HOME

 

מנחם אב, תשס''ה

אינצגו, איטליה

 

 לכבוד הרב היקר שיח'

הבאתי לך פה מכתב שכתבתי כלפני 5 שנים לאחד שמו יוסף פ. שיח'. הוא הכיר אותנו דרך האתר שלנו בבאר שבע המסודר על ידי חברנו הטוב אדם קמחג'י שיח'. יוסף זה שמח מאד לראות את ספר מלחמות השם שהבאנו בשלמותו באתר שלנו CAMILLO ושיבח אותנו הרבה על עבודתנו בקודש לטובת הכלל. אחר קריאתו הלאה בהקדמה שכתבתי לספר מלחמות השם הוא התפלא על שהזכרתי סוגי עניינים שהצדיק חיים היה בקי בהם, כמו על ענייני שדים וענייני כישופים וחלומות וקסמים וגלגולי נשמות וכו. והתבלבל כי כפי השקפתו ולימודו לא מתקיימים באמת כל הסוגים הללו, והביא גם את מקורותיו מדברי ראשונים ופוסקים מהגאון סעדיה והרמב''ם וכו. הוא מאמין מאה אחוז בכול ספר מלחמות השם, ואולם דעתו מבולבלת במה שנוגע לעצם עניינו של ''קבלה''.

ובאמת ישנו בלבול גדול בעם ישראל עכשיו שנגרם בגלל שימוש במונח ''קבלה''   זה כבר 400 מאות שנה בטעות ובלבול. ובכן רציתי במכתב זה לברר כמה עניינים כמו שתראה בפנים. באמת שלחנו לו רק את המכתב הקצר הראשון, ולא שמענו ממנו אחר כך, ובכן לא ראה את המכתב העיקרי שהבאתי פה. כוונת המכתב להיות ל ''גשר'' בין ענייני מלחמות השם לענייני הגאולה השלמה. צריך לגשר הזה מפני שמלחמות השם תורת אמת על פי מקורות התורה והמסורת, ואמנם דברי הגאולה השלמה הם הדברים החדשים המרומזים בישעיהו הנביא פרק מח', ובלתי ידועים הם עד שמתגלים בביאת הגואל הנבחר האחרון הצדיק חיים. כאמור אף אחד לא ראה את המכתב הזה חוץ מאדם קמחג'י בבאר שבע ודוד לוי בחילון. אני חושב שהיא הקדמה טובה בשבילך בכדי להתחיל להכיר קצת על העניינים החדשים של הגאולה השלמה, ולהבין גם כן קצת מהקושי בשביל אנשי התורה והמסורת לקבל את הדברים החדשים.

אני מקווה שהדברים יעוררו אצלך שאלות הרבה ושתבקש ממני את הסברן. הזהרה אחת רק אני מוסר לך. כל הדברים החדשים הללו כתובים ברוח חדשה שהיא בעצמה חלק מהדברים המובטחים של הגאולה השלמה, ובכן אם תקרא אותם במהירות, לא תיתן זמן למוח לקלוט את ההבנות החדשות, אלא אם כן תקרא אותם לאט לאט ואפילו בקול, אז תוכל להרגיש יותר בתוכן האמיתי של המילים.

אני מבין טוב, גילי, שלא תוכל לקבל את הדברים כהווייתם תיכף ומיד, מפני ש ''מצב הרבנות'' לא מרשה ככה בתחילה, וכל ההתחלות קשות, ובפרט בדברים אמיתיים שעוד לא מוכרים. וכמו שאמרתי לך, בכלל לא הייתי מראה לך את הדברים, כי לנו ניסיונות הרבה עם הרבנים של האידנא ורחוקים מאד הם מלשמוע דברים חדשים. אבל בזכות לאה שתח', שמשפחת לוי היא המשפחה הנבחרת בגלל אהבתם לצדיק חיים שקיבלו את החלומות הגאוליים הראשונים, שאני מרשה לעצמי להודיע לך את הבשורות הנפלאות של שם ''אהיה'' אחרון משם ''אהיה אשר אהיה''. ומכול מקום צריך אתה להיות במוח פתוח וברוחב הדעת ובסבלנות גדולה בכדי להבין שמה שנראים לסתירות בעיניך מצד המסורת אינן סתירות בכלל. לכן אמרתי הלוואי שתקרא את הדברים ברצינות חזקה, ושתתעוררו אצלך שאלות ואענה כפי יכולתי. אני מאחל לך כל טוב והצלחה רבה בכול דרכיך.

 

פרץ גרין

 

------------

ליוסף פרחי היקר:

מי שאינו מאמין בשדים אינו מאמין בחרטומי מצרים. וגם אינו מבין בסוגי רוב העבודות הזרות הקדמוניות וגן אלו הנמצאות בעולם עד עתה, כי רובן כרוכות בפולחן לשדים. וכן הוא במעשי הכישופים של מכשפים אמיתיים ומכשפות אמיתיות כוחם מהשדים.

 

מי שאינו מאמין בקסמים (כוחות הכוכבים הנמשכים על פי הקסם) אינו מאמין בבלעם הרשע.

מי שאינו מאמין בחלומות אינו מאמין ביוסף הצדיק.

מי שאינו מאמין בשדים לא האזין לדברי משה רבינו ע''ה ויזבחו לשדים לא אלוה.

מי שאינו מאמין ברוח רעה לא יבין בחצי המחלות שבעולם.

מי שאינו מאמין בקסמים לא ידע את נביאי השקר.

מי שאינו מאמין ברוחות רעות ובמזיקים אינו מאמין במשנה.

מי שאינו מאמין בכישופים אינו מאמין בתורה ואינו יודע כלום ממה שיש בעולם.

מי שאינו מאמין במזלות אינו מאמין בהלכות החודש לרמב''ם ואינו מאמין בתלמוד מזוני בני וחיי במזלא תליא מילתא.

מי שאינו מאמין במשחית אינו מאמין במלאכים.

מי שאינו מאמין בקבלה מעשית אינו מאמין ביעקב אבינו ובמרדכי הצדיק.

מי שאינו מאמין בגלגולי נשמות פטור מן הדין כי נסתר מאד הדבר, ונכלל ב ''הנסתרות לה'' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו לעולם''. אמנם הצדיקים הנסתרים האמיתיים מסתכלים על האדם ויודעים את גלגוליו הקודמים ועוד ועוד. ובגלגולים ישנם שני סוגים כלליים, גלגול הנשמה וגלגולי עונש. הנה הנשמה אחת או לזכר או לנקבה והגוף לבוש, ובהסתלק הגוף הנשמה עולה למקומה למעלה, ובמשך הדורות חוזרת הנשמה לעולם בגוף אחר להשיג מעלות יתירות, אם זוכה לכך ולא מקלקל. אמנם יש גלגולי עונשים גרועים למי שלא זכה בדין גיהינום ובאים בחיות או בכלבים או בחתולים וכו. אמנם נסתר הוא ולא צריכים להתעסק בדברים אלה. וצריך מורה צדיק אמיתי נסתר. ואני רק בזכות הקדוש חיים, שזכיתי ללמוד איתו שלש-עשרי שנה לפני פטירתו, ואני האחראי על כל ספרי וכתבי ספר משנת חיים, מודיע רק את הסוגים המתקיימים, כי עסקי הוא להבחין בין הקבלה המזויפת של האצילות ובין הקבלה האמיתית של ה ''ב'' של בראשית. וכמו שצריכים לדעת את כל הזיוף של כשבע מאות שנה (בפרט) צריכים לדעת שישנה קבלה אמיתית וכל המסורת מרמזת עליה בשפי.

ומה שמצאת הכחשה במקצת דברים על פי הנגלה, לא באו להכחיש את עצם הדברים, כי אם להרחיק את העם מרוב הבלים ומכישופים וממחשבות ודעות שקרניות לאין מספר. ולשם שמים דחו בכדי שהעם ילמדו בהלכה ולא יתעסקו בדברים שיטעו בהם.  

מי שאינו מאמין בשבעה רקיעים אינו מאמין בקבלת חז''ל.  והיודע יידע שכמו שישנם שבע רקיעים למעלה ככה ישנן שבע אדמות למטה, והן לשדים, וממעשה בראשית הוא, כי לשדים עבודות בעולמם, והיודע אין לו ספק, כי ידע הוא ולא אמונה. וגם חז''ל היו קוראים לשד לפעמים לשרת אותם. ואף הגולם של רב לוואי דבר אמיתי הוא ורוחו של הגולם היה משד.

מי שאינו מאמין בכוחות הכוכבים לא יבין בטעות דור אנוש.

מי שאינו מאמין בעולמות של מעלה אינו מאמין שמשה רבינו ע''ה עלה למעלה ודיבר עם המלאכים. ולאן עלה אליהו הנביא? ומי הם בני עלייה שמועטים הם?

אבל מי שמאמין בעולם האצילות ובאצילות האלוהות כופר הוא בכל התורה וטועה הוא בכל שלבי הקבלה האמיתית, כי דעת פסולה היא ופוסלת את הדברים היוצאים ממנו. ולכן, לדוגמה, ספר הגלגולים לרב חיים וויטל כולו שיבוש וטעות אבל אין זה מכחיש שעצם עניין גלגולי נשמות מתקיים. ועל דרך זו ככה הוא בכל דברי ספרי ה ''מקובלים'' המזויפים של כמה מאות שנים, כי היסוד שלהם שקר ונמשך מהשקר של צמצומים ואצילות האלוהות וכו. וגם ספר מלחמות השם אינו נגד הקבלה האמיתית, חס וחלילה, כי אם נגד קבלת ס' הזוהר ושיטת האצילות, ואם חשבת להפך עוד לא הבנת את דעתו, ואמנם כוונתו להכחיש את הקבלה המזויפת על פי מקורות היהדות הנגלית ואינו מתעסק בענייני סתרי תורה.

מי שאינו מאמין בחלומות לא ראה את נבואת יואל ג' א' ''והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלמון בחוריכם חזיונות יראו'': הרוח החדשה של הגאולה השלמה מתגלה דווקא דרך חלומות אמיתיים נפלאים.

אמנם חוץ מזה ישנם זוכים לחלומות אמיתיים, וישנם חלומות נבואיים יורדים מהכוכבים. אבל נכון הוא שרוב החלומות של בני אדם שוא ידברו, והוא כי ישנם חלומות פסיכולוגיים, וחלומות גופניים, וחלומות של רוחות וחלומות של שדים, וכולם שקר ושוא ידברו. אמנם המבין יידע להבחין והיודע יבין גם לפרש, תלוי בסוג החלום ובכוח המבין המפרש. וישנם חלומות אמיתיים יורדים מלמעלה מהכוכבים, או בזכות אבות מצדיקים בעולם השני או בזכות המקבל הזוכה. וככה הוא בכל הדברים, יוסף היקר, לא שחור על לבן, וידע ארוך הוא בסוגים ובעניינים.

אתה כאילו רוצה להרוג את כל הערב-רב מפני שבעוונות יצא העגל הזה. משה רבינו לא עשה ככה, הוא בדק אותם ואת כל ישראל ורק השלשת אלפים שהתחייבו נהרגו ביד הלויים.

ס' הזוהר וכל הקבלה המזייפת והכופרת והכרוכה בעבודה זרה דומה לעגל הזהב או, יותר מזה, בדרך נבואית מהתורה הקדושה הנבואית, הוא הוא העגל הזהב של אחרית הימים. ואמנם הערב-רב של אחרית הימים, בעיקר, היא ה ''ערבוביה'' הגדולה שבלבלה את צורת היהדות עצמה, ובכל ספריהם אין אתה שומע את היהדות השפויה ואת האמונה השפויה, כי אם ערבוביה של פסוקים ופירושים משובשים ודעות מוטעות ומנהגים העוברים על אל תוסיפו וכו. והרבה יהודים במשך הדורות האחרונים נתייאשו מהיהדות בגלל זה ודחו את הכול.

אבל גם אתה אם אתה אומר שלא מתקיימים שדים ולא מתקיימים כישופים ולא מתקיימת קבלה מעשית ולא מתקיימים רזי תורה ולא מתקיימים נסתרות ביד קדושים אמיתיים, אתה כאילו הורג חלקים אמיתיים של הקבלה האמיתית, תורה שבעל פה אמיתית הנמסרת ממורה לתלמיד מדור דור. המכחיש בשדים, ובכישופים, וברוחות רעות, ובקסמים, ובכוחות והשפעות הכוכבים, ובכוחות ה ''לעומת זה'', ובכוחות העבודות הזרות, אינו מבין כלל ועיקר מה הוא מכחיש, ואינו בעל מסורת התורה האמיתית הנמסרת מדור דור. וכולם נמצאים בתלמוד ורש''י על התורה, תחפש ותמצא,  כי כל אלה הדברים נמצאים הם, ולא תלויים בסברות.

ואמנם צריך למורה בעל מסורת התורה האמיתית לקבל את הדברים על בורים, ולהבחין בין עולמות של שקר והבלים ובין הדברים האמיתיים, ואין תורה אמיתית בלי מורה אמיתי, ומסתם לימוד בספרים לא מעצמך תוכל להבין את המסגרת המדויקת בה נאמרו הדברים, ובפרט בנשר הגדול הרמב''ם עליו השלום שלטעמיו הקדושים כיסה על דברים הרבה והוא בעצמו צדיק נסתר אמיתי מבני עלייה היה. והכחיש את זהותו האמיתית בגלל תפקידו הנורא ההיסטורי במשנה תורה (ככה קיבלתי בישירות מהצדיק חיים ראש הל''ו צדיקים הנסתרים הסובלים של הדור שעבר). וספר מורה נבוכים לא נכתב בשביל עם ישראל, כי אם לרב אקנין תלמידו ולא יבין בו לאמיתות כוונותיו אלא מי שהוא כבר בקי מאד בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. והקורא בו סתם יבין להפך בעניינים הרבה. והצדיק הקדוש והנסתר המורה חיים גם אחרי יג' שנים לימוד אמיתי איתו עומק תורת משה ותורה שבעל פה ובתורה העומדת בחכמת השתיקה, לא הרשה לי ללמוד בספר מורה נבוכים לבדי.  

אתה צריך להבחין בין המונח ''קבלה'' למונח ''מיסטיקה''.  הקבלה השקרנית היא מיוסדת על היסוד המוטעה הכופר שה ''יוד'' של שם הויה מרמזת, חלילה וחס, על עולם האצילות. היא באמת מטפיסיקה, פילוסופיה של הקוסמוס, ''מיסטיקה''. והוא מהיסוד ההרוס הזה שיצא כל השקר, ואין דבר שכזה בתורת ה'' ברוך הוא, לא בתורתנו הקדושה ולא בקבלה האמיתית של התורה. ושרשו במטפיסיקה היא של אריסטו ושורש אותה המטפיסיקה כרוכה בעוון דור אנוש שאמרו שהבורא הוא ''אין סוף'' למעלה משייכות עם בריאותיו, ולכן ברא את הכוכבים שהם שייכים לבני אדם וכו. ונפלו לעבודת הכוכבים אף על פי שהכירו תחילה בבורא  ה ''אין סופי'' שעשה את הכול. ככה הקבלה השקרנית שערה שה ''אין סוף'' למעלה מכל השתייכות לנבראים, ולכן צמצם את עצמו באלפי ורבבות צמצומים עד שהאציל מעצמו עולם של אצילותו ב ''זעיר אנפין'' המרומז כפי דעתם המטורפת ב ''יוד'' של שם הויה המראה על עולם האצילות עוד לפני בריאת העולם וכו. ובאמת כולו שקר ופילוסופיה מטפיסית ונגד הקבלה האמיתית של בראשית ברא אלהים וכו. וקראו לה ''קבלה'' ובאמת אינה קבלה, כי אם דוקטרינה מיסטית פילוסופית רעיונית כופרת באמונת התורה. ואמנם מפני שערבבו את הכול בפסוקי התורה ובעניינים רבים של המסורת, ודברו על קבלה מעשית ובשדים ובכישופים ובכוחות הלעומת זה על פי שיטת האצילות וכו. מי שרוצה להכחיש את דעתם מתבלבל וחושב שצריך להכחיש את כל הדברים שדברו עליהם כמו גלגולי נשמות ודיבוקים ושדים וכו. ולכן לא פשוט, יוסף היקר, וצריך מדריך בקי בדברים להבחין בין השקר ובין האמת. לכן הסברתי הרבה עניינים מהשיעורים היקרים של הצדיק חיים ומהם תצליח ההבחנה.  

 

שלום רב ובהצלחה

פסח כשר ושמח

פרץ גרין

 

באמת אני קצת התפלאתי על מכתבך, הרי אתה בן תורה ולומד במקורות, והידע שלך מוגבל מאד על פי ההלכה שאתה לומד, ואין בך שום אשמה, כי מצאת אף ''אסמכתות'' כפי הבנתך בדעות ואמונות וברמב''ם ובשולחן ערוך וכו. וככה נקלט אצלך שאין שדים ואין כישופים ואין גלגולי נשמות, וכאילו צדקת בהלכה בדברים הפוכים מן האמת, ובדברים שאינם נכונים אתה יכול לומר יש לי על מה לסמוך. פלא הוא דבר זה, שהרי מכשף אמיתי יודע שישנם שדים ויודע שכח הכישוף כוח אמיתי פועל הוא, ואפילו שהוא גוי ואינו יודע כי אם את כישופיו, אבל בדבר הזה הוא יודע יותר ממך! פלא!

אני לא מזלזל חלילה חס, כי אם חוקר בפלא הזה. והנה עוד פלא הוא שבדבר מלחמות ה'' נגד ספר הזוהר וכל שרשרת הקבלה המזויפת זכית לקבל, ואולם גם כל אלה ההולכים בדרך אותה הטעות הגרועה הם מאמינים בשדים, בכישופים, בגלגולי נשמות, ובחלומות וכו. הנה האמונה שלהם בהתקיימות הדברים האלה צודקת יותר ממה שאתה, בניקיון כפים ובתמימות וברצינות ובטעות אינך מאמין בהם. אתה מבין למה אני מתפלא? אמר לי אדם קמחג’י ''אל תתפלא, כמו יוסף פרחי ישנם הרבה שהלכו לקצה השני ואינם רוצים לשמוע בכל העניינים האלה''. אבל אני מתפלא, לא עליך כי אם על היהדות שלמדת. למה כל הדברים הללו לא ברורים ולא נתבררו ולא הוסברו על פי ההלכה?

וכמעט הסתבכתי בשאלה למה עזבו אותנו רז''ל ביש אומרים ויש אומרים ויש אומרים עד שבסוף לא ידעתי מה אומרים, זה אומר לי לבן וזה אומר לי שחור וזה אומר לי כחול, ואני מסכן חפץ לדעת איזה צבע הוא. אמר לי פעם יהודי פולני ''אני עזבתי את היהדות מפני שלא רציתי להישאר במחלוקת''. ואולי גם הוא יש לו על מה לסמוך, שרצה לדעת איזה צבע הוא וענו לו בכל צבעי הקשת! אני לא מזלזל, יוסף היקר, אני ביקשתי איזה צבע הוא, ולא חיפשתי על חכמת הצבעים. ולמה החסירו ממני ידע ברור עד אחרית הימים? ואתה יושב ולומד תורה ואינך יודע שישנם שדים וכישופים!

עד לפני חודש ימים הייתי הולך לבית כנסת ספרדי פה באר שבע, ובין מנחה למעריב שומע הלכה, המשנה ברורה אומר ככה אבל החיד’’א אומר ככה, השולחן ערוך אומר ככה אבל כף החיים על פי הסוד אומר ככה, הרמב''ם פוסק ככה אבל הבן איש חי אומר ככה; עד שהתייאשתי מלימוד בין השמשות שאין בו שמש, ונאסר עלי כל בית כנסת שיש לו זוהר מחשיך בצהרים, ועזבתי את הערבוביה לעגליו בין דן לבאר שבע. אנא אלך יוסף היקר? אצל קהילות החסידים! חלילה וחס, כולם על יסוד הזוהר, וכולם בשיגעונות, וכבר מלפני עשרים וחמש שנים הייתי בתנועת חב''ד לחמש שנים עד שנגאלתי משם מהצדיק חיים מתנועה משיחית משובשת ועוברת על ''כל תמונה'' מאצילות ועד לעולם המעשה בכל שעה.

ואפילו אצל רוב קהילות התימנים של האידנא אין נחת מס' הזוהר ומשם ייחוד, אבל עוד לא הכרתי בקהילה תימנית דרדעית. מכאן ומכאן נעתי ולא מצאתי נחת לרוחי. ואנו עוסקים במלחמות השם לשם שמים, וגם אתה מכיר באבנים שהם זורקים! ואני פה רק בקיצור נמרץ מרמז לך על מצב היהדות בימינו, ומי שיודע בצד אחד יוצא מדלת שני, סוגר על קבלה מזויפת וסוגר גם קבלה אמיתית, ומוצא לו אסמכתות בהלכה. ומי אני להסביר לך את הטעות ואת הטעמים, ואתה גם כן לשם שמים מתכוון ולשם שמים אינך יודע. עגל הזהב מצד וערבוביה שלמה מצד, וכבר רוב העם זרקו מאחריהם את הבלבולים שלא להיכנס למחלוקת עם הרבנים.  

היהדות שאנו מוצאים עכשיו היא בעצם היהדות הגלותית של שארית הפליטה אחרי השואה. ונתקבל קרבן ישראל, והתחילה תחיית העם וקמה המדינה. ואולם היהדות עצמה נשארה בערבוביה הכי גדולה בכל דברי ימיה, וכל אחד מפרש אותה כפי מצב המקום שהוא נמצא בה מצד לימודו וידיעתו ותכונותיו, ויש אומרים ויש אומרים ויש אומרים. הוי אומר מי ייתן את בשורות אליהו הנביא, זכור לטוב, ואת ביאת הגואל האחרון שהכול מחכים עליו! וישימו סוף לבלבולי הזמנים, ויסבירו לנו את הדברים כהווייתם, ויגלו לנו את כל מה שצריכים לדעת ושעד עכשיו לא היינו יודעים.

ובכן אינני חפץ להמשיך איתך בהתכתבות, יוסף היקר והירא שמים, כי אחרי שתמשיך, אם תמשיך, בבשורות שאנו מבשרים, רק תתבלבל ולא תוכל לסבול את השינויים של הגאולה השלמה. ואני מייחל לך כל טוב וה'' יצליח את דרכך, אבל טוב לך שלא תגלוש באתר CAMILLO  ובאתר בית ספר אסתר שלנו, כי אין אתה מסוגל, אני חושב, לקבל חידושים אמיתיים אשר בשמים יסודם ואמת ידברו. ואנו, אני וחבריי, החמור הראשון של הגואל האחרון השלישי חיים, זה כבר שמנה-עשרי שנים רצופות בקבלת הדברים, ואין לנו ספק בכל מעשי הבשורות שאנו מבשרים, כי לא ממנו הם, וירדו ויורדים עלינו ממלכות השמים החדשים המובטחים בנביאים.  

ואולם אתה, לא משום אשמה, לא יודע אפילו שמתקיימים חלומות אמיתיים, וכרחוק השמים לארץ אתה מכל עניני הגאולה השלמה, שיש בהם סימני כוכבי הגאולה, וסימני השופט המשוח במלכות השמים, וסימני אור חדש של חנוכת החנוכות, ומבנה בנין בית המקדש השלישי של שבע קומות ושלש-עשרי מזבחות לתפילה, וסימני מישרת חמור אוכל לחם, וסימני הדור הרביעי הזה האחרון של 65 שנים, שאנו בו (כבר עברו 18 שנים מהן) ובו סימני יום ה'' הגדול והנורא וסימני הבניין החדש שימשיך בתקופות הגאולה אחרי הדור הזה, וסימני תחיית הגואל האחרון הצדיק חיים בסימן השלם של תחיית המתים. ובכן, יוסף הטוב והצמא לדעת, במה נוכל להמשיך איתך בדיבורים, תגיד לי אתה, וכבר נדמה לך שיש לך מורה במורה נבוכים ולא ברור לך שאתה צריך מורה להבין את המורה של מורה נבוכים.

מלחמות השם לרב אלקאפח, תלמידו של הקדוש ר' חיים גורח ז''ל, וכל הדברים האמיתיים שהוא מסביר וכל ההוספות שכתבתי בציווי הצדיק מורי הקדוש חיים הנכללות בספרנו חמשה לוחות הברית, אינה אלא הקדמה, הקדמה חשובה וחיונית ועקרונית, לגאולה השלמה. כי הכול תלוי באמונה האמיתית של תורתנו הקדושה. וצריך קודם כל להוציא את בני ישראל מהערבוביה ומהטעות האפלה של עוון אחרית הימים, ולברר דברים הרבה שלא נתבררו עוד ביהדות הנמצאת, ולהיכנס ל ''לוחות החדשים'' של הגאולה השלמה.  

אחריו ישנו החוק החדש, והמנהג החדש, והחלומות, וספר המפליא, ועניני חמור אוכל לחם, וספר בשורת המלאך גבריאל, וספר ממזבח הנביא, וספר הל''ו צדיקים הנסתרים על ראש הל''ו צ''נ הקדוש חיים, וספר המלאך העומד בין ההדסים, וספר פירוש באר שבע, וספר הכוכבים לאברהם אבינו, וספר תיקון הברית מהחול היורד מהנקב השמיני של חלילו האדום של עשו, שהם נכללים בספר הכללי ספר משנת חיים. ועוד ישנו הספר הראשון המתחיל הנקרא ''אור חדש לרמב''ם'' בפירוש מפליא על סוף הלכות מלכים.

אדם קמחג’י, חברי הנאמן בעניינים של הגה''ש, אינו כל כך מסכים שאשלח לך מכתב כזה, ואומר ''זה כבר טוב שהוא כבר מאמין במלחמות השם, ומספיק לו שזכה בזכות גדולה זו והולך ישר באמונתו''. כמעט ואני מסכים איתו, ואמנם אני משער שבהמשך קריאתך באתר תראה מהדברים האלה, ולכן שמתי ידיי קדימה להזהיר אותך על ההמשך, ושאין ספק שרק תתבלבל בהם, כי דברים חדשים הם לגמרי, והיא היא הקבלה החדשה האמיתית של הגאולה השלמה שמרמז עליה הרמב''ם הנשר הגדול בסוף הלכות מלכים על עניני המשיחות ''שאדם לא ידע מהם עד שיהיו, ואין לחכמים קבלה בהם ודברים סתומים הם אצל הנביאים''. ובכן יותר טוב לך, יוסף היקר, שתישאר במסגרת מלחמות השם ושלא תמשיך בכל יתר דברינו, כי רק תתבלבל ולא תדע איך לקבל אותם, ואין עליך שום אשמה בזה וקשה לך מדי להיכנס לחידושים כאלה, וטוב לך להמשיך בדרך שאתה כבר הולך בה.

המשך מכתב ג' לכבוד יוסף פרחי:

ומכל מקום אני לא יכול להכחיש שאני מחפש על תלמידים לבית ספר אסתר, הוא בית ספר הגאולה השלמה שמלמדים את כל אלה הדברים והעניינים. ואיני מכחיש שאם אתה כן מסוגל לשמוע בחידושים הנפלאים של הגאולה השלמה, אנחנו נשמח בשמחה גדולה מאד ונקבל אותך בחפץ לב ונשמיע ונלמד אותך את פירושי כל הדברים, שהרי לא סתרי תורה הם, וגם לא עניינים של שדים וכישופים וגלגולי נשמות ודברים נסתרים. לא, העניינים ההם רק לבירור בסוגים המתקיימים בעולם, כמו שאמרתי, ומוסברים בחוק החדש לשם בירור דברים שהרבה כמוך לא יודעים אותם, אבל אינם חלק של בשורות הגאולה, כי אם חלק מכמה סוגים ביהדות שמכמה טעמים עוד חסרה התבררות.  

הספרים של ספר משנת חיים הם לשימוש בבית ספר אסתר רק. ולא כולם מסודרים עוד בשלמות וישנם חלקים שהם באנגלית ומהם באיטלקית ועוד צרכים אנו לתרגם אותם לעברית; אבל מכל מקום אנחנו לא מוסרים אותם לאף אחד, שהם אצלנו במסגרת הברית השלמה (תפארת הברית) של הגאולה השלמה בבית ספר אסתר. וגם מי שלא קיבל את ההקדמות לגה''ש, ולא קיבל אותן בהבנה ובאמונה לא יזכה להבין אותן, כמי שקורא או לומד בתורה ואינו מאמין בתורה, לא יזכה להבין כלום, כי האמונה היא הכלי לקבל עניינים שהם תלויים באמונה.

ומכל מקום כל הדברים מצד עצמם לא קשים להבין אותם, שהרי ה ''לוחות החדשים'' של הגה''ש עשויים הם להבנת הכול ואפילו פשוטים. לא ספרי חקירה הם, ולא דברי פילוסופיה יהודית עמוקה הם, כי אם בשפה ברורה ופשוטה. ואמנם היא השפה הברורה המנובאת ''אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהוה לעבדו שכם אחד''. השפה היא ברורה אבל ענייניה מפענחים את כל ה ''בעיות'' ההיסטוריות גם למוסלמים ובפרט בפרט לנוצרים. הבעיות עם האסלאם מצד הדת מועטות הן, כי אמונתם בה'' אחד, ומפני שאין עניין משיחות באמצע, שמחמד לא היה יהודי, וגם לבני ישמעאל הקוראן, וזה בא להקל הרבה מפני שאין המאבק על דברי הנביאים.  

אבל המאבק עם המשיחות הנוצרית היא כולה ''דתית'' שהרי כל פירושיהם על מישרת ישוע מיוסדים על פסוקי נביאי ישראל, ולכן המאבק שצריכה לפענח השפה הברורה הוא לא רק היסטורי, כי אם דתי.  השפה הברורה, אפוא, הגורמת עקביה שכולם יקראו לה'' אחד ושכולם יכולים לעבוד את ה'' שכם אחד, יש לה הכוח לענות על דברי הנביאים בפירושים חדשים שלא נודעו לפניה לא ליהודים (לחכמי ישראל) ולא לנוצרים. חידושים נפלאים ומפליאים הם המוסברים אצלנו בעיקר בספר המפליא, דברים גדולים ואוניברסאליים שבלעדיהם אין שום תיקון ואין פענוח. המונחים חדשים הם, לא קשים ולא מסובכים, אבל ליהודים בעיה עם חידושים קטנים כל שכן עם חידושים אוניברסאליים דתיים המבארים לפעם הראשונה את כל מה שקרה באמת ומה היא באמת מישרת ישוע.  

כמובן יש לנו הידע החדש לעשות את זה, ידע שלא היה בקיום לפני ביאת הגואל האחרון חיים. אתה מבין, יוסף היקר, תברח לך, מה לך ולעניינים כאלה, והלא אלפי ורבבות דברי מקורות היהדות עוד עליך לבדוק, ומה תעשה באוניברסאליות, ומה איכפת לך מהנוצרות או ממשרת ישוע? לכן אני דוחק אותך במין אירוניה הופכית, ומה איכפת לך אם כולם יקראו לה'' אחד או לא, או אם יעבדו אותו שכם אחד! ממילא אני בשליחות ובציווי לבשר את הגאולה השלמה ואת ביאת הגואל האחרון, ומוסר את המפתחות של השבת הלבבות של אליהו הנביא, זכור לטוב, ומסביר את החילוק העצום בין הגואל ובין המשיח בן דוד ואת עניניו של השופט המשוח במלכות השמים הבלתי ידועים לעם ישראל לפני זה, כי חלקם בגה''ש רק. ומה לך עם כל זה, האם אתה יעקב שתיאבק עוד הפעם בשרו של עשו!

לפני כמה ימים בא לי סגנון ורשמתיו, כמין שיר מקדים לעניינינו; אביא אותו פה ותראה מעצמך עד כמה אתה רחוק מן הקצה אל הקצה אל כל תוכנו.

 

עברה הגלות הארוכה המרה

נתקבל קרבן ישראל של השואה

 

קמה המדינה בטורח ובשמחה

עברו לה' שנים ובסתר המדרגה

 

קם ראש הלו' צדיקים הנסתרים

בסימן השלם של התחייה

 

הוא שמו חיים ובא מתימן

נבחר מאלהים ובא הזמן

 

כתר בראשו שופט משוח

במלכות השמים לעולם בטוח

 

נולד מהול בשלמות הברית

והושלמה התורה בתפארת הברית

 

צדיק נורא ועניו שפל

טובי לב יקים ורשעים ישפיל

 

נתן את חייו על גזרה עולמית

ונתבטלה הגזרה בחולי הממית

 

והושב על כסא מלכות הגאולה

ומישרת פלא יועץ הוקמה

 

אל גיבור אבי עד שר שלום

מכין מלכות בית דוד ממרום

 

משבט בנימין גואל אחרון

נסתר בסוד קדשי מעון

 

שופט משוח על פי האל

משיב משם את שבטי ישראל

 

מבקש רחמים על עם הגאולה

ורוח חדשה על שארית הפליטה

 

מחזיר עמים לה'' אחד

מלמד חכמת ''כולנו בשר אחד''

 

מעמיק פלאות בסימנים השלמים

גם לישראל וגם לעמים

 

כי זאת הברית הסופית השלמה

נאחזת היא בקדושה חדשה

 

המביאה עד קצווי תבל שלום

אחרי הדור הרביעי היתום

 

שולח מפתחות בין הבתרים

ירושת אברהם בספר הכוכבים

 

הוא האדון אשר אתם מבקשים

לא נודע לפני זה עד סוף הימים

 

סוד כמוס נסתר אצל בוראנו

מתגלה רק בזמנו בתקופתנו

 

מלכות השמים לעד תיכון

בגואל הנבחר מ ''אהיה'' אחרון

 

לישראל וגם לעמים רבים

ואברהם אב להמון גויים

 

וליצחק עשו שראשו הציל

בשוב הצאן הנאבד מבית ישראל

 

ויעקב הוא השלישי השלם

לישראל תרועת מלך בו כתועפות ראם

 

הגואל הקם בתחיית המתים

לעורר את בני אדם מחושך הימים

 

לגאול את דעת יושבי גלות

לשבי פשע ביעקב מכל טעות

 

לשיר שיר חדש בהווה לעתיד

כי את רשעים ה'' ישמיד

 

בדור הרביעי הסופי הזה

יום ה'' הגדול והנורא יהיה

ושמירה חדשה על שומרי אמונים

בחוק החדש הנצרך המשלים

 

לחוקי ומשפטי התורה הקדושה

לזמן החדש בתקופה הבאה

 

וחול היורד מנקב השמיני

של חלילו של עשו האדום המפליא

 

לתקן את ברית אברהם שהופרה

לתת מלויתנית המלוחה מנה

 

לחזור לנשמה בגילת חיים

לקום ממות הרוח אל עץ החיים

 

לבנות את המקדש בשבע קומות

להתפלל אל ה'' משלש-עשרי מזבחות

 

לשעשע בשלוש-עשרי מזלות חדשים

ושבע מעגלים נבואיים וששה סימנים

 

לשמוע נעירות מחמור אוכל לחם

המשמח לבבות מהתנור של בית-לחם

 

לרקוד ברחובות בחג תשע באב

לרפאות מדוכאי רוח מאדם המוכאב

 

להביט מחדש על יופי הפרחים

לרוץ יחף בגני דשא לקול העצים

 

יש תקווה, יש תקווה חדשה לבקרים

גדול ה'' אלהינו מחיה המתים:

 

התלמידים של בית ספר אסתר כבר מבינים את כל הדברים הללו באופן ברור אבל אצלך סינית היא אפילו שהמלים בעצמן פשוטות מפני שהמונחים ונגיד, תנאי הדברים, לא ידועים לך, ולא תמצא אותם לא בגאון סדי' ולא במשנה תורה ולא במורה נבוכים ולא בכל המסורת התלמודית ומסורת ההלכה. ואמנם כולם מהקבלה החדשה האמיתית שמרמזת עליה הנשר הגדול בהלכות מלכים. גדול ה'' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר, מסתיר עד מתי שחפץ להסתיר, ומגלה כאשר רוצה לגלות, ועל פי הדרכים שהוא רוצה בהן. ולכן לא אמסור ספרים של ספר משנת חיים, כי אם אלמד את הדברים במסגרת בית ספר אסתר. אמנם אסביר קצת ובקיצור את נקודות הקושי שאני משתדל בסגנוני החמורי לתפוס במכתב זה. נתחיל בכמה שאלות:

למה תהיה לגאולה השלמה קושי? אם באה הגה''ש היה צריך כל ישראל, ובפרט לומדי תורה, במצב לדעת אותה ולקום ולשמוח ולעשות ולהבין ולגיל בשמחת עולם? ואם בחר ה'' ברוך הוא בגואל אחרון, למה יגלה את זה רק למעטים בהתחלה ובמסגרת מיוחדת מכוסה מעיני הכול? ואם אליהו הנביא, זכור לטוב, כבר גילה את המפתחות של השבת הלבבות וסימני הגה''ש, למה לא יידע ישראל מזה מעת התגלות הדברים? למה תיקרא הגה''ש אוניברסאלית, והלא הבטחת הגאולה לישראל עם הסגולה ועם התורה? אם, כמו שהסביר הרמב''ם ע''ה, בבוא עת הקץ וה ''מלך המשיח'', ישנה הקבלה החדשה האמיתית המסבירה את כל הדברים המרומזים בתורה ובנביאים וכו. שלא נודעו מקודם לזה, איך יכירו עם ישראל וחכמי ורבני ישראל בדברים, ואיך ידעו שהגיע באמת זמן הגאולה השלמה? ולמה, כמו שרמזתי לך עד כאן, שדווקא מי שלומד תורה ומתעסק בהלכה ובמקורות היהדות, לו הקושי העצום והנורא, לקבל (בהתחלה) את כל הדברים?

שאלות יפות, נכון? שאלות העומדות בפסגת הגה''ש עצמה, ואני רק בנקודות קצורות לרוות את הצימאון עד שתצמא עוד, מי יודע, אולי תרצה כן להיכנס איתנו לבית ספר אסתר ולהכיר בתפארת הברית השלמה, כי דבר היסטורי הוא וביאת הגואל האחרון חד-פעמי בכל דברי הימים. ראשית כל הגה''ש היא גילוי חדש שלא היה לפני זה, הוא גילוי השם ''אהיה'' אחרון משם ''אהיה אשר אהיה''. ולכן שייך בו המונח ''קדושה חדשה'' והברית השלמה היא תפארת הברית החדשה של ירמיה הנביא המתגלה רק אחרי ביאת הגואל הנבחר. והתנאים של הקדושה החדשה הם תנאים חדשים ''לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, כי הם הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם''.

הרי ''אנכי בעלתי'' בעם ישראל לכל הדורות ולא אוכל לעזוב אותם, אבל מאידך הם הפרו את בריתי, דהיינו הפרו את תנאי ברית התורה הקדושה, ואמנם אנכי בעלתי בם, והתורה נצחית לכל הזמנים כמו שישראל נצחי לכל הדורות. מה התרופה? הנה ימים באים נאום ה'' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. התורה נצחית ועם ישראל נצחי ובכדי לתקן מה שהפרו את תנאי הברית, אני מביא להם ברית סופית שלמה שיש לה תנאים חדשים שהם יכולים לעמוד בהם. הרי יוסף היקר, ישנם טעמים ועניינים הרבה בהפרת תנאי הברית אבל נוגע לחלוטין, בעוונות, עוון קץ אחרית הימים, עוון האצילות של ספר הזוהר ושרשרת גדולה וארוכה של שקר וכפרות ואלהים אחרים על פני ושיתוף ונשיאת שם השם לשוא בר מינן!

בא העגל הזהב של אחרית הימים ויצאה ערבוביה גרועה ואפלה. לא המשכילים הם שהביאו את השואה, כי הם היו רק תוצאה חיצונית שנגרמה מהגורם הנסתר שדחו אותם חוצה למחנה. נקודה עיקרית היא וצריך לשקוף אותה מלמעלה, כביכול. כי אם מלמטה נראות הסיבות החיצוניות של התבוללות נוראה בין רוב היהודים, מלמעלה נראית הגורם הפנימי ביד כל אלה שהיו חושבים את עצמם לשומרי תורה, לבעלי תורה ,לאחראי תורה, לרבני תורה, לחכמי תורה, לראשי ישיבות ומסדרי התפילות ומלמדי את העם שקרים של כפירה בצמצומים וספירות נאצלות ופרצופים אריך אנפין אבא אמא זעיר אנפין ונוקביה, ומפרשים את כל דברי התורה על פי יסוד של כפרות. לא על חנם באה השואה, ותורה לא הגינה ותפילותיהם לא נתקבלו, כי אם הפרו לגמרי את תנאי האמונה האמיתית של תורת אמת.

אתה מבין, דבר אחד הוא לדעת מהו העוון הגרוע הזה.  לימוד יותר עמוק הוא להבין איך שתורת הנסתר הזאת הפסולה הייתה הגורם הנסתר להפרת הברית שממנה נגרמה גזרת השואה. כבר נשקפה בתורה בפרשת הקללות ובשירת האזינו ובנביאים שעם ישראל יפר את הברית ויצטרכו לברית סופית שלמה לתרופתם. דבר עמוק הוא זה וצריכה להתבוננות רבה, אבל מי שבידו המפתח של מלחמות השם יש לו על מה למקד את התבוננותו. לא פרט הוא, כי אם עוון של עבודה זרה ממש מהסוגים הכי גרועים, ולא ביד פושעים, כי אם ביד חכמי ולומדי התורה האחראיים על העם! סגרו את דרכי הרחמים, כי זייפו את התורה הנצחית עצמה בחמשה פרצופים ועשר ספירות נאצלות ועזבו את ה'' ברוך הוא למעלה עם האין-סופיות שלו כדעת אריסטו וכטעות דור אנוש.

והתהפכה התורה בידם ועשו תורה אחרת ובראו מנהגים בלתי רצויים ומבלי דעת ובלא כוונה זבחו לשדים לא אלוה! ומכל מקום כל העם בשגגה ולא במזיד אבל נשתבשו מקורות היהדות. ומכל מקום גדולים רחמיו יתברך וניצלה שארית הפליטה ורוב הנהרגים מתו ושמע ישראל על שפתיהם, ונתקבל קרבן ישראל לפניו, והתחיל תהליך שיבת ציון אך בתוך ערבוביה של דעות ואמונות והמון דברים בלתי ברורים ועוד הפרת הברית בקיומה, אלה מצד הגורם הפנימי ואלה מצד הנגרמים החיצוניים, אלה מצד שנאת הבריות ואלה מצד אהבת החופשות, אלה מצד שזבחו לשדים ואלה מצד שלא ידעו שמתקיימים שדים, כי אין מורים אמיתיים מרוב הערבוביה הנמצאת ביהדות.

ואיך מתוך כל הערבוביה הזאת על אלף פנים יבוא אליהו הנביא, זכור לטוב, ויתגלה הגואל האחרון לישראל ותכנס הגאולה השלמה! ומי היה מאמין ומי היה שומע ומי היה במצב שיכול להבין ומי היה יודע לדבר איתם בדרך ארץ פן יישרף מקנאת השמים על כבוד קדושתם! ואמנם התחילו הסדרים להכנת הגה''ש, וקמה המדינה וזכו בה החילונים ולא הדתיים, כי הם למרות הכפירה הפשוטה היו יותר נקיים מהכפרות הנסתרת של הזוהריסטים ומהסבוכים של יתר הדתיים. ואיש אחד צדיק נסתר ושמו חיים בן משה משבט בנימין יליד תימן צנעא עיר הבירה היה בקהיר מצרים, ואחרי הקמת מדינת ישראל והחלה קנאת שונאים נגד היהודים הוכרח לעזוב את הארץ ההיא ונסע עם אשתו מזל לעיר מילאנו בארץ איטליה.

ולו סודות הגאולה השלמה, כי צדיק הדור היה ראש ללו' הצדיקים הנסתרים הסובלים, שאינם מגלים את זהותם האמיתית. והיה כעבור כב' שנים למדינת ישראל וגאל אותי מיד חב''ד, התנועה המיסטית המשיחית השקרנית המסוכנת השנואה לשמים, כי הפרעה גדולה היא לגאולת עם ישראל. והציל אותי מידם החזקה, והוציא אותי משם בחכמת קדושתו, ועשה אותי לתלמידו וגידל אותי בתורת משה רבינו לשבע שנים, ולשש שנים הכניס אותי עד לחצר המלך, להכיר במקצת מדרכי הקדושים, והניק אותי בידע מסוגל, ולא ניתן לי לעבור מהחצר פנימה פן יפרוץ בי ה'', כי רך אני מחולשת הדור, וסיבב ה'' סיבובים למען הקים את דברי הגאולה השלמה בעולם.

והיה כשנתיים לפני פטירת הצדיק הנסתר, וגילה את אזן התלמיד לאמר ''דע תדע, פרץ, כי העולם כולו בצער, ובאתי מהבית דין של מעלה עם יתר הנסתרים, ועלה הצער עד עצם השמים, ויצאה גזרה עולמית אין כמוה לרוע בדברי הימים, ופחדו השאר ולא פתחו את פיהם, ונידמו ונשארתי לבדי לדבר, ונכנסתי עוד פנימה בכוח קדושת ראש בני עלייה, ואמרתי לפניו ישתבח לעד ולעולמי עולמים ''אקבל על עצמי את הגזרה עד כדי מה שתהיה ולא תבוא ולא תיפול על העולם'', ונתקבלתי ונתקבלה בקשתי. ואתה תשמח כי זכית לשמוע ממני את הדבר הגדול הזה, ותתחזק ואל תפחד כי אהב אותך המורה, ולולא כן לא היה מגלה לך את הדבר הנורא הזה, ואחר כך תבין.

זה היה 'כתר' ימים לפני פטירתו, ונחלה הצדיק הקדוש במחלת הדור, לנשוא על עצמו את עוון כולם. ואני הולך ובא יום יום ויושב על יד החולה והרשה לי לנענע את אצבעות רגלי העניו הקדוש, ולהצטער עד פנימיות הדם באהבתי את מורי, הצדיק חיים. והוא רחום יכפר עוון ולא השחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. וכל דיני מעלה שפכו את גזרותיהם על העניו, ושפל רוח ואוהב את הבריות ונסתר קדוש ונורא בכל סבלו.  

וזה הסוד הניתן לי לגלות בצורה אגרת כזו, כי ממרדכי הצדיק ראש ללו' הצדיקים הנסתרים הראשון ועד לצדיק חיים ראש הצדיקים הנסתרים האחרון לדורות לא קם לסבל כצדיק חיים, וכמוהו לא זכה אחד בחכמה נסתרת לפני אלוהיו וכל רזי תורה לא נסו מנו, ובסוגו לא עמד אחד בסודות הטבע, ובידע סתום במערכות הכוכבים, ועלייתו לשבע רקיעים, וסתרי מטה בשבע אדמות, וחזיון נבואתו מסוף עולם ועד סופו, ועניו שפל ולא החשיב את עצמו לכלום. וקיבל את הדין בשמחה לטובת העולם ואומר ברוך ה'' על כל פרט תמיד. ואומר לי ''אני שמח, פרץ, שזכית לראות את כל זה''. ולבי מפג מצער ואני חמור ולא צדיק.

ולא עליתי לעולמות ולא נכנסתי לנסתרות, כי אם השגתי את הידע של כללי העניינים שאצטרך להם בבוא הרגע ובהתגבשות הזמן, כי בסיבובים רבים סיבב אותי הקדוש ברוך הוא ביד הצדיק חיים להיות מוכן לקבל ולהודיע דרך כתבי עדות את הבשורות על מי נבחר ואת מי אהב ה'' ברוך הוא להיות לגואל האחרון לאנושות, בהתגלות שם ''אהיה'' אחרון וכל חידושי תפארת הברית של הגאולה השלמה. ואחרי שמנה ימים מפטירתו ובחלומי אני עומד בחוץ מתחת לכוכבים בתוך מעגלים  מצוירים על הארץ, והצדיק חיים עומד מרחוק כשלשים מטרים, והסתכל הוא השמימה אחרי שתפס את ריכוזי, ומהפה שלי יצא קול עצום וגבוה וחזק עד מאד המכריז לקראת הכוכבים ''בא הזמן''.

זאת הייתה הבשורה של פתיחת הדור הרביעי הנבואי והזמן הכללי של הגאולה השלמה, והוא הקול של אליהו הנביא, זכור לטוב,  שיצא מפי, כי הוא אליהו הנביא אך ורק המבשר את פתיחת הגה''ש ברגע שישנה הזכות של הגואל הנבחר. ויצא מפיו של פרץ, רמז ל ''מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ'', שפריצת פרץ מרחם תמר במהירות מרמזת על התלהבותו לבשר את פתיחת זמן הגאולה השלמה והכנת מלכות בית דוד.  ומה תרצה ממני, יוסף היקר, כי סימן אנכי ולא בן אדם, וחמור אני לנשיאת הסימנים השלמים של הגאולה בזכות הגואל הנבחר חיים. והתחילו מאז כל הסימנים לרדת בחלומות נפלאים גאוליים כנבואת יואל אצל התלמידים שהיו אוהבים את הצדיק חיים ועוזרים לו ברחמנות בעת חוליו.

ויש עד עתה יותר מאלפיים חלומות אמיתיים הכוללים את מסרי הגה''ש ומובאים הם בכתבים ומלומדים בבית ספר אסתר, הוא ''ארמון'' בארץ לאוצרות הגה''ש, ומתגלים האוצרות בדרך פורים. הרי מי היה יודע את נסי פורים ונדדה שנת המלך וחנינת אסתר ועד כי חצי המלכות תינתן לה? כי בתוך הארמון קרה הכול, עד שנכתב במגילת אסתר ונתפרסמה בין כל היהודים. ומי היה מכיר בגדלות מרדכי עד שכבר אותה הגאולה הייתה בתהליכה, והוכתב סיפורו במגילה, ונעשה מרדכי למשנה המלך ונתפרסם שמו בכל מדינות אחשורוש, ואומר התרגום מסוף העולם ועד סופו.  אלא נתגלה הגאולה בתוך הארמון ואחר כך נודעה לכל. ואני החמור אוכל את לחמי הנסים והנפלאות של הגילוי החדש, ומסדר אותם במגילה החדשה של הגאולה השלמה.

ואחר כך ייוודעו לכל, והזוכים יאמינו, והבלתי מאמינים לא יזכו. ואמנם ''הימים ידברו'' ושנות הדור הרביעי ידברו עד תום 65 שנים, וייבנה בית המקדש בע''ה. ושליש העולם ושני שלישים בבני ישראל יזכו לדורות הגאולה השלמה אחרי הדור הרביעי. הנה היהדות עשירה מאד אמנם עוד היא ענייה ואף מסכנה בדברים הרבה לפני התגלות הגאולה השלמה של שם ''אהיה'' אחרון ולפני התגלות מישרת הגואל האחרון השופט המשוח במלכות השמים. ויתום ישראל עד שמתחברים כל שבטי ישראל, ומסכן ישראל עד שמכירים כל העמים בבחירת ה'' בעמו המיוחד, ואין לבית המקדש קיום עד ש ''יודוך עמים אלהים יודוך עמים כולם'' ועד שיהיו כולם בשכם אחד באמונה הנכונה, ותישבר כל עבודה זרה מן העולם, ועד שתהיה השבת הלבבות בין ישראל ובין העמים, ושפה ברורה מובהקת מובנה

לכולם.  

ובכן ישנה עבודה רבה ומסרים רבים להכין, ותיקון הנוצרות חיוני הוא לגאולה, מפני שרוב הצאן הנאבד מבית ישראל נמצאים במחנות הנוצרים, ועבודתנו להציל אותם משם ולהחזיר אותם אל גבולם. וחוץ מהם ישנם המונים גדולים מבני עשו ובני יפת שצריכים להינצל מהנוצרות, והם מעיקרי העמים ש ''יקראו כולם בשם ה'' ויעבדו אותו שכם אחד'' וחלק אינטגראלי הוא משלמות הגאולה ו ''נקל הוא לי מהיותך עבד להקים שבטי ישראל ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים ותהיה ישועתי עד קצוי הארץ''. ובכן הגיע המפתח הנפלא והמפליא בכל דברי ועניני מישרתו של ישוע היהודי, שבלי המפתח הזה אין תיקון, ובלי התיקון אין גאולה ואי אפשר שהאור יצא לעמים ואי אפשר שייבנה בית המקדש.

גנומן 525 - ובכן הוא גילוי מההעלם ומחושך הגלות העומד בגזרה לאלפיים שנה, וקנאת ה'' עשתה כל זאת, עד בוא הזמן ונבחר הגואל האחרון, חיים, שאינו רק הגואל של ישראל, כי אם הגואל האוניברסאלי ששמו כתוב לפניו יתברך מלפני מעשה בראשית. ואינו המשיח בן דוד, כי אם המכין את מלכות המשיחות לישראל ממלכות השמים, ובאותו הזמן הוא מכין את העמים לקבל את הגאולה השלמה, ושולח את כל המסרים החדשים והתיקונים שצריכים לזה. ושולח הוא את כל הקבלה החדשה האמיתית שלא הייתה עד עתה אצל חכמי ישראל ולא יודעים ממנה כלום, ומסביר להם את כל הנבואות שלא יכלו להבין עד עתה, ושולח את השפה הברורה לברר את כל הדברים הרבים שבני ישראל עוד לא יודעים אותם והם חלקים עיקריים של הגאולה השלמה.

האם אתה מתחיל להבין, יוסף היקר, למה יש קושי בהבאת בשורות הגאולה לעם ישראל!!!! חדשה היא לגמרי. עם ישראל עוד לא יודע מה היא הגאולה השלמה, ואין לו מושג בה. ולומדי התורה לא יודעים עוד שהגואל איננו המשיח בן דוד והמשיח בן דוד איננו הגואל. ועוד לא יודעים בשום אופן לפרש את הנבואה של הברית החדשה בירמיה, ואת נבואת יואל בחלומות הגאולה, ואת נבואת צפניה בשפה הברורה, ואת נבואת ישעיה בנקל הוא לי, ואת נבואתו בפלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום, ואת נבואת יחזקאל בהתאחדות השבטים, ואת המפתח של סוף מלאכי, ואת נבואת פרק נג' בישעיה, ואת נבואות חידוש השמים והארץ, ואת ''מעתה נבראו ולא מאז ולא לפני יום פן תאמר ידעתין. לא שמעת גם לא ידעת גם לא פתחה אזנך מאז כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קורא לך''.

ולומדי התורה עוד לא יודעים את רמזי תורת הסימנים השלמים שבתורה, שלא יודעים להבחין בין כוכב אברהם לכוכב מלכיצדק, ולא יודעים מה הן השש נקודות מעל למלת וישקהו, ולא יודעים למה פרץ פרץ, ואת מתיקות תמר אמו, ולמה הצטרך יהודה אביו להודות ''צדקה ממני'', ולא יודעים איזה כוכב הוא שדרך מיעקב. ועוד לא הגיעו להקדמה של ''מלחמות השם'' להכיר באלהים אחרים ש ''מקרוב באו'' ולא יודעים איך נבואת התורה בטעות דור אנוש, ובבנין השנאי של המגדל, ובעגל הזהב, ובשבירת הלוחות, ואף באכילת מעץ הדעת טוב ורע. באיסור נתקיימו בעוונות הרבים ב ''עוון קץ'' אחרית הימים באמונה הפסולה של אצילות! ואתה בחור טוב ותמים ולא ידעה היהדות לברר אצלך שהשדים מתקיימים ממעשה בראשית וחלק הם מבריאת העולם.  

ואולם אכן אתה לומד במקורות היהדות ואולי אין אתה כל כך פשוט, כי מצטט אתה מגאונים ופוסקים ואפילו ממורה נבוכים. אני לא בטוח אבל אולי אתה מחשיב את עצמך לבן אדם. ולכן אמרתי שטוב לך שלא לגלוש באתרנו, כי מסדר את הדברים חמור הוא. ובפרט אם מCAMILLO תכנס לבית ספר אסתר לא תמצא את רגליך ואת ידך, כי אני על ארבע הולך ויש לי זנב ואוזניים ארוכות, ואתה, בתור בן אדם, תמצא אותי בהמה, ותלעג עלי חלילה וחס, ושוב לא אדע איך להתייחס אליך, כי בני אדם גבוהים ומעולים מאד, ומעלות בשכלם שלא אוכל אפילו לחלום עליהן.  וחפצי שנשאר חברים ושלא יינתק הקשר בינינו, ואך את האמת לא אוכל להכחיש, ואני כאתון בלעם מבשר ''במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה''.  

מכל מקום אני מקווה שגם איזה צד חמור יש גם בך, ותרצה להשתתף בהזדמנות ההיסטורית הזאת, כי חד-פעמי היא ואין לה חילופין. באיחולי כל טוב וה'' יצליח את דרכך בתורה ובמצות ובדרך החיים שאתה הולך בה. אמן וכן יהי רצון. פרץ גרין: באר שבע.  

נא אל תבינני להפך, יוסף היקר, ואל תחשבני למזלזל חלילה לי ושלום על ישראל. תפקיד עלי ומבלי סגנונים לא גמרתי מעט ודיו. אינני מזלזל ברבנים ובחכמי ישראל חס ושלום, ואינני מזלזל בך כלל ועיקר על רמזי שדים.  

אני מתוך סגנון נותן לחם להתבוננות, מעורר את השכל לחשוב באופנים שאינו רגיל בהם. הרב אלקאפח הפטיש בכוונת ההלכה ודברי נביאים ואמונת התורה מעורר שאלה: איך הוא זה שהרבנים בררו כל הלכה בכל הסוגים ובעניין הלכות האמונה לא סדרו את הדברים עד כדי להתחמק מכל הטעות הגרועה שיצאה. שאלה ''אקדמית'' היא ולא זלזול חלילה! וככה בדבריי על הפרת הברית ועל עניות היהדות כלפי היהדות שתבוא, התבוננות היא להשיג ממנה מסקנות חדשות הפותחות את המוח ואת הלב לדעת בחידושי הגאולה השלמה. ואינני חס ושלום מזלזל בשום פנים מהיהדות או מהחכמים והרבנים.

ועוד אעיר לזכור נא, מבלי שום פחד או התפעלות, שעניין החמור משיחי הוא, ולחם החמור מאופה בשמן, כמו שהצדיק אבוחצרא אמר לי בתוך חלום שקיבל אדם קמחג'י ''אה, אתה הוא החמור, משיח בן דוד''.  אני הוא החמור המסביר והמסמן על דברי ועניני המשיחות, וכאמור המשיחות אחרת היא לגמרי ממה שרגילים לחשוב. ולכן הדברים שלי יש בהם שמן משיחי, ואני גם כן בכל יום עולה על מזבח ששמו מזבח הכהן המשוח ואומר ''בסימן הכהן המשוח על המזבח של הכהן המשוח ברשות השופט המשוח במלכות השמים הצדיק חיים'' דהיינו אני חמור בסימני המשיחות הצריכה בשביל המשיחות של בית דוד שתבוא. ולכן כל מה שאני כותב ''לחם משיחי'' הוא ומנות בהבנות היסטוריות שתהיו לירושת הדורות הבאים.  

הרי דברי המשיחות נבואיים הם, ויש בהם מצד הנפלאות, ויש בהם גם מצד הדברים הקשים שצריכים תיקון, או שלא ימשכו בזמן ויתבטלו. דהיינו, יוסף היקר, אל תחשוב שדבריי פרטיים הם ודעות משלי התלויות בתכונותיי האישיות. ובכן אם אמרתי מלים קצת קשות כלפיך או כלפי לומדי תורה או כלפי היהדות של האידנא, אני כאתון במשעול הכרמים ומוכרח להודיע את המצבים כפי שהם כלפי ההשקפות היותר יציבות שתבואו בדורות הבאים, ואינני מזלזל חלילה באף אחד. ותסלח לי מאד אם ביטאתי איזה משפט שלא מצא חן בעיניך, ותמחל לי בבקשה בכל לבך ואל תיקח עלי, כי תפקידי המדבר. ואני שמח ממך מאד מצד ההתעניינות שלך במלחמות השם ואני אוהב אותך באותה המידה אם אתה מאמין בקיום השדים או לא! הי-הא, הי-הא! הלוואי שתרצה באמת לדעת יותר ולהשתתף בבית ספר אסתר, אבל אני מבין טוב שזה קשה לך ושכל דברי מכתב זה מוזרים בעיניך.

ואמנם היא מהתשובה שאני מסביר לך למה בגאולה השלמה יש קשיים, ולמה דווקא אצל לומדי תורה הקושי כפול ומכופל, וכל היותר שלמד האדם במסורת עד עתה יותר קשה לו להיכנס לדברים האלה. ומי שהוא פשוט יותר מלימוד ויש לו אמונה תמימה יותר קל לו לשמוע ואף להאמין וכו. וכמו דוגמה תבין ממלחמות השם מי שהוא פשוט ולא נכנס לכל המחשבות ההן בפשטות יותר יכול לקבל את הדברים, כי הנכנס לטעות בהם חושב שהוא הולך על פי תורה אבל מי שיש לו פחות קשרים עם הלימוד בתורה אין לו על מה להפריך. רק שם הוא בדבר האמונה עצמה ובטעות של כפירות ועבודה זרה ואינו מכיר בה.  ובעניין המסורת אינו בדברי טעות, כי אם בהעדר הידיעה, בהכרח, מפני שהגאולה השלמה היא קבלה חדשה אמיתית שלא נמצאת עד עתה במסורת ישראל.  

יש אמנם עניין גדול מאד מאד שאינו עניין של השלמת המסורת, או קבלה חדשה משלימה, או עניין הסרת הטעות משבי פשע ביעקב בעוון הזוהר, או בעניין הקושי של בעלי המסורת בדברים חדשים, או אפילו הקושי של עם ישראל להשיג מה הצורך באחדות עם העמים, או אפילו הקושי העצום לעם ישראל לשבור את השגת העבר ולהבין בחשיבותו הגדולה ואת ענייניה של מישרת ישוע. ישנו עניין הזמן שאנו בו הנקרא ''הדור הרביעי הסופי'' ובו תהיה תקופת יום ה'' הגדול והנורא. כל הדברים הנמנים פה, לשם הבנה אני אומר, קלים הם לגבי התהפכותה העולמית שתבוא בחלק השני של הדור הרביעי הכפול הזה.  

כל שאר הדברים כרוכים בהתהפכות רעיונית אבל ההתהפכות של הדור הרביעי ממשית היא ותהיה ואין שום מוח בעולם יכול לסבול אותה. המאורעות משפיעים ומכריעים על בני אדם ומשנים את ההשקפות. יום ה' הגדול והנורא קבוע הוא בדברי הימים מה'' צבאות לאותו המאורע המהפך את חיי ואת דעת האנושות. איננו ''יום'' כי אם תקופה שלמה ואמנם נקרא יום להדגיש את היחידות שלו, המאורע מאת ה'' הגדול והנורא שישחית חלק גדול מהאנושות ויפחיד ביראת האלהים את השאר. אין בו גדול ואין בו קטן ואין מי שלא יפחד. אין יהודי בן תורה ואין גוי מוחלט ריק מכל ידע. עבד ואדוניו שם הוא, כי במשפט האלהים אין עבד ואין אדון, כי אם פחד מהשופט.

אלף פילוסופיות משפיעות על אלף חברות ועל רבבות אנשים אבל בסך הכול לא משנות את האנושות. המאורע ההיסטורי של אינטרנט שינה את תהליך האנושות, כמו שהחשמל שינה את תהליך האנושות ואחר כך הרדיו ואחר כך הטלוויזיה, וכמו שתשפיעו הפסיעות הענקיות של המדע הקופצות עלינו בדור זה שאנו בו, ההתקדמות בחלל והתקדמות הגנטיקה. אלה דברים קופצים ומשנים את פני תבל במהירות גדולה. אמנם 50 שנה של לימודי ההיסטוריים והארכיאולוגים בכתבי כומרן, עם כל הדעות המשונות והמאמצים להשיג מסקנות חדשות, שוברות רגילות ההבנה בדברי האיסיים אבל לא משנות את פני תבל, כי אם משפיעות לאט לאט על דעת חוקרים ובעלי מחשבה, ובהמשך הזמן נכנסות השקפות חדשות בדרגת עולם.

- כ'רנוביל אמנם הפחיד את האנושות והשפיע עד עתה על הרבה דרכים במחשבת האנושות על ההזהרות על כוח הנוקליארי וסכנותיו.  ברגע הזה מחלת הפרה המשוגעת פועלת דאגה ממשית על חלקים גדולים של האנושות. מפחדים. פשטו רגל המון אטליזים. הרבה שנו את רגילותם באכילה. אם יישבר השוק של וואל-סטרייט ויימשך חודש ימים זה יגרום שינויים בתהליכי משקל השוק בכל העולם ויגרום קשיים ובעיות גדולות בכל העולם. ואם יימשך שנה! אבל המחלוקת הרבנית בשמיטה לא פועלת על העולם ורק גורם לסוגים בעייתיים בחקלאות ארץ ישראל.

מישרת ישוע שינתה פני תבל ואת כל תהליך דברי הימים בחלקים גדולים של האנושות, אמנם במשך דורות ארוכים ובאופנים כרוכים ומעורבבים ביתר תהליכי דברי הימים. ומאורעות הנוצרות היו כרוכים בגזרת ישראל אלפיים שנות גלות גדר מזה וגדר מזה ומאבק יעקב ועשו. אבל הטלפון שינה את פני העולם במשך עשרים או שלשים שנה והוציא את האנושות מסגרים באופן מכריע לחלוטין. אני שט בשטחים שונים מכאן במרחקים ומכאן בקרובות באוקיאנוס דברי הימים לבוא אל השאלה שהתחלנו בה, איך תתגלה ותתוודע ותתקבל ותשפיע הגאולה השלמה המוכנה והמובטחת לשנות את כל פני תבל במשך זמן קצר מאד של 65 שנים?

כוח הדברים שיש פה איתנו בבית ספר אסתר ישנה את כל העולם בסוף אבל איך? הסימנים השלמים כתובים הם בכוכבי הגאולה, והכוכבים מסודרים במערכותיהם בשמים העלולות להשפיע על כל העולם אבל איך זה יהיה? המלכות השמים שאנו מכריזים עליה אמיתית היא וכל דבריה עלולים לשנות את דעת כל האנושות, אבל איך? אור החדש של המסרים החדשים משנה את מחשבת כל העולם, של ישראל ושל העמים, ממה שהיה עד עתה אבל מתי? ולסוף ייבנה בית המקדש השלישי שלא ייחרב עוד שהוא מאורע הבא כבר אחרי שינויים גדולים בתהליך דרכי האנושות, בתנאי שלום ואחווה שאי אפשר לתאר אותם עכשיו. ואיך יהיה זה בזמן היסטורי מוגבל של 65 שנים?

אני חמור אוכל לחם הגה''ש זה כבר 18 שנה, אבל חוץ מכ17 תלמידים, וביניהם ילדים קטנים, אף אחד יודע מכל המתרחש. ופה בארץ בבית ספר אסתר שלנו כרגע ישנו רק תלמיד אחד חדש, שמו משה ברדי, יהודי יליד פרס. ישנו חלום קיבל אותו אדם קמחג'י לפני כמה שנים, בו הגואל חיים שואל לפרץ ''מי אני?'' ופרץ עונה ''הצדיק חיים הוא הגואל האחרון, אף על פי שמועטים הם מאד שיודעים את זה עד עכשיו!'' זה האמת אבל עברו כבר 18 שנה ואף אחד לא יודע כלום. איך יהיה הדבר הזה? קרה המאורע הכי חשוב של כל דברי הימים, אחרי בחירת האבות ואחרי יציאת מצרים ומתן תורה, אבל אף אחד עוד לא יודע ממנו כלום. ואיך ישנה את כל האנושות?

ישנו הסימן השלם של תחיית המתים, כי קם הגואל חיים מן המתים אל היכלו במלכות השמים, והוא הסימן הגדול והנורא שמשנה בסוף את דעת כל האנושות, ושייך לעולם הזה ולעולם הבא. אבל עד עתה ''מי האמין לשמועתנו ועל מי נגלתה זרוע ה''? בטח מאת ה'' אלהינו יש לנו אומץ הלב להמשיך בשמועתנו ובאמונתנו, ואמנם העולם עוד לא מבין בכלל מה שאנו אומרים. בטח כל זה פלא עצום ומפליא, אוצרות מלכות השמים שירדו לארץ אצל מעט חמורים ועיירים בן אתונות, והם אוצרות ה'' ממש העלולים לשנות ממש את כל תהליך האנושות ומכוסים הם אצלנו, ולא רק שלא יצאו לעולם אלא העולם בכלל לא במצב להבין אותם ולקבל אותם, לפחות לא כרגע. ומהו פלא אם זה לא פלא!

ואמנם ישנו הסימן החמישי בין הששה סימנים הגדולים, שמו הדור הרביעי ודור הבניין החדש. העולם עצמו לא ימשיך בתהליכים שהוא הולך בהם עכשיו. העולם ייכנס לתקופת המשפט הגדול והנורא הסופי שלו שלא היה דומה לו אף פעם ואחריו לא יהיה דומה לו, יום ה'' הגדול והנורא. אנחנו לא יכולים להבין אותו. אנחנו מאמינים בו, כמו שאנחנו מאמינים בכל הבשורות, וכמו שאנו מאמינים בתורה ובנביאים. בוא יבוא ואין ספק. יישאר רק שליש מכל האנושות. וחסד ה'' על עמו ישראל, מפני שכבר שילם את עונשו בשואה, ויישארו שני שלישים, וחסד גדול ונורא הוא זה למבין במשמעותו.

עם יתר הבשורות, חוזרת המסורת הנבואית של אליהו הנביא, זכור לטוב, וממלאה אותנו, בחלומות נבואיים על מאורעות הדור הרביעי הזה, וישנם הרבה מאד שיגיעו עוד. המוח של האנושות תישבר מפני שהמאורעות ישברו את העולם, ואין מציל מידו, ורק ה'' מציל ביום ההוא, ואשרי המפחד ממנו באמונתו, ויודע ה'' תעלומות לב האדם. לא יענו התפילין ביום ההוא, ולא ההליכה לבית הכנסת, ולא שמירת השבת ושמירת השמיטה ושמירת כשרות ביום ההוא, כי אם אמונת לב האדם תענה לפני ה'' ביום ההוא ואהבת הבריות ועשיית החסד והצנע לכת עם ה'' אלהיך. לא יענו לימוד התורה והמשנה והתלמוד ביום ההוא, כמו שלא ענו בשואה ובוחן ה'' כליות ולב ובוחר באמונה שהוא אוהב.

לא כופר אני ומאמין בתורה ובמצות ובמסורת תורה שבכתב ותורה שבעל פה ובדברי הנביאים ובשליחות אליהו הנביא, זכור לטוב. ומאמין אני בחוק החדש ובכל המסרים החדשים שקיבלנו אותם, ובראש השנה ובכיפור ובסוכות ובשמיני עצרת ובחנוכה ובפורים ובפסח ובשבועות ובכל היעודים המובטחים לבני ישראל. ואמנם כל הדברים לא יענו ביום ההוא, כי אם הלב הטוב והמאמין כמו שחפץ ה'' וכמו שבוחן ה''.  וההיסטוריה עדות שאין אנו יכולים לדעת מה בדעתו ואיך הוא בוחן ומה הוא מחפש למצוא בנו אבל הצדקה מצילה ממות והרחמנות ממידותיו ואהבת הבריות ומעשה החסד ושפלות הרוח והענווה. הנה התפילין לא עונים עליהם ואפילו שמירת שבת, כי לטוב האדם היהודי הם ושכרם לא תלוי בעצמם, כי אם בקבלתם לפניו יתברך, ובמה שמכינים את הלב להיות לב בשר, ובמה שמצרפים את האדם בכל תכונותיו.  

ואמנם העולם בעוונות מלא במינות, ובמין, באהבת הכספים, ובאכזריות, בכפירה ובעבודה זרה, ובשיגעונות הדעת, ובגנבות והשחתה, ובמשכב זכר ובכל מיני עריות, בכפרות המדע ובבנין מגדלו הג'נטי המשרה כפירה על פני תבל, ובגאוותנות והרמת הרוחות, ובאגואיזם, ובמחלות פסיכולוגיות, ובשנאה, ובזורמים גם דתיים גם מכל המינים השנואים לשמים, ובפולחן לשטן, ובכישופים, וכולם עולים ומתנפחים ומטעים את בני אדם על האדמה, ולחם בידם להציל מהם כספים כמו השיאנטולוגיה, והכפרות עולה בבתי ספר ולא מלמדים יראת האלהים, והולכים נגד הטבע בכל שלביו והורסים את עמודי יסודות תבל. לא על חנם בא יום ה'' הגדול והנורא והמשפט הגדול מאת האלהים בדור הרביעי הסופי הזה.   

חיונית היא ידיעת מסגרת הזמן שאנו בו בכדי להבין את התשובה לכל השאלות ששאלנו על התפשטות הגאולה השלמה וההתהפכות הרעיונית והעולמית הבאה בעקבי כל בשורות הנפלאות והאוצרות החדשים שהגיעו עם ביאת הגואל חיים. כל הבשורות האלה תענו על העולם אחרי שבירת העולם מרעותיו, וטהרת העולם מעבודותיו הזרות ומהדעות המוטעות המרובות, ומכל ההנהגות שהן נגד טבע העולם, ומהמין הפרוץ, ומהמגדלים השנואים ומכל הבניינים הבלתי רצויים, אחרי משפט האלהים הבא, אחרי יום ה'' הגדול והנורא המובטח לבוא. המאורעות הנוראים שיבואו לעולם הם שיכריעו את שמיעת והבנת הבשורות האמיתיות הנמצאות כבר ביד מועטים למען הכנת הדור למה שיבוא.

ואמנם ישנם גם הרבה מאמינים בפעולות האלהים ובמשפטו ובגזרותיו ובהצלותיו ובישועותיו ובסימניו הניתנים להבנה למאמינים. הרבה מאד כבר מסתכלים על מאורעות העולם עד עתה ורואים בהם אזהרות מהאלהים וסימנים למאמינים, כי המאמין יראה והבלתי מאמין לא יראה כלום ולא יבין, גם בכל אותם המאורעות המתרחשים לבוא. הכלי להבנתם היא האמונה, האמונה האקטיבית הפועלית הנוכחת הריאלית בהווה, לא האמונה האקדמית השכלית האינטלקטואלית שלא משתייכת למסגרת הזמן שאנו בו. ואמנם הרבה הם שמסתכלים על המתרחש עכשיו ומבינים שכבר ה'' מדבר איתנו בלשון ה ''סימנים'' של זמן המשפט הגדול הבא, ומשתדלים להבין את הסימנים כל אחד כפי כוח אמונתו.

לנו המזל הטוב שנשלחו לנו מפתחות לקריאת הסימנים, כי נכללים הם בסימנים השלמים של הגאולה השלמה ובנבואות החדשות של מסורת הנבואית של אליהו הנביא, זכור לטוב, הנפתחת לדור הרביעי הזה.  ולכן אחר כך כאשר יבוא הזמן שיצאו לעולם וייבדקו להבנה ולדעת, ייוודעו למפרע כל מה שקרה, ואיך התנבאו המאורעות בתוך יתר הבשורות שהגיעו.  אז ידעו ויאמינו בגואל אחרון, ובספר הכוכבים לאברהם אבינו, ובכוכבי הגאולה, ובמלכות השמים, ובאור החדש של חנוכת החנוכות, ובמשרת חמור אוכל לחם, ובמסורת הנבואית של הדור הרביעי ודור הבניין החדש, ובסימן השלם של תחיית המתים בתחייתו של השופט המשוח הצדיק חיים.

אז יבינו על מה אנו מדברים על יג' מזלות חדשים של הדג הגדול לויתן, ועל יג' מזבחות תפילה חדשים של בית התפילה החדש, ועל ההתאחדות האוניברסאלית בשבע קומותיו, ויראו מי פעל כל זאת, ה'' צבאות האומר והמקיים, ויתחדשו בשם האחרון של ''אהיה אשר אהיה'', יתעמקו בכל חלקי גאולתו יתברך מראשיתו ועד סופו בשלמות הגאולה האונוברסאלית ובקיום היעודים לבני ישראל עם סגולתו, ויאמינו בתורת ה'' ויבינו בכוח נבואתו, ובסוף הדור הרביעי ובהתחלת דורות הגאולה השלמה של השלום ייבנה בית המקדש בעזרת ה'' ברוך הוא.  

ואז תתחיל תהליך התפשטות והפצת הבשורות בכל העולם. ועד אז יחידים יזכו במספרים מוגבלים אבל מספיקים להכין את הכנות הדור הנמצא ולהכין את דור הצעיר ולקיים את הסימנים השלמים בכדי לזכות את בני העולם שיבואו אחר כך. ואתה, יוסף היקר, דע לך שהשדים מתקיימים ממעשה בראשית, והם ה ''מלאכים'' של מטה כפי עבודתם, וגם הם יהיו וימשיכו לחיות אחר כך בדורות הגאולה השלמה.  

שלום רב וברכה

פרץ גרין