HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר אסתר ו'

פרק 1'

גנומן 1' - באה חכמה אמיתית להרוס חכמה זרה ובאה רוח אמיתית לשרוף רוח זרה ובא בן הגאולה להרוס לשרף לאבד לשלול ולאפס בן עבודה זרה:  זו הרוסת ושריפת ואבדת ושלילת ואפיסת השילוש:

גנומן 2' - ובאה חכמה אמיתית להרוס דברי יוחנן ובאה רוח אמיתית לשרוף דבר יוחנן ובא בן הגאולה להרוס לשרף לאבד לשלול ולאפס בן עבודה זרה: זו הריסת ושריפת ואבדת ושלילת ואפיסת דבר יוחנן הוא הלוגוס והוא הוורבו:

גנומן 3 - והוא לשם תוקון ה'בית' של בראשית: ותיקון ה'בית' של בראשית נגד ספר הזוהר ונגד כל קבלת הזוהר הוא: באה חכמה אמיתית להרוס חכמת האצילות ובאה רוח אמיתית לשרוף בנין האצילות ובא בן הגאולה להרוס לשרף לאבד לשלול ולאפס את בן הנאצל: זו הריסת ישרפת ואבדת ושלילת ואפיסת הזעיר אנפין:

גנומן 4 - ובאה חכמה אמיתית להרוס חכמת המלכות של אצילות ובאה רוח אמיתית לשרוף בנין המלכות דאצילות ובא בן הגאולה להרוס לשרוף לאבד לשלול ולאפס נוקביה דאצילותא היא מלכות דאצילות:

גנומן 5 - בואו בינו בנים, לא מן הסלעים כי אם נולדים, ותתחכמו, כי לא בין יום נולדתי אתמול ולא שלשום הולדתי בנים ובנות: כי בחכמה עשני בוראי ולא תכף עלי אבנים: והולידני בתשעה חדשים ובתשעה נקבים: ולא הרמתי ראש כי נפל עלי פחד אלהים:

גנומן 6 - ואמרתי בין רגלי בטן אמי מודה אני לפניך כי הפרצתני על גבולות תהום ושבו בנים לגבולם וגבלו את סוכת דוד נופלת ובסוכת דוד הנופלת צדו עלי נופל והשכנתני ברנת שירים: ולא חכמו בנים עלי והרי הבינו את חכמתי ונולדו בענוה ולקחוני על לבי:

גנומן 7 - והנה ה'בית' של בראשית עומדת במקומה כי לא הפרצתי שמים וארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה להודיע ולבשר ולהרוס ולאפס: כי את פי חמור פתחת לבשר ביאת רוכבו והוא גואל אחרון, חיים, ואני הנרכב חמורו: ואת ענני אלילים הרחתי ונמאס לי עד חב''ד וגאלני צדיק קדוש ואפס מעלי משוחחים:

גנומן 8 - ואמר לי תחכם נגד חכמתם ובין בין יום ובין לילה ודע מה שתשיב לאפיקורוס: ואל תעלה על סולם אשלג כי רעוע הוא מאד:

יומן חמואל:

גנומן 9 - יום שני של סוכות תש''ס אצל ג'אורג'ו ואננא גספרוטי: נוכחים שאול ,רחל , גד , ג'ורדנו ,וולאנטינה ,ג'ינו ,איליאדא וריטה:

גנומן 10 -  ג'רדנו קרא סוף ספר אסתר 5 הכתוב באיטלקית בו אני מכריז ,נגד הרשע זרה ממוקניה ,שאני התלמיד הראשון והיורש של הצדיק חיים:

גנומן 11 - אננא קראה את פרק יב' נגד הלוגוס ונגד כל הפרולוג של יוחנן באנגלון הרביעי:

גנומן 12 - עשינו סימן על ניתוץ השילוש - -

גנומן 13 - בלילה ההוא וולנטינה ,חברה של ג'רדנו והיא מאוקריינה ויוצאת מהכנסיה האורטודוקסית ,חלמה שהיתה כמוגלה על שוקה שממנה היו יוצאים תולעים ויתושים ודברים כאלה גועל נפש והמשיכו לבוא ולא הפסיקו ולזמן ארוך יצאו עד שבסוף לא היו עוד ונסגר מקום הבשר וחזר כקודם: --

ענין טהרתה מהטומאה של העבודה הזרה של הכניסייה האורטודוקסית וכו: ---

גנומן 14 - (המשך מגנומן 8) - והקימני הצדיק להלחם בשיעור קומה ולעמוד נגד רגלי מלכים בלתי רצויים ולצעוק כנגד הזיוף ולהטהר מפרצופים על פניו ושנואים לפניו: ולמדני פחד מאל קנא והזהירני הצדיק הקדוש על אלפי צורות אורות בלתי אמיתיים המפתות את בעליהם ומראות להם מראות מזויפים ואין להם יסוד ולא מתקיימים בזמן ואין בהם פועל אמיתי:

גנומן 15 - ומגבילים את בעליהם כנשר וחושבים שרואים את האמת ובאמת אינם רואים דברים אמיתיים כי אם חזיונות שוא מאורות בלתי יסודיים ומקבלים כבוד מתמימים החושבים אותם לצדיקים ולא צדיקים הם כי אם מפותים בטעות נוראה ומשועבדים לדעות פסולות ואינם יודעים: כי גדול כח השקר וגדול כח השטן וחלש ישראל באחרית הימים עד סוף השואה:

גנומן 16 - וקם ישראל וחזר לארצו ונסתר הצדיק מתימן במצרים ואחר כך באיטליה עד סוף ימיו: והמשיכני על דרכו והפרידני מדרכי טעות וזיכני בלימודים מעולים והראני דרכי אמת ושמני בתוך אור אמיתי אשר אינו מכחיש ועד הנה לא עזב אותי זה שבע-עשרי שנה אחרי מותו ואחרי תחייתו בסימן הסופי של תחיית המתים:

גנומן 17 - ופרצתי בבשורות הנפלאות שבא הזמן, כי ככה קבלתי בחלום אחרי שמנה ימים לפטירתו והנה אני בתוך מעגלים מצוירים על האדמה ואני עומד לפני הכוכבים והם קרובים ומבריקים ומרחוק כל' מיטרים עומד הצדיק הקדוש המורה חיים, ראש ללו' הצדיקים הנסתרים, והסתכל עלי עד ששמתי לב בכוונה עליו: ואז הרים את עיניו הקדושות השמימה ובאותו הרגע הסתכלתי גם אני על הכוכבים ומפי יצא קול חזק ועצום והכריז ''בא הזמן'':

גנומן 18 - והריני עד עתה מכריז בכתבים שבא הזמן ומסביר אני את הזמן שבא בתוך יג' כרכים והם כל ספרי ספר משנת חיים: והגיעו ברוך ה'' וישתבח שמו לעד, כל סימני הגאולה השלמה, והם ששה סימנים גדולים הכוללים בתוך סימנם ששת אלפים סימנים, והסימנים מגיעים על פי רוב בחלומות ואף בחזיונות והם החלומות והחזיונות המנובאים ביואל הנביא: כי לראשונה הגאולה השלמה מגיעה דרך חלומות נפלאים אמיתיים ונבואיים:

גנומן 19 - ואיך אשיר את שיר ה'' והוא שיר ארוך מאד בששת אלפי סימנים (אף שלא ספרתי אותם) אלא ששמותיהם סימנים הם המסמנים ב'ציון' בצורה כוללת ,שהרי ששת אלפי סימנים כלולים בששת הסימנים הגדולים ,שלכן השם שלהם וצורת החלום הניתנת וגם מי שזכה לקבלו ,הם בכל פרטיהם ,חשובים מאד: וגם המשניות החדשות של החוק החדש של הגאולה השלמה יורדות מהם: אחרי סימן 'בא הזמן' ,שהוא בסוג הקדמה כללית לכל בשורות הגאולה השלמה ,הגיעו 'הששה סימנים הגדולים' במשך שנה מפסח תשמ''ג עד פסח תשמ''ד וזכתה לקבלם משפחת לוי במילאן איטליה, משפחה אהובה מאד לצדיק חיים:

גנומן 20 - שמעו איפוא את שמותיהם ,כי השמות האלה מדויקים מאד והם כוללים את התוכן העצמי של תכנית האלהים בגאולה השלמה: אחרי סימן בא הזמן הם:

1) סימן הכוכבים

2) סימן השופט המשוח במלכות השמים

3) סימן אור חדש של חנוכת החנוכות

4) סימן חמור אוכל לחם

5) סימן דור הרביעי ודור הבנין החדש

6) וסימן תחיית המורה חיים בסימן הסופי והשלם של תחיית המתים:

גנומן 21 - אם השמות האלו לא מפליאים אתכם זה מפני שעוד לא התחכמתם בהם ,ולא תוכלו להתחכם בהם מבלי שתבינו אותם ,ולא תוכלו להבין אותם מבלי המפתחות הפותחות אותם להבנה: והריני פרץ דל תמר ואדר בחכמת השפה הברורה החדשה ומכריז אני בפריצות הדלתות כי בא הזמן וכבר נתגלה  מי הוא הנבחר לגואל אחרון: הוא הצדיק הקדוש הנסתר והעניו ,חיים בן משה ,הנולד בצנעא תימן: והוא האהוב אצלו יתברך ,ואחרי סבלו האחרון ופטירתו לבן 'חיים' שנה במילאן איטליה בכד' סיון תשמ''ב הוא קם בסימן תחיית המתים השלם והובא להיכלו במלכות השמים החדשים במשרת השופט המשוח במלכות השמים והוא הנבחר לגואל האחרון של הגאולה השלמה:

והריני מכריז כי בא הזמן לגילוי הכוכבים של הגאולה השלמה ו'דרך כוכב מיעקב' והגיע לעולם 'ספר הכוכבים של אברהם אבינו': הרי איש טוב מאד והוא שמו ג’ינו טמפיארי בעלה של איליאדה לוי זכה לקבל את הסימן העולמי הזה במילאן בזמן פסח של תשמ''ג: ג'ינו נולד קטולית ולא נתגייר ואינו מהול אמנם אמונתו באל אחד ויחיד ,ולבו טוב ונדיב ,והצטער מאד בסבלו האחרון של המורה חיים: והוא הנבחר שזכה לקבל את הסימן הגדול והמפליא הזה בעד כל האנושות:

גנומן 23 - ומה שג'ינו אינו יהודי הוא דוקא הוא ומפלאי ה'' ברוך הוא יוצא הדבר ,כי בזאת יעלו צעירים וצעירות תגלנה מכל פינות עולמות הנצרות להדבק בטהרת האמונה באל שדי בזכות אמונת אברהם אבינו אב להמון גוים: והחכם יבין שהישועה כל מה שתרד למצב השפל ותעלהו משם הוא המביאה בסוף את הצחוק של יצחק אבינו ושבו בנים לגבולם ממחנות הנצרות והוא הפורים לעשרת שבטי בית ישראל הצאן הנאבד ,והיא הישועה לחסידי אומות העולם היוצאים מיפת ומעשו בן יצחק בן אברהם: כי אור גדול לגוים יוצא למען קיום הגאולה השלמה:

 

גנומן 27 - הנה חלומו של ג'ינו מפסח תשמ''ג והחלום כולו נקרא סימן הכוכבים או סימן כוכבי הגאולה השלמה: ואמנם הוא גם המפתח הזמני והמפתח הכללי לכל הסימנים: שהרי סימן בא הזמן שהגיע 8 ימים אחרי פטירת הצדיק הוא ה'הקדמה' לכל הסימנים וסימן הכוכבים הוא ה'מפתח' לכל הסימנים הבאים אחריו: ג'ינו ראה את גיסו ג'רדנו לוי שבידו היה ספר גדול שמו 'ספר הכוככים': ג'ינו הסתכל בספר ההוא ולראשונה ראה שהיה מלא שמות של כל אומה ואומה והתפלא על זה ג'ינו מפני שהרבה משמות העמים לא היו מוכרים לו: בדף שני ג'ינו ראה ארבעה כוכבים שלשה מהם היו בקו ישר והכוכב הרביעי היה מופרד מהם ונעתק כלפיהם: ככה . . . (  )

גנומן 28 - עכשו ג'ינו היה מסתכל בשמים מה שהיה רואה בספר ,ובאותו הרגע היה נוכח הצדיק חיים: ג'ינו היה קצת מודאג וקצת עצבני מאי סבלנות ושאל הוא למורה חיים ''מתי יבוא זה הכוכב הרביעי?'' ענה לו הצדיק ''אל תדאג ,כאשר יגיע הכוכב הרביעי אני אעשה סימן ,ואז הכל ילך במהרות גדולה'': באותו הרגע המורה חיים עשה סימן מהכוכב הרביעי עד הכוכב הראשון:

גנומן 29 - אחרי זה ג'ינו ,והוא עוד מסתכל גם בספר גם בשמים ,ראה כוכב אחד גדול ומבריק מאד והתפלא עליו מאד: עוד הפעם הוא ראה את המורה חיים נוכח והסביר לו הצדיק בהכרזה ''זהו הכוכב של קריסטוס ובא הוא בזכות הענוה'': - -

הנה ,רבותי ,אם לא התפלאתם מחלום זה אולי נקמצתם משמיעת שם קריסטו ונתבלבלתם: ומי פרץ זה בא לספר לנו חלומות הגאולה השלמה ואינו פורץ רק גדרי הזמן כי אם גם את גדרי השכל הישר!

גנומן 30 - האם יגיד לנו כי בא הגואל האחרון הנבחר וצדיק נסתר קדוש ובסוף מכריז לעם סגולה ביאת כוכב ששמו קריסטו ,והלא זמ מן הנמנע ואין לנו אזנים לשמוע דבר כזה ולא יפתונו בדברי גוים והספיקו אלפיים שנה להפרידנו הפרדה מוחלטת מכל פסלי הרהעיונות הנצריים! אני מבין אתכם ,רבותי ,ואתם צודקים ששמיעת שם זה מפליא עד לב הרגזון ואמנם חמור אני לגואל אחרון ומוכרח להביא מה שנאמר בחלום:

גנומן 31 - כי אם לא נחכים בהתחלתו ומה נדע באחריתו? והלא תראו את חכמת הסימנים השלמים ,שאם שמע ג'ינו את השם הזה ,דוקא אחד שנולד בין הנצרים ואינו יהודי לו נזמן לקבל את הכרזת שם קריסטו מפי הצדיק חיים ,והוא לשם תיקון עולם שמבלעדו אין לשון להגיע אל לב העמים הנצריים: אמנם שמעו דעת וחכו כי עוד חזון למועד:

גנומן 32 - ראשית כל צריכים להבין את החזון הראשון הזה והוא המפתח הכללי לכל הסימנים וכל מה שיבוא בהסבר שם כוכב קריסטו גם הוא יוצא מספר הכוכבים המרומז בפסוק ''וספר (וספור) הכוכבים אם תוכל לספור אותם'' - אל תקרא ספור כי אם ספר הכוכבים: שלכן אל תדאגו כי כאשר תבינו את הסימן בין הכוכב הרביעי והכוכב הראשון שהוא כוכב אברהם ,לא יהיה לכם ספק שכל אמונתנו כאמונת אברהם אבינו:

גנומן 35 - נחו ,רבותי ,כי תורת אמת בידינו וישנן מטרות היסטוריות רבות המפוענחות מזה שבהתגללות הסימן השלם הכללי הזה הוא סימן הכווכבים של הגאולה השלמה הוא הוא הגואל האחרון בעצמו המכריז את שם כוכב קריסטו ואחרי זה יבואו פירושיו: אמנם כאמור בכללות הדבר בא כוכב זה על שם תיקון הנצרות ועל שם הבנת משרת ישוע הנודע באומות כקריסטו של העמים: ועל זה נדבר עוד אמנם כאן לחכמת סימן הכוכבים:

גנומן 36 - אקדים רק שכוכב קריסטו הוא אותו הכוכב המפליא שהיה תחתו מלכיצדק מלך שלם ונקרא כוכב מלכיצדק ולו גם שם כוכב המלך המשיח וכבר מימים ימימה עתיק ימין מקדמיות אברהם אבינו היה מוכר הכוכב ההוא ליודעי חכמת הכוכבים וליודעי העתים: ואין כוכב משיחי כמוהו ואמנם צריכים להבין במשיחות מה היא וחמור אני להחכים אתכם בכל אלו ההבנות כי חדשות הן ולא נודעו בעולם עד שמתגלות בסימנים השלמים בביאת הגואל האחרון ,חיים:

גנומן 37 - וגם שם כוכב קריסטו ,אשר ישוע בזמנו היה תחתו ושם עולם לקח אלפיים שנה מכח כוכב זה ,אינו נשאר לפועל אחרי חמשה שנים בהמשך הסימנים השלמים: ואחרי  שנקבע כל מה שנקבע לשם תיקון הנצרות ,הגיע סימן מהצדיק חיים להסיר את השם הזה מהכוכב ,ומאז נקרא אותו הכוכב בשם 'כוכב המפליא' ולא נקרא עוד בפועל כוכב קריסטו ורק לשם לימוד והבנה נדעהו וגם נתפלא על כל התוכן המפליא שלו:

גנומן 38 - ובכן רחבי דעת ישיגו בחכמת הסימנים השלמים וקצירי מוח ישארו סגורים בנקודות בלתי מובנות ולא תיפתחו להם שהרי זמן השבת הלבבות היא ואמר הגואל האחרון ,חיים ,כי ''כולנו בשר אחד נחנו''; ובורא אחד לכולנו ואוהב את כל בריותיו ועתה בא הזמן להציל ולהושיע ולגאול באהבה את כל בריה: ולא כחשה הנבואה ורצויה לפניו יתברך שישראל יהיה אור גדול לעמים ומי הוא סמל לכללות ישראל יותר מהגואל האחרון הנבחר והוא בסימן תפארת ישראל:

גנומן 39 - והרי הגואל חיים עשה סימן מהכוכב הרביעי עד הכוכב הראשון וקשר גדול והיסטורי הוא המקשר בכוכבי הגאולה השלמה את תקופות וזמני הכוכבים אל סיומם ומארבעת אלפים שנה מכוכב אברהם נקשר הכל אל הדור הרביעי הזה ונכנסנו לתקופה החדשה המנובאת כי בא הזמן: ושמו הדור הרביעי ולימד אותנו המורה חיים בעוד חלומות בזמניהם כי דור של 65 שנים הוא ומחולק לשתי תקופות הראשונה ל35 שנה והשנייה ל30 שנים:

גנומן 40 - ובכן אל נא תשאלו שאלות שאינן עולות ואינן יורדות כי עוד לא שמעתם בהבנה את כללי הסימנים השלמים ומה תסמכו על חכמתכם הקודמת וחדשה היא זאת החכמה לבקרים: האם יכולתם עד עתה להבין שהקול שיצא מפי והכח הנורא בקול בהכרזת 'בא הזמן' לא ממני הכח הזה ,ורק בזכות וברשות הגואל האחרון ,חיים ,הושם בפי קול מכריז את הכרזתו של הנביא אליהו ,זכור לטוב ובזכרו ברכה:

גנומן 41 - שהרי ,רבותי ,חוץ לקטנותי ואני חמור ולא איש ולא נביא הנה כל הדברים שאנו מדברים עליהם המוכרזים בסימנים השלמים דברים ענקיים והיסטוריים הם עד לכל הדורות הבאים וסוף דבר הכל נשמע להשלים את העבר ולבשר על ההווה בעד העתיד: ולא מעלימים עין גם מכל מה שעבר עלינו מהיותנו לעם על פני האדמה אלא מה שנודע ביהודה נודע ולמה שעוד לא נודע באים הסימנים השלמים להשלים את ידיעתנו:

גנומן 42 - יומן חמוא''ל: ערב הושענא רבא תש''ס: עוד מחשבתי מתרעמת בי בצער פנימי ואין מילים איך אחרי 16 שנה אדם לא הבין לא ראש ולא סוף והצטער על סימן של שמחה אין כמוה אשר ברגע הזה גם אבות העולם שמחים על הבשורה הזאת? ומעיז אני חמור ואתון ועייר גם יחד שגם משה רבינו עליו השלום שמח על זה כי ישועה גדולה לישראל יוצאת מהבשורה הזאת ואיך אדם לא חשב על המורה חיים והוא הוא הנותן את החלומות של הסימנים: ואיך לא חשב עלי גם כן ואדם יודע את כל הדברים ויודע עד כמה הבשורה הזאת נוגעת לי וסימן נצחון גדול הוא אין כמוהו:

גנומן 44 - ואך אני מבקש מה'' ברוך הוא שלא ישארו התלמידים היקרים האלה כמחלקי הדואר המקבלים מכתבים מכאן ומחלקים אותם לבעליהם ואין תוכן המכתבים שייך להם: מספיק זה ואנו שבע-עשרי שנה בהתגלות הסימנים השלמים ועורר אותנו ה'' אלהינו ואל תעזבנו כישנים וכגופים אשר אין רוח: הביננו בבשורות והשראה הביא עלינו ברוח חדשה ונעשה למען שמך הגדול ותחכימנו בפעולותיך אמן וכן יהי רצון:

גנומן 45 - ולאדם ספר שלם של חלומות ושל עדותיו ויודע את כל הדברים ושותף הוא איתי בעבודת ארץ ישראל ביחד עם דוד לוי הגר כעת בחולון: התגלות הגאולה השלמה באה גם בדרך פורים ואנו כקוראים במגילת אסתר ושמחים במפלת המן הרשע ומשתדלים להבין בנסים הנסתרים שבה: ואך הפורים החדש כבר בדרגת מגילת אסתר כ  ASTER  ומגילתנו מגלה את כוכבי הגאולה השלמה והמורה חיים מדריך אותנו בהבנתם: אבל מה אנחנו מבינים ,וכחמורים האוכלים את מאכלם הבנתנו:

גנומן 46 - ואמנם צורת ההתגלות גם של חנוכה גדולה חדשה ואור גדול המוכן לצאת עד קצוי תבל וגם ראינו במוחש באור המבריק והפועל נסים מכל צד ומקדש את האבנים שאנו צועדים עליהם יחפים ודברו איתנו העננים וספרו את סיפוריהם בכתב-סימני וחוטאים נטהרו ונשתנו לגמרי וכגשמי ברכה ירדו חלומות נפלאים והכריזו את מסריהם ואנו כמאספי חתיכות הלוחות הראשונים שנשברו:

גנומן 47 - ואנו כחמורים ממש ואף מכבידים עלינו בשקים ,ואף כי השקים מלאים יהלומים אמנם מכוסים בתוך השקים יודעים ולא רואים גם ליצר חלקו ומעלימים מעינינו את יוקר היהלומים ומראה לנו את כבדות השקים: ומכל מקום אין השקים כאותיות מגילת אסתר המכסות על כוכביה כי אם אותיות חדשות הן המגלות את כוכביה ואת כוונותיה: שהרי לא רק פורים חדש הוא כי אם חנוכה חדשה היא ונקראת בזאת הברית החדשה חנוכת החנוכות:

גנומן 48 - לא לבלבל אתכם אני בא אלא לברר ,שהרי דרך התגלות הסימנים השלמים ששה לשונות להם כמספר וכענין הסימנים הגדולים: ובכן ישנם חלומות המגלים את דברי כוכבי הגאולה ,וחלומות מכוסים כפורים המגלים דברי מלכות השמים ,וחלומות המגלים את האור הגדול החדש של המסר החדש והשבת הלבבות ובית התפלה של הגאולה השלמה ,וחלומות המגלים את דברי משרת חמור אוכל לחם ,וחלומות נבואיים על זה הדור הרביעי ,וחלומות המתגלים מהסימן השלם של תחיית הצדיק הקדוש המורה חיים מן המתים:

גנומן 49 - כל זה ואיך אעיז לאמר שהם כשקים מלאים יהלומים ואמנם רואים ולא רואים? תראו תתחכמו; קבל אדם קמחג’י חלום היוצא מהבית דין של מעלה ומלמד עליו זכות אין כמוה על סבלו ועבודתו בעד משרת חמור אוכל לחם ונכרזה הבשורה מפי פרץ שבגלל זכותו נתאפשרה הבשורה הטובה הזאת שמשרת פרץ עתה יכולה לבוא לארץ ושלפרץ רשות רק עכשו לגלות את עצמו בכדי להסביר לעם את כל דברי הגאולה השלמה ,ובמקום לשמוח כמעט ובכה ולא הבין את תוכן הדברים: אנו אהובים, אתם מבינים ,רבותי ,מפני שאנו מקבלים את בשורות הגאולה השלמה ואך חמורים אנחנו עד הסוף:

גנומן 50 - שלכן אדם צודק כי דברי הגאולה השלמה עצומים והיסטוריים הם ומה אנחנו לקבל אותם דרך חלומות נפלאים והתוכן שלהם נבואי ויוצא לדורות? ולפעמים צורות החלומות מפחידות את החולם באמת כי יש מהם גם כן חלומות של דין ומשפטים על רעות הדור ולפעמים החולם רואה את עצמו באמצע וכו: ואך עיקר עבודתנו לקבל אותם ולרשום אותם ועלי התפקיד המיוחד להסביר אותם בכתב ולהסביר דברים מה שאני יכול ולסדר יג' כרכים של ספר משנת חיים בעד הדורות בעזרת ה'' ברוך הוא ובחסדו עלי בזכות מורי הקדוש והנבחר לגואל אחרון ,חיים:

........................................................................