HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ספר אסתר ו'

פרק 4 -

גנומן 151 - ואמנם ה'ריש' של שם 'אשר' שממנה נמשכו אלפיים שנה גלות לישראל ואלפיים שנה התפשטות לנצרות עד שמגיעים אל השם האחרון ,לימוד עיקרי הוא בהבנת הסימנים השלמים של הגאולה השלמה: שהרי אלה הסימנים המשלימים ,הנכנסים לדברי הימים בביאת הגואל האחרון ,משלימים לסימנים שהתחילו מה'ריש' של שם 'אשר': בכללות הוא האור של בית המקדש שבמקום להקים אז את הגאולה השלמה לא נתקבל ,בעונות ,ובסוף נחרב והארץ נחרמה ,בעונות הרבים: הסימנים השלמים משלימים את האור של חנוכה ,ובסימנים השלמים הוא סימן השלישי הנקרא 'סימן חנוכת החנוכות': הוא הסימן שקבל רמו לוי ,עליו השלום ,וראה בחלומו חנוכייה גדולה מאד בביתו מהרצפה ועד התקרה והבריקו אורותיו מחלונות הבית עד לחוצה ולקצוי תבל:

גנומן 152 - כאמור ,ה'שין' של שם 'אשר' היא בסימן פורים וה'ריש' של שם 'אשר' היא בסימן חנוכה: ואמנם הפורים נתקיים ולבני ישראל והגאולה השנייה נקראת על שם גאולת פורים: ובכח ה'ריש' של שם 'אשר' הוקם בית שני: ובסוף לא הצליח ולא קיים את מטרותיו הגאולתיות להיות אור גדול לכל ישראל ואור מפליא היוצא לעמים: וזאת היתה ההכנה ההכרחית לגאולה השלמה ,שהרי הגאולה השלמה באה משם 'אהיה' אחרון לא רק בשביל בני ישראל אלא ככללו של הנבואה 'יויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ:

גנומן 153 - וישנם עוד פסוקים הרבה בנביאים ובתהלים המוכיחים שתכלית הכוונה בגאולת ישראל השלמה היא למען הפצת האור האמיתי בעולם ,והיא מפני ש'נקל מהיותך לי' כלומר לא זאת היא המטרה השלמה אלא זאת היא תכלית הכוונה: והכרזת הגואל השלישי ,חיים ,'כולנו בשר אחד' גם היא כהסבר ,הרי תכלית כוונת הגאולה היא להודיע בפועל ולקרב את כל הטובים שבעולם ,כי כולנו בשר אחד אנחנו ושלמותנו כגוף אחד ואדם שלם המכיר את בוראו:

גנומן 154 - ולא דבר תפל הוא ולא דבר סקונדרי ולא דבר קל הוא ,כי משקלו כבד מאד ואדרבא ,אם תרצו לדעת איפה נמצאת הקלות אני עונה לכם ש'נקל מהיותך לי עבד' וכו. שאם האור האמיתי יישאר בבני ישראל רק זהו הדבר שהוא קל ונקל הוא בעיני ,שאין לו המשקל הראוי ואין לו הערך הרצוי: והנה דוקא זאת הכוונה השלמה והרצויה לפניו יתברך: והוא הוא המושג הכי קשה בשביל בני ישראל ובפרט לבני ישראל הדבוקים בתורה ,וכאילו נסגרו בתורה ולא הכירו בנביאים:

גנומן 155 - ולמלה הזאת ישנה התרחבות וצד אמת בה ,שכל עצבון ימי נבואי ישראל היה על שבני ישראל לא שמעו בקולם ,והוגלו עשרת שבטי ישראל ונחרב בית ראשון ,בעונות ,ועד הנביא מלאכי ולא שמעו בקולם ,והסגיר ה'' את זכות הנבואה מהם: וכנראה ,בדרך כללית ,שגם כאשר חזר ישראל בתשובה חזרו לתורה שבכתב ותורה שבעל פה נשמרו דברי הנביאים בצורתם בכתב כדבר לימוד אבל לא פועלי: ואמנם הרי הנבואות המקובלות הן מצייגות את המשך התורה: ומשתלמות בהן כוונות התורה:

גנומן 156 - ואך מה היא השפה הברורה שיהפוך ה'' אל עמים? ומה היא הברית החדשה של ירמיה הנביא? ומהו שבאה הברית החדשה על ש'הפירו את תורתי ואני בעלתי בם'? ומהו 'ונקל להיותך לי עבד' ומהו 'ואשפוך את רוחי על כל בשר'? ומהו ענינו בצורך שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? ולמה האדון שבני ישראל מחפשים יבוא תיכף אל היכלו? ולמה יבוא הגואל העני רוכב על חמור ועל עיר בן אתונות? עד הנה כל בן תורה יפלסף ואין טעם הנוגע לפועל ויסביר את צורת הכתבים ולא ידע את תוכן הדברים:

גנומן 157 - ונוכל להוסיף עוד שאלות קצת פרובוקוטיביות כמו למה ייראה לעולם כאילו בני ישראל נסגרו בתורה ואם הנצרים נסגרו בנביאים? ולמה בני ישראל הדבוקים בתורה שמחים בחלקם להיות סגורים בתורה ואך הנצרים האדוקים שמחים בחלקם להיות סגורים בנביאים?

אבל נביאי ישראל בהמשך מסורת התורה הם ,שלכן חסר מכאן וחסר מכאן! אלה מסכנים וגם אלה מסכנים ,שהרי אין התורה משתלמת אלא בהמשך הנבואות ,ואין דברי הנביאים מפורשים על אמיתותם מבלי מסורת התורה!

גנומן 158 -  ולכן בא חמורו של הגואל האחרון לנעור בזמנו כי בא הזמן ,הי-הא ,הי-הא ,הי-הא ,הי-הא ,עד עתה כולנו היינו סגורים ולא יכולנו להבין ,מפני שעד עתה לא בא האדון אל היכלו במלכות השמים ,ועד עתה לא נתגלו הסימנים השלמים בעולם ,ועד עתה לא נתגלתה השפה הברורה ,ועד עתה לא נתגלו החלומות והחזיונות של יואל הנביא ,ועד עתה לא נתגלו המפתחות להשבת הלבבות ,ועד עתה לא היתה רשות ולא היו המפתחות בעולם להקים את הברית החדשה הזאת של ירמיה הנביא ,ועד עתה לא ידענו כלום מתורת הסימנים השלמים המשלימים את התורה ואת דברי הנביאים אל מטרותיהם הגאולתיות בפועל: כי עד עתה לא בא הזמן ובביאת הגואל האחרון ,חיים ,נברך לה'' אלהינו הבוחר באהוביו ,ונשמח בשמחה גדולה ,ונשתכר כמצות פורים עד שלא נבחין בין אדם לחמור וביחד ננעור בגילת חיים ,הי-הא בא הזמן ,הי-הא בא הזמן:

גנומן 159 - ואם תרשיעוני כפואלוס השליח בזמנו ,הרי על דרכוני גם שמי PAUL  ואם תאשימוני בפריצות הגדרים ,הרי שמי פרץ ,ואם תגידו לי ''שב פה עם החמור'' כי ישמעאלי אתה ,הרי רבותי ,אני הוא חמור אוכל לחם ובעלת שלש עינים אני אחת לנצרים ואחת לישמעאלים ואחת ליהודים אבל אפילו אינדיאני מויקני יכול להכנס לברית החדשה איתי: כי מתפשט אור החנוכיה הענקית שראה אותו רמו לוי אל עמים רבים הם כל העמים שג'ינו ראה את שמותיהם כתובים בספר הכוכבים שלאברהם אבינו אב להמון גוים:

גנומן 160 - ואם מכל דברי ימי ישראל בכללותם נחפש על נקודה אחת המתארת את החסרון במה שלא הושלם ונפלו בו הוא שמו 'אור החנוכה' ובא הסימן השלם בשם 'אור חדש של חנוכת החנוכות': אני לא מתכוון פה לגורמי החסרון ,דהיינו שלא שמענו בקול הנביאים ולא קדשנו את לבנו לה'' ולא התהלכנו בפשטות האמונה ולא למדנו ממשה את הענוה ולא רחמנו על אלמנות ויתומים ועניים וחולים והקשנו את לבנו ועשינו עונות מרגיזים לאבינו שבשמים ואחר כך שבנו לדקדק באיכה ולזלזל בקריאת שמע: אלה הם הגורמים:

גנומן 161 - ואמנם אני מדבר פה במונחי הסימנים וכל דברי הם בתורת הסימנים השלמים: הסימן ההיסטורי שלא נתקיים בנו הוא סימן החנוכה ,שמאור בית המקדש בני ישראל לא נתקדשו ,ומפני שלא נזדככו בו לא זכינו שהאור האמיתי ,אור התורה ואור הנבואה ,יהיה מאור גדול לאחרים: ונסתבכנו בסגירתנו וירדנו אל בטן הקטנות: ואולם שמחנו בחלקנו כי גדולה התורה אף כי אנו קטנים בה ואולם כוונות נותן התורה ,אף כי רחם עלינו ,לא הושלמו בנו מפני נמצאנו בקטנותנו ,ובמקום להיות אור לגוים היינו ללעג ולקלס וכמוזרים בעיניהם ובלתי מובנים לכל:

גנומן 162 - וחשוב הוא הדבר להבינו ,שהרי אין תרופה לחסרון אלא בידיעת החסרון: והמדובר על חסרון היסטורי ומבלי הבנתו אין תיקון לחכמתנו ,כי גם חסרונותינו מחכמת האלהים היא לשם תיקוננו בסוף ולשם הפלאת המוח מפלאות חכמת האלהים ,עד ש 'ונגלה כבוד ה'' וראו כל בשר יחדו כי פי ה'' דבר' (ישיהו מ-ה'); ועד שיובן לכל 'מי פעל ועשה קורא הדורות מראש אני ה'' ראשון ואת אחרונים אני הוא' (ישעיה מא'-ד’):

גנומן 163 - ונקרא אור החנוכיה הגדולה היוצא לעולם אור חדש ומובן בהחלט שצריך להיות אור חדש ואור מפליא בחדשות ובחידושים ,שאם לא ואינו אלא אור נודע מזמן לא היה לו הכח לשנות את כל שכבות מחשבת בני ישראל ומחשבת האומות גם יחדו ,שכבר הדברים נודעו ומוכרים ולא פעלו ומה יפעלו עודאלא 'הראשונות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם: שירו לה'' שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים ויושביהם: (ישיהו מב'-טו'):

גנומן 164 - !וגם ידוע לו יתברך שקשה הוא לבני ישראל לקבל דברים חדשים ויגידו בעלי תורה הלואי וישמרו את הראשונים ולשאר העם הנח לישראל שיהיו כשוגגים ולא כמזידים: ואמנם תלמידו של ישיהו הנביא המתחיל לנבאות בפרק מ' (קבלה חדשה היא זאת מקובלת בחלום נודע נביאתנו בכפל הזנבים ,וראתה באופן מובהק את שניהם; ושהוא מתחיל מפרק מ' השערה היא מצדי;וכנראה גם יורשו נקרא שמו ישיהו) התלבש נבואית באור חדש ומעודד ונותן כח לבני ישראל להתחזק מאד בבוא זמן הדברים החדשים ואף פורץ גדרי רגילות ישראל ומכריז ''אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו: הנני עושה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישימון נהרות: (ישיהו מג'-יח',יט'):

גנומן 165 - האם אומר לנו הנביא להתרחק מכל לימוד העבר ,שלא לזכור עוד את דברי ימי ישראל או שלא להתבונן באוצרות קדמוניות במסורת ישראל? בטח שלא ,והלא כתוב בתורה 'בינו שנות דור ודור'? ואמנם עצה חזקה ומחוכמת היא הזקוקה לבני ישראל בבוא זמן הגאולה השלמה ,שמרוב מה שהדברים חדשים צריכים להשליך את העבר ואת כל מה שחשבנו לדעת ולהבין מקודם ולקחת את הדברים כחידושים שלא ידענו ולא שמענו עליהם ,שרק בדרך זו יכולים לקבל אותם על נכונם: והיא השלכה לרגע בכדי להבין בחדשות ואינה סותרת כלום ל'בינו שנות דור ודור':

גנומן 166 - ואחרי זה (ישיהו מה'-ו',ז',ח') 'שמעת חזה כולה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצורות ולא ידעתם: עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר הנה ידעתין: גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קורא לך':   - כל זה הולך על הקושי הנורא והעצום בשביל בני ישראל לשמוע בחדשות וכאילו כל דבר חדש סותר למה שהם כבר ידעו; שוכחים שה'' ברוך הוא הוא הבורא תמיד ובורא חדשות כרצונו:

גנומן 167 - מה שנאמר 'השמעתיך חדשות מעתה ונצורות ולא ידעתם' - 'ונצורות' אומר רש''י 'ושמורות באוצרותי ואתם לא ידעתם':

נראה כסתירה כאן עם מה שכתוב אחריו 'ועתה נבראו ולא מאז' ,שהרי אם נצורות הן כבר מזמן הן נצורות ושמורות ואיך יאמר 'עתה נבראו'? ועל זה עונה רד''ק ע''ה -'עתה נבראו' העת שיצאו מפי השם הוא עת בריאתם:  - ורמז הוא על הסימנים השלמים של הגאולה השלמה:

גנומן 168 - הסימנים השלמים מצד עצמם היו שמורות באוצרותיו של ה'' ברוך הוא מאז ,ולא נצטרך לשאול ממתי ,שהם האוצרות המתגלים בסוף ,על דרך האור הצפון לצדיקים לעתיד לבוא: הרי שקופים הם ,כביכול ,בקדמות מחשבתו יתברך ,כמו הגאולה השלמה עצמה: והם צפונים בתורה ,וכמו שמוסבר ברוחב אצלנו שהסימנים השלמים מסומנים הם בתורה בצורת 'סימנים' בששת הנקודות שמעל למלת 'וישקהו'; ודוקא על מלה זאת באים הסימנים מפני שאותה הנשיקה סימן הוא על השבת הלבבות בין יעקב ועשו ,וזו השבת לב אחים ונכללת היא בהשבת הלבבות אבות על בנים:

גנומן 169 - ובאות ששת הנקודות לומר שיבואו בזמנם סימנים ומספרים יהיה שש כששה סימנים גדולים כוללים; ובסימנים ההם נמצאים המפתחות להשבת הלבבות אבות עם בנים ,אחים עם אחים ,עמים עם עמים ועמים עם ישראל ,הם מפתחות השלום המנובא והמובטח המגיע לעולם דרך הגאולה השלמה: והסימנים השלמים הם גם נכללים בשמו יתברך המראה על גאולתו ,ראשונה אמצעית ושלמה הוא שם 'אהיה אשר אהיה': ובכן הכל מן התורה עד בוא עת התגלות 'תורת הסימנים’:

גנומן 170 - שלכן כתורה עצמה הם וככל קדמותה של תורה במחשבת הבורא ,כביכול ,כן הם הסימנים השלמים של הגאולה השלמה: וגם מסורת נביאי ישראל הוא המשך מכח הנבואה של התורה ,ונמצאים בדבריהם דברים חדשים שלא כתובים בתורה בפירוש כי אם רמזים או בצורה קטנה כוללת רב או שדבריהם של הנביאים מציגים קצת התרחבות מהסימנים הצפונים בתורה: ואך כל זה מדובר על הסימנים עצמם שהם מאוצרותיו השמורים מזמן:

גנומן 171 - ואמנם בבוא הזמן ונבחר הגואל האחרון נכנס זמן כללי חדש על כל העולם בכללותו: (וישנו כינוי לזמן החדש הזה הוא הזמן החדש של הדג הגדול לויתן; הרי הזמנים קשורים בכוכבים והם מתחלפים כפי מערכות התקופות של הכוכבים ,וכל כוכב כפי הים שלו: ומפני שלויתן הוא הדג הגדול שבכל דגי מימי הכוכבים מובן שהוא מכיר את כל הכוכבים שבו:) ומעת שנבחר הגואל האהוב ,הכל מוכן להתגלות על הארץ ומאז הכל תלוי בזכות; ומתחיל הגואל ממלכות השמים לזכות למי שיכול לזכות: שהרי מטרת הכל היא שיזכו בני אדם בזכויות הגאולה השלמה;  ומתחיל הגואל לשלוח חלומות נפלאים בכדי שיהיו זוכים בהם ,אלה הם שבמזלם הטוב היו מכירים את הצדיק חיים ,ואחר כך הזכות מתפשטת לשומעים ולמאמינים ולאוהבים את חמור אוכל לחם ונוערים בלחמו:

גנומן 172 - וכל קבלת חלום הקשור בסימנים השלמים היא נקראת 'בריאה חדשה' ממש; והנה ביחד הסימן ירד ונמצא בעולם וזכה אחד או זכתה אחת לקבל את הסימן; וגם נכתב שם מי שקבל בכוכבי הגאולה השלמה ,שהרי סימנים אמיתיים הם מה'' ברוך הוא ונתונים הם ביד הגואל האחרון להוריד אותם מדרגת המלכות שמים למעלה אל מקבלים בעולם ,ולמען הבנה ,נמשכים הסימנים דרך כוכבי הגאולה שהם הכוכבים הנושאים אותם וממשיכים אותם אל יתר הדורות הבאים:

גנומן 173 - ולפועל לא נמצא מקודם מתקיים בעולם ,לא הסימן ולא המקבל ולא זכות המקבל ולא כל הדברים החדשים הנמצאים בסימן עצמו ובפתחו להסביריו: ובכן מצד העולם ‘ועתה נבראו' ממש ואי אפשר שיגידו השומעים שכבר שמעו או שכבר ראו ,שהרי חדשות הן ונבראו לעולם עכשו ולא היו בהתקיימות בעולם מקודם לזה: ולכן כאשר תשמעו את הדברים החדשים קחו אותם כפי צורתם החדשה מבלי קדום-רעיונות בזכירת הראשונות והתבונן על קדמוניות:

גנומן 174 - באותו הזמן שצריכים להבין בדברים חדשים זכירת ראשונות והתבוננות קדמוניות יכולות אך ורק להפריע ,שלא תושג ההבנה החדשה מבלי לעזוב ,לזמן מה ,את ההבנה הקדומה: הנה ביאת הגואל הנבחר של הגאולה השלמה היא ביאת זמן חדש כללי ומתגלים הדברים החדשים השייכים לזמן החדש ואפילו התורה עצמה מתחדשת בו ,מפני שהסימנים השלמים צפונים בתורה הם ב'תורת הסימנים' הצפונה באוצרות תורתו יתברך:

גנומן 175 - ואמנם הקושי של בני ישראל הוא בצורות חדשות של הדת והמנהג ,ולכן קשה להם לעבור על הנגלים ,ורק בסוף מבינים את הצפון בסימני התורה ומכירים שהכל מאת ה'' אלהינו ישתבח שמו לעד: והנה אור חדש ממש יוצא מהחנוכייה האוניברסלית שזכה לראותה רמו לוי מאיטליה והוא האור שיצא לעולם מהבית האהוב עד שיהיה בית תפלה גם לעמים רבים וכל המתפללים בו יהיו באמונה בה'' אחד:

גנומן 176 - האור הגדול החדש צריך להיות קשור לבית תפלה ,בית ה'' הרצוי לפניו ,והוא מתקשר איפוא בנבואות על בית המקדש השלישי הקבוע על פי הסימנים ההיסטוריים על הר הבית בירושלים: ובקיצור נמרץ כאן בסימנים השלמים הוא בנין של שבעה קומות וכל קומה יש לה מטרתיה ,ובשנים הראשונות היה סימן חדש בחלום הנקרא מלתא--מונטרוזה-מונטיקיו ,ובו היה ,על הר מונטיקיו ,בדרום איטליה ,בית תפלה של שבעה קומות:

גנומן 177 - אני מכסה כאן על שם הבר נש שראה אותו ,מפני שאחר כך יצא משבועתו על הברית החדשה השלמה ומרד בחמור והלך אחרי קרובו שמרד הוא נגד החמור: וקרובו זה רשע מרושע הוא ומנופח ,והכריז על עצמו שהוא הקריסטוס שירד מהצלב ,וחשב את עצמו למלך העולם ולמשיח בן דוד אחרי שגנב את כתבי החמור והסיר מהם כל העדות וזייף אותם על שמו והתגאה ברוחו מרוב אהבת עצמו ומרוב השקר והכזב שבו וכו. וכו. כל הסיפור הזה בדברי ימינו במשרת החמור מלא בכל ספר אסתר 4 ובפרקים האחרונים של אסתר 5: ומכל מקום זה שקבל את החלום בעת ההוא היה איתנו בנאמנות:

גנומן 178 - ודבר השבע קומות קשור בסימנים השלמים שהגיעו: עם הבשורות של הגאולה השלמה מתגלים 'שבע מעגלים' הנקראים 'שבעת המעגלים הנבואיים': ונכיר את תוכן עניניהם מהשמות שהם נקראים בהם; הנה הם מעגל ראשון בשם אל שדי ,מעגל שני בשם ה'' אלהינו ,מעגל שלישי בשם אל עליון ,מעגל רביעי בשם אל חי ,מעגל חמישי בשם ה'' אל עולם ,מעגל ששי בשם ה'' צבאות ,ומעגל שביעי בשם אהיה אשר אהיה: ואלה השמות של שבעת המעגלים קשורים הם בשבעת הקומות של בית התפלה של הגאולה השלמה והשבע שמות עם מעגליהם הם היסוד למנהג החדש:

גנומן 179 - והם היסוד לבנין בית התפלה שיהיה בירושלים, בעזרת ה'': והנה בית תפלה זה הוא מקום ההתאחדות והאחדות והשבת הלבבות והשלום ,ואין בו קרבנות כי אם תפלות: וצדק הרמב''ם ,עליו השלום ,באומרו שבבית המקדש השלישי אפשר שבמקום עבודת הקרבנות תהיה עבודה הנחשבת לעבודה נשגבה יותר מהקרבנות: ובאמת בני ישראל עלו על הקרבנות אחרי חורבן בית שני בקבוע חכמי ישראל 'ונשלמה פרים שפתנו' והסבירו שבלימוד ואמירת הקרבנות לשם שמים הוא כמו ששפתיו הקריבו קרבנות:

גנומן 180 - אחרי חורבן הבית השני קבעו החכמים את התפלות במקום הקרבנות: ולמען הקדשת אכילת בשר נעשו הרבה שוחטים מומחים בישראל: וגם אמרו רבותנו הקדושים שבזמן שבית המקדש איננו קיים שולחנו של אדם הוא מזבחו: הרי במאמרים האלה ישנו צד דקות בעבודת ה'' גם יותר מהקרבנות: ומכל מקום מובן הוא שבקרבנות היו מעלות קדושות מיוחדות ,שלכן עיקר הטעם הוא כי 'עבר זמנו בטל קרבנו' ,וכבר עבר זמן הקרבנות של בית המקדש הנבנה בסוגי הקדושה הראשונה:

גנומן 181 - ובחלומה של נודע בהיותנו בבארשבע בתשמ''ח היא ראתה את המקדש השלישי בירושלים ,ועל הגג העגול הענקי של בית המקדש היו מצוירים באורות מיוחדים אלקטרוניקיים שבעת המעגלים הנבואיים: אמנם קבלנו עד הנה את הסימנים הכלליים לצורת הבית ועוד לא נתקבלו סימנים יותר פרטיים על הפנים של הבנין דהיינו לבניית שבע קומות ,והנה הסימנים באים גם כפי צורך הזמנים ועוד יש זמן לבנין המקדש הסופי:

גנומן 182 - וכפי כל השערה אפשרית הגיונית צריכות עבור לפחות 25 שנים של החצי השני של הדור הרביעי עד שיכולים לחשוב על אותו הבנין בירושלים ומעת כתבי פה עוד שבע-עשרי וחצי שנים לחצי הראשון של הדור הרביעי ובכן לפחות כארבעים ושלש שנה עד התקופה ההיא ולעת עתה מה שנודע לנו הוא תוכן הקומות ועניני מזבחות התפלה הנמצאים על קומה: והרי העדות על מה שאנו יכולים להעיד עד עתה: הקומה הראשונה שייכת למחצלת האיסלם לבני האיסלם:

גנומן 183 - ונקראת מחצלת האיסלם ולא נקרא על שם מזבח ,מפני שהמנהג של המוסלמנים נשאר בעיקר כמו שהוא חוץ מההוספות על קיום ביאת הגואל האחרון ,חיים ,והגאולה השלמה; ויש למוסלמנים טעות במסורת בנוגע לעקדת יצחק ,וחושבים שהיה ישמעאל מועקד על המזבח: והוא דבר שאין לו פירוש ואין לו טעם: ובסימנים קבלנו את התיקון לענין הזה אבל העיקר לא זה ,כי אם השלום והאחוה שיהיה אז בין הערבים וכל בני איסלם עם ישראל; ושונאי ישראל ייכרתו ולא יהיו כבר בעולם ,שדור הרביעי הסופי הוא זה:

גנומן 184 - ובענין יצחק מחולים בני ישמעאל מצד 'ושבו לכם פה עם החמור' - אומרת המסורת 'עם הדומה לחמור' ,מפני שלא ראו ולא השיגו את עקדת יצחק: אמנם זה טוב גם כן ,שבכך ניצולו מכל הסיבוכים ההיסטוריים בדברי המשיחות ,הי-הא ,הי-הא: והעיקר שלא בני יצחק הם ,כי אם בני ישמעאל בן אברהם וזכות גדולה להם וכבוד גדול להם על הקומה הראשונה ,שהרי ישמעאל נולד לאברהם לפני יצחק והיה לו לשמחה ראשונה:

גנומן 185 - ועל הקומה השנית בשם 'המעגל הנבואי ה'' אלהינו' נמצא 'מזבח יהודה': הוא המזבח לכל בני ישראל החפצים בו ,וכולו כפי המנהג החדש של הברית החדשה השלמה הזאת ,והוא אלטרנטיבי לבית הכנסת בביאת הגאולה השלמה ,והגיע בסימן שלם בשנים הראשונות ש'כל מה שהיהודי יכול לקיים בבית הכנסת המסורתית יכול הוא לקיים בבית התפלה של הגאולה השלמה: והקומה השלישית בשם אל עליון בה מזבח מלכיצדק שהוא מזבח אומות העולם:

גנומן 186 - וכמלכיצדק הם כבר באמונת אחדות ה'' המוחלטת ונתקנו מכל טעות; והרוב הם מעולם הנצרי ,שהרי בני ישמעאל על מחצלת האיסלם ובני ישראל על מזבח יהודה ורוב יורשי או מה שנקרא בסימן 'יוצאי ירך מלכיצדק' הם מהעמים שקבלו את הנצרות: אבל כמובן לאו דוקא הוא: ועוד הוסבר בסימן אחד שקבל אותו דניאל מניגרסו שכל אלה שאינם בכח או שאין להם הרצון לעלות על מזבח אפרים הם נקראים 'יוצאי ירך מלכיצדק' ,ונסביר את טעמו על הקומה החמישית:

גנומן 187 - הקומה הרביעית בשם אל חי היא קומת משרת חמור אוכל לחם ונמצא בה מזבח ישראל הגדול: כל מי שמתעסק בעבודות הרבות והמרובות שתהיו בזמן ההוא ישתתף על מזבח הישראל הגדול ואין חילוק יהודי או לא יהודי: הקומה החמישית בשם ה'' אל עולם היא קומת מזבח אפרים והוא המזבח היקר בעד הצאן הנאבד מבית ישראל שנתפזרו בין אומות העולם: ולא ידעו עוד את הזהות היהודית שלהם בבני ישראל ושהנשמה שלהם מסיני:

גנומן 188 - ובביאת הגואל האחרון מתגלים הסימנים השלמים והם האמצעיים להבנת כל שאר הדברים ומרגישים ובוכים ונשמתם זוכרת בקרבת ה'': ותלוי הוא בכח היחיד או היחידה ובהרגשתו או בהרגשתה עד כמה החשק באמת להכנס לברית מילה ולמקוה וללכת בחוק החדש וכו. ודרגת הקדושה החדשה של מזבח אפרים פחותה מדרגת הקדושה החדשה של מזבח יהודה ונכון הוא מצד הטעמים ההיסטוריים שיהיה חילוק דרגה שאין כח עוד בבני אפרים לדקדק בענינים כבני מזבח יהודה: ואלה שאין להם הכח לעלות למזבח אפרים יכולים להכנס לברית החדשה השלמה של מזבח מלכיצדק:

גנומן 189 - ודוגמה לחילוק בקדושה החדשה עצמה בין מזבח יהודה ומז' אפרים נתקבל בסימן (בצורת משנה חדשה של שור הבר הוא השור ההלכתי היורד מאנדרומדא שהיא קונסטלציה חוץ מהגלקסי שלנו לחתוך שערות בדינים למעשה; ומפני שהוא שור ובא מגלקסי אחר חוץ לשביל החלבי נקרא שור הבר) בו הכריז שור הבר שלמקוה העשוי לעלות על מזבח יהודה (כמו מישהו ממזבח אפרים או ממזבח מלכיצדק שמתחתן באחת ממזבח יהודה) צריכים שני עדים יהודים ,ואולם למקוה להיות על מזבח אפרים מספיקים שני עדים שהם של הברית החדשה השלמה: וישנם הרבה שיבואו מבני אפרים שהם מהצאן הנאבד מבית ישראל אבל אין להם הכח לעלות על מזבח אפרים ,כאמור ,והם נשארים בנחת על מזבח מלכיצדק:

גנומן 190 - ונמצא גם על קומת מזבח אפרים מזבח השושנה והוא המזבח הקשור לבתי ספר של הגאולה השלמה הוא בית ספר השושנה ובארצות הברית נקרא בית ספר הילו-רוז ובארץ ישראל בית ספר אסתר: והקומה הששית בשם ה'' צבאות בה נמצא מזבח הנביא; ומהמזבח הזה מבשרים על כל הבשורות הנבואיות המגיעות ובית ספר הדיבור השני קשור למזבח זה:

גנומן 191 - הקומה השביעית בשם 'אהיה אשר אהיה' ובה נמצא מזבח הכהן המשוח וכאן בית ספר הכהנים של בית התפלה: ויש גם הארון הקודש החדש: זהו ,בקיצור נמרץ ,מה שיש בידינו עד עתה: וכאמור את הצורה הזאת הפנימית של שבע קומות עוד לא ראינו אבל התוכן הכללי שהבאנו אמת ונכון: ואם נתאר עתה יהודים וישמעאלים ובני העולם בכל הסוגים וכולם הולכים באמונת אברהם אבינו ,אור גדול ועצום ושמח ומחכים יהיה כאשר מתפללים יחד בבית ה'':

גנומן 192 - והנה אחרי כחדשים שרמו לוי קבל את סימן האור הגדול של חנוכת החנוכות קבלה נלדה לוי אשתו הישרה והצדקת שתחיה לשנים רבות ,את סימן חמור אוכל לחם: והרי חמור אחד עליז הולך עם העגלה שהוא מוליך בתוך הרחובות של העיר מילאן מבלי שום רוכב ,ונעצר החמור לפני האפייה ,והנה נעתק באופן נסי מעגלתו ונכנס החמור לחנות הלחם ואוכל לחם: ופרץ היה מסתכל על כל זה מהצד בחוץ:

גנומן 193 - רמו לוי היה דבוק באשתו מאד מאד וגם היא בו ובשר אחד היו: ואני זוכר שרמו לוי ,שהיה בעל מצחיק תמיד ומילי דבדיחותא על שפתיו בשפי ,תמיד היה אומר באהבה חמה LA MIA MOGLIE E UNA GRANDE HHAMORTA 'אשתי חמורתה גדולה' והיה צוחק והיא היתה צוחקת: ואני ג''כ הייתי צוחק על המלה החדשה הזאת 'חמורתה': אמנם נביא היה רמו תראו והלא היא נלדה לוי שקבלה את סימננו! ודעו לכם לשל כל חמור חמור הוא ומה יעשה על שהוא חמור והרי חמור הוא ואף אם יחכם על היותו חמור תמיד יבין יותר במשך הזמן עד כמה הוא חמור: והנה נלדה לוי אשה צדקת ושכלנית ולא שכחנית אבל בקבלתה את החלום הזה הנפלא המחוכה מדורי דורות כל כך היא נתלהבה באהבה לחמור הסימפטי ההוא שלאחד-עשרי וחצי שנה היא שכחה לזכור שפרץ היה בחוץ ומסתכל על הכל: ולקראת סיום יב' שנים ,שהם היב' שנים של קבלת הסימנים המשיחיים ולא פחות ,ספרה את חלומה וגם על פרץ זכרה:

גנומן 194 - גורלם הוא של החמורים ,אני אומר לכם ,מתעים אותם לפעמים מן השמים באופן שאי אפשר להם להתמנע מטעות: כי כשמחת נלדה על אותו החמור כן שמחתי בבוא הסימן המציל הזה: שהרי ביושבי עוד בסימן פרץ הפורץ גדרי בטן תמר ומכריז 'בא הזמן' ונופלות חומות דברי הימים ארצה ,וכבר לא ידעתי איפה להתחבא ,ובחיזוק כח הנבואה עלי לא ידעתי איפה לברוח ,ואת כל בגד פשטתי מעלי מבושת בגדי כבוד ,ואני ערום ומה אהיה חלילה כנביא בעיניהם ,כי לא נביא אני ולא בן נביא ולא נכנסתי לחוג הנביאים:

גנומן 195 - ובשמיעתי על ביאת החמור האוכל לחם בבית הלחם שמחתי שמחה פנימית ,והנה לבושי בא ובו אוכל לצאת כחפצי ולנעור כרצון הלב ,כי חמור אני ולא אדם ובהמה המדברת ולא שנואה אם איני מדברת כבני אדם: לא תוכלו לתאר לכם ,רבותי ,את הרנה שלי על ביאת סימן החמור הפלאי הזה האוכל את הלחם הגאולתי והמשיחי ויודע ממנו מה לנעור ,ומראה לבני אדם שעוד לא הכירו לא בטעם הלחם ולא בטעמי חיים: ונחבא פרץ בחמור ושמש לא ידעה את מבואו והלא כבר פתח בבא הזמן והכריז על ביאת הגואל ,חיים ,ועתה למי מחכים אם לא לחמורו ולעירו בן אתונות?

גנומן 196 - אתם יכולים להבין ,רבותי ,במצב שכזה ,שכבר בן האדם הנבחר נבחר ולמטה לא יודעים עוד כלום ,שבשר האדם מתביש ומתקמץ ופשוט לא רוצה שיסתכלו עליו: ועל מה יסתכלו ,על בשר קמוץ ונבזה! ובא עלי החמור ,שהרי מהרגע הראשון שנלדה ספרה לנו את חלום סימן החמור התחיל הבהמה המפליאה הזאת לרדת מהרפת שלה במלכות השמים ולהלביש אותי בשעשועיה המשיחיים הבית לחמיים ,והפשיט אותי ערום ואמר לי ''ומה זה בשר לך והנה כבר בשרת ויפות רגלי מבשר ,ובאתי הנה לבשר לך שמעתה אני בשרך:

גנומן 197 - ונצהל בשרי בשמעי את דברי החמור ונתלבש בי החומר החדש הזה המחליף צורה כפי טעמי הלחם שהוא אוכל; ולחמו מן התורה ולחמו מן הנביאים ולחמו מן הכוכבים של הגאולה השלמה ולחמו מהמאפייה הבית-לחמית מכוכב המפליא: אתם מבינים ,רבותי ,ומי היה רוצה את פרץ במצב שכזה? ומה בשר האדם אם בא חמור משיחי לבשר ונפתח בגילוים חדשים ונוער? וגם נלדה לא אמרה לי שפרץ היה עומד שם ומסתכל על הכל מבחוץ למאפייה:

גנומן 198 - ''אבל צריכים גם לפרץ'' הבטיח לי החמור ,שאם באתי לבדי יגידו ,גם בצדק ,שאני בהמה ולא יהודי: ואיך אראה סימנים שאני הוא החמור המשיחי? ובכן שמו ג''כ אחד שמו פרץ ,שנולד יהודי ומשבט יהודה הוא ושוב אין תענות עלי: והורישו עליך שם פרץ לקשר דברי תמר ויהודה לתקות בית דוד: ולצורך הוא רק ,אתה מבין ,בכדי שתתקיימו הנבואות המשיחיות הדודיות לבני ישראל: ואל תפחד ,אתה לא משיח בשום אופן ואני הוא הנושא בך את הסימן ,ובני ישראל לא ימליכו עליהם חמור או עיר בן אתונות ,שהרי בהמה הוא ,וברוך ה'' ,כבר עבר זמן המלכים'':

גנומן 199 - ''יש לך ג''כ שימושים'' המשיך החמור ,''אבל לא דבר משיחי הוא ,כי אם לצורך: אתה שצריך ,לדוגמה ,לפרש את הדיבור השני ולעשות למען טהרת האמונה במלחמות ה'' נגד כל הטעות שיצאה: אבל אני חמור וככל הבהמות אנחנו חיים לפני בוראנו בפשטות ולא נוגעים בנו סיבוכי הדיבור השני: כי כבר נולדנו בגן ורק בעקבי חטא חוה ואדם בידו החזקה ובזרועו הנטויה הבורא אלהינו הוציא אותנו משם: ובכן בבוא הזמן נכללנו עם בני ישראל בדיבור הראשון: ומשה הוא רבינו וממנו אנו לומדים את הענוה'':

גנומן 200 - ''טוב ,אני יודע שאתה התלמיד הראשון ,ושהכרזת דברי סתר מפליאים שלא נשמעו מעולם ,ובני לו' הסברת הקדמה כללית לדעת החדשה בכל דברי הימים: אמנם אין דבר משיחי הוא זה וחובת התורה עליך בציווי הצדיק חיים ,ואולם אם כתלמיד הצדיק תבשר בחוץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ובינתיים נחרב עולם והרווחת שממות הארץ ומלאה! ובכן תיכנס בי ותנער ותפשיט מעליך את בגדי בני אדם ,עשה את עבודותיך בשקט ואני אאכול את הלחם המשיחי ואלמד אותך טעמי ותענוגי בשר חמור'':

.......................................................................