HOME
פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

 

ספר אסתר ו' 

פרק   12   

גנומן 551 -  דבר עמוק הוא האשם הזה של החמור המשיחי הלחמי השלם הזה ,ונקרא לחמו של ה'' ברוך הוא ,כמו שקבלתי בחלום בבארשבע את ברכת 'ברוך אתה ה'' אלהינו שעשה אותו את לחמו': עמוק מאד הוא ,לא דבר פשוט ,וענין משיחי שלם הוא 'עשה אותי את לחמו': ומה שנופל בגורל זכות החמור נופל על החמורים ,שלכן כל אחד אומר בתפילתו ‘ברוך אל עליון שעשה אותי את לחמו' ,והוא מפתח גדול על הקומה הרביעית על מזבח הישראל הגדול:

גנומן 552 - (יומן חמוא''ל) הכל בהשגחת ה'' ברוך הוא: היה לי ספר באנגלית כבר כמה שנים אולי 8 שמו WHAT THE RABBIS KNOW ABOUT MESSIA. כתב אותו אחד רחמיאל פרידלאנד ,יהודי 'מומר' אחד מלומד מאד בתורה ובתלמוד ומדרש ובכל המסורת; וענינו בספר להביא כל הראיות על משרת ישוע ורוב הראיות הן מפרק נג' בישעיה הנביא: ספר מחוכם הוא וקטן נערך אחרי מותו ואומר דברים בהם שייכות במקצת על דברינו והגם שכל עולם הנצרות סמכה על פרק נג' לראיותיהם  בכל דברי ימיהם ,לשמוע את הדברים מיהודי מלומד במסורת חוויה אחרת היא: ואמנם מומר ופסול ויצא מאמונת ישראל והוא מאמין בלוגוס וקורא לישוע כאלהיו ומאמין שנולד מבתולה וחרג לגמרי מהדיבור השני וכו:

גנומן 553 - וטוב רק שלא קראתי את הספר לפני שכתבתי את פרק 10 כאן שמאוסים הם לי כל פירושיו עד הקרבים: האמין במשיחותו של ישוע ועזב את הדיבור השני! ורוח פסולה ועבודה אלילית זרה כל מחשבתו וחבר הוא עם JEWS FOR JESUS שהם באותה הדעה המשיחית שלא ידעה צאת מהלוגוס הפסול של יוחנן ונפלו בתוך המוקשים החזקים של אותה התיאולוגיה: ואמנם על רחמיאל זה שמלומד הוא מאד אני מסמן אותו לסימן ראיה שלפני גלוי הסימנים השלמים בביאת הגואל האחרון הנבחר והתגלות השם השלם א'א'א' ,אפילו הכי חכם שבתורה לא יכול היה להבין את המשיחות של ישוע מבלי ליפול אל המוקשים שבצד ההוא:

-  554 - הרי אין לנצרות שום בית אמיתי וכל בנינו פסול והסימנים האוניברסליים היו בגלות בעולם הנצרי אמנם ביציאת הסימנים מגלותם חוזרים הביתה בתוך מסגרת מסורת ישראל ובעיקר בתוך מסגרת הרשות הניתנת להסביר את סימני השם השלם ולגלות את התכנית ההיסטורית של הג''ה: יוצאת המשיחות של ישוע מתוך ה'ריש' של שם 'אשר' ובבוא הג''ה ושם אחרון מתקנים את הטעויות שיצאו היסטורית מה'ריש': רק אז יכולים לדבר על כל הדברים האמיתיים שהיו קשורים באותה המשרה ואין פחד מנפילה שהכל כבר במסגרת השם האחרון המשלים ,ואין כאן חזרה לנצרות בשום פנים כי אם יציאת הסימנים האוניברסליים מגלותם בנצרות ושבו בנים לגבולם:

גנומן 555 - ובכן ,רבותי ,תבינו את כוונותי הטובות כלפי כל בית ישראל ואל תאשימו אותי על לא חמס עשיתי והאמת היא שאין מרמה בפי וחמור נאמן אני: נבין את אשמתנו וטוב לנו להודות על האמת ונהיה אהובים לפני אבינו שבשמים: וחמורים אנו ונדע כי אפס ידיעתנו: אשם ארוך עלינו ונטהר את עצמנו ממנו: מספיק אשם הספקנו ולא ידענו את אשמתנו ,דם על ראשנו ולא ידענו ,קשי עורף עלינו ולא הרגשנו ,רחם נא קדוש ישראל שלום עלינו וקיימנו כי ידעת אתה ואנו לא ידענו ,שפכנו דם נקי ולא ראינו ,ושפכת עלינו כוס תרעלת הגלות ונאשמנו ונטהרנו ונאשמנו ונטהרנו ועד לטהרתנו בשואה: וקמנו בתחייתנו ונאספנו למדינתנו ורק עתה בבוא הגואל האחרון ,חיים ,וירידת הסימנים השלמים ידענו כי לא חשבנוהו ושכולנו אשמים ושמוסר שלומנו עליו:

גנומן 556 - כולנו אשמים קולקטיבית מפני שאז אבותינו היו שונאים מי שהיה אהוב לפניו יתברך ,ונפלה גזרת השנאה עליהם ונמשכה אותה הגזרה איתנו בגלותנו ובכן בחטאם ירשנו שנאה במקום אהבה ,וגזרת דברי הימים בשנאה נגזרו וקבלנו את המשך השנאה ונגדלה השנאה והצרות מכל הצדדים: והכל בעון שנאת חנם שירשנו ,בעונות ,מכהני ורבני ודייני וראשי העם בתקופות ההן ממאתיים שנה ויותר לפני חורבן בית המקדש השני: נתעמק בדבר ונהפוך הרגשה ונתחרט על דם שפוך של ישוע היהודי מאהבתו את ה'' אלהיו ומצדקת לבו באהבה לכפרת בני עמו ישראל:

גנומן 557 - ומוסר שלומנו עליו; השלום שלנו תלוי במה שנכיר שאשם נפשו נשא לכפר על אשמתנו: אבינו שבשמים חפץ שנעשה שלום שלם בלבנו עם ישוע בן יוסף ובן מרים ,ואם אנחנו מכירים בחפץ זה של ה'' אלהינו דבר זה אהוב מלפניו מאד מאד כי הודינו בטעותנו ובאשמתנו וחזרנו ותיקנו: ומי לא יאהוב את מי שאמר עליו ה'' אלהינו ביד המלאך מיכאל שלשה הם אנשי הגאולה משה ישוע וחיים: מה אנחנו ומי אנחנו ובשם כל ישראל אנחנו כל בני ישראל אוהבים אותך ישוע ועתה ידענו כל מה שעבר:

גנומן 558 - כי נפרצו חומות דברי הימים ונראו העמודים שהיו מכוסים ,כי לא ידענו מה קרה עם האיל ולא ידענו איך היתה המשרה בראשונה הבלתי מצליחה של סוף מלאכי: ולא ידענו בסימנים לא מתחילים ולא שלמים ולא ידענו כלום מסימני ה'ריש' של שם 'אשר': ועתה פתח את לבנו ברוח חדשה ונצחק בסימני יצחק אבינו כי אהבנו את אחינו ואת דמינו ואת בשרנו ישוע הצעיר שקבל על עצמו אותה המשרה הטרגדית לפני אלפיים שנה:

...................................................................................

גנומן 559 - ספרה לי כעת יעל שלפני כששה חדשים חלמה שהיתה שם בגורגונזולה ומצאה שני יהודים דתיים והתחילו לדבר יחד וספרו לה היהודים שבעיר ההיא שיש להם בית ספר דתי משלהם בשביל יהודים: יעל היתה שמחה לשמוע את זה והתחילה לאמר שהיא הולכת כפי המסורת הישראלית החדשה: הפסיק אותה באמצע היהודי ואמר ''כן שמענו על זה הוא מסר חדש אבל זה לא מענין אותנו והבית ספר שלנו הוא בשביל יהודים רק: נתעצבה מזה יעל והלכה הביתה והסתכלה במראה:  ולהפקעתה ראתה שבמקום העין הימינית שלה היה חור גדול והעין השמאלית נתחזק כל כך שיצאה משק העין ונפלה ורק בכח היא לקחה את העין והחזירה אותה למקומו: - -

אין מה להגיד שחלום זה רע הוא ומכל מקום החלומות הרעים של הסימנים השלמים באים תמיד על שם תיקון ,שלכן טובים מאד הם שתיקונים רצויים מן השמים הם, נבואות חדשות שהרבה יהודים ישמעו אליהן ללמוד מוסר ולהשכיל במדות:

גנומן 560 - והעין השמאלית לא במשקל ומרוב הגוזמה בה היא נופלת חוצה: וניתן המשל בחלום להבין שהדיבורים של היהודים האלה ליעל מציגים דוגמה על הכוונה בעין שמאלית ועין ימינית: כל הראות של היהודים הדתיים עוד בדור הזה אינה במשקל מאוזן וחוץ ממנו לגמרי: לא רואים נכון: ולא מסתכלים נכון: ולא מבינים במשפטי השמים החשובים בין כל יחסי אדם לחברו:

גנומן 561 - עוד חסרה ליהודים הדתיים העין הימינית ,וחסרה היא לגמרי ,בעונות ,אני יהודי ואתה גוי ,סטופ ,אין יותר ,אנחנו לבית ספר שלנו ,סטופ: אין אנושיות ,אין הרגשת הזולת ,לא חסים על כבוד האדם ,לא חסים על דרכי שלום ,לא מקרבים אלא מרחיקים ,לא רוצים להרחיב את משכנותם ולא חפצים שאחרים יהנו מאור התורה ונראה על פניהם כי הפכו את כוונות התורה לעין שמאלית בדיני פרישה מיתר האנושות ,ולא רצויות לא תורתם ולא פרישותם:

גנומן 562 - היה צריך להראות לה אהבה על שהיא אוהבת את המסורת היהודית ולא לסגור את הדלת של בית הספר בפניה ,ואמנם אין עין ימינית של חסד ואהבה ורק עין שמאלית גדולה ומכוערת ועד שאין לה מקום במדות הראש: ואף על פי שאין לה מקום ,בכח לוקחים אותה ומחזירים אותה על דיניה הקשים הבלתי מאוזנים: מדקדקים באיכה ומזלזלים בקריאת שמע והיא טעות ישראל מימים ימימה: ואמנם הם מזלזלים באמיתות המסורת מפני שאם אין דרך ארץ אין תורה וחס הקדוש ברוך הוא על כבוד האדם יותר מעל כבודו כביכול:

גנומן 563 - ובעונות הם לא חסים על כבוד האדם ועושים כאילו ההלכה מרשה להם לזלזל בכבוד אחרים ועורים הם לגמרי מהמדות האמיתיות של התורה: ואם היו לומדים את האהבה שהיה מלמד ישוע היה טוב להם כי הלב הטוב של אהבה לזולת הוא הלב האוהב יהודי ערבי נצרי או אינדיאן מויקני: ולהפוך את הכוונה של התורה האמיתית להצטדק בפעולות לא אהובות מה'' ברוך הוא ,הוא הדבר השנאוי:

גנומן 564 - ובעונות בין היהודים של היום ישנם יהודים של כסף וישנם יהודים דתיים השונאים את הבריות כמו סוגי ה'חרדים' בארץ ישראל וכמו הרבה מה'אורתודוקסים' בארצות הברית וכו. ולא מדובר על חב''דיים שהם מוחרמים ולא נחשבים כי אם לכופרים וככה לא מדובר על חברות החסידיות האחרות שכולן על דרך הטעות האלילית של ס' הזוהר ואינם מן הישוב ולא מדובר על כל אלה הלומדים והמאמינים בקבלת הזוהר וכו. שכבר כל תורתם שנואה בעונות הרבים:

גנומן 565 - שכל אלה אין להם תיקון וסגורים הם בטעותם ובכן לא על אלה מדובר כי אם על היהודים שומרי דת בימינו נחסרה להם עין ימינית ובולטת בהם עין שמאלית לאין שיעור: ואין להם הדרך ארץ והמדות הטובות ואהבת הבריות וכבוד הבריות של התורה האמיתית: ואמנם היהודים הקונסרבטורים בארצות הברית טובים מאלה ,ויש להם עין ימינית ויותר מאוזן עינם השמאלית:

גנומן 566 - מי הם אז היהודים הדתיים שאנו קוראים להם יהודי בית הכנסת המסורתי? אני לא יודע אבל הם יהיו והם יבואו והם יקבלו את כל הבשורות החדשות וידעו ויבינו ויהיו בשלום עם כל דברי הימים והם יאמינו בהבנה ברורה את כל הדברים המובאים בהסברי משרתו של ישוע ויתפלאו ויתבוננו וישמחו: כי תכנית האלהים היא כל זה וקנאת ה'' צבאות עשתה כל זאת ואמנם תכנית האלהים היא למען שלמותה בסוף: ומוסר שלומנו עליו דוקא כי מפתח השלום נפתח ממנו ויצא לשנאה ומפתח השלום השלם מחזיר את השלום מאותה הנקודה של ההיסטוריה שמשמה התחיל להתפתח:

גנומן 567 - ובזאת משתלמת משרתו של אליהו הנביא זכור לטוב של סוף מלאכי כמשרה נסתרת שנמשכה בדרכים סתומות לאלפיים שנה: כי השבת הלבבות אבות ובנים היא על הרבה פנים ,יהודים בין יהודים ,יהודים עם ערבים ,יהודים עם הצאן הנאבד מבית ישראל ,יהודים עם העמים של עשו-יפת וככה הלאה על הרבה פנים: ואמנם המפתח ההיסטורי של השלום ירושת הנביא אליהו הוא ואמנם היה לו מקום התחלה ויש המקום המשלים ולהשיג את המפתח השלם צריכים להכיר ג''כ במפתח המתחיל:

גנומן 568 - ואז נעשה המפתח המתחיל ארוך שנמשך לאלפיים שנה ואשר משנה ומחליף לב האנושות לשלום בסוף: ותכנית האלהים היא שהושמו בה כל החלקים המביאים בסוף אל שלמות התכנית: מעשה אלהים הוא ולא מחשבותיו מחשבותנו ואך בסוף ונטהרנו מדם נשפך בחנם באשמתנו ושלום על ישראל: ויהיה ישראל כאח גדול לעמים ויחוש לצורכיהם ויהיה כשור לעזרה וירחיק אותם מרוש ולענה ותתגלה אסתר המלכה במאה ועשרים ושבע מדינות:

גנומן 569 - הנה תנועת הריפורמית בארצות הברית יש לה עין ימינית יפה מאד ואמנם העין השמאלית כמעט ואיננה: ואמנם דעו כי אהובים הרבה מהם כי עושים מעשים טובים ועין ימינית רחבה להם ואך הרחיקו לכת בדרכי המקורות וחסרים יסודות אמיתיים לחוקיהם עד שגבר 'מחותן' עם גבר מותר ולא מקבלים את חוקי התורה ובכן יוצאים בסוף מחוקי הטבע הנקבעים מאת ה'': ומפני שלא מבינים בגבולים יסודיים לא מבינים בדבר קדוש ולא יודעים בחכמת הקדושה שכל התורה מקושרת אליה:

גנומן 570 - ולא קל להם להבין את דברינו בחילוקים בין הקדושה הראשונה של שם 'אהיה' והקדושה החדשה של שם 'אהיה' אחרון ,שצריכה לתורה אמיתית להבין בדבר הזה: ואמנם רוב היהודים עכשו בעולם אין להם תורה אמיתית ולא משיגים כלום בדרכי הקדושה: ורחוקים עם בני ישראל מהמקורות ומהקדושה ,לא רק הריפורמיסטים כי אם כלל ישראל: ובמה נושענו אם לא מהסתרו והתגלותו של שם 'אשר' העמוד האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצה:

גנומן 571 - JAI OUVERT LE TELEVISION 004   ; HEURE DU MATIN,

ON PARLE DE DUEX LIVRES EN FRANCAIS JESUS,  JUIF ET LE SHABBAT ET JESUS RENDU AUX SIENS  

הלילה לפני זה ברכתי את יעל בברכת השלום החדש הזה בין ישראל וישוע: AUTRE LIVRE DE MARIE VIDAL UN JUIF

 NOMME JESUS -

גנומן 572 - ,תראו ,רבותי ,איך מתגלגלים עלינו סימנים לעזור בכתיבת הדברים הנצרכים להסברי הגאולה השלמה: נודע חלמה וחיים שמשון חלם ונזהרה בחלום שאני צריך להם לעבודה זאת ,והוא כי ענין הדם הנשפך באשמתנו לא הובא בצורה כזאת במקום אחר: ובהסבר את הדבר חזרנו אל מוסר שלומנו עליו ,וברכתי את יעל בברכה לה ולדורותיה על השלום הזה המויחד והאהבה הזאת המיוחדת שיהיה בלב היהודים כלפי ישוע: ואחר הברכה המשכתי עוד לאט לאט ובשעה ארבע בבקר פתחתי את הטליויזיה רשת צרפתית וארבעה יהודים מדברים באהבה על ישוע ואף מיעצים ליהודים לקרוא וללמוד באנגלונים: שני גברים מהם הלבישו כיפה - -

גנומן 573 - בצרפתית דברו זה היה סימן מפני שיעל מצרפת היא ומדברת צרפתית איתי תמיד; צרפת היא אצלנו מהמקומות של הצפון הנקראים פינה רביעית שתמיד היא הפינה הרביעית הסוגרת כל סימן אל ה'בית' שלו של ארבע פינות; אחרי איטליה ,ארץ ישראל ,ארצות הברית צרפת נקראת פינה הרביעית: הענין כולו איפוא חשוב מאד הוא בסימני הגאולה ,נסגרה פינה רביעית חשובה ,אנו אומרים ,בידיעה כללית שבכל סגירה של פינה רביעית צעד חשוב הוא בדברי הגאולה השלמה: ומן השמים נתנו סימן בארבע יהודים המדברים באהבה על ישוע: למי אזנים ישמע:

גנומן 574 -   ,  NOV.  ואמנם הרבה יהודים שמחפשים על ריפורמה אבל לא מתנועת הריפורמיים ,מפני שאלו נפסקו מהמסורת ,יגיעו ובסוף אל הריפורמה השלמה הרצויה מה'' של הברית החדשה השלמה הזאת: הרבה מהם ולא יחזרו אל הבית כנסת המסורתי: המסורתיים הם המאמינים במסורת אמנם הרבה היהודים שנפסקו מהמסורת יחזרו אל המסורת דרך בית התפילה של הגאולה השלמה: צריכים לתאר את הדברים בעשיית מין אקרובטיקה מהעתיד אל ההווה אל הצורך אל האמצעי בכדי להגיע לעתיד:

גנומן 575 - איפה ילכו כל היהודים ההם או נניח בניהם ובנותיהם וישנם המון ריפורמיסטים בארצות הברית ובכלל המון יהודים הם שהם יהודים אבל רחוקים הם מהשרשים: ובסוף יהיו המון מהם ובפרט בניהם ובנותיהם שיוושעו ,ובמה יוושעו בהיותם נעתקים מאד מהמקורות? ומה יהיו מהמיליונים של נשמות ישראליות מבית ישראל הנאבדות בין אומות העולם ונמצאות כנצרים?

גנומן 576 - ואמנם יוושעו המונים מהם ויצאו ממקום הנצרות ויחזרו לדת אמת ושבו בנים לגבולם ,כי לא על חנם דמעותיה של רחל אמנו ,ואיך יחזרו ואיך ישובו ואיך יכירו את עצמם ולאן יבואו ומי ישביע את נפשם לחזור לדת אמת ולהבין גם כן את מקומו האמיתי ואת משרתו האמיתית של ישוע ,הקריסטוס של העמים? כי בלא זה אין זה וישוע היהודי המשיחי קבוע באהבה גדולה בלבם והוא אמור גם על כל אלה (כרובם של הצאן הנאבד) שבאמת לא מקבלים ולא מאמינים בשילוש בלבם ומאמינים בלבם שהאלהים הוא אחד ובלבם מחכים לדעת מי הוא באמת ישוע בן יוסף ובן מרים:

גנומן 577 - ומבלי הצאן הנאבד החוזר שהוא הבית ישראל והאפרים הנאמר בנביאים לא מתקיימות הנבואות ואין ההתאחדות המנובאת בבית ישראל ובבית יהודה מתקיימת ולא מתקיימת הגאולה השלמה! והיא האמת שהנצרות מצד מטרותיה היסטוריות בתכנית האלהים היתה מקלט לנשמות עשרת השבטים ונסגרו בתוך הברית החדשה הנצרית כדי שיוושעו בסוף בשלמות על ידי הברית החדשה השלמה הסופית הזאת:

גנומן 578 - ואמנם הישועה לא רק לבית ישראל שבין העמים הנצרים מפני שהנבואות מפרשות שאור הישועה הנתונה לישראל ייעשה אור לגוים ,הם הגוים של עשו ובערבוביה הגדולה בין יפת ועשו: שנדבקו מבני יפת בבני עשו ובזכות הדרך ארץ שעשו עשה להוריו זכו לנצרות: ואמנם יש הרבה טובים בין אומות העולם עושים טוב וחושבים רק על הטוב ורחמנות בלבם: בסוף יוושעו ישועה אמיתית ושלמה כי גם עשו בן יצחק הוא ונכדו של אברהם אבינו:

גנומן 579 - וככה הלאה הישועה נמשכת אל כל הזוכים כי כל אחד ואחת על פני האדמה בריייתו של הבורא ישתבח שמו לעד ,ומכל עם ועם יש טובים וזוכים ואהובים והמון גוים בסוף ילמדו דרך הברית החדשה השלמה לתקן את טעויות בעצם האמונה עד שיתקיים לאברהם אבינו נבואת התורה אב להמון גוים ,אב להמון גוים המכירים וההולכים באמונת אחדות הבורא כאמונת אברהם:

גנומן 580 - תתארו לכם ,רבותי ,שבסוף הנצרות תיהרס ולא תהיה ,והלא זה הדור הרביעי הסופי וכל העבודה הזרה שבעולם תיהרס ותישרף ותינתץ ולא תהיה עוד ,כי הגאולה השלמה צריכה לשבת בעולם בכללותו ולא תשב הגאולה השלמה במקום של עבודה זרה: הנצרות תמות וכל בנין הנצרות תישבר אמנם יוושעו המונים דרך הברית החדשה השלמה: ותבינו במשקלות ,רבותי ,כי דת האיסלם גם היא הכנה היסטורית עיקרית בעמוד אמונת האחדות כאמונת אברהם אבינו:

גנומן 581 - להתחכם במשקלו אל תתארו את השנאה ,כי הנצרות לא תישאר והשונאים יאבדו אבל השונאים המוסלמים יאבדו והאיסלם ישאר וכל הטובים יוושעו: ויבינו מחכמי האיסלם בכל הברית החדשה השלמה הזאת ויראו את מקומם החשוב בקומה הראשונה של בית התפילה של הג''ה ויהיה רעש טוב בכל מחנות האיסלם ושלום גדול והבנה חדשה מכל הפינות: כי תיקון שנאתם תלוי בחכמת הלשון של אוהבי שלום ויתהפכו משום שאין שום בסיס אמיתי לשנאתם והכל תלוי בלשון שונאים המדריכים:

גנומן 582 - ואמנם השלום הוא מובטח מן התורה עם כל השכנים מסביב לישראל ,והוא תנאי למחיקת שם עמלק מן העולם: והכל יתקיים בדור הזה וכבר נפתחו השאיפות לשלום ופעולות רבות לשלום ואף כי הדרך מלאה בעיות גדולות עוד אבל היא הדרך הרצויה והיא שתמשיך ושתנצח בסוף ונקוה בקרוב מאד בעזרת ה'' ברוך הוא: ודבר עיקרי הוא מאד שאין הג''ה מתקיימת מבלי השלום הזה האמיתי בין האיסלם ובין היהדות ,ואך דרך הברית החדשה השלמה הכל מתברר:

גנומן 583 - ולכל אחד חלקו ולכל אחד שמחתו בחלקו ,כי ישמעאל הוא בנו של אברהם אבינו ויצחק בנו של אברהם אבינו ,והמסורת הקוראנית יצאה בעולם בזכות הברכות בתורה לישמעאל וקצת הטעויות במסורת שלהם לא נוגעות ליסודות האמונה באל אחד והטעות הכי גדולה במסורת שלהם הוא בילבול בעקידת ישמעאל במקום עקידת יצחק: והיא טעות הבאה מצורך היסטורי להגדיל את האיסלם וכו. ותיקונו נמצא במסרים שנתקבלו בחלומות הג''ה:

גנומן 584 - ועל מוחמד אנו לא דורשים לא על הן ולא על לאו ,כי אם על הן הרשות ביד הערבים וכל המוסלמים להאמין במשרתו ולהזכיר אותו לזכות בתפילותיהם מפני שהם קבלו דרכו את אמונת האחדות וכו. דהיינו הזכות המנובאת בתורה בברכות לישמעאל ושהתגלה אחרי כעשרים ושש מאות שנה דרך מוחמד באה ובכן הוא ה'ראסול' שלהם שהביא להם את המסרים על אחדותו וכו. וזאת היא הדת שלהם ואמונתם מקובלת: וכל הפרטים של דתם הם יהיו אחר כך ביד חכמי האיסלם שיפעלו את התיקונים הנצרכים:

גנומן 585 - וכל זה נאמר על האיסלם הסונית אבל השיאיטים יצאו וחרגו מהאמונה הפשוטה ונפלו למין דואליזם מתוך מיסטיקה מוטעה כמו כל המיסטיקות ושונאים הם ושנאוים מאד מן השמים על שנאתם ויאבדו: כל זה לאמר שהמסורת המוסלמית היא נכנסת לבית התפילה על הקומה הראשונה על ה'מחצלת של איסלם' ולא נקרא מזבח ,שהרי כל המזבחות של בית התפלה של הג''ה הם של המנהג החדש והחוק החדש אבל בני איסלם לא משנים את המנהג או את חוקיהם:

גנומן 586 - מאחרי הפרגוד ,איפוא ,אין קושי ביחסי ערבים ויהודים מצד הדת והבעיות של ירושלים והר ציון והר הבית והמסגד ייפענחו דרך ההבנה החדשה הגדולה שתבוא בכל מבנה וכל עניניו של הבית התפילה של ז' קומות וז' מבזחות לתפילה ומחצלת האיסלם כי בית תפילה ייקרא לכל העמים ,לא שאנחנו אומרים אלא העמים כולם שיזכו להיות בעולם אחרי הדור הרביעי הם שיגידו שהבית תפילה בירושלים הוא בית התפילה האהוב לפני ה'' בעד כל העולם:

גנומן 587 - ואמנם באיסלם אין משיחות ומוחמד לא היה יהודי והוא מהדברים הטובים של הפירוד בין בית ישמעאל ובית אברהם המנובא בתורה ,שנעשו למסורת ישראל ולמסורת האיסלם ומוחמד לא יהודי ולא מבית ישראל הוא ובכן לא נכנסים ולא שייכים לכל דברי המשיחות המסובכת המנובאת לבית יהודה ולבית ישראל: ולבסוף יבינו את הג''ה ויכירו בגואל האחרון המורה הנבחר מאללא לכל האנושות והנשלח במיוחד לפענח את דברי היהדות ואת דברי הנצרות ואת דברי האיסלם ולהסביר את רצון ה'' עתה בדור הזה של יום הדין הגדול ולעשות שלום ביניהם למען הישועה והגאולה השלמה:

גנומן 588 - הקשה הוא בהשבת הלבבות ושברון העקשנות הנמצאת על שני הצדדים: ובסוף יגידו שאברהם אבינו התעקש מאד נגד כל שונא  וכל מפריע בכדי לקיים את אמונתו הגדולה ובכן הם גם כן גם מבני ישמעאל וגם מבני יצחק יצאו עקשנים  באמונתם ואך לפעמים העקשנות חרגה מהמטרה הנכונה ונהפכה לעקשנות מצח וקשי עורף ובסוף יחזרו להיות עקשנים רק על המטרות הטובות:

גנומן 589 - ובסוף יבינו ויקבלו בני ישמעאל את משרת חמור אוכל לחם ויגידו מה טוב ומה נעים שישבנו פה עם החמור כל הזמן ולא הלכנו הלאה עם אברהם ועם יצחק לראות כל מה שקרה באותה העקידה וכמה סיבוכים היסטוריים יצאו מאותה העקידה וכמה מחלוקות וכמה בילבולים וכמה שנאה בין עשו ובין יעקב וכמה סיבוכי המשיחות בין היהדות ובין הנצרות ואנו למזלנו הטוב נפטרנו מכל הדברים ההם ומחשבתנו במדבר לחשוב על אללא:

גנומן 590 - מבנה עולמי ונצחי הוא היורד לעולם וכבר ירדו המפתחות והסימנים השלמים למבנה הנפלא הזה שהוא בנין השלום בזכות הגואל חיים: העולם כעת במצב של הכנות היסטוריות מהרות המישרות והמאפשרות את דרכי הגאולה השלמה להוודע ולהפתח להבנת הכלל עד שתופעל בנסיה הגלויות: ואמנם השלום בין ישראל ובין הערבים בכלל כבר הוא על הדרך: (הנראה מהסימנים עד עתה שאו יהיה שלום עם סוריה או מלחמה ,ונקוה לשלום וטוב לעבוד בשביל השלום אבל אפילו אם יש מלחמה סופה להסתיים בשלום: תראו חלום בו חילים ישראליים אומרים 'פעם הזאת לא נעצור על יד דמשק' ויוסף שואל לשאול 'אז תהיה מלחמה?'' ושואל עונה ''כן תהיה מלחמה'':)

גנומן 591 - והוא כי המפתחות לשלום שבברית החדשה השלמה הזאת כבר הם נמצאים בארץ ישראל בבארשבע ובחולון והיותם בסתר בתוך בית ספר אסתר לא מפריע לפעולותיהם בכוכבים: ואחר כך יתגלו הדברים לעם דרך בית ספר אסתר: ומיוחד הוא בית ספר אסתר למטרה הזאת בישראל: וידוע שעוד המצב בארץ מצד התאחדות העם מסובך מאד ,ואמנם רוב הפירוד נגרם מהחרדים והפנטיקים וסוגים רבים הם:

גנומן 592 - ואמנם צריכים לחשוב על העתיד לראות חזיון יותר יפה ופשוט: הפנטיקים לא יהיו; החב''דיים לא יהיו וכל מה ששייך לקבלת ס' הזוהר וקבלת צבת וכו. וכו. לא יהיה כל זה עוד ,כי תהיה טהרה עצומה בשידעו ויובנו כל דברים האמיתיים על הכפרות והעבודה הזרה בכל דברי האצילות: מספיקה המחשבה הזאת לעורר חשק לרקוד בשמחה וגילה ברחובות כל ארץ ישראל:

גנומן 593 - הנה יבוא שלום בין ישראל ובין הערבים וישראל ייטהר מאלהי נכר: ובעולם הגדול יהיו דברים נוראים וחרבות וקרבים ומחלות ,יצילנו ה'' וישמור אותנו מהמכות העצומות הממיתות הבאות לעולם בדור הרביעי הזה: ולא יבוא כל זה על ארץ ישראל כי אם בדברים של מחלקות וקטטות ובילבולים הרבה גם בהם דברים קשים אבל כלום לגבי מה שיהיה בעולם: כי שמורה היא באופן מיוחד ועיני ה'' בה מראשית שנה עד אחרית שנה ,ומוסבר שבני ישראל בכללותם כבר עברו את הדור הרביעי שלהם בשואה: אבל בארץ ישראל הכל הולך כפי הזכות ולא כפי גזרות הכוכבים:

גנומן 594 - ומשפטם בכל יום הוא ונידונים על מעשיהם ובכן בני ישראל עתה מתעוררים בחפץ לראות משפט צדק בכל דבר: ועוד יתחזק לב העם בדבר הזה לדון בשכל ברור אף ביראת שמים על הצדק ועל המשפט ולקום נגד ההשחתות ונגד הבלתי צדק והעיות במשפט כי ישר הוא עם אל ישראל וישר לבו בפנים ולא יסבול עקלקלות: ובמצב ההוא של טהרת הדת מכל השקר הפסול ואהבת העם למשפט אמת תבוא התאחדות הלבבות וקירוב דעות בין העם הדתי והעם הלא דתי:

גנומן 595 - במהרות נוראה היסטורית יבואו הדברים ולא כמו הילוך רגיל היסטורי ,כי סימן מצבו של כל הדור הרביעי היא המהרות: ומפינות רבות כבר כל העולם ,במשך השבע-עשרי שנה  שעברו עד הנה ,העידו במהרות התפתחות דברי העולם ולא עסקי לתאר אותם הדברים וכבר אנשי העולם מתארים אותם ואך עתה מתחילים הרבה להתפלא על המהרות ולפחד על גזרות השמים המוכנות לרדת אבל גם הרבה כבר מבולבלים ולא יודעים על מה לסמוך:

גנומן 596 - אבל מסילוק השקר שנפל לדת ישראל באחרית הימים מקבלת ס' הזוהר וכו. ובהתחזקות לב הצדק ואהבת משפט אמת כל ישראל בכללותו ישתנה ויתבשל בהבנת הגאולה ויחפש על המפתחות של הגאולה השלמה: וכאשר יקראו וילמדו את דברי המפתחות יבינו את הכל ותתרחב דעתם על כל פינות מעשיו של ה'' ברוך הוא להביא את ישראל לגאולתו השלמה ,כי פלא פלאים הכל פלא ולהביא דרך הישראל ההיסטורי ודרך הישראל הממשי העכשוי את הג''ה לכל העמים:

גנומן 597 - מה אנחנו ומי אנו ומי היה יכול לסדר את כל זה מראשיתו? מה שכלנו והבנתנו אף אם למדנו תורה מאה שנה? הנה כשה תעינו כל אחד לדרכו ולאלפיים שנה לא הבנו כלום ובא חמור ונפתח פיו בשם הגואל האחרון רוכבו וידענו את כל הדברים האלה העומדים בפסגת סדרי תכנית האלהים בשפה מאד פשוטה וברורה המובנה לכל שלבי האנושות:

גנומן 598 - ואיך נדבר עם עולם הנצרי אם אין בידינו תיקון הנצרות וכל המפתחות למשרתו ומשיחותו וישועתו של ישוע היהודי וקריסטוס של העמים? ובא הגואל האחרון ומרכיב על עגלת חמורו אמיתות סיפורו של חיי ישוע להושיע את ישועת ישוע מן הנעלם אל הגלוי גם להבנת ישראל וגם להבנת העמים: ובאותו הגילוי מתקרבים הלבבות של הנצרים הנושעים בידיעת האמת ושל יהודים הנושעים בידיעת האמת:

גנומן 599 - כי לא באה השבת הלבבות בפשרי דעות כי אם בשפה ברורה המהפכת והולכת ומפרשת ואין ספקות: המסורת של ישראל היא המקור האמיתי והמסורת התיאולוגית של הנצרות פסולה והמשרה האמיתית של ישוע מפורשת באריכות ומתבררת תמיד במשך הזמן כי מוסר שלומנו עליו להתהפכות הלבבות משנאה לאהבה: והדת האיסלם הסונית היא דת מקובלת לשמים בשאין שנאה לישראל ולאנושות ובשאין מחשבה שכל העולם צריך להעשות מוסלמני: ואמנם הכל מוסבר ואין ספקות כי מתחנית האלהים הדברים ומתפרשים על פי הסימנים השלמים:

גנומן 600 - ומי אם לא חמור יאמר לעם ישראל שמעו אני מביא לכם את הבשורות הנפלאות של  הריפורמה האמיתית הרצויה ביהדות ,הי-הא ,הי-הא ,הי-הא ,הא-הי ,הי-הא:

........................................................