HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר אסתר ו'

פרק 7 -

גנומן 301 - צריך לשער קודם כל שהסימן הראשון מציג את המשיחות המשלימה את המשיחות של סימני בית יוסף והסימן השני מציג את המשיחות המשלימה את המשיחות של סימני בית דוד: בשניהם החמור המשיחי אוכל לחם ,בסימן הראשון בבית לחם ,שהמאפייה רמז הוא לבית לחם: וסימן נבואי הוא שקבורת רחל אמנו נמצאת בבית לחם ,מפני שרחל אמנו מקשרת את שבטי ישראל מיוסף ,ובכללות הם עשרת השבטים ,עם שבט בנימין ושבט יהודה לבית דוד ,שלכן בית לחם רמז הוא להבית של המשיחות שממנו אוכלים את הלחם המשיחי הטוב גם לבית יוסף וגם לבית יהודה: ובראשון החמור נכנס לבית לחם ובשני נקנה הלחם מבית לחם ונאכל בחוץ:

גנומן 302 - טוב ,זה מצד שהסימן של בית יוסף צריך להיות בישראל לשלימותו והסימן של בית דוד צריך להיות חוץ לארץ לשלימותו: ואמנם בסימן הראשון עיקרי הוא שלא נראה האיש הזקן בכלל והחמור לבדו הוא עם עגלתו מוסתובב על רחובות העיר; ואמת שפרץ היה עומד שם ומסתכל על הכל אבל נלדה לא אמרה לנו את זה עד סוף היב' שנה: ומכל מקום עם פרץ או בלי פרץ האיש הזקן המנהיג לא נמצא בחלום: נראה החמור רק ומתפלאים על פעולותיו ,איך שמתהלך ברחוב ,איך שמתפרד מעגלתו כרצונו ,ואיך שנכנס למאפייה ואוכל את הלחם:

גנומן 303 - אתם חושבים ,רבותי ,שאני מספר לכם חלומות? אך שני הסימנים ביחד דבר גדול הוא ונותן את שלמות משרת חמור אוכל לחם; ואמנם הסימן הראשון מסביר לנו איך שבמשרת ישוע לא היה האיש הזקן המנהיג: וזה נכון ,מפני שישוע לבדו היה ואף אחד לא הרשה לו לעשות את משרתו ,לא היתה לו רשות מהמורה צדק מהעולם השני או ממורי בית הספר או מיוחנן המטביל (וטבילתו אצל יוחנן היתה 'סימן' של רשות אבל לא רשות מפורשת אלא 'רשות סימנית' וישוע אחר כך לבדו עשה מבלי שום קשר ליוחנן): ובמשיחות שלו לא רואים כי אם אותו והשאר איננו או כצל לפניו: משה רבינו ,עליו השלום ואליהו הנביא ,זכור לטוב ,כצללים הם באנגלונים: נוראה המשיחות ההיא שכל יתר הסימנים מסתובבים מסביב לה והיא באמצע כל דבר:

גנומן 304 - שלכן היא אינה המשיחות המשוקלת והמאוזנת ,כי אם היא מוגזמת ולא נותנת לראות אחרים בשיעור הנכון: שהמשיחות ההיא לא במשקל ולא בשיעור היא ,ונעשה המשיח של אותה המשיחות כאילו האמצע של האוניברס ,המושיע הכללי האוניברסלי ולא נראה עוד כלום: בנוגע למשרתו הריאלית של ישוע צורת זאת ה'אמצעות' מצטיגת כאן בסימן הראשון של החמור ,והיא הנמשכת להעשות ה'אמצעות' המוגזמת והמוטעה אחרי סימן תחייתו והעשותו לקריסטוס של אומות העולם: (תראו מאמר החכמים בתלמוד שבעה רועים הם ודוד באמצע): ואמנם צריכים להבין טוב שהגוזמה הזאת ונשיאת נס לגוים הזאת המפליאה עד אין שיעור ,והיציאה מגדרי השיעור וההברקת אור עד אין הבחנת הראות ,כל זה לא מישוע הוא ,כי אם אותה המשיחות היא הנותנת ככה בשאין איתה סימני בית דוד המפליאים גם הם אבל היושבים בישוב הדעת ובתוך מסורת של הבנה ברורה של עם ישראל:

גנומן 305 - אפילו אם יש איתה סימני בית דוד היא מפליאה מעצמה מפני שהיא מביאה את סימני תחיית המתים וסימני מלכות השמים ואלה מפליאים את הכל: ובמקביל לסימנים למשרתו של ישוע החמור הזה הראשון של הסימנים השלמים היה מפליא את כל רואיו ,הי-הא ,ומלהיב את לבם בבשורות ,הי-הא ,ומחליף בגדים משעה לשעה ,הי-הא ,ומחליף מטה במטה ועושה סימנים מכל המינים ,הי-הא ,ומלקק בשר בני אדם ומרפא בבשר חמור ,הא-הי ,ואלפי דברים קשה לתאר אותם ,היייי-האאאא: וכל הסימנים היו עליו וכל דבר שהיה עושה היה סימן והיה מתקיים ,כי חמור משיחי הוא בסימנו ,הי-הא:

גנומן 306 - ואף חמור נבואי הוא ומוכרח הוא לנעור גם את הנבואות הקשות הבאות בחלומות לתלמידים ,הן הנבואות החדשות ,במסורת אליהו הנביא ,זכור לטוב ,נגד הרעות של הדור הרביעי האפל שבא ונבואות על העונשים הקשים הבאים לעולם ,והזהרות על המאכלים המורעלים ועל המאכלים שיחסרו בזמנים הבאים ,ועל עסקי מקלטים שיצטרכו להיות מוכנים במקומות מיוחדים ועל הבילבולים הבאים בין האומות והחושך שיפול על העולם ,ועל המים הגבוהים שיבואו:

גנומן 307 - נבואות על הריסות עולם ,נבואות של שממות נגד שונאי ישראל ,נזיפות וצעקות וחרמים נגד החב''דיים וחברות חסידים אחרים ,ונגד הדתיים שלא עושים לשם שמים ,ונגד הטסטימוניס של ג'נווה השנואים לשמים בתכלית ,ונגד השיאנטולוגיה והדיאנטיקה ,ונגד הרעות שעוד יסתעפו מהמדע במחנה הג'נטיקה ,ונגד העבודה זרה של הנצרות ,ונגד העבודה באומות הרחוקות יותר ,ונגד העבודה הזרה במחנה ישראל שנולדה עם ס' הזוהר הפסול:

גנומן 308 - ונגד הלב האכזרי הנמצא בסוגים אחדים של יוצאי ירך אשקנזים חופשיים בארץ ישראל ,ונגד הצביעות ושקר לשון הנמצא בסוגים אחדים של ספרדים בארץ ישראל ,וחרמות נגד חמס ונגד ההיצבולה ושונאי ישראל בין הערבים ,נבואות על קרבות ומחלחמות בעולם ועמים שייהרסו ,ועל יום ה'' הגדול והנורא ,ועל מחלות שתבואו עוד לעולם ,ועל מגפות ועל געשות אדמה ועל שטפי נהרות וימים וגלים ענקיים ,ועל פחדים מן השמים ,ועל מכות הדומות למכות מצרים הבאות לעולם במקומות הרבה:

גנומן 309 - ונבואות על הרשות ביד הכחות של הטבע למרוד נגד בני אדם בגלל כל העיקומים שהם עושים נגד הטבע ,ויסתובבו כחות המים האש הרוח והאדמה על הארץ בנקמה גדולה ויגרמו חרמות עולם ,ונבואות על רוחות רעות של שגעון הבאים לעולם להתלבש באנשים ונשים וטף ,ונבואות על האי-משקל המשבש את דעת האדם שיבוא ,ועל שגעונות מכל המינים שעוד יבואו לעולם ,בר מינן: ונבואות נגד אוהבי כסף וחומדי ממון וסופם הרע ,ונבואות על שיבואו מה 'ופו' UFO וגם מלחמה איתם תהיה:

גנומן 310 - ותהיו בלהות ופחד מהמאכלים ומהאנשים ומהחיים: וישנן נבואות על שרק האמונה באלהים בלב היא לישועה בדור הרביעי הזה: ונבואות נגד המשכב זכר ונגד המין הפרוץ ונגד כל החטאים במין נגד הטבע: כמה מאות חלומות נבואיים ,אולי שש מאות ,נבואות צועקות בחוזק ובאמת כח הנבואה הנראית מצורת החלומות ,דברים קשים וזמנים מבולבלים ומתים בעולם הרבה מאד וצרות וצער ,ויום ה'' הגדול והנורא והמפחיד כל לב על ימי משפט העולם באחרית הימים בדור הרביעי הסופי הזה בסדרי המערכות:

גנומן 311 - ובאחרונות אזכיר נבואות צועקות נגד כל הרע ,הזיוף הנאצות והעבודה זרה שעשה הרשע זרה די זנזרה די מוקניה ,שהסיר את סימן הרביעי של חמור אוכל לחם ושם במקומו סימן קריסטוס והכריז על עצמו הקריסטוס של הסימן וביתר שמות הסימנים עשה דת אחרת אלילית מסביב לעצמו ,ה'' יציל אותנו מכל הרע שעשה בטומאתו וגאותו ונפיחותו ,ובקרוב הוא ייהרס לגמרי כמובטח מהסימנים: - ונבואות נגד הכישופים הרעים בעולם ונגד המכשפים והמכשפות ונגד עובדי השטן:

גנומן 312 -  ועל שהזכרנו מהנבואות השליליות החדשות של הדור הרביעי ,אביא כאן את הסימן הגדול החמישי הנקרא 'סימן הדור הרביעי ודור הבנין החדש': ראינו שבסימן הראשון ,סימן הכוכבים ,כבר הגואל ,חיים ,עשה סימן בין הכוכב הרביעי הנפרד שהוא הפתיחה לכל הדור הרביעי הזה לבין הכוכב הראשון הוא כוכב אברהם: דהיינו כבר נזכר הדור הרביעי וידוע שהדור הרביעי כפול הוא: (ובתורה נמצאת ביאת הדברים ביחד מרומזת בסמיכות 'רבעים לשונאי' ל 'ועושה חסד לאלפים' בדיבור השני): הסימן החמישי גם הוא כפול בכללותו וכשמו השלם 'דור הרביעי ודור הבנין החדש' ,שהדור הרביעי כפול הוא בהרסות וחרבות עולם מפני הרעות מצד ומאידך גיסא בבנין החדש הרצוי לזמני הגאולה השלמה:

גנומן 313 - ואך הסימן החמישי דוקא ,שקבל אותו דוד לוי (חי עתה בחולון) בשעוד היה באיטליה ,הוא הסימן היחידי שהוא בארץ ישראל דהיינו כל הנראה בחלום קורה בארץ ישראל: בחלומו דוד ראה בילבולים גדולים ומסובכים וצדדים נגד צדדים וקרבי דם ואין הרמוניה בכלל והרים יורדים ועמקים עולות ואין נחת: ואחרי המשך רב בבילבולים ובלהות וסיבוכים ,לפתע פתאום נשתנה המצב ומכל הדברים ,הבילבולים ,הסיכסוכים והמחלוקות וכו. הגיעה נחת ושלוה והיה ונראה בנין חדש ויפה שהאציל אור בהיר של שלום ,וכל ארץ ישראל היה בשקט וחי בנחת בשדות החיים הירוקות: וברור מצורת החלום שהוא בכפילות הנבואה על 'הדור הרביעי והבנין החדש' אבל לא מובן למה נראה ענינו בארץ ישראל דוקא:

גנומן 314 - בקיצור: נכון מאד הוא השיעור ,שהרי בני ישראל כבר עברו על הדור הרביעי שלהם בשואה ,וחסד גדול נסתר מאלהי ישראל שהעביר את עם ישראל על הדור הרביעי המיוחד שלו מקודם לדור הרביעי הכללי של כל העולם: ומה שנראה בסימן החמישי קל הוא מאד כלפי כל מה שייקרה בדור הרביעי הכללי לכל העולם: והוקמה סגירת תקופות אחרית הימים לישראל ,ונתקבל דם ישראל כקרבן עולה לפניו יתברך ,ורחם עליהם וזכר את הבטחותיו לאבות ופתח את נבואות שיבת ציון ,והחיה את רוח העם גם נאספו מד' פינות הארץ לבוא לגור בארץ אבותינו הקדושה: ובעת ירידת סימן הדור הרביעי ודור הבנין החדש עברו שלשים וחמש שנים מהקמת מדינת ישראל:

גנומן 315 -  הבילבולים והסיכסוכים וכו. אינם כלום ,אף שגם הם קשים מאד ובצער ,לגבי הדור הרביעי הבא לעולם כעת: חוץ מזה מובן הוא שישראל לא יעשה פיקניק בעת שכל העולם בצער: וגם אי אפשר שהמאורעות הנוראים הבאים לעולם לא ישפיעו גם על דברי מדינת ישראל ,לבדד ישכון אמנם גם חלק מהעולם הוא ,ובזמנים ההם הבאים כל העולם בצער ובשערי מות ,ה'' יצילנו: ואמנם הדור הרביעי הכללי לעולם בשביל עם ישראל הוא זמן הצירופים וההבחנות וזמן הנקיון והטהרה החיצונית והפנימית: וייטהר ישראל מהפנטיקים ומחרדי האויר ולא חרדים מהחטאים האמיתיים השנואים לפניו וגם מהחופשים מדי והמזלזלים בדברי אמונה ייטהר ישראל ,ואמצעי שלם:

גנומן 316 - שהרי בכללות עם ישראל ,מצד החסד אחרי השואה ,התחילו הנבואות להתקיים ,וכבר הגיע הגואל האחרון לישראל ,וירדו הנבואות על התקיימות יתר ההבטחות הגאולתיות והמשיחיות לבני ישראל: ונכנס סימן בא הזמן גם בזמנים של בילבולים מכל צד ופינה מבחוץ ומבפנים ,וכל רגל הולכת בכיוונים הפכיים ,ואין רבנות נכונה ,ולא מעמידים את התורה על פינותיה האמיתיות ,ואין להם המדות הטובות האהובות והדרך ארץ ושפלות הרוח ודרכים נעימות לחבב את התורה על העם ,ואין התאחדות:

גנומן 317 - ובעיות רבות הצריכות פיתור וענינים רבים הצריכים בירור: ואם כל אחד בעולם עולם שלם וכל יהודי עשרה עולמות ,כל ישראל הוא מאה עולמות ושוכח על עולמות אחרים: ואמנם האמת האהובה לפניו יתברך היא כי 'כולנו בשר אחד' והמושג הזה הוא הנותן את המשקל המאוזן להיות נקראים ענוים לפניו: ואולם בדרך כללית על בני ישראל כבר נגזר (ישעיה מט' - י') לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם: ושמתי כל הרי לדרך ומסילותי ירומון: הנה אלה מרחוק יבואו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים: רנו שמים וגילי ארץ ופצחו הרים רנה כי נחם ה'' עמו וענייו ירחם:

גנומן 318 - ולעת עתה רבים הם הדברים המפריעים לגאולה השלמה ואמנם הקשה בכולם והרע הסתום המרעיל את רוח היהדות הוא ס' הזוהר וכל הקבלה החדשה המזויפת והשקרנית וכל התנועות שיצאו מזה וחב''ד הוא הסימן הרע לדור הרביעי השנאוי לדורות הזעיר אנפין של משה די לואון: והזעיר אנפין הוא הפרעה שצריך להשבר בעד השעבוד הקשה והאלילי ,שהעם שחושב את עצמו לחרדים על דברי התורה הם הם הפוסלים את התורה בשיטת הצימצום ועולמות התוהו ועולמו הנאצל של הזעיר אנפין שכפי המיסטיקה שלהם הוא אלהינו המאציל למעלה מאלהינו הבורא והפכו את אמונת התורה בה'' אחד לאמונה מתחלפת באלהים נאצלים ,ומבלי דעת עשו ונפלו ולא ידעו שאין אמונת התורה נלקחת בשום מיסטיקה ,וישנם רמזים הרבה בנביאים וקל הוא המפתח להבינם אם מכירים בעון הזוהר ואם מבינים שהפסלים המחשבתיים האסורים בעבודה זרה מצד כל תמונה ,'כל' לרבות את תמונת המחשבה האלילית ,היא עבודה זרה יותר קשה מפסלי עצי הגוים:

גנומן 319 - אלף פעם גרוע הוא כאשר אליליהם מושמים על אמונת התורה לשבש את הכל ,ומפני שהם ,כלומר ,האחראים על התורה ,עונם חונק את כל רוח עם ישראל; ואין תיקון אלא בשריפת כל אותן הדעות: הם מדברים על עולמות התוהו ונמצאים בו: לדוגמה תראו נבואת ישעיה (מה' - יז',יח',יט' -הסוגרים שלי) ישראל נושע בה'' תשועת עולמים לא תבושו ולא תכלמו עד עולם עד: (ולא באלהים מיסטיים של מקובלי הזוהר) כי כה אמר ה'' בורא השמים הוא האלהים יוצר הארץ ועושה הוא כוננה לא בראה לשבת יצרה אני ה'' ואין עוד: (התשועה רק בה'' בורא שמים וארץ ולא בתהו שלפני סדרי הארץ ולא בעולמות נאצלים המביאים את האדם לחוץ מכוונת בריאת הארץ ,כי לשבת יצרה ולא להתאבד בתוהו:

גנומן 320 - 'לא בסתר דברתי במקום ארץ חושך לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני אני ה'' דובר צדק מגיד מישרים': (לא בספרים האומרים להיות הנסתרות של התורה ולא בארץ חושך אצל יחידי סגולה ואשר ידיעתם באמונה חשוכה כלפי אחרים שאין איתם סוד האמונה ההיא הם ה'נכנסים' המיסטיקים ובעלי אותה הקבלה הנסתרת שאינה אלא תוהו ,שאין לנו כל מיסטיקה בדבר האמונה וה'' דובר צדק ומגיד מישרים וצוה תמים תהיה עם ה'' אלהיך):

גנומן 321 - והעון הזה הוא העיקר בטעם נסתר אמיתי ולא של תוהו של המצב הנמוך ברוח העם ועל רוב המחלוקת ופירוד הלבבות ,וכאמור ובא לציון גואל וישב פשע מיעקב ,הוא על הפשע הגדול הזה דוקא שהוא הפשע הנורא שאין בני ישראל מכירים עוד בכל ענינו: וכל אלה היהודים שנפלו בטעות הזאת לא מתארים לעצמם את העבודה הזרה הגרועה שבה לא פחות מעץ פסלם של אומות העולם: ובכן כקורא ליהודים האלה 'פליטי הגוים לא ידעו הנושאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע':

גנומן 322 - זה הגורם הסתום ושאר הפירודים בעם נגרמו מזה ,כי העון מפריד ,ה'' יצילנו ,לבין עם ישראל לאלהיו וגורם הסתר פנים ומזה יוצאים פירודים מכל המינים מפני שנפרד  הקשר בשרש ההרמוניה יתברך ואז אין שלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא: ובתיקון העון הזה ,להפך ,תצא הרמוניה חדשה נפלאה ואהובה שלא נראית מקודם ,שתהיה חדשה ממש ונרגשת לכל: ובכן יש שכר גדול בתקופה הזאת למתעסק במצוה הזאת לטהר את היהדות מהטעות האלילית שנכנסה בשאט והפילה את עם ישראל והשפילו מטה בכל תקופותיה של אחרית הימים:

גנומן 323 - ואל תסתכלו עוד ,רבותי ,על העובדה שנפלו בטעות רבנים גדולים ומכובדים ויראי שמים ולמדנים גדולים כמשה קורדברו ,חיים וויטל ,יצחק לוריה ,ישראל בעל שם טוב ,הגאון מווילנא ,המלבי''ם ,הראשים של תנועות החסידים ועוד הרבה מאד: כולם לא הכירו בעון הזה ולא היו יודעים כלל ועיקר את עץ פסלם שהיו נושאים: ככה הוא בעון קץ המרומז בנביאים שנופלים הכל בעון מראשם ועד טפם ולא יודעים: ועון קץ יש ממנו סוף תיקון העגל הזהב שלכן דוקא הראשים והאחראים על העם באחרית הימים הם דומים לאהרן הכהן שנעלם מעיניו הכל ולא הבין עד הסוף ואז ירד משה מן ההר: (תראו חמישה לוחות הברית)

גנומן 324 - כל הרבנים המכובדים ההם ,בענין עון קץ ,הם בדיוק כמו אהרן הכהן במעמד חטא העגל: ,בתמימות נפלו אף על פי שהיו הולכים בקודש וביראת שמים יומם ולילה, ולא היו חושדים באלילות: ואף האמינו (גם זה בתמימות אבל באותו הסוג של תמימות המהפכת חקירה לעון ומעלימה על חכמת הביקורת) שרבי שמעון בן יוחאי הוא מחברו של ס' הזוהר, חלילה וחס על השקר המוחלט הזה: אהרן הכהן הבין רק בסוף ,אחרי שהוא בעצמו השתתף בעשיית העגל והקדיש אותו לעשות לו מזבח ,ועד הסוף חשב במחשבתו התמימה שיוכל אותו העגל להשתמש לעבודת ה'':

גנומן 325 - ורק בסוף כאשר ראה אהרן את הפולחנות האלילים והריקודים הפרוצים וכו. הבין שיצאה מתחת ידיו דבר של עבודה זרה: ובקצת זמן אחרי שאהרן הבין ,כשעה או שעתיים ,ירד משה מן ההר ובראותו את העגל ואת המזבח שבר את הלוחות מתחת להר (ורק יהושוע בין נון היה על ידו קרוב למשה כאשר שבר את הלוחות): ונבואית היא על אותה השעה או שעתיים שמרמז על קצת התעוררות של מקצת רבנים ,גם בתקופות לפני השואה ועוד יותר בזמן האחרון ,בהתנגדות לכל תנועות המיסטיקה הפסולה של קבלת ס' הזוהר: (וגם הרבה יהודים בעולם נתעוררו לזה ממה שראו בעגל הזהב של חב''ד ומהריקודים של שגעונות שהיו עושים מסביב לו):

גנומן 326 - ואמנם אין העם המסורתי מתעורר באמת עד שמשה יורד מן ההר ושובר את הלוחות ושורף את העגל: וקבלתי את הסימן של הצדיק ,חיים ,היורד מן ההר בצער נפש וחרון אף ואמר לי ''נפגעה אחותנו'': וסימן הוא של 'ובא לציון גואל וישב פשע מיעקב' ,כי ,בעונות ,נפגעה התורה הקדושה כולה בעון הנורא והגרוע והסתום הזה במאציל ונאצליו באלהים אחרים על פני: ואהרן לא היה מבין את שרשי העבודה זרה המצרית ולכן רק הפעולות הסופיות האירו את עיניו: ואם משה רבינו ,עליו השלום ,נגדל הוא בארמון פרעה ולמד בבית ספר של החרטומים והכיר בכל לימודי חרטומי מצרים ,בכישופיהם וקסמיהם וכל העבודות הזרות הרבות והדוטרינות שלהן שהיו שם:

גנומן 327 - צריך העם לקול משה ,שקול משה עולה על קול הרבנים: משה היה מכיר את האמת משרשי הדברים למעלה וכל דבריו מתבטאים מרצון ה'': והקול של רצון ה'' בגאולה השלמה הוא של הגואל האחרון הנבחר ,חיים ,מארץ תימן: הוא קול הרצון האמיתי והרצוי לבני ישראל ולעולם ,רצון ה'' ברוך הוא ביד גואלו הנבחר: וככה הוא שהגואל האחרון בגאולה השלישית בדברים הרבה ,הוא כמו במצבו של משה רבינו בגאולה הראשונה ,שהוא היודע את רצון ה'' ואת אמיתות כל הדברים בשרשיהם: (ומרומז זה גם כן במה ששם 'אהיה אשר אהיה' שוה שם אחרון לשם ראשון ,שהרי יש קירוב ענינים מהגאולה הראשונה לגאולה השלמה שהגאולה השלישית מקשרת ומסיימת את כל התקופות של העבר אל סיומם המטרתי בתכנית ההיסטוריה של הגאולה השלמה:

גנומן 328 - והוא עני ורוכב על חמור ועיר בן אתונות: בביאת הגואל האחרון לא יודעים עוד שהוא הגואל הנבחר ,עד שמתגלה הדבר לתלמידו ולקצת אנשים ונשים נאמנים ונאמנות באהבתם למורה חיים: (וגם אי אפשר היה לדעת שהוא הגואל הנבחר עד שהוא גמר את סבלו של הגזרה העולמית שהיתה עליו ,ולא נתבטלה הגזרה מכל וכל אלא במיתתו שלכן רק אז הוכרז מלמעלה שהוא נבחר מאת ה'' לגואל האחרון ומתחילים הסימנים לרדת בארץ דרך חלומות ,הם החלומות והחזיונות המנובאים ביואל הנביא:) והרי אנו בשנה השבע-עשרי של הסימנים השלמים ומועטים מאד המכירים בבשורות עד עתה ,והוא כנאמר בחלומו של אדם קמחג'י ''הוא הגואל האחרון אפילו שלעת עתה רק קצת מכירים אותו'': היא היא העניות של הגואל האחרון המרומז בפסוק ,חוץ מהעניות הממשית בכל השנים שהיה במילאן: ועל כן הוכן החמור בזכות רוכבו ולכן דוקא בגאולה השלמה הושלם גם החמור המשיחי של הגואל הנוער בבשורות הגאולה:

גנומן 329 - ובזה נחזור לענין המשיחות של החמור אבל רצוני לפני זה לסיים את הסימן החמישי של הדור הרביעי ובנין החדש בתשובה על שבא סימנו בארץ ישראל דוקא: ואמנם זה לטובת העולם ,מפני שהסימנים של הבנין החדש של הגאולה השלמה לבני ישראל הם לראשונה ,והם מובטחים לישראל ובזכות ישראל גם העולם יהנה מהם: וצריך שהעולם יהנה מהם שמבלי זה אין שלמות לגאולה: ואולם ישראל הוא כמו הלב של העולם (כמאמרו המפורסם של יהודה הלוי בכוזארי) ובלי הלב אין כלום: ועוד שיקחו מוסר ויבינו קל וחומר חכמי הגוים ,שאם סימני הרבות הבילבולים והמחלקות והקטטות הם לישראל בסימן הזה של הדור הרביעי ,וזה כבר אחרי הדור הרביעי שלו ההיסטורי שנגמר בשואה ,ומה יהיה הדור הרביעי עצמו הבא על כל העולם!!!!

גנומן 330 - אמנם בסימן הראשון של החמור אין רוכב ואין מנהיג ולא נראה האיש הזקן: ומכל מקום הסימן מצד עצמו שלם אף כי אין לו השלמות של הסימן השני השלם של חמור אוכל לחם ,שהרי הוא הסימן הרביעי וכבר נראה בסימן השני השופט המשוח במלכות השמים וכבר נראה בסימן הראשון הגואל האחרון בסימן הכוכבים ,וגם בסימן הכללי בא הזמן פרץ ברשות הצדיק חיים מכריז ,ובסוף ספרה לנו נלדה שגם פרץ היה בחלום עומד בחוץ ומסתכל על כל מעשה החמור:

גנומן 331 - דהיינו הגואל ישנו אבל לא נראה ומנהיג מלמעלה בדרך סתר: אבל העובדה שהגואל לא נראה בחלום היא הנותנת לנו את המפתח להבין את החסרון של המשיחות שנפלה על ישוע במשרתו: ואמרנו שהסימן הזה הראשון של חמור אוכל לחם בא גם כן לתקן את המשיחות של ישוע ולטהר אותה מכל הגוזמאות שלה: והרי הכוכב של קריסטוס בסימן הכוכבים הוא על שם תיקון הנצרות בכלל ובפרט לשם טהרת המונח 'קריסטוס של אומות העולם' ואם הסימן הראשון של החמור ,הוא על שם תיקון המשיחות של ישוע:

גנומן 332 - התיקון למשיחות של ישוע הוא החמור הזה הראשון המפליא הנכנס למאפייה ואוכל את הלחם: אם אנשי העולם היו רואים אותו ואיך שהוא לבדו מנהיג את עגלתו ברחובות העיר ואיך שהוא נכנס למאפייה ואוכל את הלחם ,היו בטח מתפלאים על זה ואין ספק שהחמור היה עושה לעצמו שם גדול ובמשך זמן קציר היו כבר מדברים על אינטרנט ובעיתונים ובטליוויזיה: ומה עוד אם נפתח פי החמור והתחיל לבשר על כוכבי הגאולה ועל מלכות השמים ועל אור חדש ועל משיחות החמור ועל הדור הרביעי ועל תחיית המתים?

גנומן 333 - אולי היו מכתירים אותו ואומרים ''אתה תהיה לנו לחמור מלכנו'' ואולי יבואו לראותו גוים רבים ומפני שהם רגילים לעשות כל קולטוס לכל סנקטוס היו מחשבים את החמור לסימן נורא מהאלהים והיו משתחווים לו ,חלילה וחס: ואמנם החמור המשיחי הזה בהיות שהוא אוכל לחם בית לחם הוא עונה להם ''תתבישו לכם ,האם אתם רוצים חמור למלככם ,ולא במקרה אני גם מפליא אתכם ,הוא מפני שאני חמורו של הגואל האחרון ,חיים'':

גנומן 334 - תאמינו לי ,רבותי ,סימן החמור כולו חכמה ,ושני סימני החמור מיוסדים כמו שמיוסדת באמת ה'בית' של בראשית: הרי אחרי שתבינו המיוחדות של המשיחות הנתקבלה על ישוע ,תדעו שמה שהיה חסר באותה המשיחות היה סימן החמור: ולא היה באפשרות באותו זמן שסימן החמור יהיה שלם ,שלא היה גואל הנבחר בישרות מה'' אלהינו: ואם צודקת הבנתי בזה אין זה סותר למה שהכריז המלאך מיכאל ששלשה אנשי הגאולה הם משה ישוע וחיים ,ולא נאמר גואל ראשון משה גואל  שני ישוע וגואל שלישי חיים:

גנומן 335 - שהרי המונח גואל הוא למי שנקרא בפירוש מה'' המונה אותו גואל והוא בגאולה הראשונה ובגאולה האחרונה שהן בשם 'אהיה' ,והם בגילוי ובהתגלות מפורשת: ואם בעם ישראל נחשב מרדכי הצדיק לגואל שני זה על שם פורים שהיתה גאולה שלמה ליהודים בזמן ההוא: אבל היא אינה נקראת הגאולה אלא ליהודים ואפילו העשרת השבטים לא היו באותה הגאולה: ולדייקנות יותר מרדכי הצדיק היה הגואל של סימני ה'שין' של שם 'אשר' הם סימני שושן ופורים ומהם יצאה גאולה וישועה גדולה ליהודים:

גנומן 336 - ואמנם סימני המשיחות של שם 'אשר' נמצאים ב'ריש' מפני שאותה המשיחות היתה קשורה באור הגדול והחדש שהיה צריך לצאת מבית המקדש וכו. ולפועל ממשרת ישוע יצאה ישועה נסתרת לבני ישראל ויצא מקום מקלט לעשרת השבטים להחזיק אותם עד בוא זמן הגאולה השלמה: הוא ה'ריש' המתחיל כחמש מאות שנה לפני ישוע ושהמשיך אלפיים אחריו המתארת את הזמן הארוך הכללי שעליו שייך המונח תקופת הגאולה השנייה: ובכן ישוע הוא במשרתו היה האיש השני של הגאולה הכללית:

גנומן 337 - ישוע אמנם לא היה 'גואל' במובו שלם ,כל שכן שלא היה 'הגואל' ,וכמוסבר ,גאולת מרדכי היתה שלמה ליהודים רק אבל לא גאולה שלמה לכל ישראל וכל שכן לא גאולה כללית לעולם: ומה שישוע קבל היו בעיקר סימנים משיחיים ונמשח הוא באותם הסימנים: ולא נמצא גואל למשוח אותו ולא היה חמור נשלם המדבר ומבשר על ביאת הגואל: אם היה אז גואל במלכות השמים ישוע היה יכול להיות לחמורו של הגואל ולבשר על ביאתו של הגואל: כמעט נבואית ישוע עושה את זה כאשר הוא מדבר ברמזים על הבן האדם הנבחר שיבוא אבל הדיבורים באנגלונים לא ברורים ובסוף הנצרות הרכיבו את הכל אשר לכל מסביב לקריסטוס:

גנומן 338 - איך שיהיה הוא רמז על העתיד: אבל החמור המשיחי נרכב הוא מהגואל האחרון: הצדיק ,חיים ,בגמר סבלו בעולם בא תיכף אל היכלו המוכן לו במלכות השמים ,ועוד העולם לא מכיר אותו ו'הוא עני ורוכב על חמור': מהסימנים השלמים שהם כבר נשלמים בגואל האחרון ובמשרת חמור אוכל לחם נבין למפרע את הסימנים הבלתי שלמים שנפלו בגורלו של ישוע ,ולפני זה היה אי אפשר להבין את זה ,מפני שלא נודעו עוד צורותיהם של הסימנים השלמים: שהרי לא ידענו שהגואל האחרון נמצא במלכות השמים ולא ידענו שהוא שקם בתחייתו בסימן השלם של תחיית המתים:

גנומן 339 - מסכן ישוע ,היה לבדו במשרתו ולא היה גואל על מי לסמוך ולא היה חמור נשלם שיוכל לאמר ''אל תסתכלו עלי ואני חמור , לא אותי אתם מחפחים כי אם הגואל חיים'': והנה אם ישוע היה יכול להגיד אף משפט אחד כחמור משיחי היה זורק מעליו כל אפשרות באלילות: ומאידך גיסא אם היה ככה גם הנצרות עצמה לא נוצרה ,וכמוסבר ,שאם הנצרות היתה יוצאת באמונה האמיתית היתה עולה על היהדות מצד האמת וזה היה אי אפשר מצד כל הנבואות: ובלא גואל ובלא חמור כל הגוזמאות וכל האור המבריק הבלתי מפורש יצאו על שם ישוע עצמו:

גנומן 340 - ואך רק בהתבוננות על כל הכללים שהבאנו עד עתה יתראה לכם איך שכל דבר על כללו בא ונמשך על פרטו ואיך שכל אלה ההסברים מוסכמים הם ואין סתירות ,אז תוכלו להבין את מין המשיחות הכבידה והיוצאת מגדרי כל מחשבה שהיתה בארץ ובעולם אז על ישוע: שהרי מבלי גואל הוא היה כמו במקום גואל או נראה לגואל ולא היה יכול לדבר אלא בשם עצמו על שם אביו שבשמים: והיה צריך לבשר על זמן חדש ועל משיחותו ועל מלכות השמים ועל תחיית המתים ועל הרעות של זמנו שהיו מפריעות לגאולה:

גנומן 341 - הכי עם ישראל היה יודע להבחין בין הגואל ובין המשיח? לא אז ולא עתה ועד שמקבלים את הגאולה השלמה: תשאלו מה בין גואל למשיח ולא יודעים מענה ,לפעמים נקרא גואל ולפעמים נקרא משיח לפעמים נקרא מלך המשיח: והאם על מלך אנו מחפשים או שמצות כבוד מלכים חסרה שנשאוף לקיימה? ולפעמים הגואל בא ביחד עם אליהו הנביא; ומי הוא איפוא מלך המשיח? ואמנם אין מסורת לישראל על עניניו של הגאולה השלמה ,כי אם סברות והשערות מפסוקים ומכתבי קודש ,כמוסבר בבהירות יתירה מהנשר הגדול בהלכות מלכים:

גנומן 342 - ובכן ,רבותי ,אל תשאלו לרבנים מה בין גואל למשיח ,כי אינם יודעים: אבל אם עד הנה לא סקלתם אותי ,תוכלו לשאול את החמור המשיחי והוא יסביר לך מה בין דרגת הגואל הקדוש והצדיק האמיתי הנסתר בחייו ראש ללו' צדיקים הנסתרים הסובלים ובין דרגת החמור המשיחי האוכל לחם הגאולה השלמה הנהוג מהאיש היושב על עגלת הבשורות: ומה בין דרגת החמור לדרגת האדם כך היא דרגת החמור המשיחי לגבי דרגת הגואל האחרון ,חיים:

גנומן 343 - אתם מבינים ,רבותי? אתם למשל למדתם תורה שמנים שנה ובקיים בכל ענין ואני בלימודים ההם כחמור לגביכם ואמנם בהבנת החמור בזכריה החמור הוא משיחי כלפיכם ואתם כחמורים לגבי כל ההבנות החדשות של הסימנים השלמים: גדול ה'' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר ואין שוחד לפניו ולא שאת פנים ואם לשקרים ניתנו זמניהם אבל לא לנצח ישאגו והאמת אף כי מכוסה לאלפי שנים לא מכחישה ויוצאת בסוף והורסת ושורפת כל השקרים:

גנומן 344 - טוב שנלדה לוי לא זכרה שפרץ היה עומד שם ומסתכל על מעשה החמור ,מפני שככה לשתים-עשרי שנה שלמות ראיתי את עצמי כחמור המשיחי ממש ,ואולם לולא ככה לא יכולתי לקבל את כל הסימנים המשיחיים באופן דירקט ומכוון לאמצעות המשיחות של החמור: וזה לא רק בששת שנים ראשונות אך גם בסימנים המשיחיים של בית דוד בששת השנים אחריהן: והייתי לחמור ונתקבלו הסימנים: סימנים מפחידים לפעמים ,רבותי ,כחלומו של אדם קמחג'י בו הצדיק אבוחצרא אמר בפירוש לפרץ ''אה ,אז אתה הוא החמור משיח בן דוד'' ופרץ עשה לו סימן שכן הוא אבל שלא להגיד את זה לרבנים עכשו שלא לתת להם להרשיע בטעות: ומובן שצריכה כאן לצורת פרץ מפני שיהודי הוא משבט יהודה ,בכדי ליחס את הדברים שלא יחרגו מהנבואות ,אתם מבינים?

גנומן 345 - ואתם במקומי ,רבותי ,לא הייתם מתבלבלים אם לכם קרה דבר שכזה? ואם הלכתם אצל רבנים לא היה מפענח לחלומכם ,ועל זה ה'חמור ,משיח בן דוד' לא שמעו: והנני החמור ולא נתבלבלתי ונערתי משמחה ואמרתי ומה יש ,והלא אני החמור המשיחי המפליא הזה המקבל סימני המשיחות מבית לחם אפרתה ומבית לחם דוד. אני בעצמי כלום ואפס אבל החמור המשיחי משיחי הוא וממלכות השמים הוא ,ואני לא המשיח ולא משיח אבל החמור משיחי הוא ואין לי שמחה אלא בנעירות:

גנומן 346 - ולכן ,רבותי ,תרחמו עלי מפני שלשתים-עשרי שנה החמור המשיחי המפליא היה יורד עלי ממלכות השמים והיה מושיך אותי בחן שלו הכוכבי והבהמתי גם יחד עד שהייתי מתאחד איתו ונעשינו לבשר אחד ולרוח דודים בשעשועי חכמת הסימנים השלמים: ואמנם כחשתי בכל משיחות עצמית ונתכסיתי במלבושו של פרץ ואמרתי פרץ לא יישאר אבל החמור המשיחי יישאר ופרץ לא יישאר לתמיד אבל הירושה תישאר והוא בית פרץ המתגשם כנבואתו ובו סימני בית דוד הבאים על זמניהם ,אז פרץ לא הוא המשיח בשום אופן והחמור חמור:

גנומן 347 - ואך מפני שנלדה לא ספרה לנו שפרץ היה עומד ונתאחדתי כה עם החמור המשיחי ברוחי ובגופי ,כנראה ,רבותי ,משהו במקצת מזעיר מטעמי המשיחות נכנס בי בשאט ובסתר מבלי שארגיש והשפיע על קול פנימי לשחות על גלי שמן ומבלי ידיעתי לא נתחמקתי מעון המשיחות בדרגה פנימית וחשבתי את עצמי לחמור משיחי: ובחלום הלילה לקראת סיום השתים-עשרי שנה והנה עומד הצדיק חיים הגואל חיים ונשק אותי על השפתים ותיכף לזה דחק אותי מעל ידו ואמר בהוכחה קשה ''אתה חשבת את עצמך למשיח ,כן''! והתחלתי לענות ''לא מורה לא מורה'' ונתעוררתי:

גנומן 348 - תמיד החמור באמצע ,בין הגן עדן למעלה ובין איזה טעות ארצית שהחמור צריך לעבור עליה ואז לתקנה: האם יש זכות גדולה או שמחה גדולה מזו שהגואל הצדיק הנבחר האהוב לה'' אלהינו ינשק אותי על שפתיים! והאם יש נזיפה כזאת והוכחה קשה כזו להיות נדחק מידו הקדושה ולשמוע מפי הגואל האחרון את אשמתי ''אתה חשבת את עצמך למשיח'': נתעוררתי בפחד אלהים עלי ומבולבל מרוב הפחד: יראתי על מה גרמתי בחטאי וחיפשתי להבין איפה טעיתי ועל מה: ואולם ,רבותי ,רק לחצי שעה נתבלבלתי ואחרי זה שמחתי מאד בהבנתי את החלום:

גנומן 349 - שהרי גם נלדה לא אמרה לי עד הסוף שפרץ היה עומד שם! ומן השמים הוא ,שהצטרכתי להיות לחמור ממש בכדי לקבל את הסימנים ,ואך בסוף תקופת השתים-עשרי שנה כשכבר נתקבלו כל הסימנים המשיחיים גם היוספיים גם הדודיים ,הוא נקרא על פי הסימנים 'נשיקת רחל ויעקב' על שם אהבת ה'' הגדולה לכל שבטי ישראל: ובהשלם אותה הנשיקה בסימן נשיקת הצדיק לפרץ על שפתיים ,המורה חיים מוציא אותו מאותה הטעות הדקה הפנימית בחושבו את עצמו למשיח ,והדחייה וההוכחה מהגואל חיים הן כפי צורך התיקון הזה שפרץ ידע איך לצאת מהטעות:

גנומן 350 - אתם מבינין ,רבותי ,המשיחות של החמור אוכל לחם ,היא המשיחות השלמה הרצויה ,לא המשיחות של שלמה המלך ולא המשיחות של ישוע ,כי אם משיחות חמור שפל נמשח מרוכבו ממלכות השמים ,ומפליא הוא במשקלות חכמת הסימנים ובעשיית רצון רוכבו: וירדו סימניו להעיד עליו שהוא החמור המפליא: ובכן עד כמה וכמה מפליאה דרגת הגואל האחרון העני הרוכב אותו ,הצדיק הקדוש ,חיים ,השופט המשוח במלכות השמים!

...................................................................................