HOME   
פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר אסתר ו'

פרק 3

גנומן 101 - בדרך כלל בכוונות הכלליות של השם 'אהיה' ראשון ,האלף היא מסורת האמונה מאברהם עד משה והיא דרגת האמונה של הדיבור הראשון: ההא' של שם 'אהיה' היא התגלות התורה: ה'יוד' היא חכמת התורה והמסורת בעל פה וההא' אחרון היא מלכות ישראל: האלף של שם 'אשר' היא מסורת האמונה המעולה של אליהו הנביא: ה'שין' היא מסורת אמונת פורים ביד מרדכי הצדיק וה'ריש' היא מסורת האמונה במקדש ה'' והאור הגדול היוצא גם לעמים ועד לקצוי תבל:

גנומן 102 -  כל אות הבאה מהשם כוללת כל מה שנקבע והתקיים באותיות שקדמו לה: מלכות שלמה והמקדש הראשון כללו את חכמת התורה שבעל פה והתורה עצמה וכל מסורת האמונה שנתגלתה על ידי משה רבינו עליו השלום: וככה השם 'אשר' כולל בו את כל מה שנקבע משם 'אהיה' ראשון: וככה ה'ריש' של שם 'אשר' כוללת בה את המסורת של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ושל מסורת שושן ביד מרדכי הצדיק: ואמנם סוג האור של שם ראשון הוא בהתקדשות מפורשת ובגילוי נורא ,ואם סוג האור של שם 'אשר' הוא בסתר המדרגה ורק ב'ריש' שלו מתגלה אור גדול המישר את הבנת ואמונת כל האותיות שקדמו לו:

גנומן 103 - מזה ייראה עד כמה ה'ריש' היא בסוג מיוחד מאד ,שהרי מצד אחר היא בסוף בנין הנסתר של שם 'אשר' ,ומצד שני הוא אור גדול היוצא אף לכל העולם ,והיא כוללת בה את כל המסורת הנגלית של שם 'אהיה' ראשון: ומצד זה שהיא כוללת בעצמה את כל האותיות שקדמו לה היא היא ה'ריש' המסוגלת להעשות הקשר ההיסטורי בין כל מסורת האמונה שקדמה לה ובין המסורת החדשה המתגלית בשם 'אהיה' אחרון של הגאולה השלמה:

גנומן 104 - מובן הוא שבביאת שם 'אהיה' אחרון מתחדשת כל המסורת של כל אותיות השם שקדמו לה ,ובאותו זמן השם האחרון מביא מסורת חדשה משלו והוא גילוי חדש ממש מהקדוש ברוך הוא למען השלמת כל המטרות הרבות של הגאולה השלמה: שלכן כל הגאולה השלמה היא חידוש ממש ובאותו הזמן אין כל החידושים חורגים בשום אופן ומשום פנים מכל מסורת האמונה שקדמה לה בשם 'אהיה' ראשון ובשם 'אשר':

גנומן 105 - יומן חמוא''ל: מוצאי שמיני עצרת ,תשרי כג' תש’’ס; אוקטובר 4, 1999; מקלט ארמדילו כו': טלפן אדם מבארשבע: הוא חלם שהיו כבר יהודים מכירים בביאת הגאולה השלמה והיו מתפללים: ומביניהם נאמר שהיתה צריכה להיות ברכה חדשה על היין ושאותה הברכה צריכה להיות מהרמב''ם עליו השלום: אדם אמר את הדבר הזה לפרץ אבל הוא ענה שכוננתם לא מדויקת בדבר הזה ,מפני שאותה הברכה על היין צריכה להיות ממרדכי הצדיק ולא מהרמב''ם עליו השלום: אדם השתדל ללמד עליהם זכות לומר שמכל מקום דבר יפה הוא שהם כבר דואגים על דברים כאלה; אבל פרץ לא קבל את זה ונתן לאדם להבין שאינו סימן טוב ,שאין דעתם בזה כפי כללי הגאולה השלמה: - -

גנומן 106 - תראו , רבותי ,האם זה חלום? אלא משנה חדשה היא של הגאולה השלמה הרואה מראש את הטעיות שיכולים בני ישראל לבוא בהם ושמה ידים קדימה בכדי שיתחמקו ויימנעו מהן: הרי אלה היהודים בחלום כבר יודעים ומאמינים בגאולה השלמה השלישית ויכולים לשער אם כן שיודעים גם כן את המובא בשם הצדיק חיים ,ראש של הלו' צדיקים הנסתרים בדורו ,הגואל האחרון ,חיים ,שהנשר הגדול  הרמב''ם היה בסתר ראש ללו' הצדיקים הנסתרים בדורו: כנראה מחשבתם היא שבגלל מעלתו בכלל ובגלל כל עבודתו בקודש במשנה תורה ,שאין כמו הרמב''ם יותר מסוגל להיות מסדר הברכות החדשות הזקוקות של הגאולה השלמה:

גנומן 107 - והמענה של פרץ מפליאה ומכריזה שמרדכי הצדיק הוא שיש לו הזכות הזאת לסדר את הברכה החדשה על היין: אני אינני יודע עוד כלום מזאת המשנה החדשה וצריך לימוד אמנם אולי אוכל לראות כמה דברים כלליים: מוברר אצלנו ,אחרי שידעתי בקבלה ישרה מהצדיק ,חיים ,שמרדכי הצדיק היה ראש הלו' צדיקים הנסתרים ,שמרדכי היה הראשון להיות ראשם של הלו' צדיקים ושלא היה המספר קבוע לפניו: ועוד היא קבלה חדשה אמיתית בידינו שמרדכי הצדיק הוא הראשון והגואל האחרון ,חיים ,הוא האחרון בסדרי הלו' צדיקים הנסתרים ,ומעתה יש סדר חדש הנקרא 'נר' צדיקים נסתרים החיים באמונתם: תראו ספר אסתר 2: ואין מספרם לו' כי אם 'נר' מאתיים וחמשים:

גנומן 108 - וידוע שמרדכי הצדיק היה גם ראש הבית דין שהוקם בזמן ההוא: ואמנם הסברנו שמסורת מרדכי הצדיק היא מה'שין' של שם 'אשר' שהוא שם ההסתר: ואם הנשר הגדול הרמב’’ם הוא רב לכל רבני ישראל: עבודת הרמב''ם במשנה תורה היא כמו תורה שנית כאילו התורה ניתנה עוד הפעם לבני ישראל בצורה יותר מובנת להם בכל פסקי ההלכות ,מסודרים בשפה ברורה ומפותחת: הרי עבודת הנשר הגדול היתה בנגלית התורה כלפי בני ישראל ,שהיא התורה הנגלית המפורשת ,ולא בנסתרות:

גנומן 109 - ואם מרדכי הצדיק ,ידוע מן המסורת התלמודית שבעל קבלה מעשית היה ואיש נסתר ,וגם עבודתו כראש הבית דין בימיו לא באו עניניו לצורה חדשה בדינים ,חוץ מדיני פורים החדשים: וענינו של מרדכי הצדיק לא בהלכה הוא ,והכרנו אותו ממגילת אסתר: והנה ענין ברכה חדשה על היין קשור הוא בחידושים של המנהג החדש של הגאולה השלמה והמנהג החדש אינו המשך של ההלכה; ולא בניגוד להלכה הוא ,כי אם מנהג חדש לשימוש בבית התפלה של הגאולה השלמה: המנהגים החדשים והחוקים החדשים יורדים מהסימנים השלמים ,כמו הסוכה החדשה שהזכרתי:

גנומן 110 - משנה חדשה היא המנהג החדש ולא נמשך בהמשך למשנה או להלכה ,שהרי לדוגמה , עושים את הסוכה החדשה בתוך הבית ,ומצות הסכך ויתר דיני ההלכה לא נמצאים בה וכו. אי אפשר לומר שהסוכה החדשה נמשכת מההלכה שאינו כן: המנהג החדש סוג חדש לעצמו הוא היורד מן השמים ,וכמו שההלכה רצויה לפניו יתברך ככה המנהג החדש רצוי לפניו וממנו הוא ואלטרנטיבי הוא ליהודי הרוצה להתהלך בו:

גנומן 111 - ואך הרמב''ם הנשר הגדול הוא רב הרבנים של ההלכה ,הלואי ושמרו את כל דבריו רבני הזמנים שבאו אחריו ,והיו נמלטים בדורות אלו שעברו ממוקשי מות השיטות המזויפות שנפלו בהן שיטת ספר הזוהר וארבע מאות שנה של קבלה מכוזבת ושקרנית ותנועות של שגעונות שנקראו ,בעונות ,על שם תורה ואינה תורה אמיתית: הנה הדברים הללו מוסברים בספר משנת חיים בדוכתא רבא ואולי כאן אלה היהודים בהכרתם במעלתו המופלאה של הנשר הגדול שהיה צדיק נסתר וראש ללו' צדיקים בדורו ובהבנתם המתחדשת באיך היה טוב אם הרבנים נזהרו מדבריו וכו. מתלהט בהם חשק ,כנראה ,לחזור אל זכותו של האיש הקדוש מפוסטט:

גנומן 112 - ועל החשק הזה מסביר פרץ שאינו כפי כללי הגאולה השלמה ,שהרי המנהג החדש לא נמשך מההלכה ,ואם תרצה לדעת ממה נמשך המנהג החדש תמצאהו ב'שין' של שם 'אשר' והיא מסורת שושן פורים ביד מרדכי היהודי הצדיק: ומה שייחדש בזמנים הבאים מהמשנה תורה של הרמב''ם עליו השלום הוא אור חדש ,שמדבריו שכבר נאמרו ונכתבו ונלמדו יילמדו עוד הפעם למצוא בהם אור חדש שלא נראה להם מקודם, ומהחקירה החדשה ההיא תתלבנו גם דרכי ההלכה הצריכות גם היא לחידושי הזמנים של הגאולה השלמה:

גנומן 113 - שלכן לא דבר רחוק הוא שהיהודים הראשונים ,נגיד ,המתקרבים אל דברי הגאולה השלמה ,יכולים להתבלבל בזה ולא להבין את חילוקי הדברים בין ההלכה ובין המנהג החדש וכאילו המנהג החדש הוא מחדש צורת ההלכה בעד הגאולה השלמה ,שלכן יבוא רב הפוסקים וגדול הדיינים הרמב''ם עליו השלום ,ויזכה אותם בצורות החדשות של ההלכה המתחדשת במנהג החדש: ובאה המשנה החדשה לומר שטעות היא זאת והדעה הזאת יוצאת דופן וגורמת נזק בכל משקל המנהג החדש וגם לא עושה צדק עם ההלכה עצמה:

גנומן 114 - שהרי הבית הכנסת המסורתית נשאר והולך כפי ההלכה כתמיד ומה שתתחדש גם ההלכה בדורות הבאים זאת ההתחדשות תהיה כפי כח ההלכה עצמה ובטח תהיה גם כן השפעת אור הגאולה השלמה משפיעה גם על כל הרבנים אבל הם הם הרבנים שיחליטו החלטותם בכח ההלכה ולא בכח המנהג החדש: שהרי התנאים של ההלכה הולכים על פי תנאי הקדושה הראשונה ואם המנהג החדש הוא הולך כפי הקדושה החדשה ותנאיה החדשים של שם 'אהיה' אחרון: שלכן זו נפרדת למטרותיה וזה נפרד למטרותיו ולא צריכים לערבב אותם ,זו בבנינה וזה בבנינו:

גנומן 115 - נוכל  לראות את הכללים הללו גם מהחלום של חוזה בית התפלה של הגאולה השלמה שהזכרתי למעלה בו הגואל האחרון ,חיים , נתן לי לחתום ואמר שבעוד ד' מאות שנה ,בין ד' לה' מאות שנה , לא תתנהג הנחת תפילין בבית הכנסת המסורתית: הרי בית הכנסת הטרדוציונלי נמשך במקומו כדרכו וכפי הליכתו האיטית כפי זמניו וכחותיו ועניניו בהמשך אותה הקדושה הקדומה הנמשכה במשך הדורות: ואם בית התפלה החדש הוא בתנאי הקדושה החדשה על אחראות השופט המשוח במלכות השמים הגואל האחרון ,חיים:

גנומן 116 - בכללי הכוונות הכלליות של שם 'אהיה' אחרון האלף היא מסורת האמונה בכל התגלות הסימנים השלמים של הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון ,חיים: ההא' של שם 'אהיה' אחרון היא בקדושה החדשה של החוק החדש והמנהג החדש של בית התפלה החדש: ה'יוד' היא חכמת הסימנים המסודרת בכתבי ספר משנת חיים וההא' אחרונה היא הממשיכה את הסימנים המשיחיים והגאולתיים לארץ דרך משרת חמור אוכל לחם: ובכן מתילדת השאלה למה אמרנו שהמנהג החדש נמשך מה'שין' של שם 'אשר':

גנומן 117 - אמנם בקבלה של ה'שין' ישנה מה שנקראת קבלת כתב-שושן ,ובקבלה החדשה הזאת נקראת כתב-שושן-חדש: ומה כתב שושן של מרדכי עשה בכתיבת מגילת אסתר אף כתב שושן חדש מגלה את ההסתר מסתר המדרגה ומכסה אותו במלים מגולות המובנות כפי פשט פירושיהם במגילת אסתר החדשה של הגאולה השלמה: ובכן כח גדול ל'שין החדש' בחדש צורות חדשות גם בתפלת המנהג החדש: ואולם הכח הזה מתגלה אך ורק בהתגלות שם 'אהיה' אחרון ,שאז מתגלית הקדושה החדשה ,וניתנה הרשות מהגואל ,חיים ,להשתמש בכתב-שושן חדש:

גנומן 118 - וישנם עוד ענינים עמוקים וגדולים בדבר ה'שין של שם 'אשר' ,יזכני ה'' ברוך הוא להבין בהם ולהסביר אותם ,שה'שין' היא האות האמצעית של שם 'אשר' כמו שהיא האות האמצעית של כל השם ‘אהיה אשר אהיה': והרי ה'שין' היא העמוד האמצעי בהתגלות מלכות השמים ,ומה'שין' יורדות המדות האהובות במלכות השמים המתגלות על המדרגות של שיש לבן: ולזה נביא כאן את הסימן הגדול השני הנקרא סימן השופט המשוח במלכות השמים והוא החלום שקבל אותו רנטו לוי במילאן בתשמ''ג:

גנומן 119 - הוא בחלומו נמצא בפלטין של מלכים פלטין נפלא ומפליא בכל מיני אוצרות מתגלים לעינים ואין הפה יכול לתאר אתם ומשעשעות על המוח מרוב הצבעים המבריקים המתחלפים מצורה לצורה ואין מילים: ואז נמצא רנטו בהיכל גדול ולפניו מדרגות של שיש לבן מבריקות והוא למטה ועומד לפניהן ולמעלה מאלו המדרגות על כסא מפליא באבנים טובות ומרגליות היה יושב הצדיק הנבחר הגואל ,חיים ,וחייך לרנטו בסתר פנים:

גנומן 120 - התגלות מלכות השמים היא משם 'אשר' ,שהוא השם הנסתר והוא העמוד האמצעי ,וקשור הוא בסימני יצחק אבינו ,שענינו של יצחק הם הנסתרים ביותר ומיעטה תורה מאד בסיפור דברי ימיו לגבי אברהם ויעקב: וקשור הוא בעלייה אמצעית של משה והסתירה תורה את עניניה של עלייה זאת: וקשור הוא במסורת הנסתרת של אליהו הנביא ובנסים הנסתרים בטבע העולם כגאולת פורים: ובחלומו של רנטו אין דיבורים כי מלכות השמים מתגלית בשתיקה מסתר המדרגה:

גנומן 121 - והשתי 'שינים' של מלת 'שיש' קשורות לשתי שינים של מלת ‘שושן' הקשורות ב'שין' של שם 'אשר' שהוא העמוד האמצעי והמבריח מהקצה אל הקצה מרום הדרגות עד למטה בארץ ,שלכן התגלות מלכות השמים קשורה דוקא ב'שין' של שם 'אשר': ועל המדרגות של שיש לבן מתגלות המדות האהובות וסגולות הלב המזכות את בני אדם להיות קשורים למלכות השמים בעולם הזה בסתר הלבבות ובעולם הבא במלכות השמים ממש:

גנומן 122 - ובגאולה השלמה אומרים ,כמו שקבל אותו מיכיהו בסימן שלם ,'מלכות השמים יורדת על הארץ': וסימן כפול הוא כסימן הדור הרביעי ובנין חדש: ויום ה'' הגדול והנורא כפול הוא ,על הריסות וחרבות עולם בירידתה מצד ,ומצד על הבשורות הנפלאות המתלבשות בסימניהם המתקיימים בארץ והבונים את הבנין החדש של הגאולה השלמה בעולם להגנת ולטובת ולשמחת בני אדם הזוכים: ומה שנאמר משפט זה על מלכות השמים בפי יוחנן המטביל ועל עניני מלכות השמים שנאמרו מפי ישוע נדבר עליהם בעזרת ה'' בהסברי ה'ריש' של שם 'אשר':

גנומן 123 - בעונות ,הזמן טמא מאד ומתרבים ממזרים בעולם: על הטליוויזיה: היתה בחורה אחת נולדה מבחורה-אם ,והאם היתה מתפרנסת מפורנוגרפיה ובמשך הזמן הבחורה גם היא נכנסה למקצוע זה ונעשתה כוככת-פורנו ,ובסוף האמא ובתה עשו סרט-פורנו ועושות באהבים יחד: והיו על המוריציו כוסטנצו שו לדבר על כל הדברים: בין היתר שאלו לאשה אחת מה היא חושבת על דברים כאלה וענתה שגועל נפש לה מזה: אוי ואוואי עוד מעט ויסקלוה איך תעיז לדון אחרים ומה היא עושה את עצמה פוריטנית והרי הם הצודקים ועושים דברים טובים של אהבה והיא הרשעה וסגורה ודעתה רעה ומהסוגים כמוה נחרב עולם:

גנומן 124 - ה'' ברוך הוא יצילנו וישמרנו ,אותנו ואת בנינו ואת בנותינו: כבר הדור הזה בנקודת ושמים אור לחושך וחושך לאור ,ויצאו מגדרי הטבע ומה שהיא בטבע אומרים עליו רע ומה שהוא חוץ לטבע אומרים טוב ,כי כבר הפכו את כל הקערות על פניהן: האם הזאת אמרה ''והלא אני אוהבת את בתי והיא אוהבת אותי ולמה לא נראה את אהבתנו לעשות באהבים , דבר טוב הוא ונעים ומראה אהבה וחיבה שלמה בלב ובכל האברים; ואם על הכספים שמרויחים ,אין זו כי אם דרך העולם כל אחד עושה את עבודתו ומרויח ,מה יש!

גנומן 125 - ואנו רק שבע-עשרי שנה בתוך הדור הרביעי ,וכבר אין טבע והכל הפוך ,וכבר לא יודעים מה הם המים ומה היא האש ומה היא הרוח ומה היא האדמה ,דור תהפוכות ממש: ומלכות השמים יורדת על הארץ לטהר את העולם להכרית רשעים ולסלק חוטאים ,כי בא יום ה'' הגדול והנורא בתקופה הזאת בתוך החלק השני של הדור הרביעי הזה: והגברים נשים והנשים שופטות ושולטות על בעליהם: ובאוסטריה אחד רשע מרושע נאו-נצי הרויח מקומות הרבה בבחירות כמעט והוא עתה הכח השני באוסטריה ,לסמן לנו על מקומותיהם של עמלק:

גנומן 126 - ובחג הסוכות בשנה זאת תש''ס ,בעונות ,ירדה עצבות ולא שמחה ,כי אין סוכת שלום ושנואה סוכת זיווגי זעיר אנפין ונוקביה! ובשמחת תורה ,בעונות ,לקראת בוקר ובפתיחתם את ארון הקודש ובאחוז את ספרי התורה ובריקודיהם ירד רוגז ועצבות אפלה עלינו (בבית שלנו ואנו רגילים לקבל סימנים כאלה) עד שאי אפשר לתאר על כי שנואה כל עבודתם של החב''דיים ושל יתר תנועות ה'חסידים' ושל כל ה'מקובלים'; ולא רצויה תורתם והיא מלובשת תכריכים בידיהם והיא שונאת אותם ואינה חפצה לא בחגיהם ולא בתפלותיהם ולא בכל שגעונותיהם! ומרגיזים עמודי עולם בזיווגי זעיר אנפין ונוקביה שלהם ובעונות ,מתרבה אנטי-שמיות בעולם ,בעונות הרבים:

גנומן 127 - ואל מי נדבר נעימות ,איפוא ,ועל לב מי בשורות טובות ואהובות עד שמי השמים ואל מי נגיד ''חפץ ה'' מקום שבתו בארץ ,כי בא הזמן ונבחר אהובו ועולם חדש מתבנה'': ומי יעיז הודיע קדומות וחדשות מאותיותיו ,ומי ילבין טומאת שפתי חמור ויקימנו על טלפיותיו: כי דור קשה הוא זה ועוד לא נראה כמוהו וטהרתו ברחיצת דמים והיא בסוגים גרועים עד אין לשער שלא יהיו עוד בכל הדורות הבאים: כי בא הזמן וחפץ ה'' מקום שבתו בארץ ונבחר אהובו ועולם חדש מתבנה:

גנומן 128 - ויתר פקחות מתרעמת על תמימי דרך ועל פשטות האמונה צועקת בגאוה ובהתנפחות: והולך מישרים ניצל על כל רגע ,כי חפץ ה'' מקום שבתו בארץ:  כי לא איש ה'' ולא גבר אל עולם ונופח טהרת חיים ונותן רוח לאמיתי לב ומסמיך מסכנים ושומר אמונים בעמקי כליות ,כי חפץ ה'' מקום שבתו:  ומלכות השמים יורדת על הארץ ושורפת פסלי מוח להשמידם: ופשוטים בלי תורה מחכים לו בתקוה ועיניהם למעלה בחיוך ובבכייה ''למלכותך הכניסנו גם אותנו ושמע אמונתנו ומחול לשאר חסרונותנו באהבה'':

גנומן 129 - ואחד היה בעולם צדיק קדוש ועניו עד מאד וסבל סבל מעולתם ולא פתח פיו ובמשך ארבעים שנה סידר למעלה בסתר המדרגות את סדרי הגאולה לעולם וענותנותו עד אין השערה: ואהב אותו ה'' אלהינו ובחר בסגולתו לסגולת עולם וכל חפץ ה'' בידו יצלח: ונבחר לסבל אחרון להושיע את האנושות מגזרת הדור הרביעי שלא תבוא בבת אחת ויחרב עולם וכל יושביו: ואחרי סבלו ועם מותו השתנתה הגזרה הנוראה והגרועה עד אין חקר ונעשתה לגזרה המתקיימת בששים וחמש שנים:

גנומן 130 - וקומתו נראית בחלומות של הגאולה השלמה והכריז שהיה מת וקם הוא בתחייה לסמן לעולם על תחייתו בסימן השלם והסופי של תחיית המתים: ואנו כחולמים על קדמוניות חוזרות ומשתלמות אל מטרותיהם הסופיות והשלמות:  והתחדשו שמים וארץ בחדשים נפלאים לא ידענו ספור אותם ולא נודעו מעולם ואין חכמים לבקרים: הסגור לכל נסגר ובפתוח אף הקטן והוא בן דעת עלה בידיעתו על חכמים ונביאים בדברי הגאולה השלמה ,כי בא הזמן:

גנומן 131 - וירד האור לתוך חשכי עולם וסחף ניצולי תמימות אל בטן המגן החדש: והפליא אותם בסימנים וראו אבות עולם ואת משה ,ופחדו ביראת שמים מהנביא אליהו הקדוש מבשורות יום ה'' הגדול והנורא: וחייך להם הצדיק ,חיים ,להשקיט את רוחם ,וראו את רפואת נפשם והתפלאו ברנה: גם דוחק הזמנים לא הכחיש על מעריכי קטנות ואוהבי כסף ולב לא נקי אין נאמנות ונשארנו במעט עם מורינו הקדוש ,ונאמר לאדם בחלום ''הוא הצדיק הנבחר הגואל האחרון ,חיים ,אף אם לעת עתה לא מכירים אותו כי אם מעט תלמידים'':

גנומן 132 - ולי נאמר הכריז את ''בא הזמן'' לדור המנובא ,והיה לנבואת פה בכתבים ,ותבשר את ביאת הגואל המחוכה ואת הסימן הכפול של הדור הרביעי ,ושלח לארבע פינות העולם ,ופתח לרבנים ,ותדבר על לב עם ישראל בחכמת הסימנים השלמים ,ובאר היטב על לוחות ספר משנת חיים למען ירוץ בו קורא כי עוד חזון למועד עד שיבינו ,ובינתיים יהיה הכל רשום בכתב עם הסברים:

גנומן 133 - ומן השמים הרימו אותו לרגע אל דרגת נביא כמעט ואז הורידו אותו אל גוף חמור וניתנו לו חומר ולבנים ,חומר אותיות הכתיבה וכח ההסבר בלובן המושגים ,ונמשכה עלי רוח חדשה לא כרוח אהרן ולא כרוח יהושוע בין נון ולא רוח אלישע ,כי אם רוח חדשה בברכת רש''י לשבת על כתבי הסימנים השלמים בקול דקה אחרי חוזק רוח הנבואה ורעש המים הכוכביים ואש לוהטת מתורת אמת בברית הסופית המשלימה ,בביאת הגואל האחרון ,חיים , מסנעא תימן:

גנומן 134 - הלוואי והיה עלי רק לדבר ולכתוב על הסימנים השלמים הגאולתיים והמשיחיים ואמנם ,רבותי ,תתחכמו אל הראשונים ותראו שבגילוי השם 'אהיה' אחרון עוד צריכים לתקן את ה'ריש' של שם 'אשר': ועם התיקון ההוא צריכים להרוס את כל השקר שיצא ולתקן ולהסביר ,לשרוף ולתקן ולהסביר ,לשלול ולתקן ולהסביר ,לאפס לתקן ולהסביר את כל מה שיצא במשרת הנצרות ולתקן את משרת ישוע, ולהרוס לשרוף לשלול ולאפס ואת כל מה שיצא בעון קץ בשיבוש כל הקבלות שיצא מעון ספר הזוהר הנכתב מפיו של השטן ביד משה דא ליאון ולתקן את הקבלה האמיתית של כל ישראל:

גנומן 135 - אלפיים שנה של טעות במחנה הנצרות וכשבעה מאות שנה בכתיבת ס' הזוהר; ואם כי האנגלונים פסולים בצורתם ההיסטורית יש בהם אמנם הרבה מה להציל אבל ס' הזוהר כולו בשריפה כעגל הזהב ממש בזמנו ואין מה להשאיר ממנו: וכמוהו כחמש מאות ספרים אחרים ,לפחות ,מיוסדים על אותה הקבלה השקרנית והאלילית חייבים שריפה: ויש כאלף וחמש מאות ספרים אחרים (לא סיפרתי אותם) שיכולים לתקן אותם בהסיר את חלקי השקר שבהם: ואין זו מעבודתי וגם אין לי עסק בכל הספרים הללו ,שהרי עבודתי היא רק להביא את הכללים האמיתיים בכל ענין:

גנומן 136 - גם בכתבי אריסטו יש אור גדול מאד והבנות מפליאות ואמנם יסוד אמונתו שקר הוא ,שלכן בסוף נופל כל הבנין:   והוא בנין פילוסופי ומטפיסי אבל הכל נבנה על דעה מוטעה שהאלהים שהוא למעלה אין סוף ושברא את כל מה שלמטה אין לו שוב שייכות עם העולם ועם בני אדם: ועצם טעות ס' הזוהר הוא שה'אין סוף' אין לו שייכות לעולם ולבריות ושלכן האציל עולמות למטה מאין-סופיותו והתחילה התענינותו כביכול בעולמות שלמטה רק מדרגת עולם האצילות ורק מדרגת עולם האצילות התחיל לחשוב ,חלילה וחס ,על בריאת העולם:

גנומן 137 - כולו שקר והיסוד שלו כזב וכל הרעיון שלו מזויף: ואיפה בכל המסורת מדובר על אין סוף? ומונח מוטעה הוא בעצם שאם תדבר על האלהים למעלה שהוא אין סוף ,אחר כך תדבר על האלהים שהוא פחות אין-סופי ,ואחר כך תברא לך שלשלת המתארת את היחס בין האלהים האין-סופי והאלהים המואצל ממנו שבו מתחילה דרגת האלהים המתחיל להתענין בעולמות שלמטה: וכל המחשבה הזאת שקרנית היא ואין לה יסוד וההפך ממש מאמונת התורה הקדושה:

גנומן 138 - שלכן אמר ה'' בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: והבריאה יש מאין היא ,שכבר זאת בדרגת האמונה הרצויה ,ואין השכל האנושי יכול לעמוד על מושגו; כל שכן וקל וחומר שאסור לנו לחשוב על צורות מחשבתיות ותיאורי שיעור קומה בדרגות שהן ,כפי דעתם , למעלה מדרגת בריאת העולם יש מאין: תבראו מילים חדשות ויווצרו מונחים חדשים ויהיה הבורא למטה בדרגה מהמאציל שהוא למעלה ממנו: ואמנם אנו יהודים ועומדים בצו תמים תהיה עם ה'' אלהיך:

גנומן 139 - ויוצא אור של שקר ,אור מבריק ואין בו יסוד ,אור בורא חדשות המפליאות את הדעות והרעיונות ויפות הן למחשבה ומשכילות בדקיות כמראה לעינים ,ואין בו ממש ולא מתקיים בזמן ולהפך ממצוה הוא ,שכולו אסור בשקרו מיסוד בלתי אמיתי: וככה ,בעונות ,היה גורלם הרע של רבני ישראל באחרית הימים עד השואה ,וכל ישראל נפל איתם בנפילתם ,כי הם האחראים על מסורת ישראל בשביל כל העם:

גנומן 140 - כל הפרטים וההסברים על דברים אלה נגד השיטות האליליות שכבשו את הדעות מחלקי רבני ישראל ושבסוף היו טעם פנימי ונסתר להתחייבות העם בשואה ,בעונות הרבים ,הם נמצאים בעלה ראשון ליג' עלי ספר משנת חיים בס' חמשה לוחות הברית: והדברים המוסברים על פי מסורת הרבנית תמצאו אותם בספר מלחמות השם לר' יחיה אבן שלמה אלגאפח מסנעא תימן (ראו ג'כ ספרו של יהודה אריה ממודינא איטליה ארי נוהם ,וישנם כמה ספרים אחרים אבל לא ראיתי אותם): והתיקון לכל הטעות האלילית הזאת נקרא גם הוא על שם תיקון ה'ריש' של שם 'אשר':

גנומן 141 - ומה לפילוסופיה ולא הקפדנו עד כה ומצא סוג את סוגו בין חכמי יון וישמחו ביופי שכלם והוא חלקם 'ויפת אלהים ליפת' ביופי הדברים אבל לא באמיתות הדברים; ואם לאמיתות הדברים 'וישכון באוהלי שם' כי רק שם נמצאת תורת אמת ואש דת למו: אבל אם לדת אמת נכנסה הזונה ,אינה תמר המראה את עצמה לזונה לרגע ואז חוזרת להיות תמר וכל כוונותיה לשם שמים ,כי אם היא הזנות המנובאת בתורה ובנביאים השנואה בתכלית לפני בורא עולם וקדוש ישראל:

גנומן 142 - וכולה טמאה ומטמאה כל גבר בזיווגים מחשבתיים טמאים ואסורים ומהפכת את קערות מאזני המשקלות בין טמא וטהור ,בין אסור ומותר ,בין שקר ואמת ,בין רע לטוב ובין חושך לאור: וככה הוא 'עון קץ' של אחרית הימים ,בחזור יצרא דעבודא זרא למלחמתו האחרונה בדור הרביעי המיוחד נגד עם ישראל: והיא עבודה זרה הנראית להשגה דקה ויפה ואמת המתערבת ומזדווגת בדת ישראל ,בר מינן ,ומולידה בנינים ושלשים עד הדור הרביעי השנאוי ,וזאת היא השואה ,בעונות הרבם:

גנומן 143 - והוא ההסתר פנים הנורא של השואה ,כי הסתירו את בורא עולם בפרצופים אחרים על פניו ולזאת קראו תורת נסתר ,ושברו את כחות התורה האמיתיים אש דת למו והבדילו את עצמם ,מבלי דעת ,מבורא עולם וקדוש ישראל ,ונדבקו ב'מאציל' שאינו קיים ולא נמצא במציאות ,ובעבודתם לה'' בכוונות המוטעות הללו הבדילו את שאר בני ישראל ממקורות האמיתיים של התורה ,ונפל כל ישראל זה לכאן וזה לכאן וזה לשם להלאה מכל גדר:

גנומן 144 - והגרועים בהם הם שנדבקו בכל כחם בתורה ובזוהר ,שהרי שמרו על טהור וטמא ,מותר ואסור ,כשר ופסול ,טוב ורע ,הגיוני ובלתי הגיוני ,ומסורת ובלתי מסורת בכל יתר דברי מצות התורה ומסורת התלמודית והפוסקים וההלכה מצד אחד: ומצד אחד פסלו את כל זה בסוגי העבודה הזרה השיטתית השנואה בכל פנימיות בנין האדם: ולא צעק הנביא על שלא שמרו את החגים ואת השבת אלא שכוונותיהם היו מוטעות באלילות עד שעשו החגים והשבתות עצמם שנואים לפניו יתברך:

גנומן 145 - 'ובא לציון גואל וישב פשע מיעקב' הוא הפשע הגרוע והעצום שנעלם מעיני כל העדה של בני ישראל באחרית הימים: ומתגלה הפשע הנעלם הזה רק בביאת הגואל האחרון בגאולה השלמה ,והוא בא לציון רמז לסימנים השלמים המצוינים בציוניהם וסימניהם ,ודרכם בא הגואל להשיב את כל ישראל מהפשע הנעלם והנסתר הזה ,שהרי מעצמם אין לרבנים הכח לעמוד על עניניו וצריכים לקול הנבחר מה'' ברוך הוא להסביר להם את פשעם ,שאם לא כן למה היה צריך לגואל דוקא שיבוא לציון וישיב אותם מפשעם ,הכי הרבנים לא מכירים בפשעים?

גנומן 146 - והנה ,רבותי ,אין כוונתי בספר זה להאריך בפשעי ישראל ,כי ספר זה בא על שם שמחה גדולה מאד ,שמחה אמיתית ומצהילה פנים ונותנת גילת חיים בגילוי הסימנים השלמים של הגאולה השלמה בביאת הגואל חיים: ואמנם עלי בספר זה להודיע בהסבר את כללי הגאולה השחמה מתוך ששת הסימנים הגדולים הכוללים ,עד שהקורא יכול מספר זה להבין בדרך כללית את כל הכללים: ואך לפעמים אי אפשר להתחמק מפשע ,כי עם סגולה אנחנו להתעמק בהבנת עון וחכמת היצר הרע:

גנומן 147 - ואך כוונות עמוקות בכל דברי ימי ישראל וחבל על חבל אמנם את המוסר השכל ניקח והרווחנו על כל החבלים אם לזאת הכרנו את קטנותנו והשפלנו את עצמנו בשפלות הרוח ובענוה: כי כל עון מושרש בגאוה וכל מצוה מושרשת בענוה ,ולא ניתנה תורה כי אם בזכות הענוה של משה רבינו ,עליו השלום: וגם השלמת סימני התורה הבאה בהתגלות הסימנים השלמים לא באה כי אם בזכות הענוה הנוראה של הגואל האחרון חיים:

גנומן 148 - ונשלמים כל המובנים של סימני שם 'אשר' ,שבדרך כללות כל דברי הימים מהקמת בית המקדש השני ועד לגאולה שלמה נקראים על שם הגאולה השנייה: וגם אותה המשרה ההיסטורית של ישוע באה בשביל האהבה לו מן השמים בגלל ענותו ולא להפך כמו שחשבנו לאלפיים שנה: וכשנתחיל מעתה להתלונן על אלפיים שנה מלובשות כולן בעבודה זרה ודוקטרינות מזויפות וכוזבות בכל מחנות הנצרות ,נזכור גם בעון הנורא והגרוע מצד עצמה יותר מהנצרות ,עבודה זרה כעגל הזהב בימיו מורבבת בתוך עם התורה הקדושה:

גנומן 149 - ונשפיל את ראשנו בענוה ונכה על חזה אשמנו בגדנו ולא אנחנו יותר טובים מאחרים ,וכמו שקבל אדם קמחג'י בחלום מהגואל ,חיים ,והרי הצדיק העניו מחבק ומנשק לענוי ארצות כל העמים ומכריז להם ולנו בקול חם מאהבה ''כולנו בשר אחד אנו'': ובכל סוג בעולם טובים ורעים ובכל סוג בעולם רבים המוטעים: ומה חכמת האדם לגבי חכמת האלהים וכולנו שווים לפניו ,ומקנאתו על אמיתות תורתו עשה כל זאת בכדי שנבין בסוף כי 'כולנו בשר אחד' ולא ניתנה תורה בכדי לאמר טובים אנחנו מאחרים:

גנומן 150 - ואם ניתנה תורה בכדי שבסוף יאמרו הגוים שאין עם חכם ונבון כישראל ,הרי אין זאת כי אם בראותם את ענות ישראל ואת שפלות רוחו ואת אהבתו לכל בני אדם ואת הדרך ארץ ודרכי שלום ודרכי רחמנות ודרכי חינונים: שאם בעמים אין חכמת התורה אבל חכמת הדרך ארץ בהם והדרך ארץ הזאת כוללת הרבה דברים ,שלכן הסבירו רבותנו הקדושים שדרך ארץ נקדמה מן התורה ,ואם אין דרך ארץ אין תורה: והוא יסוד מוסר בתמימות לכל הזמנים ועיקר גדול הוא בכל שיעורי הגואל חיים:

...............................................................