HOME
פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

 

ספר אסתר ו'

פרק 11

גנומן 501 - (כתוב בגורגונזולה אצל דניאל ויעל OCT. 28, 1999 ; מרחשון 18, 5760; אגם מלח 23: לפני הגיעי אל בוסנגו:)

לא במוח האדם להרגיש בזמנים ומתכפלים במין רגע על ההווה עד שנעשו אלפיים שנה או ארבעת אלפים שנה כיום אתמול וכנקודת סימן  שהמרובה כלול בו: ואך ללומד לא מספיק לו עד שפותח את הסימן לראות מה שיש בו ונעשה הסימן כמפתח כללי להכנס בדברי אותו הסימן: שאם המונח אלפיים שנה נעשה כסימן ,הלומד ירצה לדעת מה קרה בהם: ומאידך גיסא מכח הסימן הוא להכליל בו רוב גדול שלכן הוא מועיל לסדר את מפתחות הדברים ומקיל לקלוט משהו מעניניהם:

גנומן 502 - ואמנם הרגשת הזמנים וידיעת התקופות אינה באה כי אם בלימוד רב ובהתבוננות 'בינו שנות דור ודור': ולימוד עמוק הוא מפני שכל דור יש לו התכונות שלו והיחידיות שלו וה'הרגשות' שלו: ורוב בני אדם יסמכו גם ישמחו על ההבנה הכללית הבאה עם שם הסימן ,'אלפיים שנה גלות מרה' 'ארבע מאות שנה עד השואה אחרית הימים לישראל' 'ארבעת אלפים שנה לתקופת כוכבו של אברהם' וכו. וכח גדול הוא מחכמת האלהים להכליל מרובה בתוך נקודה קטנה ואמנם בסימני הזמנים מוקטנים גם מושגי הזמנים עד שלא פותחים אותם:

גנומן 503 - יש לנו ,למשל ,סימן של זמן הנוגע לתקופת הגאולה השלמה: בחלום בו קבלתי מהגואל האחרון ,חיים ,את החוזה על בית התפלה המנובא בישעיהו שבית תפלה ייקרא לכל העמים ,ונאמר בו מפי הצדיק ,חיים ''בעוד ארבע מאות שנה ,בין ארבע וחמש מאות שנה ,בבית כנסת המסורתי לא יונהג עוד הנחת תפילין'': וחתמתי על החוזה ,כי סימן חותם הוא על האחריות הזאת התלויה בהסכמת הגואל חיים: ולמדנו כמה דברים מסימן זה; (1) בית הכנסת המסורתי נמשך בזמן כדרכה (2) עם ישראל יגיע לדרגה קדושה עד שיתבטל הצורך לאות התפלין (3) ומזה למדנו כללים על הקדושה האחרונה לגבי הקדושה הראשונה (4) הזמן הכללי של הגאולה השלמה היא כארבע מאות עד חמש מאות שנה:

גנומן 504 - ד' עד ה' מאות שנה מגדיר את התקופה הכללית של הגאולה השלמה ,ואין הסימנים השלמים מגדירים דברים שיבואו אחרי הזמן ההוא , והם דברים ותקופות חדשות שיתגלו בזמניהם ואי אפשר שיתגלו מקודם לזמנם שאם היו מתגלים קודם לכך היו מבלבלים את המשקל הקבוע לכל דור והיו מפריעים לעבודות העולם ולבנין העולם הרצוי כפי זמנו: ואמנם ,רבותי ,וזאת הנקודה שעליה הבאתי כאן את החלום הזה ,שדברי הימים נמשכים גם אחרי תקופת הגאולה השלמה הכללית ,אדרבא תשתלמו אז כפי כל דברי הימים סימני אברהם יצחק ויעקב ויתחילו יתר דברי הימים:

גנומן 505 - ובכן מה המוח שלנו קצת מים וקצת לחות ונרימהו על סלע בודד וחשבנוהו לאוניוורס עומד על גבינו: ולא נזהרנו על הכובד ושכחנו כי קצת מים וקצת לחות ונזרקות המחשבות על תהו ובהו ורואה תוהו וחושב שהאור בו הו ונכנס בוהו ונכבש בתהו שכולו חושך ובילבולים: ושוב לא ישבו מתחת המגן של הבית של בראשית:

גנומן 506 - פשוט ,רבותי ,לא ידענו כלום אפילו שאם כל המסורת והתלמוד בקרב לב עמוק ,קצת שמענו ואפס הבנו כי אם במוגבלות וכיונקי שדים ונגדלנו על חלב אמנו: תתפשטו כילדים בני יומם ותסתכלו על אצבעות רגליכם ודעו שעוד לא הכרתם אותן טוב: כשכתבתי בשנים הראשונות לילדים שלי בארץ ענתה לי לאה בתי בקושי שלדעתה זו כפרות ,שהרי התפילין מדאורייתא ונצחיים ובכן אני כופר בנצחיות התורה להאמין ככה: לא עניתי לה בישירות ,כי אם דרך מכתב לאליהו בני והסברתי קצת דברים:

גנומן 507 - והלא אנחנו במסגרת של חלומות נבואיים של הגאולה השלמה והדברים הם מלמעלה יורדים והם אמיתיים ושלמים: האם אנחנו צריכים להיות עורכי דינים על התפילין או על התורה? טפשות היא זאת כי אש דת למו ואין האש צריכה לעורכי דינים: והלא בשבת לא מניחים תפילין ,מפני שהשבת היא אות במקום אות התפילין ,ובהגיע כלל ישראל לדרגת קדושת אות התפילין לא יצטרכו עוד להניח תפילין: והלא חלום זה אות היא נבואית על מה שייקרה לבין ד' מאות וה' מאות שנה מעכשו במסגרת של הבית כנסת המסורתי? ולמה הייתי כעת לכופר על שסיפרתי את החלום?

גנומן 508 - וכי נצחיות התורה תלויה בהנחת תפילין? טפשות גדולה היא זאת! כמה מעשה במעשי המצות נתבטלו לפועל בקיום המצות מן התורה ,ואין זו מבטלת את נצחיות התורה: התורה היא נצחית וקדושה כולה אף בשאין כהן למחוק שם ה'' בתורת קנאות בעל לאשתו החשודה: ולא בזילזול חלילה אני מביא את זה לדוגמה ,שגם מהמסורת עצמה נראה שאולי מצוה זאת אף פעם לא התקיימה בפועל:

גנומן 509 - וקשה היה שיבוא לפועל שצריכים לעדים ולהתרה ואיך ייווצר מצב שכזה? ואמנם לא נתבטלה נצחיות התורה אף אם במקרה לא התקיימה מצוה זאת אף פעם אחת ,שהרי הנצחיות של התורה היא מה שכתוב בתורה ולא תלויה בפעולת המצות והרוב הגדול של התרי''ג מצות לא מתנהג עוד בפועל ונתבטלו פעולותיהן בעולם ,ואמנם לא נתבטלה קדושתן בפועל הלימוד לשם שמים וחלק הלימוד המקודש הוא החלק הנצחי של התורה שאינו מתבטל אף פעם:

גנומן 510 - ולא המדרש העיקר כי אם המעשה ,הוא בדברי המצות והוא בדברי צדקה וגמילות חסדים וביקור חולים וכו. והרבה הן המצות שמבלי מעשה אין מדרשם נחשב לכלום ואף מעשה הדרך ארץ בכלל שאם אין דרך ארץ אין תורה: ובמדות מה יועיל לימוד נגד הרוגז אם הוא שוכח ונופל ומתרגז תמיד וברוגז אומר מילים שהוא יודע שאסור להגיד אותם? שלא הלימוד העיקר כי אם השיעור הנלקח לפועל בהנהגתו: וכל לימוד אמיתי נצחי הוא ועל האדם לבטל את יצרו:

גנומן 511 - התורה נצחית והתורה קדושה והתורה שלמה כי דבר ה'' הוא ודבר ה'' שלם ואינו חסר: ואמנם למה הוצרכה לנבואת ירמיה על הברית החדשה 'הנה ימים באים נאום ה'' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה: לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאום ה'': כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום ה'' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לעם: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה'' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום ה'' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד':

גנומן 512 - הנה ,רבותי ,מה שהתורה שלמה אין זאת אומרת שהיא אינה מקבלת שלמות על שלמותה; והנבואה הזאת היא היא הראיה השלמה על זאת כי זאת הברית בלבו ובקרבו אכתבנה וכו. והם הפירו את בריתי ואני בעלתי בם וכו. כי הנה ימים באים על שם השלמות שלא נתקיימה בדרך הברית הראשונה של התורה: ואם כי אין חסרון מצד שלמות התורה עצמה לא נקנית אותה השלמות מפני שהפירו את התנאים שבהם תלויה קדושת התורה:

גנומן 513 - לא שברית התורה נתבטלה אלא לא נתקיימה ברית התורה והופרה אבל לא נתבטלה כי אנכי בעלתי בם: ובשביל לתקן את כל מה שלא הושלם מהברית ההיא עם האבות אני מביא ברית חדשה אשר תנאיה לא כתנאי הקדושה הראשונה: וענינו העיקרי של ברית חדשה הוא זה שישנם תנאים חדשים התלויים בקדושה חדשה ,שאם לא כן על שם מה תבוא ברית חדשה?

גנומן 514 - ואין ספק בזה ,שהרי הברית הזאת לא כברית שכרתי את אבותם ,ואמנם היא נצחית וצריכה היא להתקיים בשלמות ,ובכן אני כורת ברית בעת ההיא בקדושה חדשה אשר לה תנאים חדשים ,ובזאת הברית הסופית תתקיים השלמות של התורה שלא נתקיימה עד אז: ומהו המבטיח שתתקיים השלמות? הרי הברית הזאת השלמה והסופית תיכתב על הלב עצמו ובקרב האדם ותיקנה בפנים לעד:

גנומן 515 - ואיך היא הקדושה החדשה ואיך הם התנאים החדשים? על זה צריכים לחכות עד שמתגלה בזמנה ,שאם היה מתנבא על סוגה של אותה הקדושה החדשה ואותם התנאים החדשים ,לא היו מתקיימים כל דברי הימים הצריכים להתקיים מקודם לעת ההיא והיו מתבלבלים והיו באים לטעות לבטל את קדושת התורה כלפי הקדושה החדשה המתגלית ואין זאת הכוונה ,כי אנכי בעלתי בם והתורה נצחית:

גנומן 516 - דהיינו שאי אפשר הוא שהנבואה היתה מגלה איך היא הקדושה החדשה ותנאיה מבלי לגלות את הברית החדשה עצמה והברית החדשה תתגלה בעת ההיא ,דהיינו בזמן הנבחר לביאת הגואל האחרון ואז יתגלו הסימנים השלמים הגאולתיים והמשיחיים של הג''ה שהסימנים השלמים עצמם הם הם הברית החדשה השלמה הסופית והם הירושה של אליהו הנביא זכור לטוב: ואמנם אין הקדושה הראשונה של ברית התורה מתבטלת:

גנומן 517 - גם כל המסורת המקודשת לא מתבטלת ואך היא תיתקן מטעות ותמשיך על פי ההלכה ולאט לאט יתקיימו שינוים כפי הצורך בגלל כל ההבנה החדשה של הגאולה השלמה: הרי המשקל החדש הזה בא עם הברית החדשה ,שהיא מקימה בבית תפילה על פיה בתנאים החדשים של הברית החדשה על פי הקדושה החדשה ונותנת חוק חדש במקום ההלכה וכהונה חדשה משלה ,ואין כל זה סותר בשום פנים לקיום והמשך בית הכנסת המסורתי על פי ההלכה:

גנומן 518 - ובכן הגואל חיים מבשר בחלום שהבית כנסת נמשך על דרכה ההיסטורית ומתקדש עוד על דרכה במשך התקופות הבאות: ובאה נבואה זאת לבשר על זה ,שהרי נמצאת באותו החלום של החוזה של בית התפילה החדש של הברית החדשה ,שלא לחשוב שהקדושה החדשה מבטלת את הקדושה הראשונה של התורה והמסורת: ועל ביטול הנחת תפילין בזמן ההוא זה יהיה בטח על פי בית דין גדול של רבנים וחכמים וידעו אז מה לעשות: על מה דואגים?

גנומן 519 - אולי דואגים על קרקפתא דלא מנח תפילין בדור חדש של יהודים על מזבח אפרים ועל מזבח יהודה בבית התפילה של הגאולה השלמה: ובאה זאת הנבואה לומר שלא על זה צריכים לדאוג ,שהרי צורת ועשיית התפילין לא כתובות בתורה והלכה למשה מסיני היא כידוע ,ובכן מה שהוא מדאורייתא יכול להתקיים בצורה אחרת ומה שניתנו הלכות למשה מסיני ולא נכתבו בפירוש בתורה זאת מפני שתהיו נכללות בתורת הרבנים:

גנומן 520 - הרי תורת הרבנים יכולה להשתנות כפי כח התורה שבעל פה בידם וכפי כחם בכל דור ודור: ומרוב הכחות השלילים של הגלות ומרוב העדר אחדות וכו. לא ראינו הרבה מהכח הזה לשנויים ,כי אם כל עסקם בהמשך דברי פסקי דינים פרטיים: אבל בחידושי הלכה רק באחרונה התעסקו בהם הרבנים של תנועת הקונסרבטיבים ולמרות חכמתם בזה לא נתקבלו אצל שאר היהודים ה'דתיים' וכו.: ואדרבא במחנות 'חסידים' בהשפעת ה'קבלה' השקרנית נתחדשו חומרות בהלכה עד אין מספר ובראו מנהגים חדשים עד אין סוף: ונתפרקו מחנות היהדות לאלף מחנות ואין בית דין גדול הנשמע מכל ישראל:

גנומן 521 - ואמנם אם קדושת התורה לא מתבטלת במה שמעשה מצוה אין לו עוד קיום בזמן ,כל שכן שניצחיות התורה לא מתמעטת מפני ביטול מעשה מצוה של תורה שבעל פה ביד הרבנים: ואין חילוק בזה אם היא הלכה למשה מסיני או שהיא הלכה ביד הרבנים ,כי הלכה שמה ,והיא ביד הרבנים להתאים אותה לדורות: ואמנם אולי בהלכה עצמה אין חזקת קבלה  כסמיכת הלכה למשה מסיני והיא כמו דרגה קרובה למדאורייתא שהיא קבלת משה בעל פה הנמסרת ליהושוע ולזקנים וכו.:  וכנראה שדוקא מפני זה נזכר פה בחלום ענין התפילין שהכל יודעים שענינו מדאורייתא וכל הלכותיו הלכה למשה מסיני:

גנומן 522 - אף זאת ,איפוא ,שהיא הדרגה הכי גבוהה ויסודית בשלבי ההלכה וקבלתה ,יכולה להתבטל בזמן מכח הבית דין הגדול של רבני וחכמי ישראל ,וכל שכן מה שהוא בשלב פחות  מזה: ולנו המקבלים את הברית החדשה צריכים לה להבין שאף הדרגה הגבוהה ההיא של הלכה למשה מסיני הוא חלק של תנאי הקדושה הראשונה ואינו חלק של תנאי הקדושה האחרונה:

גנומן 523 - הנה תראו ,רבותי ,שנתחדשה מצות ד' מינים בסוכות ומצוה היא ביד היהודים של מזבח אפרים ומזבח יהודה לקנות אותם מיהודי הבית הכנסת המסורתי ,הרי הד' מינים נזכרים בתורה בפירוש ומדאורייתא הם ונכנסים אל הקדושה החדשה של הברית החדשה: אנו אומרים שהיא מצוה מדאורייתא הנכנסת אל הקדושה החדשה של הברית החדשה בזכות הבית הכנסת המסורתי ומתחדשת בברית החדשה השלמה על מזבח יהודה: שהרי היא בזכות המשך מצוה זו בדורות על פי הקדושה הראשונה שהיא הגיעה עד עתה להתחדש בברית החדשה:

גנומן 524 - משקל מפליא מאיר עינים הוא וחדש לבקרים כברית החדשה עצמה ,שהרי מקבל את המצוה מדאורייתא ומכיר בזכות הקדושה הראשונה תורה שבעל פה ביד החכמים ומחדש את מצות הד' מינים על פי הקדושה החדשה וכו.: ובענין הסוכה ענינה מדאורייתא ונמשך אל הסוכה של הברית החדשה ועשייתה והלכותיה על פי הקדושה הראשונה לא שייכות לעשייתה על פי הקדושה החדשה:

גנומן 525 - כי על פי התנאים החדשים של הקדושה החדשה עושים בתוך הבית עצמו שלש קירות בבדים יפים ומוצבעים ומברכים עליה כפי המנהג החדש: ואין סכך כמו בסוכה הלכתית: ואמנם מכירים שהסוכה החדשה הנכנסת לברית החדשה על מזבח יהודה היא באה בזכות הסוכה הנמשכת מדור דור של עם ישראל המסורתי: ומכירים גם כן בזאת שהקדושה הראשונה לא מתבטלת וצריכה לה במקומה ואדרבא ישנן  מעלות בקדושה של הסוכה ההלכתית: כאמור משקל חדש מפליא הוא העונה מכל צד על צרכי ישראל המרובים וכו.:

גנומן 526 - ובסוף ההכרה ההדדית הזו שיהודי בית הכנסת יכירו בברית החדשה ובקדושה החדשה וכו. וכל אנשי בית התפילה של הגאולה השלמה יכירו במעלותיו של הקדושה הראשונה וכו. היא מה שנקראת השבת הלבבות אבות על בניהם ובנים עם אבותם והוא הוא הסוד המתגלה המאחד את כל ישראל ואת כל חלקי ישראל והמאחד את ישראל מבית יהודה עם הישראל המתגלה מבית ישראל והמאחד יהודים וערבים וכל יורדי ירך מלכיצדק:

גנומן 527 - ויהודי בית הכנסת ידעו ויבינו שהברית החדשה הזאת השלמה היא המשלימה את הכל כלפי המטרות המרובות של הגאולה השלמה: אז מכל צד יובן שצריכים לשניהן ,הקדושה הראשונה והקדושה החדשה להקים את השלמות ולא מספיק בבית הכנסת לבדו ולא מספיק בבית התפילה החדש לבדו , ואת המרומז לכל זה נמצא בכפלות שם 'אהיה' להשלמת שם 'אהיה אשר אהיה':

גנומן 528 - שהרי בהשלמת השם 'אהיה' אחרון ,לא מתבטל ,חלילה וחס ,שם 'אהיה' ראשון וגם שם 'אשר' מתקיים לעד: ושלשה חלקי השם נעשים לשם אחד שלם בעל שלשה עמודים קולוסליים המשלימים את כל דברי הימים אל הגאולה השלמה עד סוף כל הדורות ,ושלשתם ביחד הם הנותנים את השלמות של הגאולה השלמה: ואמנם הראשון והשלישי האחרון הם בגילוי שם 'אהיה' וכמו שנתקדשה הגאולה הראשונה בקדושה הראשונה מתקדשת הגאולה השלישית האחרונה בקדושה החדשה:

גנומן 529 - ואמנם ,רבותי ,את פשעי אני אומר לכם היום ,בבושת חמור שלא גרם שכל במוחו ולא ידע הכין מרדעת על לבו וכאחד לא הבין משנת חיים חדשה ואחריות הספר לא השכיל: ולא ליום או יומיים ולא לשנה או שנתיים ,כי אם לאחד עשרי שנה וחצי נמשכת כסילותי אף שחיוב החוזה מהגואל חיים בידי ,לחשוב שקיום בית הכנסת נותן את בית המקדש הסופי וקיום בית התפילה נותן את בית התפילה האהוב לכל העמים ושניהם צד בצד על הר הקודש בירושלים ומסגד אוניוורסלי בית שלישי על צדם גם יחד להשלים להתאחדות עולמית:

גנומן 530 - ואין חפצי להצטדק בשום פנים ואמנם נשתדל להבין גם יחד את אותו הכח הנסי שלא נתן נלדה לוי לזכור שפרץ היה עומד בחוץ ומסתכל על מעשי החמור אוכל לחם: והוא אותו הכח שהמשיך אותי אל עצם המשיחות של החמור לפנים משורת הדין (הי-הא) ועשה ממני לחמור רוכב על פרץ לטעותי: והוא הכח שכסה על עיני אור פשוט והעניש אותי בחסרון הבנה מוחלט: ולטפשות אין הצטדקות אמנם לסימנים השלמים יש הגיון על כל פרט: וכנראה בא עורון זה בכדי לחזק בסוף את מעמדם של בני תורה הדורשים את בית המקדש השלישי המובטח כפי המסורת הרגילה בקרבנות ועבודת הכהנים ושירי הלויים ושלום על ישראל:

גנומן 531 - ואך דבר הוא שהייתי צריך להבין תיכף ומיד ובלי שום פיקפוק: ומכל שכן שהייתי צריך להבין אותו אחרי שבא הסימן בשנה החמישית לזרוק את הכובד המת של סימני הכנסיה האוניוורסלית אל הים ושבזה גם הבית הכנסת האוניוורסלי נשלל מקיומה ,כמוסבר באריכות בדוכתא רבא בספר המפליא: ולא נתעוררתי משנתי המתוקה המטופשת עד אחד עשרי וחצי שנה: ואולי סבלתי פסיכולוגית מפחד הרבנים בלילות אבל מוזר הוא כי לא נגדר פרץ מגבולי הלילה ולא נמנע  חמור מזריחת היום והכל חדש לבקרים על פי הסימנים המשלימים: ובכן מצדי אין שום הצטדקות אבל מאידך גיסא אין ברירה אלא להפוך בפורים שמח עד שנדע הבחין בין עורון ארצי ואור הסימנים:

גנומן 532 - שלכן אל תתרגזו עלי אם אומר שטעות משיחית היא למענכם: ועד שנלדה זכרה שפרץ לא משיח הוא בשום צד ,צחק עלי החמור בכדי לגלות לכם בסוף איך שנסגרתי בתורה ולא יצאתי מגבולותכם; ואף שכבר נמצאתי בתחום חדש מוחלט לא הפסקתי משחיטת קרבנות לתענוגכם ושכחתי שאפילו הנשר הגדול כבר עף מעל לתענותכם: וכמוכם אהבתי את הצורות הראשונות ולא ידעתי עזוב אותן ומרוב עקשנות בניתי שלשה בנינים במקום להסתכל על בנין החוזה הניתן מהגואל חיים למען טובת כל ישראל וטובת כל העולם:

גנומן 533 - ואף שהנשר הגדול הסביר במקום שעבודת המקדש השלישי לאו דוקא בקרבנות ,לא שמעו לו בענין הזה: ואמנם אחרי שיובנו הסימנים השלמים יהיה ברור לכל שהבית הכנסת אין לו האמצעים להקים את מטרות הגאולה השלמה ובית המקדש השלישי הוא השלמות של הגאולה השלמה ושל הברית החדשה ובית אחד הוא ,לא שנים ולא שלשה ,והוא בית התפילה של שבע קומות: ונתבטל זמן הקרבנות בעבור זמן הבית המקדש השני: אבל הוצרכה המסורת להמשיך את אמונת בית המקדש בצורה הידועה לה כי לא נמצאת במסורת צורה מצורות החדשות של הסימנים השלמים:

גנומן 534 - הרמב''ם דיבר את האמת אבל ,כנראה ,יתר הרבנים פחדו שאם יודו על הדבר הזה לא תשאר רוח בתלמידי תורה ללמוד בקרבנות ובכלים הקדושים ובבגדי כהונה ובבנין המקדש והלכותיו וחוקיו: והשתמשו בנבואות שנאמרו בין בית ראשון לשני לראיות על בית המקדש הסופי אבל הנבואות ההן נתקיימו בבית שני: הם פחדו בעיקר על המשך הלימוד בדברים האלה ואמנם בכחם בזה זכו שיתקיים הלימוד בהם לתמיד בכל הדורות:

גנומן 535 - וככה הוא בכל המצות הכתובות בתורה והמפורשות במסורת ההלכתית שכבר אין פעולתם נמשכת בזמן אחרי בית שני ,שנשארת מצות אלו בקדושת הלימוד ולא חוזרות אל פעולתן הראשונה: ולא דבר קטן הוא זה שהלימוד תורה לשם שמים ולומד ,לדוגמה ,בקרבנות ,כאילו שהוא מקיים את הקרבנות שהוא לומד עליהם ,וככה מתקיימות לו זכויותיו בדרגת הקדושה ולשכר הנשמה , ואין זה בטח פחות מהנרצה מהקרבן:

גנומן 536 - שלכן שבחו חכמינו ,זכרונם לברכה ,את תלמוד תורה לשם שמים עד השמים והרבו בתוארי גודל השכר גם בעולם הזה מצד התעדנות הכחות הפנימיים והתעלות ההבנה ופקחות השכל וברכת הקדושה גם בעולם הבא מצד אור הנשמה מכל דבר הנלמד לשם שמים בעולם הזה: הצליחו הרבנים לקבוע מצות תלמוד תורה לשם שמים לכל הזמנים ,ומתקיימת בזה גם כן ניצחיות התורה: הרי גדול לימוד התורה לשם שמים בכל ענין שהוא וגדול תלמוד תורה המביא לידי מעשה במצות שיש בהם מעשה:

גנומן 537 - גדול תלמוד תורה בכל המצות גם באלו שכבר אין בהן פעולת מעשה שאם לשם שמים הוא כאילו מקיים כל מה שלומד ושכרו איתו לכל הדורות: והיא מהמיוחדיות המובטחת לבני ישראל ,ולעמים לא מוכר דבר קדוש זה הוא תלמוד התורה לשם שמים: והשיג עליהם כולם הנשר הגדול באמיתות חכמת הפסוק 'ונשלם פרים שפתינו' ,שהרי דרגה גבוהה היא זאת לעם ישראל הנקבעה ונמשכה בכח חכמי ישראל אחרי חורבן הבית:

גנומן 538 - ומי שהשיג על הרמב''ם הוא לא השיג את חכמתו ואת רוח קדשו של הנשר הגדול ראש ללו' הצדיקים הנסתרים בדורו ורב הרבנים במשנה תורה: ולא הבינו את כוונת הרב ,שהרי לא יורדים בקדושה ואם בא 'ונשלם פרים שפתינו' במקום הקרבנות יש לו בעצם ענין קדוש מעולה אף לגבי עבודת הקרבנות ,ועבודת משה בפיו ונדמו בני ישראל למשה ב'ונשלם פרים שפתינו':

גנומן 539 - ובאם כן לא מסתבר שתחזור עבודת הקרבנות ,שאם יש מעלה ב'ונשלם פרים שפתינו'  על עבודת הקרבנות והוא אף בהיותו בגלות ,יהיה בטח עוד עילוי בעבודת ה'' בזמן הגאולה השלמה ובבית המקדש השלישי והסופי: ואולם הפליגו עליו הרמב''ן וחכמים אחרים ופחדו מעתידות ואיך יעיז החכם המובהק לבטל את עבודת הקרבנות והרי הם מדאורייתא ונצחיים! ואמנם החכם האמיתי הוא שראה את הנולד האמיתי:

גנומן 540 - והחכמה שתיקה ויגידו מה שירצו ,כי ישנם חכמים ויראי שמים שהם סגורים בתורה ולעת עתה הם הרוב ומועטים הם החכמים הפתוחים בתורה: הם החכמים שאינם מפחדים מחידושי הזמנים כי כל זמן תורה חיה היא בידיהם: ואף החכמים הסגורים בתורה חכמים אמיתיים הם אבל לא מגיעים להיות חכמים הרואים את הנולד וסגורים מעליהם חידושים אמיתיים כפי צרכי הזמנים:

גנומן 541 - החכם הרואה את הנולד נביא הוא כפי ראות חכמתו: ופשוט הוא שהרי אם אתה ,למשל ,נביא ,ואתה מכין את עצמך לקבל נבואות מה'' ברוך הוא ,הנה אתה צריך להיות פתוח לכל חידוש ,כי לא תקבע אתה את דבר ה'' הבא כי אם ככלי ריק תהיה לקבל מה שבא אליך מבחוץ לעצמך ולמחשבתך: ולא בא דבר ה'' לחזור על הראשונות ,כי אם לחדש דברים שעוד לא נאמרו ואף לברוא דברים שעוד לא נבראו:

גנומן 542 - ולא נעים לחזור על הראשונות אלא הלא זה מחסרונותנו מאז ומתמיד שלא שמענו בקול הנביאים ולא קבלנו את דבריהם החדשים לזמניהם: כי עם קשי עורף אנחנו ורצינו שיגידו לנו הנביאים מה שחפצנו לשמוע ונשארנו סגורים כפי סגירת חפצנו ולא קבלנו את המשך המסורת הנבואית עד לאחרי שנסגרה ועד שצמנו שלשה ונכנסה ה'שין' אל שושן הבירה:

גנומן 543 - ואסתר המלכה מהיכלה נכנסה אל בעלה המלך לבקש על לבה ואמרה ''אתה הוא אח לי באהבה וחש אתה על הרגשת לבי ושור בכח אתה מתגבר עלי באהבתך ולמה עזבת אותי להתערל ברוש ולענה: אמר המלך אחותי כלה חשת על עמך ושור אהיה על בקשתך ,הכנסי אל חצי מלכותי ויחרה אפי על רוש והסתירי את פניך בחצי מלכותך ותשרפי כל לענה:

גנומן 544 - אתם מבינים ,רבותי ,אין אסתר יכולה למלוך בגילוי פנים על חצי מלכותה עד שאחשורוש אינו הורג את המן ויכול הוא למלוך בשקט על ד' מלכיות בחצי מלכותו: ובכן צריכים להשתדל לעשות שלום עם כל הערבים מסביב ,דהיינו אלה שהם באמת בני אברהם ולא אלה שהם אמוריים ועמלקים ,כי אותו השלום תנאי נבואי הוא המביא אחריה נקמת ישראל בעמלק וימח את שמו ואת זכרו של עמלק מתחת שמי השמים ,וכן יהי רצון בקרוב בימינו אלו ונומר אמן:

גנומן 545 - ואז יבוא הטוב כאשר נשברה שרש הגאותנות בעולם וירונו ענוי לב על מוח חדש שפל ורוח פתוחה והתרחבות ההבנה כי 'כולנו בשר אחד' ולכל אחד חלק בשלמות הכל:  ואבינו שבשמים אב לכולנו וישראל הוא הבכור והבן הנבחר והוא הבן המורד ומרשיע והוא הבן החוזר ומתקן ואבינו שבשמים ה'' צבאות מסדר לנו את כל הדרכים בכדי שנגיע בסוף לגאולתנו השלמה: הרחיבי והאריכי בת עמי כי הזמן שכבר הגיע זמן חדש       הוא לגמרי:

גנומן   546 - NOV. 3 , 1999 ; מרחשון כד' , 5760 ; אגם מלח 29 , 3952: עוד אני נמצא אצל דניאל ויעל ,עד שמסדרים את הבית בבוסנגו: אתמול הקטנה ,נח חנה נוגה ,לא הרגישה טוב והיה לה חום: ונודע שאלה לדעת אם אולי היא טעתה במשהו: בחלום אמרו לה שהיא אשמה על שלא ספרה לפרץ את שני החלומות שבאו לפני כמה ימים ,ביום שהובילו אותי הנה לגורגונצולה ,חלום אחד שלה וחלום אחד של חיים שמשון: והערב נודע ספרה לי את זה  ואת שני החלומות: בחלום שלה ראתה את ישוע בעת שהוא יצא מבית ספר האיסיים:

גנומן 547 - אינה זוכרת הרבה אמנם העיקר היה שהבינה בחלום את הכוונות הטובות של ישוע ברצותו לגלות את הסימנים הגאולתיים והמשיחיים של אז לרבני וחכמי ישראל של אז ,כוונות טהורות ומלאות חסד ואהבה ורצון טוב; אינה זוכרת עוד: באותו הבוקר חיים שמשון חלם שבדלת עמד איש זקן שאמר ''יש פה עוד דם מאיש אחד שנהרג בקוצים'': אין ספק ששני החלומות קשורים: ישוע יצא מבית ספר האיסיים בכוונות טובות ובסופו נהרג ושמו כתר של קוצים על ראשו לזלזל בו:

גנומן 548 - ונאמר לנודע שניתנו אלה החלומות מפני שפרץ צריך להם בעבודה שהוא כותב כעת: כנראה שיש חוב עלי להשתדל בסימני החמור המשיחי להתעסק ,דרך המילים הכתובות כאן ,בטהרת הדם ההוא הנשפך על חנם ובלא משפט אמיתי ,שהרי אני כותב בשם כל ישראל כל זמן שסימני החמור עלי בעולם: ובכן הזדמנות היא לתועלת כללית ואם מצדי היה תלוי הדבר לא הייתי חפץ להעלותו על כתב ,ואמנם לא ממני הוא וברור הוא מהסימנים שהבאתי לעיל: ענינו בדם נשפך באשמתנו הכללית אז:

גנומן 549 - ומה שנוגע לנו עתה הוא כי את פרק נג' בישעיהו הוא רק עתה שנתגלה בעד עם ישראל בפרקים הקודמים ולפעם הראשונה שמוסברים הסימנים השלמים לעם ישראל בעברית: ולא נדבר על אשמת הרומאים ואנו על אשמת ישראל החי וקיים דואגים ולא על אשמת הרומאים שכבר מתו לדורות: לו שמענו והיינו מבינים לא היה מובא למשפט מות ביד הרומאים: תראו ,רבותי ,שאיני אומר דבר זה על שם להאשים כי אם לסגור פה על מקטריגי הדורות ובכן צריך להביא את המשקל אל המקסימום:

גנומן 550 - ונסמוך על פסוקי נג' להבין את גודל אשמתנו שהרי נשארה הנבואה עד הנה ורק עכשו נוכל להתבונן על לא חמס עשה ואין מרמה בפיו ואת חלינו הוא נשא ולא חשבנוהו ונשפך דמו בנקיון לבו ואשם ישראל שם על נפשו ונתקבל קרבנו לפני ה'' אלהינו והקים אותו בסימן תחייתו ויצאה גזרה של אי-הבנה לישראל לאלפיים שנה: הרי חוב עלינו להטהר מדם הנשפך אז של ישוע:

..................................................................