Home

Ishur 1     Ishur 2

ספר חמישה לוחות הברית והחרם מדאורייתא

החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה:

אני פרץ גרין, אחראי על כתבי ספר משנת חיים, מאשר בזה לאדם קמחג''י, ליצג על אתר האינטרנט

CAMILLO 

היוצא מבאר שבע את הספר 'מלחמות השם' מאת הר' החכם מצנעא תימן יחיה אבן שלמה אלקאפח, המודפס ב1931 בירושלים: הנה אצלנו בספר משנת חיים, שהוא יג' כרכים, הכרך הראשון נקרא 'ספר חמשה לוחות הברית' ובא להסביר בארבעה לוחות הראשונים את 'החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר ונגד התנועה המשיחית של חב''ד': חוץ מהצורה המעובדת במאה חרמים בלוח הרביעי, הרי כל ההסברים הניתנים בהסברי הד' לוחות הם חלקים שלמים של החרם מדאורייתא: והבאנו את הספר מלחמות השם כחלק מקדים ללוחות עצמם: ובכל ספר משנת חיים רק הספר הזה מובא כחלק שלם, כי יתר כל הכרכים נכתבים חדשים ואין ספרים אחרים נכללים בהם: אמנם הכרך הראשון 'ספר חמשה לוחות הברית' שהוא בעיקר לשם החרם מדאורייתא מוכרח להביא את הקדמתו ההיסטורית הרבנית התלמודית וההלכתית שהוא ספר מלחמות השם:


ובהקדמות הסברנו איך זכינו לספר מלחמות השם בזכות הצדיק הקדוש המורה חיים, ובעזרת ה' עלינו ניצול הספר מגלותו, כי רק מעט מאד עותקים ממנו נשארו ביד קצת תימנים ונחבאו ולא נודע ממנו כמעט כלום, ואיך שיהיה אף אחד לא קם בספר זה לקיים מצותו לשם שמים ולהאיר את עיני ישראל בו. ובזכות הצדיק חיים בן משה מצנעא תימן, זכינו להשיגו ולתרגם אותו לאנגלית ולאיטלקית ולהפיץ אותו באיטליה וכו'. מבלי שום הצלחה אמנם עשינו לשם שמים ובזה זכינו בו.


למה לי להדגיש את הזכות הזאת כל כך? טעמים ישנם: כרגע אין קול ואין עונה עד שיבוא הרגע אבל אחרי שיגיע הרגע יתוודע הדבר ויתגלה העניין ותישפכו מלחמות ה' בקרב הארץ ותקום עדה מבינה בחשיבות היסודית של ספר מלחמות השם ועלול הוא להתפרסם מאד מאד, כי כולו אור אמיתי מתורת אמת וכל יסודות התורה והנביאים ומסורת ישראל נגד העבודה זרה נמצאים בו מקושרים הלכתית נגד שיטת הזוהר, ומאיר עינים עד להפליא בבהירות נוראה וצלולה ובקנאת השמים האמיתית והרצויה, קנאה, בעונות הרבים, המוכרחה בכדי לשרוף מהשרשים את הזונה הרעה הזאת החונקת את רוח חלקי ישראל בטלפיה הטמאים עד שתישרף מכל וכל מעם ישראל:


ובכן ספר של הצלה וישועה גדולה לישראל הוא: אמנם כשיתחיל הוא רק להתוודע, יכולים לקום גם כן שואבי מים להשקות את כיסיהם בדפוסים נאים ומשוכללים, והרי אין בידינו זכויות רשמית או copywriteלדחות ביד אף אחד: שלכן חוב עלי להזהיר שהחפץ להדפיס את ספר מלחמות השם, מבלי לקשר את קשרו בהזכרת החרם מדאורייתא של ספר חמשה לוחות הברית של ספר משנת חיים ובהזכרת זכות הצדיק הקדוש חיים בן משה מצנעא תימן, ובזכותנו בפעולתנו לשם שמים, הוא עושה עולה לפני השמים:


והטעם בזה הוא לעצמו לשם שמים, כמוסבר בהקדמה באנגלית לספר מלחמות השם: אנו צריכים לספר מלחמות השם ולכל העבודה הרבה הרבנית וההלכתית שבו, שעבודה זאת אינה מעבודתנו בכל ספר משנת חיים: ומאידך גיסא אין ספר מלחמות השם מושלם מצד תכלית מטרתו ההיסטורית בלי החרם מדאורייתא של ספר חמשה לוחות הברית: שהרי הספר נכתב ויצא לדפוס ב 1931 דהיינו לפני השואה, שלכן כפי פירושינו בדברי טעמי השואה עוד הספר נחבר בסוף התקופה השלישית כלפי הארבעה דורות של עון הזוהר, אף שהוא קרוב לסוף החשבון של ד' מאות שנה של העון: שלכן הרב אלקאפח לא יכול היה עוד לקשר את העון קץ לקצו: ועוד שהרב לא הכיר בנגע האחרון, משיחות חב''ד, המסמל את הדור הרביעי השנוא לעון אבות של הזוהר: ובכן צריכים לשניהם, ספר מלחמות השם והחרם מדאורייתא להשלים את כל הנושא אל פעולתו ההיסטורית הממשית הסופית: וידע ישראל ידע חדש ויחזור לאמונה הפשוטה ויקיים את תמים תהיה עם ה'' אלהיך ויטהר ישראל בהכנתו לגאולתו השלמה, אמן כן יהי רצון:


האחראים על כל האמור כאן ועל פעולת הפצת ספר מלחמות השם וספר חמשה לוחות הברית וכו. הם פרץ גרין מארצות הברית הגר כעת באיטליה, דוד לוי מאיטליה הגר בחולון ואדם קמחג''י הנולד באיטליה הגר בבאר שבע:

 

ד' כסלו תשנ''ט איטליה

 

פרץ גרין

Ishur 1

  Ishur 2