HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר אסתר ו'

פרק 5 -

גנומן 201 - גם אומר ועושה ומי לא ישמע לו וכנחש מפתני ומפשיט אותי ערום ושערות בהמה מכסות עלי והלכתי על ארבע ולקקתי רגלי בני אדם לקשר שמים וארץ: ורגלי כמעט ולא ידעו מנעלים מרוב נשיקתם לארץ וקראו לי אבני יער וגילו לי סודות הג'ונגלה ושרו לי דגי הנהר ושחיתי בחלומותיהם: והייתי לחמור ולא נראה אדם ואף מהעגלה נעתקתי לפרקים להכנס למאפייה ולאכול את לחמי כי שמי פרץ היה ואמנם חמור אני: ולא אגיד לכם את כל הדברים שעשה לי החמור בשנים ההם ומלביש אותי ומתלבש בי להראות לי תענוגי הבהמות וחתונות הדגים ואהבת היונים ובציפצופי הציפורים כשלמה ,ומכתיר עלי כותרות וצוחק עלי ואומר ''תראה גם אתה עכשו חמור משיחי שהרי נתבשרת בלחמי ונעשית לבשר חמור'':

גנומן 202 - ולפעמים הייתי כנעור משנתי ומסתכל על החמור הזה ישר בכל שלשת עיניו ואומר לו ''מי יאמר לי שנכון אתה אומר ,ואולי על היותך חמור משיחי תתגאה בסוף ולא תשאיר בהמה על רגלי טלפיות: ולמה אתה מפתה אותי תמיד בשיכנועי אתון החפצה בחמורה לעשות ממני בני אתונות ולהוריד אותי אל עיר עיר היער להכיר את קושי בשר חמור אף בתקופת תמוז? בואי נשירה שיר חדש ,נושע עם קשה עורף בקשי בשר החמור ,אולי זו כוונתך ואתה מושך אותי אל מוקשה?’'

גנומן 203 - ''פרץ ,פרץ ,שמע בני ואל תיחת ,אני חמור משיחי ממש ומריפתא עילאה עגלת הבשורות ממני נמשכה ואם האדם הזקן עוד לא נראה על העגלה חכה ,כי עוד חזון למועד לשנה הבאה'': ולשנה הבאה שריתה מסרדניה (והיא בסימן ראש החמור והיא מכמה שנים חיה עם בעלה עלי וילדיהם בישראל) ראתה בחלומה שהיא נכנסת לאפייה ומבקשת לחם לקנות ,והרי מזמינים לה כל מיני מתיקות ועוגות ואפיית ממתקים אבל לחם לא הזמינו לה:

גנומן 204 - אחרי זה שריתה נכנסה למאפייה אחרת ובפעם הזאת קנתה לה את הלחם שהיא רצתה ,לחמניות ,ושמה אותן בשק נייר ואחזה את השק מתחת לזרועה והיא שמחה ואולי גם אכלה לחמניה בידה החפשית: איך שיהיה ,אחרי כמה רגעים והיא הולכת על דרך של אדמה והרים מסביב קפצה לחוצה משק הלחם לחמניה אחת והלכה קדימה על הדרך ההיא והסתובבה על אבק הדרכים והתקדמה הלאה אף על פי שהתחילה הדרך להיות בעלייה: ובהתחלת חלק הדרך העולה נמצאת כנסיה נצרית והדרך צדדה את הכנסיה ומשם עלתה להרים:

גנומן 205 - והלחמניה גם היא צדדה בסיבוב הדרך מסביב לכמסיה והמשיכה על דרכה לעלות על הדרך העולה להרים: ובאותו הרגע נראה יורד מן אותה הדרך היורדת מההרים חמור המושיך עגלה ועל העגלה יושב ומנהיג איש אחד זקן: והעציר האיש הזקן את החמור והעמיד אותו לחכות ,שהרי ישנה הלחמניה הזאת המסתובבת בלתי טבעית ועולה לקראתם על הדרך: ונמשכה הלחמניה להסתובב הלאה בעליית הדרך עד שהגיעה בדיוק מתחת לראשו של החמור ונחה במקומה על האדמה:

גנומן 206 - והסתכל עליה החמור והריח אותה וראה את כל האבק הנדבק בה והתעקש החמור ולא רצה לאכול את אותה הלחמניה והתחיל לנעור ולהסתלק הצדה ולהתלונן: ואמנם האיש הזקן לא עזב אותו אל חפצו והעמיד אותו; וחכה עד שהחמור בא אל דעתו (ובטח זכר מי הוא ושאם מביאים לחם לחמור ומרצונו אינו אוכל יחסר אז הסימן הנצרך לקיום משרת חמור אוכל לחם ומה ינער אם אין לחמו איתו): ויאכל החמור את הלחם:

גנומן 207  - ושלום על ישראל! ודעו ,רבותי ,את הכללים האלה ותחכמו על שאר הפרטים: השלמות של סימן חמור אוכל לחם היא משני הסימנים האלה המקובלים בחלומות נאמנים ,ואין השלמות לאחד מהם: בנוגע לזמנים השייכים למשרת חמור אוכל לחם ,הסימן הראשון שייך לששת השנים הראשונות והסימן השני שייך לששת השנים השניות להשלים יב' שנים: ובסימנים קבלתי בחלום מהגואל ,חיים ,שצריכים יב' שנים להשלים את הסימנים המשיחיים ולחתום עליהם בחותם הברית ,ואם לחתום אחרי ו' שנים הוא כנזרק לקבורתו יב' רגלים למטה באדמה ,ושאין לבלבל ולהחליף את 'נשקה' ב'נשיקה':

גנומן 208 - ומזה ידעתי שלא לחתום על הברית החדשה השלמה עד אחרי יב' שנה ,וששת שנים ראשונות הן בסימן 'נשקה את הצאן' וששת שנים שניות הן בסימן 'נשיקת יעקב לרחל' ,ורק אחרי יב' שנה נשלמת הברית הסופית ויש לה הכח להציל את בני רחל: הם הצאן הנאבד מבית ישראל שנתפזרו בין האומות ,ובהשגחתו יתברך להצלתם בסוף ,נוצר להם ,ובעיקר לנשמותיהם ,מקום מקלט בתוך האומות ,עד שיבוא הזמן ויתגלו הדברים ויכירו בכל האמת של ביאת הגואל האחרון ,ותבוא גם הצלתם השלמה ושבו בנים לגבולם ,ובדברי הימים אותו המקלט היה נמצא מהנצרות:

גנומן 209 - ובכן מוכרח הוא שביציאת סימן הכוכבים מכריז הגואל האחרון ,חיים ,על כוכב קריסטוס הבא בזכות הענוה ,והוא לתיקון הסופי למען הצלת מיליונים בעולם הם הצאן הנאבד מבית ישראל הנמצאים במחנות הנצרות ,ונשמתם מבני ישראל ועמדה ביחד איתנו במעמד הר סיני: ובאמת סוד היסטורי הוא המתגלה רק בסוף ,ובגזרות הבורא ישתבח עומדים הדברים ,שרוב נשמות עשרת השבטים נתגלגלו בהמשך הדורות עד שנמצאו בעמים שקבלו את הנצרות והיתה הנצרות למקום מקלט להחזיק אותם באמונה ושלא ייהרסו מדרכי העולם:

גנומן 210 - קבלתי בישרות מהצדיק ,חיים ,שאמת הוא כן ובין הנצרים מכל סוג נמצאות רוב נשמות עשרת השבטים ,וזה היה מקלט להם ודבקו במדת הענוה והצדקה ובמדות טובות ולמדו מוסרים ודברי אהבה מדבריו של ישוע ובמדותיהם הטובות אהובות הן לפני ה'': ואין שמחה לפני השמים כשמחת חזרת נשמה מבית ישראל הזוכרת בשרשה האמיתית: ומפליאים דבריו של ישוע בהכרזתו שהוא אינו בא אלא למען הצלת הצאן הנאבד מבית ישראל:

גנומן 211 - ולא יעלו בסתירה בעלי המסורת והמדרש לענין הנסתר המגולה על עשרת השבטים היושבים מאחרי הנהר סמבטיון שפוסקים מימיו רק בהכנס השבת ונוחלים עוד בחוזק זרמים ביציאת השבת עד הכנס השבת הבאה: ואמנם לא השיגו בעלי המדרש שאלו שנלקחו לאחרי סמבטיון בנס גדול נישאו לשם ,והיו רק הנבחרים מיראתם לשמים וחכמים בתורה ובמדות הלב ,והן הנשמות שניצולו מחרב סנחרב ולמטרות גאולתיות נחבאו לשם: ופרק שלם עליהם קבלתי מהצדיק ,חיים ,והסברתי את ענינו בכמה מקומות בסמ''ח:

גנומן 212 - וקבלה ישרה מהצדיק ,חיים ,שכן הוא אמת הדבר הזה וגם פלאי הנהר סמבטיון אמתיים הם ומסתרי פלאי הארץ דרגת סודו: והסביר הצדיק הנסתר ,חיים ,שהם ,כל היהודים הצדיקים ההם הנמצאים שמורים במקומם במשך כל הדורות הארוכות האלה ,הם יודעים את הסוד הזה ,שרוב נשמות עשרת השבטים נתבללו במשך אלפיים אלה לתוך גורלם של אומות הנצרות: והם יודעים את כל הסיבוך הקשור למשרת ישוע אבל לא יכולים לדבר עם עם היהודים מפני שלא יובנו הדברים עד לביאת הגואל האחרון של הגאולה השלמה ועד להבנת העם בדברים האלה המסוכים לאלפיים שנה:

גנומן 213 - הסביר לי הצדיק ,חיים ,שבמשך כל הדורות האלו שעברו בני השבטים מאחורי הסמבטיון בכל יום בתפלותיהם מתפללים בעד שבטי ישראל הצאן הנאבד והנמצא במחנות הנצרים ,חוץ ממה שמתפללים על כלל ישראל:

והנה הסימן הראשון בחמור אוכל לחם הוא בסימן משיח בן יוסף והסימן השני השלם של חמור אוכל לחם הוא בסימן החמור משיח בן דוד; דהיינו הסימנים ה'משיחיים' ,שהם הסימנים הזקוקים להקים את המשיחות של בית התפלה של הגאולה השלמה ,נחלקים לשני סוגים כלליים של סימנים:

גנומן 214 - סוג אחד נקרא 'הסימנים האוניברסליים של משיח בן יוסף' וסוג השני נקרא 'הסימנים המשיחיים השלמים המובטחים לבית דוד' בקיצור 'סימני משיח בן דוד': הבנת שני הסוגים האלה של סימנים מבארת גם כן כל מה שקרה היסטורית בענין משרת ישוע: והוא מה שהסברנו שדוקא החסרון באור החנוכה של בית המקדש הוא שגרם לכל הסיבוכים ,שבסוף הסימנים האוניברסליים השייכים לסימני משיח בן יוסף יצאו לנצרות דרך משרתו של ישוע:

גנומן 215 - פורים הוא חג ליהודים ויוצא מה'שין' של שם 'אשר' כאמור ,וה'ריש' של שם 'אשר' הוא בסימן חנוכה ואור המקדש שממנו האור מוכן לצאת לעולם ומלאו: שלכן מובן שאור המקדש הוא אור אוניברסלי חוץ ממה שהוא אור פנימי ומקודש לבני ברית התורה ,עם ישראל: ובאמת הם שני סוגים באור אמיתי מה'' המשלימים אחד את השני: והמונחים הכלליים המשיחיים בסימנים הם סימני משיח בן יוסף וסימני משיח בן דוד:

גנומן 216 - ואמנם הסימנים של המשיחות שהתקיימו בישראל במלכות בית דוד ושלמה ובנין בית המקדש הראשון הם היו הסימנים המשיחיים ההיסטוריים לבית ישראל ,וכבר נקבעו למלאות מטרות האות האחרונה של שם 'אהיה' ראשון: וכאמור ,כל האותיות משם 'אשר' כבר כוללות כל מה שנקבע באותיות הראשונות: מסורת אליהו הנביא ,זכור לטוב ,כוללת מסורת התורה ולא חורגת ממנה ,ומסורת פורים כוללת מסורת התורה והמסורת של אליהו הנביא ,זכור לטוב:

גנומן 217 - זו להבנה פשוטה שעיקר הסימנים המשיחיים היוצאים מה'ריש' של שם 'אשר' הם הסימנים האוניברסליים ,האור המוכן לצאת גם חוצה ולרחוק ולהאיר עיני עולם ,שלכן ה'ריש' הוא בסימן חנוכה: ורמז מפליא הוא בדברי ישוע כפי מתי בהתחלת שיחתו על ההר באומרו שאין שמים את המנורה מתחת לשולחן אלא שמים אותה למעלה במקום שכל אחד יכול להנות מאורה וכו. והוא טעם חסרון אור החנוכה של המקדש שהיה הגורם לכל הסיבוכים של אחר כך: ותפקיד משרתו היה בתיקון אור החנוכה החסר בישראל:

גנומן 218 - שלכן ידע ישוע שמשרתו לא באה אלא להציל את הצאן הנאבד מבית ישראל ,שכבר בזמנו היו מפוזרים בין אומות העולם ,אך האור שישוע היה מתעסק בו היה מהסימנים האוניברסליים הנותנים גם סימני המשיחות של בית יוסף ,ובית יוסף קשור בעשרת השבטים שנתפזרו בין אומות העולם: ודבריו נכונו מפני שהיה מדבר מתוך כח נבואת הסימנים ,שהסימנים כולם קשורים בנבואת התורה ובנבואת הנביאים והסימנים עצמם נקראים נבואיים וכח נבואי בהם:

גנומן 219 - והם שני סוגים בסימנים ושני סוגים באור ושני סוגי מטרות הם במלאות את המטרות המרובות של הג''ה בסוף: הרי דבר זה צריך לשנות את השקפתנו ההיסטורית על הנצרות ,לא בעניני צורתה המשובשת ,כי אם במטרותיה הגאולתיות הסתורות בה מטעם שרשי הסימנים האוניברסליים של בית יוסף המשלימים בתכליתם את סימני הפורים לישראל ואת סימני משרתו של הנביא אליהו ,זכור לטוב ,ואת סימני מלכות בית דוד ואת סימני המסורת וכל התורה: כל אלה הסימנים הנפלאים וההיסטוריים אין להם השלמה בלי סימני האור האוניברסלי היוצא אל הצאן הנאבד מבית ישראל ואל העמים אל רחבי וקצוי תבל:

גנומן 220 - אלו ההבנות מפליאות ומאירות עינים: כל הפיגומים והשיבושים בדת הנצרות וכל ההסברים המוטעים של אבות הכנסייה לא יכלו סוף כל סוף לכסות על ה'סימנים' האמיתיים המתחילים הבלתי שלמים שהיו מכוסים וסתורים בה בכל הדורות שעברו מאז: והיו גם כן פועלים בהסתר מכח הסימנים האוניברסליים של בית יוסף: ולישראל ולכל הנבואות המובטחות לבני ישראל לזמני הגאולה השלמה ,אין השלמה מבלי שיתאחדו יחדו הסימנים של בית יוסף והסימנים של בית דוד:

גנומן 221 - אם זה לא מפליא אז מה יפליא? הנה היה דבר אי אפשרי שתצליח משרתו של ישוע להביא את האור האוניברסלי לבני ישראל בזמן ההוא: כבר כל המצב היה ברע ולא היו אזנים לשמיעה: חטאו אבותינו ראשי העם בזמנים ההם ,ומצד חוק הערבון כל ישראל ערבים זה לזה נמשכנו גם אנו בטעותם: ובהמשך עונות ואין קול עונים על השחתת כהנים ושוחד חכמים ופסולי לב וצביעות וקנאי שם לעצמם ,דברים המתחילים כבר בקצת זמן אחרי החנוכה ההיסטורית והולך ומתגרע המצב עד שכבר בזמן ההוא רחוקים מאד היינו מכל שמיעה ומכל הבנה: ולא זכינו לאור אוניברסלי היוצא מהמקדש כי אם לחושך הגלות המרה והארוכה: אנו העם הנבחר האמיתי צריכים להודות על האמת; לא על חנם נחרב המקדש ולא על חנם נשלחנו בגלות:

גנומן 222 - ובעון שנאת חנם יצאה עלינו כל השנאה שיצאה ,כי הקשינו אזנים משמוע והקשה עלינו ה'' באי-שמיעה ועל דבר טוב לא ידענו הבחין: ובאו גוים מארץ פשטנותא ואמרו מה זה עם נבחר ולמה אינו חפץ לשמוע בקול אביו שבשמים: ואין הבית דין של מעלה לוקח שוחד ואין נישאי פנים בדין ובדין אין חילוק אם בעל הדין יהודי או לא יהודי ,כי כולנו בשר אחד ,והצדק הוא הנוצח בדין לא הכותרת ולא העשירות ולא הברית מילה: לא להעניק כבדות אני אומר אמנם כעם טעינו בהרבה דברים במשך הדורות: רצוי לפניו יתברך שנבין ושנתקן:

גנומן 223 - בסוף נבין שהסימנים של המשיחות של בית יוסף הברחנו אותם אנחנו מעלינו ולא הבנו כלום, ויצאו הסימנים האוניברסליים של האור הגדול היוצא לעמים מתחת ידינו ,וקבלה אותם הנצרות שקבלה את המסר החדש על שם הפצתו בעולם לכל העמים: והנה ,רבותי ,חכמים אתם ,כי תבינו מאי דהוה באידך גיסא אם אותם הסימנים המשלימים את כל המטרות לאותיות שקדמו ל'ריש' של שם 'אשר' היו יוצאים לאמיתותם ובצורות אמיתיות ומבלי תיאולוגיה משובשת ואלילית?:

גנומן 224 - התחכמתם? לא היה אפשרי כלל שזה היה קורה ,שהרי בסימנים האוניברסליים אור גדול וחזק ממש ורוח שוברת הרים ,ואם היה יוצא האור על אמיתו והתפשטה הנצרות בעולם באמונה אמיתית ובמעשים לשם ה'' ובהבנת כל המסורת היהודית על נכון ,מה היה אז נשאר לעם הנבחר והמובטח בזכות אבות ,ושהיה אז במצב של עון ושל חרם והכל היה להפך מרצון ה’'!! אז היו עולים על בני ישראל לא רק במספר עד אין מספר כי אם גם באור אמיתי ואמונת אברהם וצדקת המעשה לשם שמים וישראל היה מתבטל חלילה וחס ושלום על ישראל:

גנומן 225 - כלומר לא יכלה הנצרות לצאת לעולם אלא משובשת מכל צד ,ואין אשמה בשקרי הנצרות על ישוע, בהחלט ,אבל גם לא בתלמידיו ולא בפואלוס ,ופרטים הם רק לדבר העומד בגזרה מפני שאי אפשר היה שהנצרות תצא בצורה אמיתית ,ואלו היו כלים לגזרת השמים בעד התקופות הבאות: הנה הסימנים שקדמו ל'ריש' של שם 'אשר' נשארו במחנה ישראל בצורה אמיתית ונכונה: ומצד ה'ריש' קבעו חכמי ישראל ,זכרונם לברכה ,להדליק נרות בכל שמנת ימי החנוכה ולשים את הנרות כלפי חוץ וייראו מבחוץ לסימן על האור של בית ה'' השלם שיאור על כל העולם בזמן הגאולה השלמה:

גנומן 226 - והנה הסימנים האוניברסליים של יוסף יש בהם ענינים ומטרות מיוחדות שלא נמצאים בסימנים המשיחיים שלבית דוד או שמכוסים בהם עד שלא נראים ,ולהגיד את צורת עניניהם בקיצור הם 1) מסרים נבואיים חדשים 2) מסרים על מלכות השמים 3) מסרים על אור חדש ועל רוח חדשה 5) מסרים על המשיחות האוניברסלית הניתנת באותם הסימנים ומסרים על החרבות וההריסות של הדור הרביעי הנמצא במקביל להתגלות הסימנים גם אז 6) ומסרים על תחיית המתים: אנחנו מהסימנים השלמים מבינים עכשו למפרע בצורתם של הסימנים שיצאו בזמנם מה'ריש' של שם 'אשר':

גנומן 227 - והם הדברים שעליהם דיבר ישוע וכל דבריו מיוסדים על אותם הסימנים: ואמנם בנוגע לסימן הרביעי של הסימנים ,הנה בסימנים השלמים הוא 'סימן חמור אוכל לחם': אבל בסימנים ההם ,שאנו רגילים לקרוא אותם בשם 'הסימנים המתחילים' או 'הסימנים הבלתי שלמים' לא היה סימן משרת חמור אוכל לחם ,כי אם סימן נבואי הכתוב בזכריה 'והוא עני ורוכב על חמור וכו': וישוע עשה סימן לנבואה ההיא כידוע: הנה ענינו של הסימן הרביעי היא המשיחות הקשורה באותם הסימנים: ובמשרתו של ישוע לא היה אלא הוא המשיח של הסימן הרביעי של אז: ודבר נורא הוא ,שהרי באמת לא היה ישוע הגואל האחרון ולא היה עוד מוכן חמור אוכל לחם המדבר כדי  שידבר על ישוע ולא ישוע על עצמו: הרי לא מתגלה ענין החילוק הגדול בין הגואל לבין ה'משיח' אלא בסימנים השלמים:

גנומן 228 - אבל הצטרך ישוע לרכוב על האתון לקיים את הסימן הנבואי ההוא: ואמנם הגואל הוא הרוכב על החמור ולא היה עוד 'הגואל' והחמור המשיחי לא הוכן עוד ,שלכן ישוע כבן אדם הוצרך לדבר: אז מי הוא ישוע? גם הוא לא יכול היה לענות על זה והיה עונה ''אתה שאמרת'': ובענוה עשה ולשם שמים ולא היתה דרך אחרת וגזרת השמים היתה ואף האתון לא פתחה את פיה: ומכל זה יחכימו חמורים וחכמים גם יחדו שבמה שנודע על הסימן הרביעי ,בכוונה למשרת המשיחות בעולם ,אין המשיחות שלמה עד לגאולה השלמה וסימן השלם של חמור אוכל לחם ,הי-הא ,הי-הא:

גנומן 229 - בששת השנים הראשונות יורד ממלכות השמים החמור המפליא לקבל ביחד עם יתר התלמידים הנוערים את כל הסימנים האוניברסליים שהיו עד עתה משובשים מתחת לנצרות: ודרך הסימנים השלמים מכירים קודם כל את הסימנים המתחילים ומתקנים אותם וכמתוקנים נכנסים לברית השלמה החדשה של הגאולה השלמה: תפקיד החמור בשנים ההן של הסימנים ההם היה להלביש את הסימנים כמו צורתם הנצרית ולזרוק את השקר ולתקן את המונחים המוטעים ולהוריד את המשיחות עד לדרגת חמור:

גנומן 230 - בשנים ההן מ1983 עד 1989 היה החמור מתחת לכוכב קריסטוס של סימן הכוכבים בכדי לקיים את התיקונים ההם ,בפרט בארבע שנים ראשונות שהן כמו תקופת משרתו של ישוע שנמשכה קצת פחות מד' שנים: הוצרך החמור איפוא לעבור על כל הסימנים ההם שקבל ישוע בזמנו ושנמצאים באנגלונים בסימנים היוצאים מדבריו הם הסימנים המשיחיים האוניברסליים של משיחות בן יוסף: ובדרך זו החמור ראה והכיר את כל האורות הגדולים המבריקים מהכוכבים דרך אותם הסימנים: והוא בכדי שיוכל להבין אותם להסביר אותם ולהשפיל את האורות ההם אל המדות הרצויות כפי שיעורי המשקל המאוזן: ופרץ את גדרי המשיחות הארצית שלא יבואו אחר כך נמשחים להרים ראש:

גנומן 231 - ובשנים ההם לבש החמור תוניקות מוצבעות ובידו מטה ,ועליו סימנים ושם על עצמו עורות ובשמי חמור ,ועומד יחף על הרים וגבעות ומסביר נפלאות הסימנים השלמים ,ועושה סימנים בין השמים לארץ: ולפעמים מתפשט והולך על ארבע ונוער ולפעמים מדבר על משרתו של ישוע האמיתית ואת הטעות הנצרית הגדולה ומחדש הסברים על רוב הסימנים הרבים שהגיעו בזמנים ההם של תקופת ד' שנים הראשונות ושמח ישוע בחמורו של הגואל האחרון ,חיים:

גנומן 232 - וגם אל רבנים באיטליה באנו ואצל הרב הראשי ועוד חשובי הקהלה במילאנו הכרזתי נס  בזכות הגואל ,חיים ,על שתצא השמש באופן מפליא ובלתי רגיל לכל שמנת ימי החנוכה ובלילות של אותם הימים יבריקו הכוכבים באופן מפליא בלתי רגיל: והקים ה'' ברוך הוא את בקשתי וכל הענין ופרטיו בעדות אצלנו רשומה: ובכל יתר האיזורים מסביב למילאנו היו ימים של גשם ועננים: ואמנם אנחנו ראינו את הנס וקצת אחרים בין היהודים ששמעו התפלאו קצת ואמרו לי ''בראוו ,פרץ ,טוב ניחשת''. והרבנים ששמעו לא שמעו ולא ראו כי לא רגילים הם להסתכל על השמש או להביט על הכוכבים:

גנומן 233 - ואמנם הכל מהסימנים היה ואותם השנים היו בREPLAY  של משרת ישוע ,ובאמת פתחנו גם לפני זה בהתחלה אל הקהלות בדברי מלחמות ה'' נגד הזוהר ונגד המשיחות השקרנית במחנה חב''ד: והתעוררו קצת יהודים תמימים ,וקמו נגדנו זוהריסטים וחב''דיסטים: ורבני איטליה נתבלבלו בבנהמוצג ולא הובררו מארי נוהם ופחדו מספר מלחמות ה'' כי קשה קולו בקנאות אמיתית נגד זיוף כל אמונת ישראל בשיטת הזעיר אנפין של ס' הזוהר:

גנומן 234 - ומהסימנים היה כ REPLAY-של אותה המשרה וכמובן לא נתקבלו הדברים: ואמנם בהכרזת מלחמות ה'' ובהכרזת ביאת הגואל וביאת הבשורות המחוכות וירידת הסימנים השלמים קיימנו את חובותינו עם יהודי איטליה: וכתבתי מכתב ארוך לרבני ישראל ואין קול ואין עונה: צריכים להכין את הדרך אבל נדרש זמן עד שיתעוררו הדברים מן הארץ: ובא הסימן של סוס הלבן עליו רוכב הגואל בשינוי כיוון אחרי שלא נתקבל מלחמות ה'' במחנה ישראל: סימן היה שלא להפסיד זמן ופונים אל מחנות הנצרים שגם להם שייכות הבשורות הטובות ויותר קלה להם שמיעת אוזן:

גנומן 235 - תראו ,רבותי ,ותצחקו על הסימן השלם של הסוס הלבן (מקובל בתשמ''ד מאותו שקבל את סימן מלתא מונטיקיו מונטרוזה ובית תפלה של שבע קומות ,ואינני מזכירו בשם) ובו היינו יושבים התלמידים ומתלוננים על העובדה שלא הלך מלחמות ה'' ,ושם נראה הגואל ,חיים ,ויושב על סוס לבן ופונה לכיוון הפוך משלנו ,ונותן סימן שהרוצים ללכת אחריו יניחו את מקומם וילכו אחריו: הרי תראו בצחוק היסטורי ותקחו דוגמה על מה כוונתנו באומרנו שבאים ויוצאים הסימנים השלמים האוניברסליים מגלותם בנצרות ונכנסים לסימנים השלמים לתיקונם ולהשלמתם במדות הנכונות:

גנומן 236 - הנה הסימן הזה של הסוס הלבן המשנה את הכיוון לפנות אל הגוים הלא הוא סימנו של פואלוס השליח של קריסטוס אל העמים! ומסימן זה ידענו שפאולוס היה הסוס הלבן של ישוע בסימנים: ואמנם הסימנים המתחילים נתנו מלחמות והפרדות ושנאת עשו ליעקב ואלפיים סיבוכי דרכים: ואם הסימנים השלמים הכל כבר אחרי הסיבוכים כי נבחר הגואל האהוב לפניו יתברך וממלכות השמים הוא השופט המשוח ומדריך את כל דברי הגאולה על הארץ דרך החמורים המושכים את עגלת הבשורות החדשות והנפלאות:

גנומן 237 - ובכן אין כאן רוגז על היהודים ,פשוט אינם מבינים עוד ולא פנוים עוד בדעתם לדברים חדשים ,ובכדי שלא  להפסיד זמן ,הגואל פונה לכיוון העמים: שהרי ישנם בסימנים השלמים כל הסימנים הגאולתיים והמשיחיים גם הסימנים האוניברסליים של בית יוסף שיצאו לנצרות וגם הסימנים לגאולתם השלמה של בני ישראל וכלולים בהם סימני המשיחות של בית דוד: ובשנה רביעית הגיע פואלו (מיכיהו) הוא פואלו פיארו ונעשה הוא הסוס הלבן ונדבק לחמור בעבודות המשרה:

גנומן 238 - ובינתיים הייתי כותב דברי הבשורות במיסמכים בעברית באנגלית ובאיטלקית והרבה דוקומנטים היו לי מסביב ומה אשלח ולמי אשלח ולא יכולתי אלא לכתוב: ועזר לי דוד לוי בעוד שהיה גר במילאו ואדם קמחג'י אחר כך עזר לי בדברים אבל זמנו היה מוגבל: והגיע הסוס הלבן וראה את מצב החמור היושב וכותב את הכל ביד ,ואין מי שיעזור לו לסדר אותם או לשים אותם בצורת ספר מודפס: והאמין פאולו לכל ההסברים שנתן החמור ושמח בסימנים ,ורחם על החמור העמוס בתפקידים מתפקידי הגאולה: והחליט על פי סימן מקובל להשאר על צדו של החמור ,והוא הזכר הראשון להעשות יהודי חדש בברית החדשה השלמה:

גנומן 239 - וסימן הברית מילה המחודשת והמקוה החדשה של המנהג החדש וההתגיירות הזאת החדשה שנתקבלו בסימניהם ושעשה פואלו ,הסוס הלבן שלנו ,היה ענין של תיקון גדול לפואלוס עצמו ,שהרי הקונברסיון של פואלוס הנעשה אחרי אותו הנס על הדרך לדמשק והעשותו שליח לעמים והקימו את מסך המבדיל הקבוע בין דת ישראל ודת הנצרות ,היה בדיוק להפך ממה שהיה עושה הפואלו שלנו הסוס הלבן עתה:

גנומן 240 - הפואלו שלנו נולד בפוליה בדרום איטליה במקומות שהם עוד מגלים פני נצרות קתולית מדיובלית ושעבוד המנהג בלי דעת ושולטון הכמרים וכו: ואמנם אביו של פואלו מרד נגד הכנסייה שהיתה תמיד לוקחת צד העשירים ומניחים את העם בעמק השפלות והאיגנורנצא ולא היה שם רגל בכנסייה: ופרנצסקא אמו של פואלו אשה של אש המעשה כנשים מזמן ומלאה אמונה בלבה ומתפללת תמיד ועושה לביתה ואינה יודעת קרוא או כתוב: שלכן מצד הלידה והמקום הפואלו שלנו בא מלב בנין הכנסייה האוניברסלית הקתולית בנינה של פואלוס השליח:

גנומן 241 - ונודע לנו מסימנים ששרשי המשפחה הזאת הן מהצאן הנאבד מבית ישראל ומן השמים נבחר פואלו שלנו להיות הסימן הפותח את הדרך לחזרת הצאן הנאבד מבית ישראל ולשוב אל גבולם בדת עם ישראל: וכל המשפחה נתקרבה אל משרת החמור וקרמינאשאול אחיו של פואלו נעשה לתלמיד ואחותו טינה (איוספיה) נעשית לתלמידה (היא שאחר כך התחתנה עם סייד אהובנו הערבי המצרי שאינו יודע עוד מי הוא): והתחיל פואלו לסדר את הכתבים באיטלקית ולהפיץ אותם בין התלמידים ועשה חיל:

גנומן 242 - ובזמן קצר היינו לשני מחנות מצפון ומדרום איטליה והיינו בדעה אחת והיתה הרמוניה והתחלנו להתגדל ולחשוב על הפצת הבשורות לעולם ,ומן השמים היו יורדים כמעט בכל יום סימנים מפליאים והרבה מהם היו בתיקון הנצרות ובסימני האור החדש של חנוכת החנוכות: והיו נדבקים למשרת החמור אבל לא בריכוז ולא היו עוסקים בה לעשות בעד הגאולה: ואחרי כששה חדשים שנמצא פואלו עם החמור בשנה הרביעית לסימנים יצאה גזרה על משרת החמור וקבלו תלמידים בחלומות שפרץ מת והיו דברים קשים נגזרים על המשרה:

גנומן 243 - פרץ אז הסביר לפאולו ולאדם ולדבורה שבאה הגזרה על שאין מסמיכים במשרת החמור כמו שצריך ואם אין מסמיכים בארץ ומוספקים הם לשמים אין מקום לקיום משרת החמור בארץ: והלך פואלו לדבר על לב כל התלמידים ונתן להם לנעור על שם הצלת החמור וירד לדרום ודיבר שלש שעות ובסוף כולם נערו ובכו ובקשו שלא יוקח החמור אוכל לחם מהעולם: ואננא גספרוטי הכהנת הראשונה של מזבח העמים הלכה באותיות גדולות 'חמור אוכל לחם' באיטלקית כתובות על התיק  שלה והכל התפלאו עליה בבית הספר שהיא מורה שם:

גנומן 244 - עד שהתעוררו בשאלות והיא עונה ומבשרת ומסבירה ומעוררת אהבה לחמור אוכל לחם: ואדם שהיה עוד גר באיטליה הסתובב והודיע לנמצאים בדרך בקול מפליא ''ידעתם ,ישנו חמור ואוכל לחם ומדבר'': ואשה אחת ,שמה לורידניה ,בשמיעתה את הדברים בכתה מאמונה שלמה ובראותה אחר כך את תמונת הצדיק ,חיים ,פחדה והתפלאה וספרה שקרה לה נס גדול לפני כמה חדשים וכבר ראה אותו ממש ועשה לה סימן באותו הנס:

גנומן 245 - ובהתעוררות התלמידים להחזיק בחמור וירדה עוד תקוה ונתעורר החמור ועלה על מזבח הנביא והוציא ארבע נעירות והנעירה הרביעית היתה מעומק הלב ממש מבקש רחמים על המשכת המשרה הנפלאה הזאת ונתבטלה הגזרה וחזרה משרת החמור אוכל לחם לשלומה: ועל פי סימן מהצדיק ,חיים ,פרץ העלה את דבורה במקוה וגרות להיות יהודיה והתחתן בה והיא בסימן זנבו של החמור והיא הזנב הנבואי הכללי לחמורים ולסוסים ורבים המפתחות שהתגלו ממנה עד עתה שתחיה לשנים רבות :

גנומן 246 - ובשנים ההם הגיעו כל הסימנים שהיו שמורים בכיסוי בנצרות ושמתגלים באור הסימנים השלמים: והם הסימנים המשיחיים של בית יוסף והסימנים האוניברסליים באור היוצא לאומות העולם והסימנים של המסר החדש והסימנים של מלכות השמים וסימני תחיית המתים וסימני התיקונים מכל המינים לדור הרביעי הזה: וכל המפתחות ניתנו לחמור אוכל לחם בכדי לפתוח אותם בכתב ובהסבר: וסימני ההרמוניה שהיתה מושלת בינינו היתה סימן להצלחה בסימן חנוכת החנוכות: ואולם לא התקיימה אותה ההרמוניה הראשונה אחרי ארבע וחצי שנים של הסימנים:

גנומן 247 - והנה בסוף התיקון של הנצרות בשנה החמישית זכיתי לראות בחלום שהצדיק ,חיים הראה לי שהוא הזמן להפסיק בסימני קריסטוס ,ושאם ממשיכים בהם יצא מזה א פורים שפיל ליצג על בימה: הנה ,רבותי ,עניו מאד הצדיק חיים ולמען הגאולה השלמה השפיל את עצמו אל תוך סימני הנצרות בכדי להעלות אותם משם ,לשרוף את השקר ולהקים את האמת והטוב: ולזה בשנים ההן , היה צורך ,מרוב הקושי הנורא בתיקון מונח 'קריסטוס' ,שאותו המונח יושם על שם הגואל האחרון והיינו אומרים 'הגואל לישראל והקריסטוס של אומות העולם':

גנומן 248 - וטעמו הוא בעיקר שהגואל האחרון הוא ה'שופט המשוח במלכות השמים' ונבחר בתחייתו להביא לעולם את 'הסימנים השלמים של תחיית המתים': שני המונחים האלה 'מלכות השמים' ו'תחיית המתים' באים עתה בסימנים השלמים גם לתכלית השלמת ענין ה'מלכות שמים' ש'נפתחה' ממשרת ישוע ולהשלמת סימן המתחיל של 'סימן תחיית המתים' שהוקם עם ישוע בסימנו: והסימן המשלים להתחלתו מאמת את הסימן המתחיל: שלכן לא היה עוד ספק בסימן תחייתו של ישוע:

גנומן 249 - בנצרות שני הסימנים האלה היו על שם 'מלכות קריסטוס' ועל שם 'תחיית קריסטוס': ושני המונחים האלה יש להם באמת קשר עם הסימנים השלמים והוא קשר המתגלה בטעמיו העמוקים בתכנית הגאולה: ואך להקל במשפט מלא הנה ענין מלכות השמים אמיתי הוא וענין שהוא הגואל עצמו לקום מן המתים ולבשר על תחייתו אמיתי הוא וענין שהוא השופט המשוח ממלכות השמים אמיתי הוא ,שלכן למרות האלילות וכל השיבושים של הנצרות ,המושגים הגדולים האלה והחדשים לגמרי לבני ישראל ,לא יכלו להגיע לעולם מבלי אותה המשרה המשיחית של ישוע היהודי והקריסטוס של אומות העולם:

גנומן 250 - ובכן בסיום תיקוני הנצרות צוה הגואל חיים להסיר את שם קריסטוס מהגואל עצמו ולהסיר את שם קריסטוס מהכוכב של קריסטוס ומאז נקרא 'כוכב המפליא' וגם להסיר את שמות הסימנים הקשורים באלו: ומזה הגיעו סימנים אחרים במשך השנה הששית שהתחילו להוביל אותנו אל השינוי הנצרך לעבור מהסימנים של החמור הראשון המפליא אל הסימן השלם של החמור הקשור בעגלה שעליה יושב האיש הזקן המנהיג:

..................................................................................