים רבים:

 

שמע ישראל, מבלי תורה אמיתית בעולם אין ישראל, וזאת היתה השואה, כי מוטטו עמודי עולם בהתמוטטות יסודי התורה ובפגיעתם בעצם האמונה: ולא נשמעו אף קולות של תינוקות של בית רבן ולא נרצו לימודיהם בבית רבן ועבדו את "אדמ"וריהם" באש זרה, ונאספו הערב-רב בבית חב''ד עד שיצא העגל הזה ורקדו מסביב לו והרסו את משקל הדעת בעם ישראל :

 

ובכן שמע ישראל ותבין עמוקות: בשנות הצרות של השואה האשמה העיקרית היתה על החרדים ובפרט על יהדות החסידית משום הכפרות האלילית של ספר הזוהר וכל השפעתו בתפוצות ישראל: הגזרה נגזרה מצד הטעם הפנימי שהיה הורס את יסודות האמונה של היהדות :

 

הלא החרדים היו האחראים על האמונה והרי אמונתם היתה מעורבבת באמונה אחרת: והם שהכריזו על קדושת ספר הזוהר, חלילה וחס, הם שהאמינו בטפשות גדולה שספר זה מתיחס לתנאי הקדוש ר' שמעון בן יוחאי, חס ושלום, והם שהכריזו שהלימוד והקריאה בספר הזוהר מקרב את הגאולה, והם שנתנו שכל המסורת תימכר אל מגדל צורות הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה ושלום, כפי תמונות מחשבתיות פרצופיות נאצלות מעל הבריאה: והם שהאשימו את החופשיות בעם להיות סיבת הרע !

 

הם הם שלא הבינו אמנם שהגורם לפריקת עול העם היה הזיוף הנראה בהם והעדר התורה האמיתית הניכר במעשיהם: ולא ידעו שהגורם להעדר השפעתם לקרב את העם היה מצד האלילות השקרנית הסוגרת על אור פניהם, כי היתה כבר מושרשת טעותם עד עצם גרסת התורה ונפסקה כל רשות מלמעלה להשפיע עליהם מהאור האמיתי של תורה

 

וישבו בחדרי שכלם, אבל קדושתם לא עלתה כי נסגרה ביד הסטרא אחרא הנברא ביחד עם כתיבת ספר הזוהר הפסול ביד משה דה -ליון לפני כשבע מאות שנה: וגדל כוחו של הסטרא אחרא מחיל אל חיל במשך ארבע מאות שנה האחרונות, ועד עת השואה היה הרע הזה על פסגתו ובפרט ביהדות החסידית לכל התפשטותה :

 

והרי הנתפס אף בשוגג בכוחות הטומאה נתפס הוא, וחרף כל כוונותיו הטובות, כי טובות הן אם מסביב להם ישנה מסגרת יסודית ואמיתית ואהובה לשמים, אבל מה תועיל כל כוונה טובה בתוך מסגרת פסולה ושנואה לשמים !

 

ומעשה העגל וטעות אהרן הכהן מוכיחים על איפוס כל כוונה לטובה בתוך מסגרת של עבודה זרה: אמנם בעת השואה עוד לא ירד משה לרדת מן ההר להוכיח את ראשי העם ובמקום להאשים את עצמם האשימו את החופשיים ואת התנועות החדשות שנוצרו בתפוצות אירופה בתקופות ההן :

 

ובאמת, מבלי ידיעתם ,הוחרמו הם ואיתם כל העם, בחרם מדאורייתא הוא החרם הנורא והסופי היוצא מהדיבור השני: וזאת היתה השואה :

 

הספר מלחמות השם לקנאי הפטיש יחיה אבן שלמה אלקאפח כבר יצא בירושלים בשנת 1931 ואם היה מתפשט ונתקבל על העם, היה הופך דינים לזכויות לשומרי דבריו ולמלמדי אותם ברבים ולנלחמים למען טהרת האמונה בעם ישראל, כי זה היה הספר היחידי שהעמיד את אמונת ישראל על יסודותיה האמיתיים והחזיר אותה אל כתרה: אבל לא נתפשט מפני הויכוחים של מקובלי ירושלים שהחרימו את הספר ואת כל הקורא בו ושרפו אותו ושמו עפר על מצחם ויצאו יחפים אל בית הקברות וקראו באיכה מבלי להבין את פשעם בתשעה באב:

 

והלא עווננו הוא להיות סגורים בתורה מבלי להרגיש בה את רוח סיני וענוות משה: ומבלי הרוח הנכונה רוב דברי חכמים כגוף בלי נשמה, ואך תמים תהיה עם ה' אלהיך מציל את ההולך בתמימות:

 

תמים תהיה עם ה' אלהיך

Home