HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר משנת חיים - עלה 5 -ספר המפליא - ספר אסתר 6 -מחבר - פרץ גרין

ספר אסתר ו'

פרק 2

גנומן 51 - ואמנם יש עוד טעם שאני אומר 'שקים' שהרי עד עתה מועטים אנו: דוד לוי בחולון ,אדם בבארשבע ,אננא גספרוטי במילנו (והיא הכוהנת הראשונה למזבח העמים) ,מיכיהו הוא פאולו פיארו (ונקרא שמו שלמה באחרונה) והוא הסוס הלבן בסימנים ,ונודע היא נולדה ברברה פולנגי ונעשתה לאשתי והביאה את גילת חיים ואת יהואל והואל ואת חיים שמשון ואחר כך היא התחתנה עם מיכיהו והביאה ממנו את אשר ואת נח חנה נוגה ואנו חיים ביחד: ובמילנו ישנם התאומים דניאל ויוסף מניגרסו: ולכל אחד מאלה השבעה המוזכרים ספר שלם בחלומות ובעדות כולם בעדות הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון ,חיים: סימנים נפלאים ועדות מופלאה קבלו באלפי דברים כפי צרכי הגאולה וצרכי הדור הרביעי:

גנומן 52 - ועוד לנו כשלשים חברים ישנם יותר קרובים וישנם יותר רחוקים והילדים והילדות הנולדים כלולים במספר זה: רוב החומר נתקבל בחלומות וקצת בחזיונות מאלה השבעה המוזכרים והם ביחד נקראים ה'זנב' למשרת חמור אוכל לחם שהמסרים של הגאולה השלמה מגיעים לעולם דרכיהם: דוד לוי ואדם קמחג'י יהודים הם מהלידה ונודע ושלמה נעשו יהודים בהתגיירות של הברית החדשה השלמה ואננא גספרוטי ודניאל ויוסף מניגרסו לא יהודים הם: ומהם רק דוד לוי היה מכיר את הצדיק חיים בחייו והוא תלמיד לו:

גנומן 53 -  ואמנם פשוטים הם ותמימים מאד ,לא תלמידי חכמים ולא למדנים ,ועובדים הם כל אחד בעבודתו על פרנסתו: אני רק מפני שעבודתי היא בכתבי הגאולה וגם מטעם הכהונה המיוחדת שעלי ובכלל מצד העבודות הקשורות במשרת חמור אוכל לחם וכו. אסור לי להתעסק בעבודה אחרת שמרובה היא עבודת הכתיבה וכבדה אחריות המנהג החדש וכו. ופטור אני מיתר המצות היכולות להתקיים בידי אחרים ,מפני שאין אחר יכול לעשות את עבודתי ברגע הזה של דברי הימים:

גנומן 54  - הכנה רבה ומיוחדת לעבודה הזאת היו היג' שנים כתלמידו של הצדיק הקדוש חיים: ומקודם להן גם כל דברי חיי היו הכנות מאת ה'' ברוך הוא עד שיכולתי להעשות לתלמידו: הייתי גם ה' שנים חבד''י במלוא המובן ,בעונות ,עד שגאל אותי משם המורה הקדוש חיים: לא כל כך פשוטים דברי חיי ועברתי על דרכים הרבה שהיו הכנות בכדי לקבל בזמנו את המשרה הזאת המיוחדת של חמור אוכל לחם:

גנומן 55 - משפחת רמו לוי במילנו ,היא המשפחה שזכתה לקבל את ששת הסימנים הגדולים של הג''ה ,יהודים פשוטים הם ולא דתיים שומרי הלכה ,אבל אמונה גדולה בהם וטובי לב עד מאד ואהובים לפני ה'': ג'ינו טמפיארי ,המחותן עם איליאדא לוי ,קבל את סימן הכוכבים: רנטו בן רמו ובן נלדה לוי קבל את סימן השופט המשוח במלכות השמים: רמו לוי ,שלום איתו במלכות השמים ,קבל את סימן חנוכת החנוכות: אשתו ,נלדה לוי ,קבלה את סימן חמור אוכל לחם: דוד לוי קבל את סימן דור הרביעי ודור הבנין החדש ,וג'רדנו לוי קבל את סימן השלם של תחיית הגואל האחרון חיים מן המתים: לא מרוב לימוד זכו לסימנים האלה כי מרוב הלב הטוב ואמונתם הפשוטה ומחפצו של הגואל האחרון ,חיים:

גנומן 56 - הם שקבלו את אותם החלומות המיוחדים והאמינו לכל מה שהסברתי להם: אבל חוץ מדוד לוי וג'רדנו לוי במקצת אינם לומדים את כתבי הג''ה אבל  מאמינים הם באמונה פשוטה: לא מסוגלים הם להתעמק בדברים ותמימים הם מאד: ג'ינו ,שקבל את סימן הכוכבים ,לא יודע כמעט כלום מכמה אלפים דפים שכתבתי בהסבר סימן הכוכבים: רנטו שקבל את סימן מלכות השמים בכל השנים הללו הוא שמח מאד מאותו החלום הנפלא שראה והוא חי באמונתו אבל אינו חושב כלל על הפירושים והענינים הקשורים בעניני מלכות השמים וגם רחוק הוא מאד מהענינים ההם:

גנומן 57 - רמו לוי עליו השלום ,אחרי שנים רבות שהיה חולה במחלת פרקנסון ,ה'' יצילנו ממחלה הרעה הזאת ,זכה למות באותו יום ובאותה שעה ,אחרי עשר שנים ,כמו הצדיק חיים: לא היה יודע בתורה אבל היה איש אוהב את הזולת ואוהב את הבריות ומרחם על כל אחד ואחת בלב מלא ואמיתי: הוא שזכה לראות את החנוכיה הענקית שממנה הבריק אור עד קצוי תבל: אני זוכר טוב עד כמה הצדיק חיים היה אוהב אותו ותמיד היה אומר ''לא ראיתי לב טוב ונדיב ומרחם על הבריות כמו רמו לוי'':

גנומן 58 - אני מספר את אלה הפרטים לא להרבות בשיחה כי אם לקיים את הבטחתי לכם להחכים אתכם בחכמת הסימנים השלמים: הזוכים לקבל את הסימנים ,הם וסוגיהם ,חלק שלם הוא מחכמת הסימנים ,ולא מקרי הוא כי אם מכוון: כמו מה שהסברנו על ג'ינו ושמכוון הוא דוקא כלא יהודי להיות קבלתו מסוגלת לישועת העמים הנולדים בנצרות: ומ''מ אין הסימן יוצא מידי היהודים ,הנה בחלומו 'ספר הכוכבים' נמצא בידי ג'רדנו לוי: כל זאת מחכמת הסימנים השלמים הוא: ומצד השני קבלת הסימן דבר והבנת הסימן דבר אחר:

גנומן 60 - בטח תשאלו אותי ''והמוסלמים ,איפה הם ולמה אינם בקבלת הסימנים''? שאלה נכונה היא ,והלא האיסלם חלק גדול וחשוב הוא מהאנושות? וגם אמונתם העצמית בה'' אחד אמונה אמיתית ונכונה היא השווה עם אמונת ישראל וירושת אמונת אברהם אבינו: ובאמת הגיעו סימנים הרבה אחר כך הנוגעים למוסלמים וסוג שלם הוא בסדרי הגאולה השלמה  ונכללים הם ב'ספר הכוכבים' לאברהם אבינו ובני ישמעאל בן אברהם הם:

גנומן 61 - ואם לא ממקבלי הסימנים הגדולים הם ,עיקר הטעם בזה מפני שכל המסורת הקוראנית מופרדת ממסרת התורה ומופרדת גם מהמסורת הנבואית המשיחית ,ומוחמד היה ערבי לא יהודי: ואין השבת הלבבות עם הערבים תלויה בעיקרי האמונה או בתיקון הדת: יתאחדו הלבבות בסוף מהכרתם בגואל אחרון ,חיים ,כמורה אחרון הנבחר מאת אל שדי הבא להסביר ולפענח את סיבוכי דברי הימים וגם להזהיר על כל המתרחש לבוא בדור הזה הסופי לפורענות ,ולהשיב את לבב אנוש לפני האלהים:

גנומן 62 - וייעזרו בזה מהעובדה שהגואל חיים עצמו נולד בתימן ובקי מאד הוא בלשון הערבית ובלשון הקוראן: המורה היה מדבר הרבה דיאלקטים של השפות הערביות של זמנינו ומעריך היה מאד את התרבות הערבית: הצדיק חיים היה אוהב מאד את הערבים ,ואך שונא את השונאים שבהם כמובן ,אבל בכללות היה אוהב את בני ישמעאל: אחר כך ,כשהערבים יכירו בהתגלות הגאולה השלמה ,יבוא המורה הנבחר בחלומות לזוכים ביניהם וידבר איתם בשפתם ויבינו וידעו ויאמינו:

גנומן 63 - שמעו זאת על חכמת הסימנים ואספר לכם דבר ואם התפלאתם אז התחכמתם: בינינו ישנו הערבי המוסלמי הנבחר להיות סמל לסימנו וציג בעד כל המוסלמים: איש טוב הוא מאד ושמו סאיד ויליד קהיר הוא: הוא התחתן עם טינה (איוזפיה) פיארו ,אחותו של שלמה פיארו היודעת ומאמינה בסימנים השלמים כבר מהשנה הרביעית לסה''ש תשמ''ז: ולסאיד ספרנו ובשרנו את הדברים והוא איננו מכחיש אותם ,ואומר שהוא מקוה באמיתותם ומקוה בשלום היוצא מהם ושמקוה הוא יום לזכות לראות את הצדיק חיים בחלום: סאיד גם השתתף איתנו כמה פעמים בעשיית סימנים שאנו עושים ,להגיד ביחד ,לדוגמה ,את שמות הסימנים הגדולים:

גנומן 64 - ובהשתדלותי להסביר לו יותר מתוכן הסימנים  ,בזמנים הנדירים שרואים אחד את השני ,הוא אומר שעכשו בשנים הללו אין לו ראש לדברים ,מפני שטרוד הוא בדאגות פרנסה ועד עתה אין איתו ישוב הדעת: שלכן רואים אותו מעט מאד והוא לא יודע ולא קרא כלום מהכתבים שלנו: טוב ,איפה החכמה? אלא בואו שמעו דבר נפלא: ישנם לפחות כעשרים חלומות שקבלו התלמידים שיש בהם סימנים חשובים מאד בשביל המוסלמים ,וסאיד מתראה בהם ואפילו מסביר דברים בידיעה ובאמונה בסימנים השלמים של הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון ,חיים:

גנומן 65 - ישנו ,לדוגמה ,חלום של דניאל מניגרסו, בו סאיד מסביר ומכריז על סימן תחיית המתים בזכות הגואל חיים: הענין הוא שבחלומות האלה שסאיד נראה בהם הוא ה'מיצג' ל ''עם המוסלמי'' ודרך חלומות אלה כאילו הוא מקבל את הסימנים השלמים בעד כולם ,הטובים שבהם ,כמובן ,כמו סאיד שהוא טוב ואוהב שלום: דבר גדול הוא שכל חלום של הגה''ש והסימנים הכלולים בו כבר כתוב ב'כוכבי הגאולה' ורשום בכתבי הגאולה ונמשך אל פעולתו ואל התממשותו בדברי הימים הבאים: וסאיד עוד לא יודע מזה כלום!

 גנומן 66 - בדרך צחוק ולא צחוק חג פורים הוא ולא רק ליהודים והרי גם הערבים מחכים עד שתתגלה אסתר המלכה מהפלטין: ואם הם לא יודעים עוד איפה הפלטין שהמלכה מכוסה בו ,וכל שכן שאינם מתארים עוד את האוצרות המפליאים והטובים שמביאה איתה המלכה בביאתה הנה גם היהודים מחכים לאוצרות ולא יודעים איפה הפלטין ולא משערים עוד את תוכן האוצרות: ואמנם תחבולות כוכבי הגה''ש הן וחכמת אלהים היא ולא חכמת בני אדם:

גנומן 67 - ולא חכמים אנו ,כי אם חמורים ,ומקבלים פקודות חכמת האלהים המתכסות והמתגלות מתוך הסימנים המתקבלים: כל אלו הקדמות הן בהבנת חכמת הסימנים השלמים של הגאולה השלמה:

אמנם בני ישמעאל ,עצם אמונתם טהורה היא ,הגם שמסורת הקוראנית מופרדת לבדה: ואין זה כי אם נבואת התורה הקדושה עצמה בכל מעשה ישמעאל והגר ,שמצד האמונה נהיה אחים ושווים באמונת אברהם אבינו ומצד המסורת נהיה נפרדים: ולזאת כל אחד בחלקו ישמח בחלקו:

גנומן 68 - לא כן הוא כלפי מסורת הנצרות שממנה יצאו כל סיבוכי דברי הימים וקשרי שנאה וקנאת עשו ליעקב וכו.: ואלהים להם בעל עינים ורגלים וכולה בטעות ובאלילות ,ומה בה לתקן? ואמנם ,רבותי ואחי בני ישראל ,אם תסבלו את ההתחלה ולא תסגרו את ספרנו מרוגז בלתי מוצדק ,אז אוכל ,בעזרת ה'' ובזכות הגואל הנבחר ,להיות לכם לחמור מאכיל לחם ,ובמהרות ,יחסית ,אוביל אתכם אל הרחבת הדעת בתכנית האלהים של הגה''ש:

גנומן 69 - כי ברוב חסד האל הגעתי עד כאן ומרוב טרחת הצדיק חיים איתי באתי עד הנה ,לפתוח לכם בחידושים מוחלטים מאוצרותיו יתברך שאינם מתגלים לעולם במשך כל דברי הימים אלא בביאת הגואל הנבחר וירידת הסימנים השלמים: הריני אקדים לכם קצת הקדמות בספר זה ותתחכמו בהפלאה אם לא תסגרו את מגילתנו עלינו מבלי להרשות לעצמכם השגות חדשות: כל מה שחשבנו על ישוע ,אנחנו כעם ישראל ,איננו כמו שחשבנו ,וסוג אחר לגמרי ממה שיכולנו לתאר הוא ,וטעמי אותה המשרה היו בלתי ידועים לנו ולא הבנו ראש וסוף בכל הענין:

גנומן 70 - כי לא על ראש האיל נעמוד עד שמתגלה צחוק יצחק: ולא נרכב על החמור עד שדיבר מלאך ה'' אל אברהם ועד כי נלקח האיל ושבו אברהם ויצחק אל הנערים: מרים הם דברי הימים מכל צחוק אבל בסוף אם לא יצחק יצחק איך יגיל יעקב? 'והנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה'' הגדול והנורא: והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא הכיתי את הארץ חרם': הרי מכת הארץ בחרם זה היה מלפני אלפיים שנה ,ואין אותה המכה שייכת כלל ועיקר לזמן הגאולה השלמה:

גנומן 71  - ואמנם בא הזמן להכרזת 'בא הזמן' שהיא באמת הכרזת אליהו הנביא ,זכר לברכה ,על פתיחת הגאולה השלמה: והיא כוללת בהקדמתה את כל הבשורות הבאות אחריה בסימניהם ,והסימנים כוללים את המפתחות להשבת הלבבות אבות ובנים ,שלכן מתברר מבלי שום ספק שאותה ההכרזה ,אף שהיא באה כעת דרך פיו של פרץ ,היא קשורה ,וזה מתגלה מתוך הסימנים השלמים ,עם אותה השליחות הנזכרת באליהו הנביא:

גנומן 72 - ודעו כי כן הוא ,שהרי נבואה זאת נאמרה כשש מאות שנה לפני חרבן בית שני ואין ספק שחורבן בית שני ,בעונות ,היא היא מכת החרם על הארץ: ואם כן שבאה מכת החרם ,אז בידוע שכבר לפני זה אותה השליחות המנובאת באליהו הנביא נתקיימה ,בצורה שלא ידענו ,והגיעה האפשרות להשבת הלבבות ,ולא נתקבלה אותה האפשרות ,והגענו ,בעונות ,לסוף הפסוק והתקיים: תתחכמו ,רבותי ,כי תורת אמת היא זאת ואין בו כיחוש ,שהרי בית המקדש השני עמד יותר מחמש מאות שנה ,ובתקופות ההן השבת הלבבות היתה צריכה להיות בקשר עם אור בית ה'' ,לאחד את ישראל ולהיות אור גדול לגוים:

גנומן 73 - ואחרי החורבן והתפזרות הגולים ועם התפשטות הנצרות לא היו עוד הזמנים מסוגלים בשום אופן לשליחות של הנביא אליהו והשבת הלבבות: ואלפיים שנה של קונפליקט הן ושל מלחמות ושל שנאה מוחלטת ולא של שלום: ובהכנס ישראל לגלותו נסדרו סדרים חדשים במערכות השמים למען הצלת וישועת יהודים במקומותיהם החדשים: וכשה בין השועלים ומסכן ישראל ,ואך הצלות וישועות פורים עד אין מספר מכוסות איתם תמיד לקיים אותם ולהמשיך אותם בנסים נסתרים ,ואל מסתתר הוא בתוך הגלות ,רחום וחנון וארך אפיים וזוכר ברית אבות:

גנומן 74 - הרי מעת החורבן ומכת הארץ בחרם ,בעונות ,נדחית שליחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,עד הגאולה השלמה: ואי אפשר באופן אחר ,מפני שאז לפני החורבן עוד יכלה הגאולה  להתקיים ,שבית המקדש היה עומד וממנו היה האור יכול להתפשט בעולם אילו היתה אז זכות: ולא נתקיימה השבת הלבבות ונחרב בית המקדש ,בעונות הרבים ,והתקיימה מכת הארץ חרם ונכנס ישראל לגלותו: ובכל זמן הגלות אין מקדש ואין אור: מובן הוא ששליחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,המוכרח להתקיים היות והוא מבשר הגאולה השלמה ,יתקיים רק בביאת האור הגדול החדש המובטח עם ביאת הגואל האחרון והתגלות הגאולה השלמה:

גנומן 75 - ובאמת אותה הנבואה ,שהיא חתימת נבואות נביאי ישראל ,כידוע ,היא מפליאה בעניניה ,שמצד אחד ישנה האפשרות שאותה השליחות של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,לא תתקיים ,ובמקום השבת הלבבות תהיה מכת הארץ בחרם: ואם כן מה תיעשה באותה השליחות של אליהו הנביא ,זכור לטוב? שהנה כבר הכריז הפסוק 'הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא' וכו. שליחות מהמקום הוא ויצטרך להתקיים כמו שתצטרך להתקיים הגאולה השלמה עצמה:

גנומן 76 - אלא ברור שאז ,בעונות ,התקיים סוף הפסוק ,ושליחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,המצליחה נדחתה עד זמן הגאולה השלמה: ומכל מקום גם אותה השליחות מאז שלא הצליחה נקראת בהכרח על שם אליהו הנביא: ומזה נדע שהמשרה שהיתה קשורה לאותה השליחות שלא הצליחה גם היא היתה קשורה לדברים אמיתיים ולסימנים אמיתיים שהיו מושרשים בשליחותו של אליהו הנביא ,שאם לא כן לא התקיימה הנבואה אף על צד השלילות:

גנומן 77 - הנה ,רבותי ,אנחנו מדברים כאן אחרי התגלות כל הענין מתוך הסימנים השלמים ויודעים אנחנו בהחלט שאותה המשרה המנובאת הבלתי מוצלחת נפלה בגורלו של ישוע: ולא יכולים ללמוד את זה מהפסוק אלא למפרע אחרי שידענו את כל ענינו ומבינים מה שהיה צפון בפסוק: ואולי מי שיש לו כבר חוש ברב חקר בדברי ישוע יבין שהשתדלות קיום התנאים של השבת הלבבות וגם ידיעת קיום השלילות מצד אותה המשרה ואף נבואת החורבן העלול לבוא נמצאים במשרת ישוע והרעיונות השייכים נמצאים באנגלונים: ואמנם לא מספיק זה לבני ישראל עד שיבינו איך הוא הקשר אליו רמזנו בין משרת ישוע ואליהו הנביא ,זכור לטוב:

גנומן 78 - ולא פשוט הוא זה שאינו דבר כתוב באף מקום וסוד היסטורי הוא כמו שנסביר: והדברים הללו לא בחקירה ידענו אותם כי אם בקבלה: ואף שקראתי בדוקומנטים של קומרן לא מהם למדתי על תוכנו ועניניו ומטרותיו של בית ספר האיסיים ,כי אם למדתי את כל הדברים ההם בקבלה ישרה מהצדיק חיים ,ועמוקים הם ולא פשוטים: ואחר כך בהיות השופט המשוח כבר במלכות השמים נתגלו הדברים ועוד פרטים נוספים בסימנים שבחלומות התלמידים: ולא באנו להתוכח עם החוקרים ,הם לסוגי לימודיהם ואנו לסוגי לימודינו:

גנומן 79 - ומה שדבר הכתבים שנתגלו ממערות קומרן נודעו כבר בעולם ומדברים עליהם מיותר לארבעים שנה ,השקפתנו בזה הוא שבעיקר אין זה כי אם הכנה כללית היסטורית שתהיו אזני העולם כבר מוכנות משמיעות בדברים על האיסיים ולא יהיו הדברים המתגלים עתה בסימנים כה זרים: והדברים מוסברים אצלנו באריכות בספר אסתר א' וכאן אקצר במריצות: המורה צדק ,שחי כמאה שנה לפני ישוע ,היה בזמנו ראש ללו' הצדיקים הנסתרים והוא שיסד את בית ספר האיסיים ,ראשיתו בדמשק ,הנקרא בית ספר אסתר כפי קבלתנו:

גנומן 80 - רק אצל ראש הלו' צדיקים הנסתרים ישנם ה''סימנים'' של הגאולה: כמאה שנה אחרי מות המורה צדק ישוע היה בבית ספר האיסיים ושמה הוא קבל את הסודות ואת הסימנים הנצרכים למשרתו: האחריות על הסימנים היא ביד אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ורק הראש של הלו' צדיקים שהוא מכיר בהם: אמנם המורה צדק לא עשה מה שעשה ברשות אליהו הנביא אלא על אחריותו משום 'עת לעשות לה'' הפירו תורתך' והכין מורים מיוחדים יראי שמים בהחלט ובתכלית וגילה את הסימנים להם והנהיג סדר משיחי שלם בתוך בית הספר: סדרי המשיחות ההיא רשומים גם כן בדוקומנטים של קומרן:

גנומן 81 - זה בקיצור נמרץ ובספר אסתר א' מוסברים כל אלה הדברים באריכות ודברים מפליאים הם והבנות רבות חדשות להם מכל צד ומכל פינה: ואמנם להבין אותם צריך לדעת יותר 1) מי הם הצדיקים האמיתיים הנסתרים שמספרם לו' בכל דור 2) מה הקשר בין הנביא אליהו ,זכור לטוב ,וראש הלו' צדיקים הנסתרים בכל דור 3) מה ראה המורה צדק בזמנו שהקים את בית הספר ההוא 4) למה ה'אור' היה נמצא אצלהם ולא ,בעונות ,בבית המקדש שהיה עומד: 5) מה ענינו של יוחנן המטביל שהיה לפחות שמנה שנים בבית הספר ,ויצא הוא משם מבלי רשות כשנה וחצי לפני שגם ישוע עזב את בית הספר מבלי רשות:

גנומן 82 - כל אלה ענינים מעונינים מאד מאד ואמיתיים וחדשים לבקרים ומשנים לגמרי את כל הסתכלות והשקפת דברי הימים ,ושרשי משרת ישוע מתגלות מהם: וגם הנצרות בעצמה מתבררת בהם ,שהרי אחרי שמשליכים החוצה את כל חלקי השקר משמרים מכל מקום אחרי טהרתם מכל הפירושים המשובשים של אבות הכמיסיה ,מה שנקראים ה'סימנים המתחילים המשיחיים והגאולתיים': ועוד נסביר בספר זה ,בעזרת ה'' עלינו , איך שהסימנים המתחילים היו כלולים ב'ריש' של שם ‘אשר' משם השלם 'אהיה אשר אהיה':

גנומן 83 - כאמור כל אלה הדברים לא מחקירתנו הם ,כי אם קבלה חדשה אמיתית המתגלית לזמן הגאולה השלמה: ואת ענינו של המורה צדק והסודות שהיו בבית הספר ואת ענינו של יוחנן וכמה דברים על ישוע שהיה שלש שנים שם בבית הספר למדתי מהצדיק ,חיים ,בסתר ,לפני התגלות הסימנים השלמים אחרי תחייתו: והיו לי ליסוד מושכלות אחר כך בדברי תיקון הנצרות: ולא צריכים להתבלבל ממה שאנו מדברים על משיחותו של ישוע ,כי כמו שעוד נסביר ,המשיחות ההיא היתה משם 'אשר' אבל איננה המשיחות של הגאולה השלמה; אלא מבררים את המשיחות שיצאה אז ושיצאה לעולם בשם קריסטו של העמים:

גנומן 84 - ואמנם לא נכחיש שהדברים גדולים מאד הם ומסוד תכנית האלהים היא ואותה המשרה של ישוע יחידה בעולם היא: ולימוד נפלא ומפליא הוא כל פרט ופרט אחרי שיודעים ומבינים את הכללים באמיתות אלה הנסתרות שנתגלו: וכל כך חשובים הם שהגואל האחרון ,חיים ,בעצמו התחיל בהסברו והכריז ''זה כוכב קריסטו הבא בזכות הענוה'': ועוד ישנו ענין גדול ונורא הקשור במשרתו ובמיתתו ותחייתו של ישוע אבל כאן ,בסליחתכם ,החמור עומד על ארבע בהזהרה המפחידה את נפשנו ואת רוחנו:

גנומן 85 - הרי כלום הוצאתי מהמוח שלי ואני חמור ואיזה מוח תחפשו בי: ומזכיר אני לגואל ,חיים ,בהבאת הדברים שלמדתי עם הצדיק בחייו ואחר כך את דברי הסימנים השלמים של הגאולה השלמה אל הכתב: וישנן בשורות מפליאות אבל גם מרעישות את רוח היהודי אם לא שהוא או היא כבר רחב הדעת: ובדרך כלל הרחבי דעת בינינו הם היותר מופרדים מהמסורת ולהפך היותר קרובים אל המסורת במקום רוחב ישנו קוצר רוח מכל מה שלא כפי צורת הדברים שהם כבר מכירים: ואם נגיד על רוב סוגי ה''חרדים'' של האידנא עוד מעט ויסקלוני לו היה בידם לזרוק אבנים ואף בשבת:

גנומן 86 - ואני אין לי אלא ההי-הא שלי ,ובשמחה גדולה אני מבשר גם את הדברים המרעישים את רוח היהודי ,מסורתי או לא מסורתי: ועם הוא מתרגז אני מחייך ונוער ,מפני שחמור אני ומביא לכם בשורות טובות אמיתיות שהן מן השמים ונוער אני על התגלות נסית של הסימנים השלמים ,שלא נראו דברים נפלאים כהם בעולם מזמן משה רבינו עליו השלום, כי 'אני ראשון' בגאולה הראשונה ו'אני אחרון' בגאולה האחרונה השלישית! 'ומבלעדי אין אלהים' הוא תיקון הנצרות שבאה באמצע: ולמה תתרגזו על חמור? לא הוא שברא את הדברים ולא הוא שסדר דברי ימי ישראל ולא הוא שמביא את הגאולה השלמה: ואך נפתח פיו ברשות רוכבו ומבשר ומודיע ,ואם הוא יכול גם מסביר ,כי המפתחות איתו נתונים מהגואל חיים:

גנומן 87 - לדוגמה אם אני אומר שבבית המקדש השלישי והסופי בירושלים לא יהיו קרבנות ולא שייכים עוד לפועל כל סדרי הקרבנות של ויקרא ,זה מרעיש את רוח היהודי המסורתי: או יותר מזה אם אני מבשר את הסימן החדש של הסוכה החדשה של החוק החדש של הגאולה השלמה ,שיכולים לעשות אותה בתוך הבית ,זה מרתח את דם היהודי ההלכתי: ואולי יותר מזה אם אני מביא את סימן ה'חוזה' בו קבלתי מתוך חלום מהגואל השלישי חיים את האחריות על כל דברי בית התפלה של הגאולה השלמה ,ובו נאמר מפי הצדיק שבעוד ארבע מאות שנה ,בין ארבע וחמש מאות שנים ,לא תתנהג עוד הנחת תפלין בבית הכנסת המסורתית ,עוד מעט ויסקלוני כל הרבנים ,במלים:

גנומן 88 - אבל לא על אלה הדוגמאות אני חושב כרגע אלא על בשורה אחת המרעישה את רוח כל יהודי מי שיהיה: ואני מוסיף לזה שלשומע המאמין יעמדו שערות ראשו מעל לגולגולת ויצטרך למשחה חזקה מאד להוריד אותם עוד הפעם ,שלכן אני מספר לכם את זה עכשו ,בעוד שלא שייכת כל כך אמונה ,שהרי רק התחלתם לשמוע הכללים החדשים של הגאולה השלמה ועוד לא השגתם לאמיתות הדברים בכדי שתאמינו בהם: ולא שייך בכם כעת נעשה ונשמע שכבר התקיים זה בהר סיני ועתה המצוה היא נשמע ונבין אם אלה הם הדברים החדשים הגמורים המובטחים לגאולה השלמה אם לא ,ואחרי שמיעתנו והבנתנו נאמין: שמעו רעש גדול ,רבותי ,דבר אמיתי עצום ונורא ומפליא:

גנומן 89 - אצל יוסף מניגרסו (הנקרא אצלנו יוסף התינוק הנבואי וחמור מתוק) ירד בחלום המלאך מיכאל שר ישראל והכריז בפירוש ''שלשה הם אנשי הגאולה משה ישוע וחיים'': אל תסקלוני! מאת ה'' הוא בשליחות המלאך מיכאל ולא על חנם המלאך הגדול מיכאל שר ישראל הוא המכריז ,כי הבשורה הזאת מעלה את שערות בני ישראל עד למלאכים: כי עלינו להבין ולהוסיף דעת ,כי ה'' אלהינו מגלה לנו סודות מאוצרותיו בזכות הגואל השלישי האהוב אצלו ,חיים: ולא נפחד על מה שלא חשבנו אלא נשמח להבין מה שלא ידענו: שהרי אין זו מהחכמה לדחוק מה שעוד לא הבנו וכל שכן בנוגע לחכמת הסימנים השלמים שהם חדשים ולא נודעו עד עתה:

גנומן 90 - ואך תרשו לי עוד הקדמה כללית ואולי ממנה תוכלו לסדר את המחשבות באופן פחות מרעיש ואף תצליחו להוריד את השערות אל מקומם: הרי יורדת ביחד עם הסימנים השלמים מה שנקראת ההתבוננות המשולשת והיא צורת ההתבוננות הכללית הכוללת את כל דברי הגאולה: וככל החידושים גם זאת היא חידוש לעצמו כמו שתבינו מההקדמה הזאת הבאה: האבות הם שלשה ,השם 'אהיה אשר אהיה' מחולק לשלשה שמות או לשלשה חלקי השם השלם ,העליות של משה רבינו על הר סיני שלש הן אף שהעלייה השנייה כמעט ונסתרת לגמרי בתורה אמנם ישנה ומובא גם ברש''י זכר צדיק לברכה:

גנומן 91 - אלה הסוגים בהקבלה הם עם השלש גאולות: אברהם אבינו לגאולה הראשונה ולשם 'אהיה' ראשון ולעלייה ראשונה של משה רבינו: יצחק אבינו לגאולה השנייה ולשם 'אשר' ולעלייה האמצעית של משה: יעקב אבינו לגאולה השלישית השלמה ולשם 'אהיה' אחרון ולעלייה האחרונה של משה: הגאולה השלישית היא התגלות שם 'אהיה' אחרון ובה מתגלים ה'סימנים' של כל השם 'אהיה אשר אהיה' ,שהרי גם כל מה שהיה בעבר ואשר נתגלו בכתבי קודש של המסורת לא נתגלו בצורת 'סימנים' במובן שאנו משתמשים במונח זה ,כי 'תורת הסימנים' היא המתגלית אך ורק בגאולה השלמה האחרונה:

גנומן 92 - שלכן ואף זה פלא מפליא עד השמים ,התורה וכתבי קודש וספר הנביאים מלאים הם ב'סימנים' שעוד לא הגיע זמנם להתפרש עד זמן הגאולה השלישית ,שהיא ההתגלות של כל ה'סימנים' של כל דברי ימי ישראל: הבאנו למשל את הרמז בתורה ב'וספר הכוכבים' רמז ל'ספר הכוכבים' של אברהם אבינו (אמנם עצם הידיעה שמתקיים 'ספר הכוכבים' לאברהם אבינו ידעתי ישירות מהמורה חיים) וסימנו מתגלה בסימן הגדול הראשון הוא סימן הכוכבים: הרי עד התגלות סימנו בסימנים השלמים לא יכולנו לגלות את סימנו הנמצא ברמז בתורה:

גנומן 93 - וככה למשל מעשה פגישתם של אברהם אבינו עם מלכיצדק מרמזת על סימנים בלימוד ספר הכוכבים על כוכב אברהם וכוכב מלכיצדק ,הרי הם סימנים בתורה שסימניהם מתגלים רק על ידי הסימנים השלמים של הגאולה השלישית אף שהם מסומנים בתורה הניתנה תחת שם 'אהיה' ראשון: וככה הוא בכל הסימנים הרבים בתורה המרמזים על עניני גאולה ומשיחות ,כמעשה תמר ולידת פרץ וזרח או פתיחת פי האתון או הששה נקודות מעל למלת 'וישקהו' ועוד ועוד שאין להם פירוש שלם במסרת עד שמתגלים סימניהם מתוך הסימנים השלמים:

גנומן 94 - השם המשולש של הגאולה הוא גם כן השם הפועל בגאולה בכל דברי הימים של בני ישראל ולכן ישנם גם זמנים כלליים השייכים להם: ובדרך כלל השם הראשון הוא בפעולותיו של ה'' ברוך הוא עד זמן הקמת הבית הראשון ומלכות שלמה: ואחריו תיחלק המלכות וירד ישראל פלאות ובאליהו הנביא ,זכור לטוב ,מתחיל היסטורית שם 'אשר': ושם 'אשר' הוא הפועל גאולה בסתר בכל יתר ימי ישראל ככח' מאות שנה עד ביאת הגואל האחרון ונפתחה התגלותו של שם 'אהיה' אחרון:

גנומן 95 - ונגיד ,לא בצחוק אף לא בצעקה ,ואיך שהוא בקצת אנחה ,שסבל אותנו ה'' ברוך הוא בשמו הגדול הראשון עד שהוקמה מלכות בית דוד ועד שהוקם בית המקדש בעיר הקודש ,שאלה הם הסימנים ההיסטוריים המשיחיים שהיו צריכים להיות קבועים בעד עם ישראל למען קיום יתר דברי ימיו: שלכן שם 'אהיה' ראשון לא נשלם עד שנתקיימו אלו: אמנם אחרי שנחלק ישראל לשתי חתיכות ונכנס הפירוד ונתרבה המחלוקת ,כבר השם 'אהיה' ראשון שכולו גילוי איום ונורא לא יכול ,כביכול ,לפעול עוד בגילוי:

גנומן 96 - אז היה צריך לסדר חדש נסתר הפועל בסתר וביחידים מסוגלים בסתר המדרגות המקובלים בסתר והפועלים בסתר ,וכל סימנו באליהו הנביא ,זכור לטוב ,והוא לא מת ועוד הוא חי והוא הוא הראש לכל הלו' צדיקים הנסתרים בכל דור ודור אבל חוץ למספרם: הנה המסורת של שם 'אשר' היא קבלתו של אליהו הנביא ,זכור לטוב: ומרומז הוא באלף של שם 'אשר': ומה שהוא ראש בכל דור ללו' צדיקים הנסתרים לא כתוב הוא וקבלה ישרה היא מהצדיק הקדוש ,חיים:

גנומן 97 - וסימני פעולותיו של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,הם בספר מלכים ,וסימני שליחותו מאת ה'' לבשר את הגאולה השלמה ולהביא סימני השבת הלבבות אבות ובנים הם בסוף מלאכי הנביא: ואות 'שין' משם 'אשר' מרמזת על 'שושן' ובה המסורת המיוחדת של פורים הנמסרה למרדכי הצדיק: ועוד עובדה לא כתובה והיא קבלה ישרה מהצדיק ,חיים ,הוא שמרדכי הצדיק היה ראש ללו' צדיקים הנסתרים בדורו: ועוד נתברר מתוך הסימנים השלמים שהמספר לו' לא יותר ולא פחות בכל דור מתחיל לראשונה עם מרדכי הצדיק אבל מאליהו ועד מרדכי לא היה מספר קבוע:

גנומן 98 - האות 'ריש' של שם 'אשר' מתחיל זמנו היסטורית מבניית הבית השני ,שאם אמרנו ששם 'אשר' נמשך כח' מאות שנה כבר מה'ריש' נמשכו כה' מאות שנה עד הגאולה השלמה: הנה ה'ריש' מיוחדת היא ובית המקדש השני נמצא בזמן של שם 'אשר' מתחת ל'ריש' ונצטרך להאריך יותר בספר זה: ובקיצור דברים היות והיא האות האחרונה של שם 'אשר' היא שיש הסגולות להיות הקשר הגאולתי לשם 'אהיה' אחרון של הגאולה השלמה:

גנומן 99 - שלכן אף שבכללותו השם 'אשר' הוא המכוסה ביותר ,אמנם ה'ריש' מסוגלת והוא האור של בית המקדש שהיה מסוגל להיות אור גדול גם לעמים כנודע בנביאים: וסוד הדברים נמצא בענין הזה שהנבואה על שליחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,התנבאה על ה'ריש' ,כמו שיוסבר ,ונתנה מקום לשני זמנים אם משרת השבת הלבבות לא הצליחה והוכרח לבוא במקומה ,בעונות ,מכת הארץ בחרם:

גנומן 100 - שאם אור בית המקדש היה פועל על כל ישראל וישראל היה עושה חיל להפיץ את אור ה'' לעולם אז היה ה'ריש' מקיימת את הקשר ומקשר ישראל ועמים באור אמיתי מה'' אל עולם ,וזה היה מרבה זכויות מכל הפינות להביא אל השם הסופי והגאולה השלמה: ואם לא תצליח משרת השבת הלבבות בסוף יחרב בית המקדש ,בעונות ,ויצא ישראל לגלותו הארוכה והמרה בין אומות העולם ,ונדחתה הגאולה כאלפיים שנה עד כי בא הזמן:

..................................................................................