HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר אסתר ו'

פרק 8

גנומן 351 - בסימן השני של חמור אוכל לחם ,המאפייה הראשונה ששריתה נכנסה בה לקנות לחם ,היא המאפייה של ששת השנים הראשונות בסימנים היוספיים: ומזמינים לה כל מיני מתיקות ועוגות ודברים יפים אף טעימים אבל לחם לא מוציאים לה: סימן הוא לאי-שלמות של הסימנים היוספיים האוניברסליים בשהם לעצמם ,ורק מהמאפייה השנייה עם הסימנים המשיחיים לבית דוד יוצא הלחם הרצוי לגאולה השלמה: ואמנם צריכים לסימנים היוספיים ולכן צריכים לעבור עליהם וגם מהם יוצאים דברים יפים מאד בבשורות של שלום והתאחדות ומים חדשים לצאן הנאבד מבית ישראל ועל זמן חדש ובנין חדש ומגן חדש ואהבה נסית מן השמים:

גנומן 352 - אבל אין מהם עוד לחם שלם וכלחם שהרבה ישוע בסוד הקבלה המעשית שלא בגדר הטבע הוא נאכל ,ומשביע לרגע ואיננו ,ואין ממנו פסולת ,מפני שלא מעולם הזה הוא: ואמנם הלחם הרצוי הוא הלחם שיכולים לאכול אותו וגם ללעוס אותו טוב לאט לאט ולהכיר בטעמיו ולהנות מהשכלותיו ,ויודעים בו את טעמיו להבנה ובשפה ברורה מביעים את דבריו ,כי לא מחמור הוא ,כי אם מה'' אלהינו ,ה'' צבאות ,ואין סוף לנעימות טעמיו: העמוד האמצעי של שם 'אשר' היה סגור לנו לאלפיים שנה ,כי הוא ישתבח שמו לעד ראשון וגלה את עצמו איך שהוא היה חפץ לגלות את עצמו והוא אחרון ומגלה את עצמו יתברך איך שהוא חפץ לגלות את עצמו:

גנומן 353 - ומבלעדי אין אלהים ,כי כאשר הוא יתברך לא חפץ לגלות את עצמו וחפץ לכסות את עצמו אז הוא מסתר את עצמו איך ועד כמה שהוא חפץ ולא מכירים במעשיו ,כי אל מסתתר הוא מציל ומושיע מבלי להראות שהוא המציל והוא המושיע: וכמו שהוא בא בגילוי כשהוא חפץ להתגלות ככה הוא נשאר בהסתר כאשר אינו חפץ להתגלות ,והיא הגלות של אלפיים שנה ובהסתר פנים כללי נמצאנו ואל מסתתר מציל ומושיע אותנו בנסים מכוסים: וגזרה היתה לאלפיים שנה שהיהודים לא יוכלו להכיר במשרתו של ישוע: ועם הנצרות נעשה אי אפשר בהחלט להכיר בכלום מכל ענינו:

גנומן 354 - רק אם נחשיב את עצמנו לחמורים כפשוטו נוכל להחזיק במשקל הפשטות הזקוקה לקלוט את עומק הדברים ולחפש על רצון ה'' ולא רצון עצמנו ,כי נהפוך הוא ממה שחשבנו ואמנם טוב הוא מאד: ואם בסוף ידעתי את טפשותי עד העומק והלא ברגע ההוא ונתחכמתי על חסרוני! ואם חסרוני כללי הוא כי עם ישראל אנחנו והלא בתיקון חסרוני ונתקן העולם איתנו ,ויום תיקונים הוא לבית ישראל וירחם עלינו ועל העולם שהוא ברא:

גנומן 355 - נהיה לחמורים ,איפוא ,ונשכח לרגע עד כמה אנחנו חכמים ,שהרי גם החכם הגדול המת וגם הכי טפש שבעולם שמת ,כשהם מתעוררים במיתתם יודעים שהם בעולם האמת ורואים דברים של עולם האמת ,שלכן אפילו הטפש שבטפשים כשהוא מת ורואה דבר מעולם האמת כבר יודע ורואה דברים שגם חכם לומד תורה שמנים שנה לא ראה אותם ועוד הוא חי בעולם: ולמקצת דוגמה הוא שהילדים ההולכים כבר במסגרת הסימנים השלמים של הגאולה השלמה ומקבלים את הבשורות החדשות הם כעת יודעים ורואים דברים נבואיים בחלומות ומבינים במושגים כלליים שגם חכמים בתורה כל ימיהם לא יודעים עוד כלום מכל האמת החדשה הזאת:

גנומן 356 - שלכן אם חכמים אתם וחפצים לדעת בהשכלת האמונה של הסימנים השלמים ,אין לכם עצה ,כי אם בעשות את עצמכם לחמורים בעיניכם ולשמוע מפי הבהמה הזאת איפה עומדות החדשות שאתם מחפשים עליהן: ותתחכמו בחכמת הסימנים ותהיו לחמורים ממש: והלא ישנו טעם שסימן החמור אוכל לחם בא דוקא אחרי סימן האור החדש של חנוכת החנוכות: ולא שאנו חכמים מכם אלא הוא כמו שקבל יוסף באחרונה לפני כחדשיים בחלום שהטעם שהסימן הרביעי בא אחרי סימן אור חדש הוא מפני שצריך לחמור בכדי להגדיר ולהגביל אותו האור אל המשקל הרצוי המאוזן:

גנומן 357 - שהרי האור הבא אל בית התפלה הוא בית המקדש השלישי הסופי שלא ייחרב עוד אחרי שייבנה ,גדול הוא מאד ,ואין אנחנו עוד יכולים לתאר איך יהיה חסד ה'' עלינו בראות בני ישראל והצאן הנאבד החוזר והערבים ועמים רבים מתפללים לו יחד באמונה האמיתית ומשתחוים לו יחד בבית ה'' על הר הבית בירושלים: ועוד לא מוכרה לנו ברכת ה'' הנמצאת באותו השלום ואהבת ה'' היוצאת בהתאחדות הלבבות כזו ,ואף במקצת בדבר קרוב לזה עוד לא ראינו:

גנומן 358 - ואמנם הבעיה שצריכה להמנע ממנה ולשים קדימה בידים היסטוריות לכל הזמנים והדורות הבאים אינה נוגעת לכל עניני האור הזה ,והסימנים האוניברסליים כחות גדולים ומבהירים הם והסימנים הדודיים והמשיחות המיוחדת המובטחת לבית דוד כחות פנימיים הם ומדויקים הם בכח הקדושה החדשה של הגאולה השלמה: העיקר הוא הענוה ושפלות הרוח ודרך ארץ עם כל בני אדם ,וכל הנמשחים שיהיו יהיו מתחת למשיחות האמיתית של השופט המשוח במלכות השמים ,שנמשח הוא מה'' אלהינו ,והוא עני ורוכב על חמור:

גנומן 359 - שהרי השופט המשוח לא ימשוח למי שאיננו עניו ושפל רוח ולמי שחושב את עצמו לגדול או חשוב ולמי שאין לו דרך ארץ ולא משפיל את עצמו לפני כל אדם בכבוד הבריות: ודבר זה הוא הסוד המתגלה בבחירת ה'' את השופט המשוח של מלכות השמים ,שהוא בסוד קיום ההבטחות המנובאות על בית דוד ושתוקם לכל הדורות על הצדק ועל המשפט: והוא המרומז בפסוקים 'כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום: לםרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה'' צבאות תעשה זאת':

גנומן 360 - ואמנם ,רבותי ,בביאת הסימנים השלמים נשתנו הזמנים ומה שהיתה במחלוקת בין מפרשי הנבואות היהודים ובין פירושי הנצרות באה כעת על שלב הראות חדש והשקפה מאוזנת: ביודענו שלישוע הגיעו המפתחות של הסימנים המתחילים הבלתי שלמים ששרשיהם מה'ריש' של שם 'אשר' דבר מובן הוא שכל מה שהיה במסורת עד הזמן ההוא ,ובפרט מסורת הנביאים ,היו כלולים ב'ריש' של שם 'אשר' ,שהרי כל האותיות שקדמו ל'ריש' היו בה כמוסבר: וזהו הפלא המפליא האמיתי שרוב הנבואות על המשיחות והגאולה בנביאים 'עברו' על משרת ישוע:

גנומן 362 - אמנם הפסוקים לא משתלמים בו כמו שאותה המשרה עצמה אינה נחשבת למשרה שלמה ולא נשלמת המשרה אלא בגואל אחרון: והרי המשיחות של אותם הסימנים נשלמת במשיחות חמורו של הגואל: וסימן משרת ישוע כ'קריסטוס' של העמים נשלם בסימן השופט המשוח במלכות השמים וסימן תחיית ישוע מן המתים נשלם בסימן השלם של תחיית המורה חיים מן המתים: ובכן הוצרכו הנבואות לעבור על משרת ישוע: והוא לטעם הזה שאבות הכנסייה יכלו לפרש את רוב הנבואות על ישוע: הכלל הוא שהנבואות ההן עברו על משרתו ולא נשתלמו במשרתו:

גנומן 363 - ודבר זה (של אמת לא מושלמת מכוסה בשקר מפורש) היה ליתד מחזיק במחנה הנצרות במובן שיכלו הנצרים לפרש את הנראה מהפסוק על ישוע (ולהשלמה זרקו על העתיד בהתפתחות והשתלמות דברי הימים): ואחר כך נמנו וגמרו שהיות ישוע המשיח הנבחר סופו לחזור ולהתגלות בביאתו הסופית והנצחית: סמכו על דבריו של ישוע על הבן האדם שיתגלה בסוף: והוא מפני שאבות הכנסייה דימו להם שהמשיחות היא חד-פעמית ושנשלמה המשיחות בישוע ונגמרה איתו: ובאמת המשיחות של ישוע אינה המשיחות השלמה אפילו מצד עצמה ,כי אם המשיחות שיצאה מה'ריש' של שם 'אשר' ויחסרו עוד אלפיים שנה עד שיגיעו דברי הימים לשלמות השם ב'אהיה' אחרון:

גנומן 364 - זה חוץ ממה הנצרות נשתבשה כולה וחרגה מדת אמת באמונה משותפת: ואמנם בעצם דבר המשיחות הנצרים מצאו את ישוע מאיזה צד בכל הנבואות המשיחיות והגאולתיות: ולאלפיים שנה היהודים מתפלאים ומתרגזים איך הנצרים הטפשים האלה ועובדי עבודה זרה ומוצאים מכל צד רמזים על ישוע ומזייפים בו את כל התורה והמסורת: ולאלפיים שנה הנצרים מתפלאים ומתרגזים איך העם הזה היהודי קשי עורף כל כך והמסורת בידיהם ועורים הם בקריאת הנביאים ומכל הרמזים הרבים על ישוע ואינם רואים ואינם מכירים באף אחד מהם:

גנומן 365 - והערבי המוסלמי שמח בחלקו ואומר ומה לנו ולרמזים והרי יש לנו אלקוראן אלקארים וכל הוויכוחים בין היהודים והנצרים זה מפני שעוד לא הכירו בקוראן ובמוחמד: והבודיסטים לא חפשו על בודדא רמזים מהתנ''ך: מי חכם ומי טפש? כולנו טפשים וה'' ברוך הוא אך ורק הוא החכם ואב רחמן הוא על כל בניו ובנותיו ונותן לחם לכל בשר וגם נותן רוח לכל עם ועם כפי מה שיכולים ללכת בה ולהשיג ממנה ,כי גדול ה'' ומרחם על כל בריותיו: ואנחנו כולנו טפשים שאף לרוח מוטעה בידינו מוכנים להרוג אחרים שלא לאבדנה!

גנומן 366 - הנצרים הסתכלו על התחלת הפסוק ומצאו רמזים על מה שהיה והיהודים הסתכלו על סוף הפסוק וחכו על מה שיהיה: לא יומיים ולא שבועיים ולא שנתיים ולא מאתיים כי אם אלפיים שנה: ומי הוא היודע להסתיר כאשר הוא ברצונו להסתיר ומי לא יפחד מהאמת כאשר הוא ברצונו לגלות: והוא ה'' אלהינו מאז ולעד שבחר באבות ובחר במשה ובחר בישוע ובחר בחיים: והכין ה'' אלהינו מקום מקלט לעשרת השבטים והשגיח על אחד שיקבל את המשיחות של אותה המשרה הקשורה באותו מקום המקלט ,לקיים את הבטחתו לרחל אמנו ושבו בנים לגבולם:

גנומן 367 - ונבחר הוא בהשגחת האל להיות האיל באותו זמן וכל ישראל היה חייב כלייה ,בר מינן ,בעונות הרבים: ובזכות קרבנו והריגתו הבלתי מוצדקת ,נושע ישראל מכלייה והשתנתה הגזרה לגלות: ובמשך הדורות נאספו אליו גוים רבים והיה לגשר בישועתם בחזרתם מדרכים רעות ולהמלט באמונתם בישוע ובדבריו: ולא בדברי הימים צריכים להסתכל ולא בכנסייה לעצמה ולא לכמרים בכל דורותיהם ואמנם צריכים להתבונן על מיליונים ומיליונים  אנשים ונשים שמצאו ישועת נפשם באמונתם במשרת ישוע:

גנומן 368 - ועל ככה ניתנה לו אותה המשרה מן השמים והורם לנס אל הגוים ועד האיים הרחוקים בקשו את תורתו והאמינו לדבריו: הנה רק עתה אחרי התיקון נגד העבודה זרה של הנצרות יכולים אנחנו לפתוח את עינינו להבין איך שהנבואות המשיחיות והגאולתיות עברו כולן דרך אותה המשרה ואולם לא נשתלמו בה: כי לאלפיים חשבנו רק על העבודה זרה של הנצרות ולא ידענו שמשרתו של ישוע היתה מיוסדת על הסימנים האמיתיים המתחילים ועל המשיחות הקשורה בהם: הפתעה:

גנומן 369 - הרי עברו הנבואות על משרתו ואמנם הנבואות נכפלו בכדי שתגיעו לכלול את כל דברי הימים עד שתקוים הגאולה השלמה: ואיפה נמצא המפתח לכפילות הנבואות? הוא בנביא מלאכי שהוא נביא אחרון: הנה אותה האפשרות הניתנת שלא תצליח אותה המשרה השלוחה על שם הנביא אליהו (שהוא בעל הסימנים) היא הנותנת אפשרות שכל הנבואות שלא תושלמו מצד האי הצלחה בהשבת הלבבות תידחקו ותיכפלו בכדי לבוא על שלמותם עם הגאולה השלמה: הוא המפתח להבין איך הנבואות עברו על משרתו של ישוע ולא נשלמו בה:

גנומן 370 - טוב ,תגידו ,מספיק על העבר ותביא אותנו אל ההווה ,שהעבר קצת כבד וטוב שבא חמור היודע לצחוק ולנעור בשמחה: אתם צודקים ,רבותי ,ולא על העבר נעמוד כי אם על צחוק יצחק אבינו כאשר בניו מבינים סוף סוף את סימניו הסתורים המחכים לזמן הצחוק ,ועד כמה שההעלם היה ארוך ככה יהיה הצחוק עמוק ונשאר לכל הזמנים כאשר מתגלים סוגים חדשים של הצחוק ההיסטורי החדש: והלא יהודי הוא ישוע ולא יוני ולא רומאי ,בן עמנו הוא כבשרנו וזכה הוא בעדנו בדברים שלא זכינו אליהם אנחנו בעצמנו ,ומאל מסתתר הוא הדבר ,ומי לא יצחק בשמחה מהתגלות פעולתיו:

גנומן 371 - ובסוף כל הנצרות המסורתית לא תתקיים עוד בעולם ,שכל צורתה פסולה באלילות ואמנם עולמות של נצרים דהיינו שנולדו במסגרת נצרית ידעו ויכירו באמת ויסירו כל מחשבה אלילית ויראו סוף כל סוף בן אדם יהודי נבחר למשרה מיוחדת בעולם ,ויאמינו בדברי המלאך מיכאל השר הגדול שלמעלה לבני ישראל ''שלשה הם אנשי הגאולה משה ישוע וחיים'': ואמנם ,רבותי ,תראו עד כמה אהבו את ישוע: הוא אמר על עצמו בפירוש שאינו בא להביא את השלום ,כי אם החרב והמחלוקת ,והם הרימו אותו לקרוא אותו שר שלום:

גנומן 372 - אך כדברינו הוא שהנבואות המשיחיות והגאולתיות עברו על משרתו והרימו אותו עד כפי צורך הסימן שהיה צריך להיות בעולם במסגרת היסטורית מוכרה: ואף אחד היה יכול לתאר איך תהיה ההעברה מהסימנים הבלתי שלמים אל הסימנים השלמים: ורק בהגיע הסימנים השלמים רואים למפרע את כל ימי דברי הסימנים הבלתי מושלמים ,שלכן רק למפרע אנו מבינים מה שהיה אז: ובאם כן שהנבואות הרימו את משרתו של ישוע עד סימניהם הזקוקים בכדי שתהיה ההעברה של הסימנים המתחילים אל הסימנים השלמים בסוף ,מובן הוא שלולא אותם הסימנים המתחילים הבלתי שלמים לא היינו מגיעים היסטורית אל הסימנים השלמים של הגאולה השלמה:

גנומן 373 - ובכן מה שיחסו כאן את הכותרות הללו שר שלום פלא יועץ אל גבור אבי עדי עד הוצרכו להיות בהתרוממות היסטורית על שם ישוע בכדי שיושלמו סימניהם עם ביאת הגואל האחרון ,חיים: מלה קטנה ,אתם אומרים ,המרעידה עולמות ומרעישה אדמות ,ואמנם בצדק תבחינו שהמרעידים עולמות ומרעישים אדמות הם הכח הנורא והמפליא של שני הסימנים השופט המשוח במלכות השמים והסימן השלם של תחיית המורה חיים: ובכן הצטרכה להיות התרוממות היסטורית הקדמתית אף כי במונחים המלובשים בנצרות:

גנומן 374 - הסימן הששי הגדול המשלים את ששת הסימנים הגדולים של הגאולה השלמה הוא סימן תחייתו של הצדיק הנסתר חיים: קבל אותו ג'רדנו לוי בחלום ,הוא ג'רדנו לוי שבחלום ג'ינו גיסו ,בסימן הגדול הראשון סימן הכוכבים ,ספר הכוכבים היה בידיו: והוא בחלומו נמצא במין גן מלא פרחים הנוזלים ריח בשמים ומרגיעים את רוח התענוג בהיות חיים ושדה כולו דשא ירוק ועצים יפים ומלאים; והנה באים לקראתו הצדיק המורה חיים ואשתו היקרה מארץ תימן ,מזל ,נשמתה בגן עדן ,שהיתה עוד חיה אז ,אשה צדקת ויראה שמים בתכלית:

גנומן 375 - ושמח ג'רדנו בלבו בראות המורה חיים חי אחרי שכבר מת והלך לקראתם לקבלם בשמחה ואמר המורה חיים ''שלום ג'רדנו ,מה שלומך'' וענה ג'רדנו ''שלום מורה ,טוב ברוך ה'' ,מה שלום המורה''? והצדיק ענה ''ברוך ה'' ג'רדנו ,טוב'': ואז נכנס ג'ינו לחלום ,וניגש והסתכל על המורה חיים בהתפלאות על שהוא חי והרי כבר מת: והרגיש בו הצדיק העניו ,חיים ,ופתח לו ''כן ,ג'ינו ,נכון ,הייתי מת וקמתי בתחיית המתים'': וג'ינו בשומעו את המילים האלו התפלא עוד יותר ויותר והסתכל על המורה והסתכל על ג'רדנו כמבקש עזרה להבנה: וראה ג'רדנו את הפלאתו ואמר ''כן הוא ג'ינו ,המורה היה מת וקם מן המתים ,ואף אחד יכול לעשות כך ,רק המורה חיים'':

גנומן 376 - סימן תחייתו של ישוע היה באופן מפליא מאד;  קודם נתגלה ואמר למרים מגדלנה שלא לגעת בו כי עוד לא עלה אל אביו שבשמים ואחר כך נתגלה בפועל ממש לתלמידים והחזיק את אמונתם בו: הוא הסימן המתחיל של תחיית המתים הבלתי שלם ומפליא אבל בבהירות בלתי מפורשת ונקלעת ברשת הגוזמה האלילית: אבל אותו כח המפליא היה לצורך הרגע בכדי  שהנצרות תצא לעולם בידי תלמידיו ,וניתן לישוע רשות לעשות בסימן מרעיד עולמות ומרעיש אדמות להיות נותן כח על יתר דברי הימים:

גנומן 377 - לישוע היתה רשות להתגלות בפועל אחרי תחייתו כמו שעשה אבל רק לזמן קצר עד שהוקם הסימן ולא יותר ,ומהלאה תהיה הנצרות להחזיק בו להמשכתו ההיסטורית: הרי הסימן רק מתחיל בישוע ולא שלם הוא ,ולא היה הסימן ברשות ישוע ,כי ישוע היה מתחת לסימן: ואחרי שהוקם הסימן שוב לא היתה לו רשות להתגלות בתחייה: ואמנם בסימן השלם ג'רדנו אומר שרק המורה יכול לעשות ככה: פירושו הוא שהשלמות של סימן תחיית המתים היא במה שהגואל האחרון הוא בעל הסימן והוא שהשלים אותו והוא בידו לעשות איך שהוא חפץ בסימן השלם:

גנומן 378 - גם הגואל חיים אם הוא חפץ יכול להתגלות על הארץ ולדבר עם בני העולם ולהסביר להם איך שהוא קם מן המתים: ואמנם אין זה מהדרך השלמה ,והיו מתפלאים מזה בהפלאה בלתי מוגדרת המוציאה אותם מגדרי טבע העולם ,וגם היו עושים מין כבוד לצדיק שאינו רצוי ,ולא היה משקל בכל הדברים של סדרי הגאולה השלמה: שהרי המשקל הוא שצריכה הגאולה השלמה לרדת בעולם בכל הפלאותיה ובאותו הזמן העולם צריך תמיד להמשיך כדרכו על פי טבע העולם:

גנומן 379 - אמנם הגואל ,חיים ,יכול לעשות את זה ולהתגלות ככה ליחיד אם הוא חפץ או למי שהוא חפץ ,שהכח השלם של הסימן השלם של תחיית המתים ניתן לגואל האחרון בעצמו: וסתום בסימן הזה סוג סודות סתומים עד זמני הזמנים בסדרי תחיית המתים שיהיו לעתיד לבוא ,ואינם עתה בגדר הבנה לנו ,כי אם מצד האמונה שיבוא הזמן הכללי לתחיית המתים מהקברות הם הצדיקים והטובים שזכו לה והתקרבות בין עולם המתים ועולם החיים תהיה בדרגה אחרת לגמרי: ואמנם נקודת התחלתם לאותן התקופות מתחילה בהשלמת הסימן השלם בתחייתו של הגואל חיים:

גנומן 380 - הבנתם ,רבותי? המשיחות הגוזמאית של ישוע מתמעטת במשיחות החמור של סימן חמור אוכל לחם הראשון: וכל מה שהיא מתמעטת היא מתקבלת על הדעת יותר ,מפני שמתבררת באריכות דרך השפה הברורה החדשה הזאת: והסימן השני של החמור משלים ,כי משיחותו של החמור אינה עומדת רק בהמעטת המשיחות הקודמת והנה היא משיחות חדשה לעצמה כפי מטרותיה ,לבשר על הגאולה השלמה ולנעור בהסבריה ולהחזיק בסימני משיחות הכהונה החדשה וכו. ואמנם החמור מקטין את עצמו ומה יתרומם וחמור הוא: ואמנם הסימנים של 'קריסטוס' כמלך במלכות השמים ו'קריסטוס' הקם בתחיית המתים ,הרי הסימנים האלה מתגדלים לזמן הגאולה השלמה ומתאמתים בשלמותם עם הגואל האחרון השלישי ,חיים ,ומפליאים יותר מהסימנים המפליאים המתחילים:

גנומן 381 - כי הפלאתם של הסימנים המתחילים באו ונקבעו ונמשכו אבל הסימנים השלמים הם הם הרצויים בשביל כל הדורות הבאים והם הם הנשארים בזמן: ולכן נקראים שלמים וסופיים ,כהשלמת סימני האבות אברהם יצחק ויעקב וכהשלמת השם 'אהיה אשר אהיה': ובכל שבחי מלך המשיח של מסורת ישראל עוד לא נמצאים השבחים האמיתיים הגדולים והנוראים של משרת השופט המשוח במלכות השמים: וככה הוא שסימן תחיית הגואל האחרון לא נמצא סוגו בכל מסורת רבותנו זכרונם לברכה:

גנומן 382 - אני מבין ,רבותי ,שהדבר הזה גדול ונורא ועצום ומשבר הרים של מחשבות העבר: לא ממני הוא יהודי עמי ,לא מחמור באים הדברים ,כי אלה הם הסימנים השלמים האמיתיים אשר בגזרת האלהים: ואין דבר נפסד מכל תכנית האלהים בהבאת לעולם את הגאולה השלמה: הפליאו עוד בזאת שאפילו שבירת העבודה זרה בכל הנצרות המסורתית היא עצמה הכנה עיקרית בכדי שלא תהיה טעות אלילית בכל יתר דברי הימים ולולא העולם הנצרי עובר על אותו התיקון היה נופל לטעות כמקודם ,חס ושלום ולא יהיה ,כי הדוטרינות הנצריות תישברו ותישרפו והעולם יבין למה ועל מה:

גנומן 383 - ושבירתה היא הכנה בדור הרביעי הזה ,שכל סוגי העבודה זרה יישברו ויישרפו ולא יהיו עוד ,כי זמן טהרת העולם הוא מהאלילים ומהבלתי מאמינים ומהרעים המרעישים וייהרסו כל הבנינים שאין להם יסוד אמיתי ובמקומם ייבנו בנינים שיסודם אמיתי ורצויים והנשארים בזמן: ויהיה הגואל ,חיים ,המורה של האנושות וקרוב הוא ממקומו לכל מי שמאמין בסימנים השלמים והחפץ להיות מתלמידיו של הגואל: ולא יטעו אחריו עמים ולא יפנו בתפילות אליו כי אם ילמדו  את שיעוריו ואת דבריו ויחיו לפני ה'' אלהינו באמונתם:

גנומן 384 - והרעיון במסורת שיבוא 'מלך' המשיח להיות מלך משוח בפועל בארץ אינו מדויק ואינו מבושל ,ואך היתה צריכה למשיחות של החמור להסבירו: שאם אני חמור משיחי בארץ באתי להסביר שכל נמשח בארץ לא יעלה ראש על החמור ולא יצא מגדרי חמור: שהרי ,רבותי ,תבינו ותדעו שאסור לרצות בכבוד ,והנמשח צריך להיות עניו ולשנוא כבוד לעצמו: וצריך הוא לדאוג יותר מהשאר על היותו עבד לה'' ועל כבוד הבריות ועל הדרך ארץ ועל שפלות רוחו:

גנומן 385 - ותבינו עוד שלא רצוי שבני אדם ,לא יהודים ולא בני עולם ,יעשו כבוד מלכים לאף אחד ,לא יהודים ולא בני עולם ,ואין מלך ואין מי שיהיה מכובד כמלך ,ובדברי ימי ישראל האחרונים ניתנה תנועת החסידות לדוגמה על מין הכבוד הזה השנאוי לשמים ולארץ בכדי להתרחק בשתי ידים: והנה לא רצויים כיבודים כאלה אפילו לגואל אחרון ושופט המשוח במלכות השמים וכל שכן שלא רצוי כבוד מיוחד לנמשחים ממנו: והוא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום כי מעת בחירתו מה'' אלהינו הוא בעל הסימנים השלמים של הגאולה השלמה וכל הנבואות הגאולתיות משתלמות בו:

גנומן 386 - ומשרה נוראה היא שיצטרך עוד זמן היסטורי להתחיל להבין את גדלות והפלאת זאת המשרה השלמה של הגאולה השלמה: ואמנם כל הדבר החדש הזה בא אצלנו כילד חדש עתה ופתאום שמענו שהמשרה ההיסטורית הנוראה הזאת הוא על שכמו של הגואל האחרון ,חיים ,ושנתקיימה הנבואה 'תיכף יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים' והיכלו במלכות השמים: והוא היועץ הפלאי דרך חלומות הגאולה השלמה והוא שיש לו גבורות ה'' לעשות בעד ה'' בכח גיבורי הרוח וצדיק יסוד עולם למען הגאולה השלמה:

גנומן 387 - והוא הנאהב מאת ה'' אלהינו להיות כאבא אהוב לכל בני אדם ,שלכן חיבק ונישק לכל אנשי ונשי העמים ואמר ''כולנו בשר אחד'' ,והיא שלמות אמיתית עולמית: המורה חיים הוא יהודי תימני וצדיק קדוש וראש הלו' צדיקים הנסתרים בדורו ומי ישער את קדושתו ואת מעלתו עוד והיה בחייו ועל אחת כמה וכמה אחרי 'חתימת' בחירת ה'' עליו: והוא עניו ושפל רוח ואוהב באהבה גדולה ומורגשת את הזולת ומכריזה לאנשות בכלל ''כולנו בשר אחד'': ולא בקש הגואל ,חיים ,כבוד מהם אלא הוא שהיה מכבד אותם ומחבב אותם ומעריך אותם ומחבק אותם מתוך לב 'בשר' של חיבה אמיתית ופנימית:

גנומן  388 - ומותר הוא לנו לאהוב את הגואל ולכבד אותו במעלותיו אם ככיבוד אב או ככיבוד רבו שזה מותר ורצוי לפני ה'' ברוך הוא: וצריכים להשתדל לשמוע בעצותיו ולהיות חזקים במניעת הרע ועשיית הטוב וללמוד מדבריו ומשיעוריו מה שיכולים ולקחת כח ולהתחזק בכל: ורצוי כל זה מה'' ברוך הוא ,כי כאשר רבים גם מבני עמנו גם מבני ישמעאל וגם מכל יורדי ירך מלכיצדק מתחשבים בעיניהם כבנים ובנות וכתלמידים ותלמידות לגואל האחרון ,חיים ,אז יקבלו איתנו יחד את המפתחות האמיתיים השלמים של השבת הלבבות ,ירושתו של אליהו הנביא ,זכור לטוב: ומזה יובן וייראה שהגואל ,חיים ,הוא שר שלום המנובא בפסוק:

גנומן 389 - ומזה מביא אותנו הפסוק המתחיל בסימנים האוניברסליים היוספיים אל הסימנים המשיחיים המובטחים לבית דוד ואומר 'לםרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה'' צבאות תעשה זאת': הרי ברור הוא שהמשרה הגדולה והנוראה המוזכרה היא היא המרבה שלום אין קץ גם על כסא דוד; וגם היא המשרה שמכינה את אותן ההבטחות המנובאות שתתקיימו על היסודות של המשפט והצדקה: שהרי לא מהארץ לבדה יהיו בטוחים המשפט והצדקה:

גנומן 390 - ובכן ,כביכול ,היה במחשבתו ישתבח ,שיהיה שופט נאמן לו ושיהיה כבר אחרי תחייתו ונמצא יושב במקומו במלכות השמים: והוא מפני שמוכרחת משרתו שתישאר בזמן לכל הדורות הבאים: שלכן הוא אשר בידיו למשוח נמשחים בארץ והוא השופט על כל דברי הגאולה השלמה ולו האחראות על המשפט והצדקה ועל הענוה שיתקיימו בתמידות בבית התפלה של הגאולה השלמה בירושלים: אה ,רבותי ,פרט אחד חשוב שכחתי להגיד לכם; הגואל האחרון ,חיים ,לא משבט יהודה הוא ,כי אם משבט בנימין ,ובכן לא הוא המשיח של בית דוד ,והנבואות על משיח בן דוד לא יכולות להתקיים בו כי אם במי שהוא משבט יהודה ושנמצא בעולם בפועל: ואמנם לא המשיח הוא כי אם הגואל: ואך נכון שהוא 'אדון המשיחים' שיימשחו בעולם בהתקיימות המשיחות לבית דוד; ועל זאת נקרא 'השופט המשוח' במלכות השמים:

גנומן 391 - ואמנם ברור הוא שהסימנים המשיחיים של בית דוד המקיימים את הנבואות על בית בן דוד צריכים להתקבל בתוך מסגרת הסימנים השלמים ,שהרי הם הסימנים של המשיחות הארצית למען משיחות הכהן המשוח והנמשחים בבית התפלה וכו: וכנראה שלכן הוכן אחד שמו 'פרץ' והוא משבט יהודה (כמו שהעיד על זה הצדיק חיים): ומטעם זה ,כנראה ,המשרה הזאת נקראת גם על שם 'משרת פרץ' וגם לפרץ כותרות סימניות כמו 'פרץ איש הסימנים' ו'פרץ איש הלוחות' ועוד: והנה פרץ והחמור אוכל לחם חברים הם ועובדים ביחד תמיד ,זה לתפקידים שלו וזה לתפקידים שלו; החמור אוכל את הלחם ופרץ מסביר את הסימן שמצא בלחם ההוא: ואיך שיהיה ,רוב כתבי ספר משנת חיים מאלה השנים יוצאים: והצדיק אבוחצרא עליו השלום אמר לפרץ בצורת פרץ ''אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד:

גנומן 392 - איפה הם ,איפוא ,הסימנים המשיחיים של בית דוד? קודם כל מה הם הסימנים המשיחיים של בית דוד? נניח שלבית דוד יהיה משיח יושב בירושלים בזמן שיהיה בית התפלה של שבע קומות בנוי על הר הבית והוא יהיה הכהן המשוח על מזבח הכהן המשוח: ומובן שמשיחותו צריכה להיות מוסכמת מעם ישראל ומהאחראים על דת ישראל בזמן ההוא: ואולם במסורת אומרים דברים הרבה ועל פי צורת רוב המדרשים ואף הפוסקים צורה ישנה שעברה עליה הכלח היא הצריכה באופן קיצוני-נחוצי להתחדש: המשיח ,לדוגמה ,ילחם מלחמות ישראל ,שהרי ככל מלך הוא המנהיג את מלחמות עמו: איזה מלך ,רבותי ,האם עוד זמן המלכים הוא? ברוך ה'' עבר זמן המלכים והמונארכיות ,ומדינת ישראל מדינה דמוקרטית היא ולא נכיר בשום מלך ישראל:

גנומן 393 - ויכבוש מלכות אדום: איזה מלכות אדום יכבוש ,רבותי ,את הרומאים? אין רומאים ,רבותי, והגרים עתה ברומא איטלקים הם ואינם מושרשים ברומאים העתיקים: ומלחמות ישראל הן ביד הממשלה וצבא ישראל לא ביד מלך המשיח: וגם בעת שייבנה בית ה'' בירושלים זה יהיה רק בשכבר נכנס העולם לזמני תקופות השלום; ולמה לדבר על מלחמות המלך המשיח אם כבר הוא ה'משיח' היושב במקדש אף שנכון הוא שיתקיים הצבא כמו תמיד?: ומלחמת גוג ומגוג אינה מלחמה כי אם סימן נבואי המתקיים ומלחמה אין: ואמנם הנמשך אל זמננו ,למשל ,למלחמותיו של ה'משיח' 'לפני' שייבנה בית המקדש השלישי ,הוא 'סימן פרץ' שברשות רבו ,הצדיק הנבחר ,הוא פורץ גדרי זמני העבר ביחד עם סימן משרת חמור אוכל לחם ,ונושא 'סימני' המשיחות הזאת ומביא איתו ספר מלחמות ה'' ועושה מלחמות ה'' בכתב ובקול נגד הדוטרינות המזויפות האליליות האצילותיות ונגד כל סוגי העבודה זרה וכו. וכו.:

גנומן 394 - אני לא יודע איך יהיה אז אבל אולי לזה שיזכה בעת ההיא להיות בסימן פרץ וסימן החמור יכתירו אותו כמלך ויתנו לו הרבנים והחכמים לכתוב ספר דברים וישימו כתר על ראשו וימשחו אותו ויושיבו אותו על כסאו? אינני יודע אבל איך שיהיה ,כפי המנהג החדש ,אם הוא יצטרך לעשות ככה בכדי לקיים את סימנו במסורת ישראל ,יהיה מלובש בבגדי חמור ,ובעת ששמים עליו את הכתר בראשו ינעור ויגיד הי-הא לא פחות מרבע שעה ,ואף כל העם הרואה את הסרימוניה יכולים לנעור איתו בשמחה כשמחת פורים: ואך עושים את זה רק פעם אחת ומחדשים את המשיחה הזאת רק בבוא זמן הנמשח תחתיו: אולי יעשו סימן שכזה בכדי לקיים את הסימן אבל אין מלך ולא דומה למלך ולא יתן פקודות וכסאו ייקרא כסא החמור: ואף לפני אותו הזמן של בנין המקדש אינו שהוא יכבוש מלכות אדום ,כי אם יכריע על בני הנצרות את האמת של הדיבור השני ושל כל המסר החדש של הברית השלמה החדשה ויכבוש אותם למתחת לסימנים השלמים של הגאולה השלמה:

גנומן 395 - המשיח יחזיר את בני ישראל ללמוד בתורה ולקיים את המצות: ויש אומרים שיכוף אותם ללמוד תורה כמעט ויכריח אותם וכו. אבל מונחים כאלה לא שייכים בזמננו ,ולא יכוף ולא יכריח ואין לו רשות לכוף אף אחד: ,ואם לעורר את בני ישראל בלימוד התורה ,האם חסרים רבנים וחכמים בישראל שיצטרך לזה משיח? ואין הדבר ככה כפשוטו ,אלא הנמשח המיוחד הזה הוא נמשח מהשופט המשוח ובא למשרתו בספר משנת חיים בידו ,ומספר משנת חיים הרבה יחזרו לאמונה ולתורה ולמסורת ישראל: 

גנומן 396 - המשיח יראה בבנין בית המקדש: הרי הנמשח מביא את הסימנים השלמים של הברית החדשה השלמה שבהם בית ה'' הוא בית התפלה של שבע קומות בירושלים:

ומה היא תורת המשיח שמרמזים עליה ומתבלבלים בה? ואמנם התורה וכל הלימודים החדשים שמביא החמור המשיחי היא 'תורת הסימנים השלמים של הגאולה השלמה' שהיא המסורת המיוחדת ,ירושתו של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ביד וברשות השופט המשוח במלכות השמים הגואל האחרון ,חיים: ואם רמזו על 'תורת' המשיח זה מפני שהסימנים השלמים של הגאולה השלמה משלימים את כל ה'סימנים' הרבים הנמצאים בתורה שלכן התורה עצמה מתחדשת בהתגלות כל פירושי סימניה: וגם הם הסימנים השלמים המחזירים את בני ישראל לאמונה ולתורה וכו. ומה שפרץ מביא ומשתדל לזכור ולפרש שיעורים מהצדיק ,חיים ,היא קבלה ישרה שקבלתי מראש הדור הנסתר למען השלמת ההבנות בדבר הלו' צדיקים הסובלים הנסתרים ובדברי לימודיו ושיעוריו וחייו וכו.:

גנומן 397 - ואיפה יהיה הכסא הזה המיוחד ה'משיחי'? אם על הגואל הוא במלכות השמים: ואם על חמורים שיהיו בזמן בית ה'' הוא יימצא בקומה הרביעית של בית התפלה: היא קומת ה'משיחות'  של משרת חמור אוכל לחם: וחוץ מהתפלה על מזבח הישראל הגדול תהיו שם בקומה הרביעית המשרדות של משרת חמור אוכל לחם ועבודות רבות הן להפצת הבשורות ולשלוחים למקומות וכו. הנה החמור של אז ינהיג את עבודות החמור בעד בני ישראל ובעד העולם: החמור ימשוח כהנים והוא הנמשח הראשון ממשיחת השופט המשוח במלכות השמים ,הגואל ,חיים ,ולו הזכות להיות הכהן המשוח של מזבח הכהן המשיח (וישנה גם כוהנת משוחה תהיה על מזבח הכהנת המשוחה): ולכל מזבח כהונה מיוחדת ולכל מזבח שיש לו כהונת גברים יש לו מזבח לכהונת נשים: ככה הוא על פי הסימנים השלמים והדברים כולם הם מנותן התורה יתברך וישתבח שמו לעד ולא ממוח בשר ודם הם:

גנומן 398 - צורת הדברים אחרת לגמרי מצורתם הקלסית המסורתית: הבית המקדש על בסיס ציווי התורה ועל מסורת בעל פה עבר זמנו בטל קרבנו ,שכל מה הוקם בבית ראשון ובבית שני עבר את זמנו ההיסטורי ונתבטלה צורתו הפועלית: ואמנם חלק שלם הוא של מסורת ישראל הקדושה ומצות לימודיהם לא נתבטלה ולא מתבטלת לעולמים ולא נפסדת כלום משכר לימוד התורה לשם שמים: וכן כל חוקי 'כהנים לויים וישראלים' לא שייכים לפועל בבית התפילה והכל על פי החוק החדש; ומה שנוגע בזה למנהגי בית הכנסת המסורתית אינני יודע איך יסדרו הרבנים את מנהגי ישראל בהמשך הזמנים ולא תפקידי הוא: ועל העדר הקרבנות בפועל מרומז הוא ב 'כי ביתי בית תפלה ייקרא לכל העמים' בית תפילה ולא בית קרבנות: הסימנים השלמים מביאים איתם כהונה חדשה ,שהיא הכהונה הניתנת על פי הקדושה החדשה של הגאולה השלמה וצורה חדשה לה לגמרי מצורת הכהונה של הקדושה הראשונה וכל דברי הכהונה המסתובבת עליה:

גנומן 399 - והנה ,רבותי ,המשיחות של חמור אוכל לחם ואף משרתו של פרץ יורדות ביחד עם הסימנים השלמים ונקראת ‘משיחות' על שם שפרץ והחמור וכל התלמידים החמורים והפרציים ,מקבלים את הסימנים שיש בהם בעצמם המשיחות החדשה: ואם נניח להבנה רק ,שתיכף בירידת הבשורות נתעוררה התעוררות ואמונה בכל העולם ובין כל היהודים ,והבינו ושמחו וגילו בחכמת החדשות המפליאות האלו ובמהרות היהודים טהרו את היהדות ממה שצריך לטהר אותה ממנו ,וקבלו סימנים בחלומות והחליטו וגמרו לבנות את בית ה'' הסופי ,את מי היו משיבים על הכסא ההוא המוכן על הקומה הרביעית?

גנומן 400 -  את החמור המשיחי ,בטח ,בגופו של פרץ ,שכבר מסומנים בנו התלמידים של הגואל ,חיים ,כל אלה הסימנים המשיחיים בכדי לקבל אותם בעד העולם; והם מקובלים מהשופט המשוח במלכות השמים: ולכן ,רבותי ,אחרי שנישק אותי בשפתיים לסימן הצלחת השלמת היב' שנים בקבלת הסימנים היוספיים והסימנים הדודיים ,הצדיק חיים דחק אותי ממנו ואמר ''אתה חשבת את עצמך משיח ,כן?'' זה היה בכדי שלא אטעה מרוב המשיחות של הסימנים עלי לחשוב את עצמי לנמשח ההוא או לחמור שיימצא אז: כי עבודתי כפרץ וכחמור היא בהכנות להביא ולהסביר בכתב ולסמן בסימנים מקבילים ולנשוא כסימן את הסימנים השלמים בכדי להכין את הדור החדש הנולד לקבל את הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון ,חיים ,הנבחר מאהיה אשר אהיה על כל המסורת החדשה של שם 'אהיה' אחרון:

.....................................................................................